De Sociale Raad is de adviesraad van het gemeentebestuur van Doetinchem. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid binnen het sociaal domein van de gemeente Doetinchem.

Iedereen heeft recht op ondersteuning bij het oplossen van een probleem. Help ons dat zo goed mogelijk te doen: Geef ons door wat nog niet goed gaat. Meld ons vooral wat wel goed gaat. Kom met ideeën voor verbeteringen. Denk met ons mee. Kortom: houd ons op de hoogte. Want, iedereen moet kunnen blijven meedoen!

Vragen?

Heeft u een vraag aan een van de cliëntgroepen of aan de onafhankelijk voorzitter?

Neem dan contact op via het e-mailadres van de Sociale Raad socialeraad@doetinchem.nl.

Bellen kan ook met mevrouw J. Spaan, telefoonnummer (0314) 399 655.

Groepsfoto Sociale raad

Vacature: Onafhankelijk voorzitter Sociale Raad

Onafhankelijk voorzitter Sociale Raad
Voor 10-12 uur per week
Startdatum 1 januari 2023
Voor de duur van minimaal 4 jaar

Je bent een gedreven en inspirerende voorzitter die sturing kan geven aan gedreven en deskundige leden. Je vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in gemeente Doetinchem. Je draagt graag bij aan goede advisering van het college van B&W op het terrein van het sociaal domein. Herken je je hierin? Dan maken wij graag kennis met jou!

Aanleiding voor deze vacature is het vertrek van de huidige voorzitter.

Wat doet de Sociale Raad?

De Sociale Raad (SR) is een onafhankelijk adviesorgaan dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem gevraagd en ongevraagd adviseert. Hij brengt adviezen uit op het terrein van zorg, maatschappelijke ondersteuning, participatie, werk en inkomen en jeugdzorg. 
De SR heeft als doel om met zijn adviezen de eigen kracht, zelfredzaamheid en participatie van (kwetsbare) inwoners te vergroten. En waar nodig te zorgen voor voldoende ondersteuning en begeleiding. Zo draagt de SR bij aan de verbetering van de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein en de uitvoering ervan.

Wat ga je doen als voorzitter?

 • Je bent het gezicht en eerste aanspreekpunt van de SR 
 • Je zit de maandelijkse vergaderingen van de SR voor
 • Je bereidt de agenda van de SR voor in overleg met het secretariaat en een aantal leden van de SR
 • Je bouwt een samenwerkingsrelatie op met portefeuillehouders, afdelingshoofden en beleidsmedewerkers
 • Je steekt je antennes uit in de samenleving
 • Je werkt nauw samen met het secretariaat en met de leden van een 10-tal cliëntgroepen

Wie zoeken wij? 

 • Je bent maatschappelijk betrokken en hebt hart voor het welzijn van de inwoners van gemeente Doetinchem
 • Je bent communicatief vaardig: je kunt luisteren, standpunten mondeling en schriftelijk goed verwoorden
 • Je kunt leiding geven: je zorgt ervoor dat de leden van de Sociale Raad en haar cliëntgroepen tot hun recht komen
 • Je bent een echte netwerker en hebt overzicht en inzicht in de ontwikkelingen binnen het sociaal domein van de gemeente Doetinchem
 • Je kunt werken in een bestuurlijk-politieke omgeving
 • Je hebt een HBO/academisch werk- en denkniveau

Randvoorwaarden:

 • Je bent gemiddeld 10-12 uur per week beschikbaar
 • Je bent niet actief voor de gemeente Doetinchem (niet ambtelijk, niet bestuurlijk en niet politiek)
 • Bij voorkeur ben je woonachtig in de gemeente Doetinchem
 • Je hebt geen rechtstreekse binding met één van de doelgroepen van het sociale beleid of een door de gemeente gecontracteerde partij

Wat bieden wij?

Wij bieden een verantwoordelijke en zelfstandige functie met een aantrekkelijke onkostenvergoeding. 
Vergoeding: € 100,- per vergadering.

Aanvraag van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een standaard onderdeel van de sollicitatieprocedure. 

Gemeente Doetinchem 

Doetinchem is een gemeente met stedelijke allure in een landschappelijk bijzondere omgeving: De Achterhoek. Ruimte voor groei, rust en veel groen kenmerken deze omgeving. Een gevarieerd aanbod van voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur, gezondheidszorg en sport typeren de stad.
Doetinchem heeft een landelijke ligging en een hoog voorzieningenniveau. Dat maakt het een gemeente om van te (gaan) houden en ook een gewilde omgeving om in te wonen, werken en recreëren. De gemeente telt ruim 58.000 inwoners en bestaat onder meer uit de kernen Doetinchem, Wehl, Nieuw-Wehl en Gaanderen.

Doetinchem staat voor grote opgaven die samenhangen met de centrumfunctie die de gemeente in de regio vervult. De ambities vragen van medewerkers het vermogen om samen te werken, initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. 

Hoe kun je solliciteren?

Enthousiast? Je kunt tot en met 12 oktober 2022 solliciteren door een mail te sturen naar socialeraad@doetinchem.nl 
t.a.v. mevrouw Jolanda Spaan. Het eerste gesprek vindt plaats op 20 oktober 2022.

