De Sociale Raad is de adviesraad van het gemeentebestuur van Doetinchem. Zij geeft gevraagd en ongevraagd advies over het beleid binnen het sociaal domein van de gemeente Doetinchem.

Iedereen heeft recht op ondersteuning bij het oplossen van een probleem. Help ons dat zo goed mogelijk te doen. Geef ons door wat nog niet goed gaat. Meld ons vooral wat wel goed gaat. Kom met ideeën voor verbeteringen. Denk met ons mee. Kortom: houd ons op de hoogte. Want, iedereen moet kunnen blijven meedoen!

Vragen?

Heeft u een vraag aan een van de cliëntgroepen of aan de onafhankelijk voorzitter?

Neem dan contact op via het e-mailadres van de Sociale Raad socialeraad@doetinchem.nl.

Bellen kan ook met mevrouw J. Spaan, telefoonnummer (0314) 399 655.

Groepsfoto Sociale raad

Wat doet de Sociale Raad?

De Sociale Raad geeft gevraagd, maar ook ongevraagd advies over het beleid van de gemeente en de cliëntgroepen toetsen aan het college van b&w de uitwerking en uitvoering daarvan in de praktijk. Ze heeft een signalerende functie in de gemeente en probeert door middel van haar advies een positieve bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente. Van het adviesrecht wordt veel gebruikgemaakt. Met name in het afgelopen jaar door de vele wijzigingen binnen de Wmo, Jeugd- en Participatiewet.

Het kan zijn dat uw contacten met de gemeente niet altijd verlopen zoals u dat zou willen of dat u bepaalde regels niet goed begrijpt. Hierover kunt u met ons praten. Vanuit de cliëntgroepen kan men u advies geven en eventueel doorverwijzen naar de juiste instanties. Dus: zit u ergens mee, neem dan gerust contact op. De Sociale Raad is er voor u.

Wmo

Vanuit de wet Wmo ondersteunt de gemeente burgers die dat zelf niet meer kunnen in het zoeken naar een oplossing, zodat iedereen kan meedoen aan de samenleving. Ook de problematiek waar de Jeugdzorg mee te maken heeft, valt onder deze zorg. De verantwoordelijkheid om mee te doen aan de samenleving ligt uiteindelijk wel bij de burger zelf.

De belangrijkste elementen uit de Wmo, Jeugd- en Participatiewet

 • iedereen doet mee
 • ieder mens heeft een eigen verantwoordelijkheid
 • elkaar ondersteunen in het maken/leggen van sociale netwerken
 • gemeente is vangnet

Sociaal raadslieden

De sociaal raadslieden werken bij het Buurtplein en ondersteunen burgers bij vragen over onder andere: loon of uitkeringen, belastingaanslagen, toeslagen,  sociale voorzieningen zoals kinderbijslag of bijstand, consumentenzaken en regels rondom echtscheiding.

De sociaal raadslieden zijn lid van de sociale raad. De leden van de sociale raad zijn onderdeel van de gemeente.

Hoe werkt de Sociale Raad?

Vanuit iedere cliëntgroep zit één afgevaardigde in de Sociale Raad. Deze vertegenwoordigt de belangen van de eigen achterban. De Sociale Raad heeft daarnaast een onafhankelijk voorzitter, Leen van der Heiden.
De Sociale Raad vergadert ongeveer iedere maand (tien keer per jaar). Deze vergaderingen zijn openbaar. Dit betekent dat u hierbij aanwezig kunt zijn. De vergaderdata vindt u op de gemeentepagina in het Doetinchems Vizier.(externe link)

Voor wie is de Sociale Raad?

De Sociale Raad vertegenwoordigt cliëntgroepen:

 • Ouderen
 • Vrijwilligers
 • Mantelzorg
 • Chronisch zieken
 • Volwassenen met een verstandelijke beperking
 • Ouders van kinderen met een mentale beperking
 • Wijk- en Dorpsraden
 • Werk en Inkomen en armoedebestrijding
 • Mensen met een beperking
 • Dak- en Thuislozen, GGZ, verslavingszorg
 • Jongeren
 • Allochtonen
   

Resultaten

Een greep uit de resultaten waar we als Sociale Raad trots op zijn.

De introductie van de vernieuwde Meedoenregeling het ‘Meedoenarrangement’. In samenwerking met de beleidsmedewerkers van de gemeente is er een compleet ‘arrangement’ ontstaan. Niet alleen de sportcontributie is erin opgenomen, maar het arrangement bevat bijvoorbeeld ook de sportschoenen, -shirt en -tas. Als gevolg van nieuw beleid kon het budget per deelnemer worden verdubbeld.

Het doorontwikkelen van de zorgverzekering gemeentepolis GarantVerzorgd heeft tot een mooi product geleid. Door de inzet van de gelden Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten en Compensatie Eigen Risico werd er een uitgebreide polis samengesteld voor mensen met een chronische aandoening en voor mensen met een kleine beurs. De polis bevat naast een uitgebreide dekking, ook een tegemoetkoming in de kosten van de eigen bijdrage CAK en wordt het eigen risico deels of geheel gedekt.

Met de beleidsmedewerker die verantwoordelijk is voor mantelzorg heeft de Sociale Raad intensief gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe ‘Mantelzorgwaardering’. Met een veel beperkter budget is getracht een vorm van waardering te kiezen waar eenieder zich echt in ‘gewaardeerd’ kan voelen. De Sociale Raad vindt adequate communicatie over de Mantelzorgwaardering belangrijk, zodat zoveel mogelijk mantelzorgers in de gemeente Doetinchem van deze waardering gebruik kunnen maken.

Op verzoek van de Sociale Raad heeft afdeling Werk en Inkomen een extra spreekuur ingesteld waar cliënten met begeleiding terecht kunnen, indien zij problemen ondervinden bij het aanvragen van een uitkering.

Vergaderingen

De Sociale Raad vergadert 11 maal per jaar.

Wilt u terugkijken? Bekijk dan ons digitale archief(externe link).

Jaarverslagen

Van het afgelopen jaar is er geen jaarverslag digitaal beschikbaar.

Bekijk het digitale archief(externe link) voor jaarverslagen ouder dan het vorige jaar.

Heeft u gevonden wat u zocht?