Op 1 januari 2023 is het zover: dan gaat de Omgevingswet van start. Deze wet brengt alle regels voor ruimtelijke ontwikkeling onder één wet. Het gaat dan om regels voor bouwen, wonen, natuur, milieu, auto- en spoorwegen en water.
Wat gaat er precies veranderen? Wat betekent de Omgevingswet voor u als inwoner of ondernemer van Doetinchem? Hoe bereiden we ons als gemeente voor op de nieuwe wet? Op deze pagina leest u er alles over.

Daarnaast vindt u verschillende documenten die we samen met inwoners hebben gemaakt; zogenaamde deelvisies. In deze deelvisies staan veel ideeën en wensen van inwoners en bedrijven uit de gemeente over de mogelijke toekomstige inrichting van Doetinchem. We gebruiken de inhoud van deze deelvisies om uiteindelijk een omgevingsvisie voor Doetinchem te maken waarin zoveel mogelijk mensen zich herkennen.

Wat betekent de omgevingswet voor u?

Op dit moment zijn er tientallen wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Elke wet of regeling heeft eigen eisen. Dit maakt de wetgeving ingewikkeld en onoverzichtelijk.

Met de Omgevingswet bundelt de overheid al deze wetten en regelingen: 26 wetten inclusief 400 regelingen worden 1 wet. De Omgevingswet geldt voor de rijksoverheid en elke provincie, waterschap en gemeente in Nederland. 

Bekijk de animatievideo voor meer informatie over de Omgevingswet.

De omgeving betrekken bij plannen

Wanneer gaat u iets merken van de Omgevingswet? U gaat vooral wat merken als u een plan heeft. U wilt bijvoorbeeld een garage bouwen of een buurtfeest organiseren. De Omgevingswet vraagt ons om de omgeving te betrekken bij dit soort plannen. Door de omgeving te betrekken kunt u rekening houden met elkaar, werkt u aan begrip voor elkaars standpunten waardoor plannen beter worden. En er is een nieuw digitaal loket beschikbaar voor het bekijken van de regels en het doen van de aanvraag. Op deze pagina leest u meer over wat u moet doen als u een plan heeft én leest u wat u mag verwachten als iemand anders in uw buurt een plan heeft: www.doetinchem.nl/ikhebeenplan.

Een omgevingsvisie voor heel Doetinchem

Op basis van de Omgevingswet is elke gemeente verplicht een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie is een document dat voor de lange termijn richting geeft voor de ontwikkeling van de omgeving. ‘Wat willen we met de ruimte om ons heen?’ Denk aan de samenhang tussen water, milieu, natuur, landschap, verkeer, ruimte, infrastructuur en cultureel erfgoed. En, hoe kan de ruimte om ons heen bijdragen aan een fijne buurt waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar omkijken? In de omgevingsvisie geven we antwoord op deze vragen. Hierbij is een gezonde en veilige leefomgeving het uitgangspunt.

We gebruiken verschillende bouwstenen om tot een gemeentebrede omgevingsvisie te komen:

 • De 11 deelvisies: De deelvisies zijn een belangrijke informatiebron van wat er speelt in uw woon- of werkomgeving. De gemeente gebruikt de hoofdlijn uit deze informatie bij het opstellen van de omgevingsvisie.
 • Het bestaande beleid: Gekeken wordt hoe de opbrengsten van de gebiedsvisies zich verhouden tot het beleid dat de gemeente Doetinchem op dit moment heeft. Sluit dat op elkaar aan of niet? Welke onderdelen nemen we mee naar de omgevingsvisie en welke onderdelen kunnen misschien vervallen?
 • Het Milieu Effect Rapport (MER): In het MER wordt gekeken naar de milieueffecten van de omgevingsvisie. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn. Nagegaan wordt of de vooraf gestelde doelstellingen (bv. CO2-neutraal in 2040 of voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en geluid) worden gehaald. Zo niet, dan worden aanvullende maatregelen benoemd. Op deze manier krijgt het milieu een volwaardige plek bij het opstellen van de omgevingsvisie.

U kunt zich voorstellen dat er keuzes gemaakt moeten worden om tot één gemeentebrede omgevingsvisie te komen. Niet alles kan tegelijk en niet alle ideeën passen bij elkaar. Daarom hebben we een tussenstap gezet: de omgevingsagenda. In de omgevingsagenda, die door de gemeenteraad ter kennisname is aangenomen, kiezen we welke onderdelen het eerst moeten worden uitgewerkt. 

