Bij het beperken of bestrijden van noodsituaties biedt de brandweer directe hulp. De brandweer is in regio's opgedeeld. Brandweer Doetinchem valt  in de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland.

In onze veiligheidsregio werken de brandweerkorpsen samen in clusterverband. De brandweer Doetinchem werkt in het cluster Achterhoek West samen met de korpsen Montferland, Oude IJsselstreek en Bronckhorst.

Hulp van de brandweer bij noodsituaties:

 • brandbestrijding
 • hulpverlening bij verkeersongevallen
 • wateroverlast 
 • het vrijkomen van gevaarlijke stoffen.

Meer informatie

Verdere informatie en contactgegevens kunt u terecht op de website www.brandweer.nl/noordenoostgelderland.

WhatsApp-groep Buurtpreventie

Sinds vorig jaar nemen de WhatsAppgroepen Buurtpreventie een enorme vlucht. Overal in Nederland maken steeds meer burgers gebruik van een WhatsApp-groep om hun buurt of wijk veiliger te maken, zo ook in Doetinchem.

Buurtbewoners kunnen elkaar via WhatsApp op hun telefoon attent maken op zaken die spelen in de buurt. Ze kunnen samen een oogje in het zeil houden en sneller verdachte situaties melden bij de politie. De gemeente en de politie juichen het initiatief van een WhatsApp-groep toe omdat buurtbewoners extra ogen en oren zijn in de wijk.

Bestaande WhatsApp-groepen

Wilt u weten of er in uw buurt al een WhatsApp-groep bestaat of wilt u zelf lid worden van een groep, kijk dan op www.wabp.nl voor een volledig overzicht. U vindt hier ook de contactgegevens van de beheerder van de desbetreffende groep.

Bent u beheerder van een al bestaande WhatsApp-groep? Gemeente en politie nemen niet actief deel in de WhatsApp-groepen. Wel willen we graag proberen zoveel mogelijk zaken terug te koppelen en u op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen in de wijk. Om daaraan te kunnen voldoen, is het voor ons belangrijk dat iedere WhatsApp-groep zich aanmeldt op www.wabp.nl. Via deze site kunnen buurtbewoners zien of er al groepen actief zijn in hun wijk en kunnen contact opnemen met u als beheerder van deze groep.

Nieuwe WhatsApp-groep starten, spelregels en handleiding

Wilt u het initiatief nemen om een groep op te starten in uw buurt? Kijk op de site www.wabp.nl. Hier is alle informatie te vinden over de WhatsApp Buurtpreventie. Voor het opzetten van een WhatsApp-groep is het goed om een aantal spelregels in acht te nemen. Zo is voor elke deelnemer van de groep duidelijk wat er van hem of haar verwacht wordt. Daarnaast is er een handleiding WhatsApp Buurtpreventie beschikbaar. Deze tips kunt u gebruiken bij het opstarten van een WhatsApp-groep. De handleiding en spelregels voor Doetinchem vindt u ook hieronder.

Stickers

De gemeente faciliteert WABP-stickers (raam, deur en KLIKO-stickers) voor de inwoners van de gemeente Doetinchem. Deze stickers zijn op diverse plekken kosteloos op te halen. Een lijst met locaties vindt u in de handleiding. Daarnaast heeft de gemeente voor alle toegangswegen komborden aangeschaft. Dat houdt in dat er geen Wapb-borden in straten of buurten/wijken opgehangen worden. Het is voor bewoners niet toegestaan om zelf borden op te hangen in de publieke ruimte. Voor deze lijn is gekozen om wildgroei van borden te voorkomen. Indien dit geconstateerd wordt, dan worden de borden zonder aankondiging verwijderd.

 

Slachtofferhulp

1 op de 5 Nederlanders, gemiddeld bijna 9.000 slachtoffers per gemeente, wordt jaarlijks geconfronteerd met een misdrijf, verkeersongeluk, vermissing of calamiteit.

Slachtoffers hebben baat bij praktische hulp, emotionele steun en juridisch advies. Daarvoor kunnen zij terecht bij één loket: Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers met gerichte, kortdurende ondersteuning de draad van hun leven weer op te pakken. Wij gaan daarbij uit van zelfredzaamheid en veerkracht.

Deskundige vrijwilligers ondersteunen waar kan en verwijzen door waar nodig. Bij moord, ernstige geweldsdelicten en zedenzaken staan casemanagers slachtoffers en nabestaanden met raad en daad terzijde. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Kijk voor meer informatie op www.slachtofferhulp.nl

Bekijk ook de film: Een sluitend vangnet voor slachtoffers door Slachtofferhulp Nederland.

Nuldelijnsondersteuning

In sommige situaties hebben veteranen behoefte aan een luisterend oor of een steuntje in de rug. In veel gevallen kan men terugvallen op eigen sociale netwerk, zoals familie, vrienden of kennissen. Maar er zijn momenten dat het niet volstaat en dan biedt een collega-veteraan de uitkomst. Heeft u zelf steun nodig, of kent u iemand die steun nodig heeft? Nuldelijnsondersteuning kan uitkomst bieden.

