De rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie van de gemeenteraad. Zij onderzoekt of het gemeentebestuur zijn werk efficiënt, effectief en volgens de wet doet. De commissie bepaalt zelf welke onderzoeken ze doet. De gemeenteraad of inwoners van Doetinchem kunnen suggesties doen voor onderzoek naar een specifiek onderwerp. De rekenkamercommissie legt haar bevindingen, conclusies en aanbevelingen in openbare rapporten vast. Zij biedt elk rapport aan de gemeenteraad aan.

Samenstelling van de rekenkamercommissie

De commissie bestaat uit drie leden, die alle drie geen gemeenteraadslid zijn:

 • voorzitter: de heer S.H. Dijk 
 • lid: mevrouw C.H.M.A.T. Welling  
 • lid: de heer A. Kloosterman 

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer maakt een groslijst van onderwerpen die zij zelf op het spoor komt of aangedragen krijgt via de raad. Zij maakt een selectie van drie tot vijf onderzoekswaardige onderwerpen. Selectiecriteria zijn onder meer: maatschappelijk belang, mogelijk toegevoegde waarde voor het raadswerk, praktische uitvoerbaarheid en variatie aan onderwerpen. Aan de hand van de onderwerpen stelt de commissie het jaarprogramma en de planning op.

Onderzoeksprogramma 2023

De rekenkamercommissie heeft een shortlist van mogelijke onderzoeksthema's en -onderwerpen voor 2023 opgesteld.

Uitgangspunten: 

 • Ondersteunend aan taken van de raad; kaderstelling, controle en volksvertegenwoordiging
 • Aansluitend op behoefte van de raad
 • Potentieel grote doorwerking
 • Gericht op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid
 • Twee onderzoeken in een jaar
 • Passend binnen het beschikbare budget

Lopende onderzoeken

1. De toegankelijkheid van de P&C-cyclus in Doetinchem

Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een extern onderzoeksbureau. Het feitelijke onderzoek is afgerond en beschreven in een rapport van bevindingen. In januari 2023 zal het rapport voor een bestuurlijke reactie worden toegezonden aan het college. Naar verwachting zal het rapport met conclusies en aanbevelingen in maart 2023 aan de raad worden gepresenteerd en aangeboden.

2. Ondersteuning van de raad

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) ten behoeve van 60 verschillende rekenkamers, waaronder Doetinchem. In dit onderzoek wordt gekeken naar de ondersteuning van de gemeenteraden. Aspecten daarbij zijn de formatie van de griffie, maar ook mogelijkheden voor scholing en fractieondersteuning. Ook dit onderzoek zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 aan de raad worden aangeboden.

Mogelijke nieuwe onderzoeksthema’s

3. Inburgering

De centrale onderzoeksvraag is: ‘Welk beleid heeft de gemeente Doetinchem voor de integratie van statushouders en wordt dit beleid rechtmatig, doelmatig en doeltreffend uitgevoerd?”

In de politiek en de samenleving heerst veel onrust over de opvang van asielzoekers, waaronder statushouders. Op 1 januari 2022 is de nieuwe Wet inburgering in werking getreden. De gemeenten spelen in de opvang van statushouders een grote rol. Gelet op het maatschappelijk belang heeft de rekenkamercommissie besloten het onderwerp in het voorlopige onderzoeksprogramma op te nemen. Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen welk geschreven en ongeschreven beleid over de integratie van statushouders de gemeente Doetinchem heeft geformuleerd, welk beleid wordt uitgevoerd door de gemeente en hoe effectief en efficiënt de uitvoering van het beleid is. Daarbij gaat het ook om de verantwoordelijkheid van de gemeente als regievoerder bij de huisvesting en integratie van de statushouders.

4. Verkeersveiligheid rondom scholen

Doetinchem heeft 22 basisscholen en 10 middelbare scholen. Het belang van verkeersveiligheid rondom scholen is groot en dat blijkt onder meer ook uit onderzoek eind 2018 van RTL Nieuws en de Rijksuniversiteit Groningen onder bijna duizend scholen in Nederland. Negen op de tien scholen geeft aan grote verkeersproblemen te ervaren in de directe omgeving. Hoe zit dat in Doetinchem?

Suggestie voor onderzoek?

Als u wilt dat de rekenkamercommissie een onderzoek naar een bepaald project gaat instellen, richt uw verzoek dan aan de raad van de gemeente Doetinchem. Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem of aan griffie@doetinchem.nl.
Geeft u daarbij zo duidelijk mogelijk aan wat de achtergrond is van uw verzoek.

Contact

Voor meer informatie over de rekenkamer kunt u mailen naar rekenkamer@doetinchem.nl.

Nevenfuncties rekenkamercommissie

Nevenfuncties voorzitter de heer S.H. Dijk

Dienstbetrekking

 • partner van de Public Finance Groep (bezoldigd)

Nevenfuncties

 • voorzitter rekenkamercommissie Doetinchem (bezoldigd)
 • voorzitter rekenkamercommissie Woerden (bezoldigd)
 • voorzitter Kunstzin Diemen (onbezoldigd)
 • lid ontwikkelteam NVRR(onbezoldigd)

Nevenfuncties lid mevrouw C.H.M.A.T. Welling

 • lid rekenkamercommissie Doetinchem
 • bestuurslid Stichting Jongeren Opvang Doetinchem (SJOD)

Nevenfuncties lid de heer A. Kloosterman

 • voorzitter Stichting Jongerenopvang Doetinchem
 • buurtbemiddelaar gemeente Doetinchem
 • voorzitter afdeling Achterhoek West van de landelijke vereniging Humanitas
 • adviseur Sesam Academie
 • voorzitter rekenkamercommissie gemeente Bronckhorst
 • voorzitter rekenkamercommissie gemeente Oude IJsselstreek
 • lid rekenkamercommissie Montferland
 • lid rekenkamercommissie Doetinchem

Zoekt u publicaties van 2021 of ouder?

Bekijk het digitale archief(externe link)

Heeft u gevonden wat u zocht?