Wij dagen jou uit om je zodanig te presenteren dat jouw persoonlijkheid goed tot uitdrukking komt.

Meer informatie nodig?

Voor meer informatie over de vacature kun je bellen met Jolanda Spaan, tel. 06-5207 6672, e-mail socialeraad@doetinchem.nl.

Lees ook de Regeling sociale raad gemeente Doetinchem 2016 (officielebekendmakingen.nl)(externe link).

Wat doet de Sociale Raad?

De Sociale Raad geeft gevraagd, maar ook ongevraagd advies over het beleid van de gemeente en de cliëntgroepen toetsen aan het college van b&w de uitwerking en uitvoering daarvan in de praktijk. Ze heeft een signalerende functie in de gemeente en probeert door middel van haar advies een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente. Van het adviesrecht wordt veel gebruikgemaakt. Met name in het afgelopen jaar door de vele wijzigingen binnen de Wmo, Jeugd- en Participatiewet.

Het kan zijn dat uw contacten met de gemeente niet altijd verlopen zoals u dat zou willen of dat u bepaalde regels niet goed begrijpt. Hierover kunt u met ons praten. Vanuit de cliëntgroepen kan men u advies geven en eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties. Dus: zit u ergens mee, neem dan gerust contact op. De Sociale Raad is er voor u.

Wmo

Vanuit de wet Wmo ondersteunt de gemeente burgers die dat zelf niet meer kunnen in het zoeken naar een oplossing, zodat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Ook de problematiek waar de Jeugdzorg mee te maken heeft, valt onder deze zorg. De verantwoordelijkheid om mee te doen aan de samenleving ligt uiteindelijk wel bij de burger zelf.

De belangrijkste elementen uit de Wmo, Jeugd- en Participatiewet

 • iedereen doet mee
 • ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid
 • elkaar ondersteunen in het maken/leggen van sociale netwerken
 • gemeente is vangnet

Hoe werkt de Sociale Raad?

Vanuit iedere cliëntgroep zit één afgevaardigde in de Sociale Raad. Deze vertegenwoordigt de belangen van de eigen achterban. De Sociale Raad heeft daarnaast een onafhankelijk voorzitter, Leen van der Heiden.
De Sociale Raad vergadert ongeveer iedere maand (tien keer per jaar). Deze vergaderingen zijn openbaar. Dit betekent dat u hierbij aanwezig kunt zijn. De vergaderdata vindt u op de gemeentepagina in het Doetinchems Vizier.(externe link)

Voor wie is de Sociale Raad?

De Sociale Raad vertegenwoordigt cliëntgroepen:

 • Ouderen
 • Vrijwilligers
 • Mantelzorg
 • Chronisch zieken
 • Volwassenen met een verstandelijke beperking
 • Ouders van kinderen met een mentale beperking
 • Wijk- en Dorpsraden
 • Werk en Inkomen en armoedebestrijding
 • Mensen met een beperking
 • Dak- en Thuislozen, GGZ, verslavingszorg
 • Jongeren
 • Allochtonen
   

Resultaten

Een greep uit de resultaten waar we als Sociale Raad trots op zijn.

De introductie van de vernieuwde Meedoenregeling het ‘Meedoenarrangement’. In samenwerking met de beleidsmedewerkers van de gemeente is er een compleet ‘arrangement’ ontstaan. Niet alleen de sportcontributie is erin opgenomen, maar het arrangement bevat bijvoorbeeld ook de sportschoenen, -shirt en -tas. Als gevolg van nieuw beleid kon het budget per deelnemer worden verdubbeld.

Het doorontwikkelen van de zorgverzekering gemeentepolis GarantVerzorgd heeft tot een mooi product geleid. Door de inzet van de gelden Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten en Compensatie Eigen Risico werd er een uitgebreide polis samengesteld voor mensen met een chronische aandoening en voor mensen met een kleine beurs. De polis bevat naast een uitgebreide dekking, ook een tegemoetkoming in de kosten van de eigen bijdrage CAK en wordt het eigen risico deels of geheel gedekt.

Met de beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor mantelzorg heeft de Sociale Raad intensief gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe ‘Mantelzorgwaardering’. Met een veel beperkter budget is getracht een vorm van waardering te kiezen waar eenieder zich echt in ‘gewaardeerd’ kan voelen. De Sociale Raad vindt adequate communicatie over de Mantelzorgwaardering belangrijk, zodat zoveel mogelijk mantelzorgers in de gemeente Doetinchem van deze waardering gebruik kunnen maken.

Op verzoek van de Sociale Raad heeft afdeling Werk en Inkomen een extra spreekuur ingesteld waar cliënten met begeleiding terecht kunnen, indien zij problemen ondervinden bij het aanvragen van een uitkering.

Vergaderingen

De Sociale Raad vergadert 11 maal per jaar.

Wilt u terugkijken? Bekijk dan ons digitale archief(externe link).

Jaarverslagen

Van het afgelopen jaar is er geen jaarverslag digitaal beschikbaar.

Bekijk het digitale archief(externe link) voor jaarverslagen ouder dan het vorige jaar.

Heeft u gevonden wat u zocht?