Elke gemeente heeft een rekenkamer. De rekenkamer doet onafhankelijk onderzoek naar het gemeentelijk beleid. Doet het gemeentebestuur zijn werk efficiënt? Effectief? En volgens de wet?

Een onderzoek van de rekenkamer leidt tot een rapport met aanbevelingen voor hoe het (nog) beter kan. Dat rapport gaat naar de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit wat er gebeurt met de aanbevelingen.

Samenstelling van de rekenkamer

De rekenkamer bestaat uit drie leden:

 • voorzitter: Steven Dijk 
 • lid: Arend Kloosterman 
 • lid: Marleen Vriezen

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer maakt een groslijst van onderwerpen die zij zelf op het spoor komt of aangedragen krijgt via de raad. Zij maakt een selectie van drie tot vijf onderzoekswaardige onderwerpen. Selectiecriteria zijn onder meer: maatschappelijk belang, mogelijk toegevoegde waarde voor het raadswerk, praktische uitvoerbaarheid en variatie aan onderwerpen. Aan de hand van de onderwerpen stelt de rekenkamer het jaarprogramma en de planning op.

Onderzoeksprogramma 2023

Uitgangspunten:

 • Ondersteunend aan taken van de raad; kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging
 • Aansluitend op behoefte van de raad
 • Potentieel grote doorwerking
 • Gericht op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
 • Twee onderzoeken in een jaar
 • Passend binnen het beschikbare budget

Lopende onderzoeken

1. Inburgering

De centrale onderzoeksvraag is: ‘Welk beleid heeft de gemeente Doetinchem voor de integratie van statushouders en wordt dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?”

In de politiek en de samenleving heerst veel onrust over de opvang van asielzoekers, waaronder statushouders. Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. De gemeenten spelen in de opvang van statushouders een grote rol. Gelet op het maatschappelijk belang heeft de rekenkamercommissie besloten het onderwerp in het voorlopige onderzoeksprogramma op te nemen. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen welk geschreven en ongeschreven beleid over de integratie van statushouders de gemeente Doetinchem heeft geformuleerd, welk beleid wordt uitgevoerd door de gemeente en hoe effectief en efficiënt de uitvoering van het beleid is. Daarbij gaat het ook om de verantwoordelijkheid van de gemeente als regievoerder bij de huisvesting en integratie van de statushouders.

2. Armoedebeleid

De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt:

“Kan met de in het beleidsplan armoedebestrijding 2014-2018 vastgestelde kaders (inclusief de nog van kracht zijnde kaders uit 2007) voldoende uitvoering worden gegeven aan een doeltreffend en doelmatig armoedebeleid?”

Met dit onderzoek wil de rekenkamer de gemeenteraad inzicht geven in de vraag naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het armoedebeleid, zodat de raad scherpe keuzes kan maken over de toewijzing van de (beperkte) middelen die hiervoor beschikbaar zijn.

Suggestie voor onderzoek?

Als u wilt dat de rekenkamer een onderzoek naar een bepaald project gaat instellen, richt uw verzoek dan aan de raad van de gemeente Doetinchem. Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem of aan griffie@doetinchem.nl.
Geeft u daarbij zo duidelijk mogelijk aan wat de achtergrond is van uw verzoek.

Contact

Voor meer informatie over de rekenkamer kunt u mailen naar rekenkamer@doetinchem.nl.

Nevenfuncties rekenkamer

Nevenfuncties voorzitter Steven Dijk

Dienstbetrekking

 • partner van de Public Finance Groep (betaald)

Nevenfuncties

 • voorzitter rekenkamer Rivierenland (betaald)
 • voorzitter Kunstzin Diemen (onbetaald)
 • lid ontwikkelteam NVRR (onbetaald)

Nevenfuncties lid Arend Kloosterman

 • voorzitter Stichting Jongerenopvang Doetinchem
 • buurtbemiddelaar gemeente Doetinchem
 • voorzitter afdeling Achterhoek West van de landelijke vereniging Humanitas
 • adviseur Sesam Academie
 • voorzitter rekenkamer gemeente Bronckhorst
 • voorzitter rekenkamer gemeente Oude IJsselstreek
 • lid rekenkamer Montferland

Nevenfuncties lid Marleen Vriezen

 • financieel adviseur gemeente Bronckhorst (betaald)

Regelement van orde van de Rekenkamer Doetinchem

Het regelement van orde van de Rekenkamer Doetinchem 2024 staat op officielebekendmakingen.nl.

Onderzoeksprotocol van de Rekenkamer Doetinchem 2024

Heeft u gevonden wat u zocht?