Wijnbergen De Kwekerij

In het oostelijk deel van Wijnbergen ontwikkelen we een nieuw woongebied: De Kwekerij. Wijnbergen De Kwekerij – grenzend aan de Kapperskolk – krijgt een groene uitstraling en grote biodiversiteit. Er komen ongeveer 135 energieneutrale woningen, gebouwd met respect voor de natuur (denk aan houten gevels, grasdaken/daktuinen). Een prettige plek om te wonen omdat er ruimte is voor ontmoeting in de vorm van buurttuinen en (natuurlijke) speelplekken. De Kwekerij wordt een deels autovrije wijk.

Planning werkzaamheden

De planning verloopt ongeveer als volgt:

 1. Afgerond: Voorbereidende fase

  Structuurontwerp klaar
  Participatietraject
  Stedenbouwkundig plan klaar

 2. Afgerond: Plannen in procedure - 2e kwartaal 2022

  Afronden en vaststellen inrichtingsplan openbare ruimte
  Start bestemmingsplanprocedure

 3. Momenteel bezig: Voorbereiding op bouw - 4e kwartaal 2022

  Bouwrijp maken grond
  Start uitgifte kavels / verkoop woningen

 4. Nog te doen: Bouwfase - 1e kwartaal 2023

  Start bouw

 5. Nog te doen: Oplevering - Eind 2023

  Verwachte oplevering eerste woningen

Bestemmingsplan

Om de wijk te kunnen ontwikkelen moet het bestemmingsplan aangepast worden. Dit plan ligt tot 30 juni 2022 ter inzage op het stadhuis. In het bestemmingsplan zijn de gebruiks- en bouwmogelijkheden voor het gebied vastgelegd. Het indienen van een formele zienswijze kan tot en met 29 juni 2022. Een zienswijze kan gestuurd worden aan de gemeenteraad, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.

Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR)

Op 10 mei 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders het Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) vastgesteld. In dit plan staat precies hoe de openbare ruimte eruit komt te zien. Ook staat hier bijvoorbeeld in hoe de openbare ruimte beheerd wordt en hoe het afval wordt ingezameld.

Het document staat onder het uitklapveld Documenten en video.

Straatnamen

Behalve het Inrichtingsplan Openbare Ruimte (IPOR) zijn ook de straatnamen voor Wijnbergen De Kwekerij bepaald. De werkgroep ‘straatnaamgeving’ en de projectleider van het plangebied waren betrokken bij deze beslissing. Ze zijn hierbij uitgegaan van de straatnamen die 10 jaar geleden al werden gebruikt voor het plan voor Wijnbergen Het Oosten.

De volgende straatnamen vindt u straks in Wijnbergen de Kwekerij:

 • Stadskwekerij
 • Moestuin
 • De Kolk
 • Pluktuin

De straatnamen sluiten goed aan bij de plek en de bedoeling van de wijk. De namen verwijzen naar de oude stadskwekerij en het natuurgebied Kapperskolk die aan het gebied grenzen. Ook passen deze namen bij het groene karakter dat de wijk krijgt.

Tiny house in de Wildernis

In maart 2022 publiceerden wij onze pilot voor een community met tiny houses. Dit heeft geleid tot de inschrijving van een enthousiaste groep gegadigden. Zij presenteren zich onder de naam: Tiny House in de Wildernis. Op korte termijn sluiten we een intentieovereenkomst. In de loop van het jaar presenteert deze groep zich via deze website.

Achtergrondinformatie

De geschiedenis van woongebied Wijnbergen

De plannen voor woningbouw in Wijnbergen zijn niet nieuw. In de jaren ’80 van de vorige eeuw is dit deel van de toenmalige gemeente Bergh bij Doetinchem gevoegd met als doel hier een bedrijventerrein en woningbouw te realiseren. In 1999 heeft de gemeente deze woningbouw planologisch ook mogelijk gemaakt.
Wijnbergen wordt ontwikkeld in twee delen. Het eerste deel bestaat uit het Midden en Westen. Hiervoor zijn in 2010 de plannen uitgewerkt, waarna de bouw is gestart. De bouw van de laatste fase is dit voorjaar begonnen.
Het tweede deel bestaat uit De Kwekerij (voorheen Het Oosten). Voor Het Oosten lagen er in 2012 al uitgewerkte plannen. Deze hebben we in 2013 door de woon- en kredietcrisis ‘in de ijskast’ moeten zetten. Het is altijd de bedoeling gebleven dit gebied te bebouwen. Daarom is het bestemmingsplan dat dit mogelijk maakt van kracht gebleven. Begin 2020 heeft het college van b&w de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe we dit woningbouwgebied weer in ontwikkeling kunnen nemen. Dit vanwege de sterk aantrekkende vraag naar woningen in de gemeente Doetinchem.