De opgaven die door de gemeenteraad zijn aangewezen om als eerst uit te werken, zijn:

 • Doetinchem woonstad en woondorpen
 • Toekomstbestendig centrum van de stad Doetinchem
 • Ontwikkelstrategie voor de stationsomgeving
 • Op zoek gaan naar mogelijkheden voor de gebieden ‘Slangenburg en omgeving’ en ‘Gaanderen en omgeving’. Dit doen we samen met de agrarische ondernemers en andere betrokkenen in het gebied. 

De uitwerkingen van deze opgaven nemen we over in de omgevingsvisie. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de omgevingsagenda? Neem dan contact met ons op via omgevingswet@doetinchem.nl of bel met (0314) 377 377.

Veelgestelde vragen

1. De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving. Wat betekent dat?

Met de Omgevingswet wil de overheid dat we de ‘fysieke leefomgeving’ beter en eenvoudiger inrichten. We hebben het dan over o.a.:

 • bouwwerken en infrastructuur
 • water(systemen), bodem en lucht
 • landschappen, natuur en cultureel erfgoed
 • sociale en gezondheidsaspecten, zoals luchtvervuiling, rolstoeltoegankelijkheid en groene schoolpleinen

De Omgevingswet gaat dus niet alleen puur om de inrichting van de fysieke leefomgeving. Sociale en maatschappelijke belangen zijn belangrijker dan ooit.

2. Waarom wordt de Omgevingswet ingevoerd?

De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat de fysieke leefomgeving beter en eenvoudiger ingericht kan worden. De Omgevingswet heeft verschillende doelen.

Maatschappelijke doelen:

 • Een veilige en gezonde fysieke leefomgeving
 • Een goede omgevingskwaliteit
 • De fysieke leefomgeving op een goede manier beheren, gebruiken en ontwikkelen

Verbeterdoelen:

 • Het gebruiksgemak van het omgevingsrecht vergroten
 • Een integrale benadering
 • Een actieve aanpak stimuleren
 • Processen (zoals vergunningaanvragen) versnellen en verbeteren

3. Wat verandert er voor u?

Het wordt makkelijker om een plan in te dienen bij de gemeente. U hoeft straks nog maar één vergunning aan te vragen, bij één digitaal loket (DSO). Complexe vergunningaanvragen handelen we straks af in 8 weken, in plaats van 26 weken. 

Tegelijk kijken we als gemeente niet alleen naar specifiek beleid. Bij elk plan kijken we of het project bijdrage levert aan Doetinchem. Heeft uw plan bijvoorbeeld een positieve invloed op klimaat, veiligheid of gezondheid?

Zo komen ideeën sneller van de grond, bijvoorbeeld voor uw eigen woning, bepaalde bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen en cultureel erfgoed.

Wel is het zo dat we u als initiatiefnemer vaker vragen om zelf op zoek te gaan naar draagvlak voor uw idee. Zo is het belangrijk dat bijvoorbeeld buren en anderen in de omgeving het eens zijn met uw plan.

4. Wat is een deelvisie?

Als gemeente krijgen we straks één omgevingsvisie. Daarin staat hoe we willen dat onze toekomstige leefomgeving eruitziet. Om tot deze visie te komen, onderzoeken we in 11 deelgebieden welke kansen daar zijn. Samen met inwoners en ondernemers. Voor elk deelgebied hebben we de ideeën verenigd in een deelvisie.

De 11 deelvisies vormen uiteindelijk de bouwstenen voor de gemeentebrede omgevingsvisie. De deelvisies zijn een belangrijke informatiebron van wat er speelt in uw woon- of werkomgeving. De gemeente gebruikt de hoofdlijn uit deze informatie bij het opstellen van de omgevingsvisie.

5. Wordt de inhoud van de deelvisie uitgevoerd?

De 11 deelvisies vormen uiteindelijk de bouwstenen voor de gemeentebrede omgevingsvisie. De deelvisies zijn een belangrijke informatiebron van wat er speelt in uw woon- of werkomgeving. De gemeente gebruikt de hoofdlijn uit deze informatie bij het opstellen van de omgevingsvisie.

Over de afgeronde deelvisies wordt door het college van B&W of de gemeenteraad geen besluit genomen. Ze hebben daarmee geen juridische status en er kunnen daarmee ook geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de deelvisies. Dit betekent dat de deelvisies geen plannen zijn die ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

6. Waar vind ik meer informatie over de Omgevingswet?

Neem eens een kijkje op:

Nieuwsberichten

Heeft u gevonden wat u zocht?