Wat is nuldelijnsondersteuning?

Nuldelijnsondersteuning is een kameraadschappelijke ondersteuning door collega-veteranen die daarvoor speciaal zijn getraind.

Voor wie is het?

De nuldelijnsondersteuning is voor iedere veteraan of militaire dienstslachtoffer en hun directe relaties.

Wat doen ze?

Een nuldelijnshelper biedt een luisterend oor en geeft een steuntje in de rug. Ze begrijpen de situatie en ze zijn er voor u.

Waarom bestaat dit?

Kameraadschappelijke steun is bijzonder! Het kan helpen bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis en de gevolgen daarvan. Nuldelijnsondersteuning is zorg zonder formeel kader en heeft geen loketfunctie. Contacten in de nuldelijn starten informeel en vrijblijvend, maar kunnen wel heel belangrijk zijn.

DiSKv

De Digitale Sociale Kaart Veteranen (DiSKv) geeft een overzicht van de organisaties, diensten en voorzieningen speciaal voor veteranen en hun relaties. Bent u op zoek naar een nuldelijnshelper buiten de SVON dan kunt u die vinden in de “nuldelijnshelpervinder”. Stichting Veteranen Oost Nederland verleent deze ondersteuning in de gemeente Doetinchem.

Stichting Veteranen Oost Nederland
Terborgseweg 79
7001 GP Doetinchem
Tel: 0314-750642 (tijdens openingstijden)
info@svon.nl

Natuurbrand

Natuur is erg kwetsbaar. Een klein brandje in het bos of op de hei loopt al snel uit de hand, want natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden. Natuurbranden zijn ook gevaarlijk, omdat de kans bestaat dat u door het vuur ingesloten raakt en niet meer weg kunt komen. Natuurbrand is een van meest waarschijnlijke risico’s in onze regio, met potentieel zeer ernstige gevolgen voor mens en dier, natuur en economie. Dit betekent dat we zo voorzichtig mogelijk moeten zijn met risicoverhogende activiteiten. In de laatste jaren zijn er in ons land verschillende grote natuurbranden geweest met veel impact op de omgeving. Bijvoorbeeld de branden in Bergen en Schoorl (Noord Holland), in de natuurgebieden Aamsveen en Fochteloërveen maar ook dichter bij huis op de Veluwe en in de Achterhoek.

U kunt helpen om natuurbranden te voorkomen

 • Wees altijd voorzichtig met vuur in de natuur. Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi sigaretten en glas in een prullenbak of neem het mee. Achteloos achtergelaten afval kan namelijk ook brand veroorzaken. Parkeer uw auto (met hete katalysator) niet in droog gras, dit kan brand veroorzaken. Parkeer ook niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben.
 • Wees alert op verdachte situaties en meldt die bij de terreineigenaar of bij de hulpdiensten als brandweer en politie, maak eventueel een foto of filmpje met kenmerken.  Houd u aan de toegangsregels en ga niet van wegen en paden af.
 • Wees altijd voorzichtig met barbecueën, kampvuren en vuurkorven en maak géén open vuur (bijvoorbeeld BBQ of vuurkorf) in een periode met een verhoogde kans op natuurbrand. Barbecue op (goedgekeurde) veilige plaatsen met gas of elektriciteit. Houdt u aan de afspraken met uw gemeente of het vakantieverblijf.

Informeer u zelf over de kans op een natuurbrand en de bijbehorende maatregelen via www.natuurbrandgevaar.nl. Verblijft u op een camping of recreatiepark? Informeer dan bij de eigenaar of beheerder naar de risico’s en maatregelen.

Als er toch iets gebeurt

 • Ga niet zelf proberen de natuurbrand te blussen. Verlaat het gebied – laat spullen achter die het vluchten belemmeren.
 • Vlucht via de gemarkeerde plaatsen naar een veilig gebied, bijvoorbeeld de openbare weg of de bebouwde kom.
 • Bel 112, geef zo nauwkeurig mogelijk de locatie door.
 • Volg de aanwijzingen van de politie en brandweer.

Dit doet de overheid

De brandweer treft samen met recreatieondernemers, natuurbeheerders, defensie en gemeenten diverse voorbereidingen. Op de eerste plaats wordt een gebied zo beheerd dat brand weinig kans krijgt. Dit kan bijvoorbeeld door begroeiing te planten die minder brandgevoelig is. Ook krijgen goede vluchtplannen en vluchtwegen de aandacht die ze verdienen. In tijd van grote droogte worden in onze regio vliegtuigen ingezet om branden vroegtijdig op te sporen. Als er toch brand uitbreekt, wordt de schade zo klein mogelijk gehouden door de inzet van extra materieel en menskracht.

U kunt op www.vnog.nl/risicocommunicatie meer informatie vinden: tips, folders, en links naar informatie over regionale initiatieven en projecten die de kans op en impact van natuurbrand op termijn verminderen.