De Kapperskolk blijft behouden

Naast het plangebied ligt de ecologische verbindingszone (EVZ) Kapperskolk. Deze natuurzone is vooruitlopend op de woningbouw al geheel aangelegd en ingericht. Doordat het plangebied zelf de afgelopen jaren extensief onderhouden is met schapen, hebben zich hier groenstructuren en ruigten met natuurwaarden kunnen ontwikkelen. De bouw van woningen heeft hier zeker invloed op. Daarom hebben we een flora & fauna-onderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het gebied een woon- en leefgebied is voor de beschermde soorten buizerd, steenuil en vleermuizen. Voor de buizerd en steenuil gaat dit gebied verloren. Voor deze soorten zullen we op een andere plek een leefgebied inrichten. We behouden de bestaande groenstructuren in de nieuwe wijk. Zo blijft het leefgebied voor de vleermuizen behouden. Hiervoor hoeven we dus geen extra maatregelen te nemen.
Rond de Kapperskolk komen nog meer, vooral watergebonden, vogelsoorten voor. Uit het flora & fauna-onderzoek blijkt dat de Kapperskolk door deze soorten sporadisch wordt aangedaan. Het is dus geen essentieel leefgebied voor deze soorten. Met de woningbouw en voorzieningen blijven we nadrukkelijk weg bij de Kapperskolk, waardoor deze in de huidige staat behouden blijft en gedeeltelijk zelfs zal worden uitgebreid. De EVZ Kapperskolk blijft dus ook in de toekomst beschikbaar voor deze nu aanwezige soorten.

Hondenlosloopgebied

Toen Wijnbergen Het Oosten in 2013 ‘in de ijskast’ werd gezet, is afgesproken dat het plangebied als tijdelijk hondenlosloopgebied gebruikt kon worden. Het tijdelijke losloopgebied in de huidige grootschalige vorm zal verdwijnen. Ondanks dat is gebleken dat loslopende honden regelmatig voor verstoring van de aanwezige natuurwaarden zorgen, zullen in het nieuwe plan twee losloopgebieden aangewezen worden: de oude kwekerij aan de Torontostraat blijft als hondenlosloopgebied gehandhaafd en er komt in de groenzone ten zuiden van het doorgaande fietspad een extra losloopgebied.

Veelgestelde vragen

1. Ik heb interesse in een woning in het project. Kan ik mij op een lijst van belangstellenden laten zetten?
Ja, u kunt zich op een belangstellendenlijst laten zetten door een mail te sturen naar kwekerij@doetinchem.nl, met daarin vermeld uw naam, telefoonnummer en adresgegevens. U ontvangt dan enkele malen een informatiemail over het project, gericht op de start van de bestemmingsplanprocedure en de verkoop. Bij uw aanmelding graag aangeven dat u toestemming geeft om uw gegevens op deze lijst te plaatsen. Uw aanmelding is nadrukkelijk nog geen inschrijving voor een kavel of woning. Aan de lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

2. Hoeveel kavels komen er?
Er komen in totaal ongeveer 135 woningen. Dit aantal is nog niet definitief. Het project kent circa 30 particuliere kavels voor vrijstaande woningen en circa 6 kavels voor 2-onder-1-kap-woningen. Deze kavels worden uitgegeven door de gemeente Doetinchem. Daarnaast is er plek voor 15 tiny houses (waarvan 5 op een eigen kavel) en circa 32 sociale huurwoningen. De overige circa 52 woningen worden projectmatig ontwikkeld. Op dit moment is nog niet duidelijk welke ontwikkelaar bij dit project betrokken wordt. 

3. Ik wil mij graag inschrijven voor een kavel of woning. Wat moet ik doen?
Op dit moment is het nog niet mogelijk om u in te schrijven voor een kavel of woning. Als u zich registreert als belangstellende voor dit project, dan houden wij u op de hoogte over de uitgifte.

4. Als er meer belangstelling is dan dat er particuliere kavels zijn, hoe wordt de volgorde dan bepaald?
Bij meer belangstelling dan kavels, vindt er een loting plaats onder begeleiding van een notaris.

5. Ik ben geïnteresseerd in een huurwoning. Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven?
Sité Woondiensten is de ontwikkelaar voor de huurwoningen. Als er meer bekend is over de huurwoningen dan zullen wij u op onze pagina verder informeren. 

