Op deze pagina staan veelgestelde vragen over onderwerpen van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. Per onderwerp is een uitklapveld gemaakt. Daarnaast kunt u ook antwoorden op vragen vinden via de website Aan de slag met de Omgevingswet aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wegwijzer-veelgestelde-vragen/(externe link). Let op: deze website is door het rijk gemaakt voor gemeenten. Daarmee kan de informatie op deze website complexer zijn,  dan hoe wij informatie aan u zouden willen geven.

Algemene vragen

Waar vind ik meer informatie over de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging? 

Kijk hiervoor op de pagina Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging. Maar ook bijvoorbeeld de website Informatiepunt Leefomgeving iplo.nl/regelgeving/omgevingswet (externe link). Met deze pagina’s kunt u ook bekijken wat de Omgevingswet voor u kan gaan betekenen.  

Krijg ik door de komst van de Omgevingswet sneller een reactie van de gemeente? 

De Omgevingswet wordt gezien als één van de grootste wetswijzigingen. Daarmee komt er veel af op de gemeente. We zijn ons natuurlijk al langere tijd aan het voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. Omdat na 1 januari 2024 de praktijk moet gaan uitwijzen wat de Omgevingswet daadwerkelijk gaat betekenen, kan dit ons extra tijd kosten. Waardoor u mogelijk langer dan wij willen moet wachten op een reactie.  

Vooroverleg en conceptverzoek

Ik heb vóor 1 januari 2024 via het Omgevingsloket Online (OLO) een vooroverleg gevraagd met de gemeente. Hoe wordt deze behandeld? 

Een vooroverleg biedt de mogelijkheid om vóór het indienen van een aanvraag van de gemeente te horen hoe naar een aanvraag wordt gekeken. Heeft u vóór 1 januari 2024 een vooroverleg aangevraagd? Dan geldt voor dat vooroverleg vanaf 1 januari 2024 de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging. Het vooroverleg heeft namelijk geen wettelijke juridische basis. Dit is anders bij een omgevingsvergunning die wordt aangevraagd vóór 1 januari 2024. Zie hiervoor één van de volgende vragen.  

Kan ik na 1 januari 2024 nog steeds in overleg met de gemeente voordat ik een aanvraag of plan indien? 

Ja dat kan. Dat noemen we dan een conceptverzoek. Kijk hiervoor op de pagina Conceptverzoek.  

Omgevingsvergunning

Waar kan ik zien of ik een omgevingsvergunning moet aanvragen voor wat ik wil gaan bouwen?  

Dit kunt u uitzoeken op het landelijke omgevingsloket. Hoe dit werkt kunt u zien op de pagina Checken en indienen via het omgevingsloket. Daar kunt u de vergunningcheck uitvoeren voor uw bouwplan. Komt u daar niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met het loket bouwen en wonen via de pagina Loket bouwen en wonen.  

Wat moet ik aanleveren voor een aanvraag omgevingsvergunning? 

Dit blijkt vanzelf als u op het omgevingsloket kiest voor ‘aanvragen’. Dit deel van het omgevingsloket kunt u alleen gebruiken met DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven). Bent u bezig ben met het indienen van een aanvraag en ziet u dat u nog informatie nodig heeft die u op dat moment niet heeft? Dan kunt u de aanvraag opslaan zonder in te dienen. En verder werken zodra u de informatie wel heeft. Komt u daar niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met het Loket bouwen en wonen

Als ik vóór 1 januari 2024 een omgevingsvergunning aanvraag, wordt de aanvraag dan na 1 januari 2024 behandeld op basis van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging? 

Nee. Als u vóór 1 januari 2024 een aanvraag voor een omgevingsvergunning indient, dan wordt die aanvraag na 1 januari 2024 behandeld op basis van de wet- en regelgeving die gold op moment van indienen van de aanvraag. Zoals de Wabo. Uw aanvraag wordt dan dus niet getoetst aan de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging. 

Als de beslistermijn voorbij is, wordt de aanvraag dan automatisch goedgekeurd? 

Nee, dit is een wijziging ten opzichte van de Wabo. De termijnen in de Omgevingswet zijn richtlijnen (een termijn van orde) waardoor er geen vergunning van rechtswege ontstaat. Een vergunning wordt dus niet automatisch goedgekeurd als de termijn verloopt. In plaats daarvan kan een beroep worden gedaan op de Wet dwangsom en beroep.  

Is de Wet kwaliteitsborging ook van toepassing op mijn plan om bijvoorbeeld een dakkapel te maken of aanbouw te bouwen? 

De Wet kwaliteitsborging is van belang voor bouwwerken met een laag risico (gevolgklasse 1). Dit gaat bijvoorbeeld om grondgebonden woningen. Kijk voor meer informatie op de pagina Wet kwaliteitsborging.  

Gaat de Wet kwaliteitsborging mij extra geld kosten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning? 

Op basis van de Wet kwaliteitsborging kijkt een onafhankelijke kwaliteitsborger (controleur) van plan tot oplevering mee met de bouw. Hier zijn kosten aan verbonden. De gemeente heeft geen invloed op die kosten. De kosten zijn voor rekening van u als de opdrachtgever van de bouw. Deze kosten komen bovenop de kosten die u aan de gemeente betaalt voor de omgevingsvergunning (leges).  

Bestemmingsplan en omgevingsplan 

Er ligt een ontwerpbestemmingsplan ter inzage voor reactie. Deze is vóór 1 januari 2024 ter inzage gelegd. Moet ik voor mijn zienswijze uitgaan van de Omgevingswet?  

Omdat het ontwerpbestemmingsplan vóór 1 januari 2024 ter inzage is gelegd, is de Omgevingswet niet van toepassing. Het (ontwerp)bestemmingsplan wordt behandeld en afgerond op basis van de wet- en regelgeving van vóór 1 januari 2024. 

En waar kan ik het ontwerpbestemmingsplan vinden na 1 januari 2024 

Het ontwerpbestemmingsplan met alle bijbehorende stukken kunt u ook na 1 januari 2024 vinden via de link naar ruimtelijkeplannen.nl die is opgenomen in de publicatie waarmee we bekend hebben gemaakt dat het ontwerpbestemming ter inzage ligt. Kijk hiervoor ook op de pagina Bestemmingsplan in procedure

Volgens mij heb ik schade door een bestemmingsplan dat vóór 1 januari 2024 is vastgesteld. Kan ik na 1 januari 2024 nog wel een verzoek om planschade aanvragen? 

Ja. Kijk hiervoor op de pagina Nadeelcompensatie. Hier vindt u ook een link naar een website waar meer informatie is te vinden over het zogenaamde overgangsrecht.  

Het plan dat ik heb past niet in het omgevingsplan. Kan voor mijn plan het omgevingsplan worden gewijzigd? 

Dat is een mogelijkheid als de gemeente aan uw plan wil meewerken. Kijk voor meer informatie op de pagina's Conceptverzoek en Omgevingsplan wijzigen.  

Participatie

Waarom krijgt overleg met de omgeving onder de Omgevingswet meer aandacht en wat moet ik daarvoor doen? 

De Omgevingswet wil de betrokkenheid van inwoners, ondernemers, organisaties en overheden bij plannen in de (directe) leefomgeving vergroten. Door dat vroegtijdig te doen, kan het zijn dat u voor uw plan minder of geen reacties krijgt als de formele procedure voor een vergunning of wijziging van het omgevingsplan in gang is gezet. Hoe u dat doet is afhankelijk van het plan dat u heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Participatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?