Als de sirene gaat

Als u de sirene hoort, dan is er iets aan de hand. Bij een bedreiging van een beperkt gedeelte van de gemeente wordt u gewaarschuwd met geluidswagens van de politie of de brandweer. Bij een bedreiging van een groot gedeelte van de gemeente of bij een regionale ramp wordt u door middel van sirenes gewaarschuwd. Het gevaar kan van alles zijn. Gevaarlijke stoffen die zijn vrijgekomen bij een brand, een zwaar ongeval of een dreigende overstroming. Het WAS is bedoeld voor de waarschuwing buitenshuis. Binnenshuis hoor je het geluid minder goed door andere geluidsbronnen, dubbele beglazing en isolatietechnieken.

Schuil

Als u de sirene hoort ga dan zo snel mogelijk het dichtstbijzijnde gebouw binnen. Als mensen bij u aanbellen, geef dan gelegenheid om te schuilen. Als u ziet dat anderen de sirene niet opmerken, waarschuw ze dan.

Sluit ramen en deuren

U moet deuren en ramen sluiten, omdat dat het meest veilig is. Zeker als het gaat om gifwolken, gassen en straling.

Mechanische ventilatie

Veel nieuwe woningen hebben een elektrisch aangedreven ventilatiesysteem. Hierbij wordt lucht van binnen naar buiten geblazen. De nodige verse lucht komt via de normale ventilatieopeningen van buiten. Om te voorkomen dat in gevallen waar het advies gegeven is om ramen en deuren te sluiten er alsnog ‘vervuilde’ lucht naar binnen wordt gezogen is het aan te raden deze mechanische ventilatie uit te schakelen. Let hierbij ook op de ventilatiemogelijkheden die woningen hebben met hete lucht verwarming.

Zet de radio/televisie aan

Wanneer door sirenes is gealarmeerd, wordt de nodige informatie via Radio en Televisie verstrekt. Bel de politie niet op om nadere informatie. U zou daarmee de hulpverlening storen en u blokkeert daarmee misschien belangrijke telefoonlijnen. De gemeente maakt in geval van een calamiteit een speciaal informatienummer bekend.

Vrijkomen van gevaarlijke stoffen

Wordt er omgeroepen dat er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen, doe dan het volgende:

 • Sluit alle ramen en deuren, wasemkanalen, ontluchtingskokers en ventilatieroosters en doe ook de deuren tussen de kamers dicht;
 • schakel mechanische ventilatie uit;
 • zet gaskachels, kooktoestellen en waakvlammen van geisers en cv-installaties af en doof open vuur;
 • probeer naden en kieren in de woonkamer zo goed mogelijk af te dichten (bijv. met plakband);
 • rook niet en vermijdt onnodige inspanning, wees zuinig met de beschikbare zuurstof;
 • leg natte doeken klaar om zonodig voor neus en mond te houden.
 • Onder normale omstandigheden is bij een volledig afgesloten woning voldoende schone lucht voor een periode van twee tot vier uur.

Evacuatie

Evacuatie zal alleen bij hoge uitzondering nodig zijn. Dat zal waarschijnlijk alleen gelden voor een klein gedeelte van de gemeente. Geluidswagens en/of TV en Radio geven de noodzakelijke aanwijzingen. Wacht daarop. Blijf binnen!

Maandelijkse test

Elk eerste maandag van de maand worden de sirenes getest. De test begint om 12.00 uur en duurt ongeveer anderhalve minuut. Dit is nodig om na te gaan of de apparatuur goed werkt. Het is dan dus loos alarm.

Einde alarmtoestand

Als het gevaar voorbij is dan wordt dit via Radio en TV bekendgemaakt.

Contact

Gemeente Doetinchem, Raadhuisstraat 2
Telefoon: (0314) 377 377
E-mail: gemeente@doetinchem.nl

NL-Alert

Wat is NL-Alert?

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid voor op je mobiele telefoon. Met NL-Alert kan de overheid mensen in de directe omgeving van een noodsituatie met een tekstbericht informeren. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je op dat moment het beste kunt doen. NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand, een dreigende overstroming, of problemen met het drinkwater. Steeds meer nieuwe mobiele telefoons zijn automatisch ingesteld om NL-Alert te ontvangen. Op sommige toestellen moet je dit nog zelf doen. Ga nu naar nl-alert.nl en stel je mobiel in.

Hoe werkt NL-Alert?

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Daardoor ontvang je NL-Alert óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. Bij NL-Alert is je privacy gewaarborgd. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Je naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

NL-Alert controlebericht

De overheid zendt controleberichten uit zodat je kunt controleren of jouw telefoon juist is ingesteld om NL-Alert te ontvangen. In het bericht is duidelijk aangegeven dat het om een controlebericht gaat en dat je niets hoeft te doen. Door het controlebericht kun je zelf ervaren welk signaal je mobiele telefoon geeft als je een NL-Alert ontvangt en hoe het bericht eruit ziet. Meer informatie over deze controleberichten kun je vinden op nl-alert.nl.

Ga nu naar nl-alert.nl en stel je mobiel in

Hebt u gevonden wat u zocht?