6. Hoe kan ik op de hoogte gehouden worden over project Wijnbergen De Kwekerij?
Alle informatie over project De Kwekerij kunt u vinden op www.doetinchem.nl/kwekerij. Deze pagina wordt bijgehouden met alle beschikbare informatie over dit project.

7. Waarom komt er woningbouw op Wijnbergen?
Er is in Doetinchem grote behoefte aan woningen. Plekken waar al eerder initiatieven voor woningbouw lagen, komen hiervoor als eerste in aanmerking. Wijnbergen De Kwekerij is één van deze plekken: hier lag ooit al een plan voor 201 woningen (het toenmalige ecodorp Wijnbergen Het Oosten).

8. Wanneer is er een bijeenkomst voor project Wijnbergen De Kwekerij?
De gemeente wil een projectbeurs organiseren voor belangstellenden voor Wijnbergen De Kwekerij. Belangstellenden kunnen dan nader kennismaken met het project en de ambities op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en natuur inclusief bouwen. Alle belangstellenden voor dit project worden geïnformeerd wanneer de beurs zal plaatsvinden.

9. Mag de gemeente Doetinchem voorrang verlenen aan eigen inwoners voor project Wijnbergen De Kwekerij?
De gemeente Doetinchem mag geen voorrang verlenen aan eigen inwoners omdat zij een dergelijke voorkeursregeling niet mag toepassen. Wel heeft de gemeenteraad van Doetinchem eind november 2021 ingestemd met de beleidsregels zelfbewoningsplicht. Voor meer informatie zie de pagina Een kavel kopen.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar kwekerij@doetinchem.nl. Telefonisch contact opnemen met projectleider Nard Everdij kan via (0314) 377 377.

Samenvatting inspraak stedenbouwkundig plan maart 2021

Algemeen

 • Het is een mooi plan, blij met veel aandacht voor een groene invulling.
 • Heel vaak is genoemd: verkeersveiligheid Wijnbergeweg/Doetinchemseweg.
  Herinrichting van de Doetinchemseweg wordt via een apart traject opgepakt.
 • Komen er winkels, scholen etc?
  Nee, alleen woningen.

Veranderend gebruik

 • Behoud van het vrije uitzicht zou fijn zijn, liever niet te hoog bouwen.
  Er komen weliswaar doorzichten, maar een vrij uitzicht zal door de woningbouw verdwijnen.
 • Veel bewoners willen de uitgangen aan de achterzijde van hun percelen behouden. Zijn er mogelijkheden voor een pad achter de woningen?
  Dit wordt nadrukkelijk bekeken.
 • Met betrekking tot de groenstrook achter de woningen: waarom wordt deze bij sommige woningen wel behouden en bij andere niet?
  Dit is afhankelijk van de verkaveling en beschikbare ruimte.
 • Bouwwerken bij voorkeur niet te hoog.
 • Komt er weer een overlegstructuur zoals in de tijd van het ecodorp?
  Nee.
 • Hoe gaan we om met onderhoud van hagen, schuurtjes etc. die op de erfgrens staan?
  Dit zal in overleg met de nieuwe buren moeten.
 • Blijven de bestaande groenvoorzieningen staan?
  Deze worden zo goed mogelijk ingepast.

Gebiedsontsluitingsweg

 • De weg is wel erg lang, mogelijk wordt er daardoor hard gereden.
 • De snelheid op de Doetinchemseweg is vaak te hoog en de aansluiting in de bochten is daarom niet wenselijk. Die aansluiting is niet optimaal.
  De Doetinchemseweg wordt heringericht waarbij de snelheid omlaag gaat naar maximaal 30 km/u. De aansluiting krijgt extra aandacht.
 • Ontsluiting op de Torontostraat vindt niet iedereen wenselijk. Is er nagedacht over alternatieven?
  Deze aansluiting heeft onze aandacht, maar een 2e ontsluiting voor in ieder geval calamiteitendiensten zal nodig zijn. De ontsluiting zoals die ooit bedacht was in combinatie met het doorgaande fietspad komt er wegens de drukte op het fietspad niet.
 • Kan de weg verlegd worden zodat de weg achter bestaand perceel loopt en de nieuwe kavels aan de andere kant van de weg liggen?
  Zal worden bekeken bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan.

Parkeren

 • De parkeerplaatsen in het middengebied achter de groenstrook: op welke hoogte komen die te liggen? Komt er een overkapping op?
  Deze liggen op maaiveldniveau en krijgen geen overkapping.

Fietsen

 • Het centrale fietspad wordt voor autoverkeer gebruikt als doorsteek. De blokken die geplaatst zijn, bieden geen oplossing om het autoverkeer te weren.
  Het moet een veilig fietspad zijn, maar wel toegankelijk voor hulp- en strooidiensten. Nemen we in het ontwerp mee.

Recreanten

 • Waar kunnen recreanten die er nu wandelen naar toe als het gebied is volgebouwd?
  De wandelroutes rond de Kapperskolk blijven gewoon in tact en er kan door de wijk gewandeld worden.

Honden

 • Komt er een losloopterrein / blijft er een hondenlosloopgebied? Ook in de oude kwekerij?
  Ja. Niet meer in de omvang van het huidige tijdelijke losloopgebied, maar er komt een voorziening terug. De oude kwekerij (behalve de doorsteek) hoort niet bij het plangebied. Als er initiatieven zijn voor een ander gebruik of aangepaste inrichting, dan kan hiernaar gekeken worden.
 • Hoe voorkom je dat er honden uitgelaten worden in het groen?
  Het hondenbeleid van de gemeente zal ook hier gelden. Je kan niet alles sturen, maar waar mogelijk zullen we hier met de inrichting op anticiperen.

Bouwinitiatieven

 • Is er plek voor initiatieven voor gezamenlijk bouwen (b.v. gezamenlijke tuin, knarrenhof)?
  Ja, maar deze moeten dan uit de samenleving komen. De gemeente biedt ruimte, maar gaat zelf geen woningen ontwikkelen.
 • Welke termijn staat er voor het indienen van de plannen?
  Dit wordt later nog bepaald. Het stedenbouwkundig plan is voor de zomer klaar.
 • Tip voor woningen op het VIOD terrein: bijzondere bouwvorm: de woningen lijken vrijstaand, maar zijn geschakeld. Een gedeelte heeft meer woonlagen, het andere deel is laagbouw.
  In het project wordt nadrukkelijk ruimte gegeven aan bijzondere woonvormen.
 • Is het mogelijk om zelf een kavel te kopen en te ontwikkelen of ligt alles al vast?
  In het bestemmingsplan wordt vastgelegd hoe groot en hoog er gebouwd mag worden, het kavelpaspoort geeft eisen voor het uiterlijk van de woning mee.
 • Kun je de woningen plaatsen op die gedeeltes waar de meeste geluidsbelasting is, zodat je meer openbaar groen houdt?
  Zal naar worden gekeken.
 • Komen er ook andere daken dan de lessenaar daken?
  Ja, er komt zeker ruimte voor andere daken en diverse bouwstijlen.
 • Is Sité betrokken bij de bouw van de goedkope woningen? Starterswoningen zijn belangrijk.
  De eerste contacten zijn gelegd.
 • Suggestie: appartementencomplex met kleinere woningen, om ruimte te delen, bijvoorbeeld een groepsruimte, schuur, logeerruimte huren.
 • Suggestie: bouwen met hout stimuleren.
 • Vindt het een heel mooi plan, er zijn goede afwegingen gemaakt. Goed idee, opgetild maaiveld, met platte daken kun je veel doen. Richt je niet alleen op lessenaar daken voor groene daken, gedeelde tuin lijkt een goed idee. Is er alleen ruimte voor dikke graslagen of is ander groen ook mogelijk?
  De voorkeur heeft dikke groene daken, maar goede alternatieven zijn welkom.
 • Dingen gezamenlijk doen heeft de voorkeur en past bij de wijk.
  Plannen om samen iets te de doen moeten door de bewoners opgepakt worden. Natuurlijk kan de website gebruikt worden op centraal te communiceren over bijzondere plannen.

Energievoorziening

 • Kan er door bestaande woningen aangetakt worden op de energievoorziening van de nieuwe wijk?
  Dit is onderzocht. Er is geen plek voor een “grote” energiecentrale, vooralsnog gaan we uit van warmtevoorzieningen op individueel- of blok-niveau.
 • Zijn er andere mogelijkheden voor energievoorziening dan de warmte- en koudeopslag?
  Uiteindelijk is deze keuze aan de bouwer.

Speelvoorziening

 • Kinderen willen graag meedenken hierover.
  Hier maken we graag gebruik van

Logo

Wijnbergen De Kwekerij

Om de herkenbaarheid van publicaties rond dit project te vergroten is een projectlogo ontworpen. Het logo verwijst naar het groene karakter van de wijk en de woningbouw. Door de eenvoudige beeldtaal is het makkelijk te herkennen. Dit logo is ontworpen door Ruben Panken, student Communication and Multimedia Design aan Avans Hogeschool Den Bosch.

Heeft u gevonden wat u zocht?