In het oostelijk deel van Wijnbergen ontwikkelen we een nieuw woongebied: De Kwekerij. Wijnbergen De Kwekerij – grenzend aan de Kapperskolk – krijgt een groene uitstraling en grote biodiversiteit. Er komen ongeveer 150 energieneutrale woningen, gebouwd met respect voor de natuur (denk aan houten gevels, grasdaken/daktuinen). Een prettige plek om te wonen omdat er ruimte is voor ontmoeting in de vorm van buurttuinen en (natuurlijke) speelplekken. De Kwekerij wordt een deels autovrije wijk.

Video

Onderstaande video geeft een beeld van hoe de nieuwe wijk er ongeveer uit komt te zien. Verwacht geen plaatjes van woningen die gebouwd worden en hoe de wegen gaan lopen door de wijk. U ziet in de video de eerste ideeën uit het zogeheten ‘structuurontwerp’, gemaakt door een bureau dat gespecialiseerd is in landschapsarchitectuur. U krijgt vooral een eerste indruk van de inrichting van de nieuwe wijk. 

Problemen met de weergave van de film?

Bekijk de film Wijnbergen De Kwekerij

Dank voor uw ideeën!

Op ons mailadres kwekerij@doetinchem.nl hebben wij veel suggesties en ideeën voor De Kwekerij mogen ontvangen. Daarnaast zijn er eind maart enkele inspraakbijeenkomsten geweest voor direct aanwonenden en direct betrokkenen. Al deze input hebben we gebruikt om het structuurplan verder uit te werken naar een stedenbouwkundig plan.

Lees hier de samenvatting inspraak De Kwekerij maart 2021.

Tijdspad

Het stedenbouwkundig plan, dat de inrichting van de wijk meer in detail beschrijft, is voorgelegd aan het college van b&w. B&w hebben besloten het plan ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. De gemeenteraad behandelt het stedenbouwkundig plan op woensdag 30 juni beeldvormend en stelt dit plan naar verwachting op 15 juli 2021 vast.

Het tijdspad verloopt ongeveer als volgt:

Fase Tijd
Tijdspad Wijnbergen De Kwekerij
Structuurontwerp klaar februari 2021
Participatietraject 1e/2e kwartaal 2021
Stedenbouwkundig plan klaar 2e kwartaal 2021
Start bestemmingsplanprocedure 3e kwartaal 2021
Bouwrijp maken grond 2e kwartaal 2022
Start uitgifte kavels / verkoop woningen 2e kwartaal 2022
Start bouw 3e kwartaal 2022
Verwachte oplevering eerste woningen begin 2023

Achtergrondinformatie

De geschiedenis van woongebied Wijnbergen

De plannen voor woningbouw in Wijnbergen zijn niet nieuw. In de jaren ’80 van de vorige eeuw is dit deel van de toenmalige gemeente Bergh bij Doetinchem gevoegd met als doel hier een bedrijventerrein en woningbouw te realiseren. In 1999 heeft de gemeente deze woningbouw planologisch ook mogelijk gemaakt.
Wijnbergen wordt ontwikkeld in twee delen. Het eerste deel bestaat uit het Midden en Westen. Hiervoor zijn in 2010 de plannen uitgewerkt, waarna de bouw is gestart. De bouw van de laatste fase is dit voorjaar begonnen.
Het tweede deel bestaat uit De Kwekerij (voorheen Het Oosten). Voor Het Oosten lagen er in 2012 al uitgewerkte plannen. Deze hebben we in 2013 door de woon- en kredietcrisis ‘in de ijskast’ moeten zetten. Het is altijd de bedoeling gebleven dit gebied te bebouwen. Daarom is het bestemmingsplan dat dit mogelijk maakt van kracht gebleven. Begin 2020 heeft het college van b&w de opdracht gegeven om te onderzoeken hoe we dit woningbouwgebied weer in ontwikkeling kunnen nemen. Dit vanwege de sterk aantrekkende vraag naar woningen in de gemeente Doetinchem.

De Kapperskolk blijft behouden

Naast het plangebied ligt de ecologische verbindingszone (EVZ) Kapperskolk. Deze natuurzone is vooruitlopend op de woningbouw al geheel aangelegd en ingericht. Doordat het plangebied zelf de afgelopen jaren extensief onderhouden is met schapen, hebben zich hier groenstructuren en ruigten met natuurwaarden kunnen ontwikkelen. De bouw van woningen heeft hier zeker invloed op. Daarom hebben we een flora & fauna-onderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het gebied een woon- en leefgebied is voor de beschermde soorten buizerd, steenuil en vleermuizen. Voor de buizerd en steenuil gaat dit gebied verloren. Voor deze soorten zullen we op een andere plek een leefgebied inrichten. We behouden de bestaande groenstructuren in de nieuwe wijk. Zo blijft het leefgebied voor de vleermuizen behouden. Hiervoor hoeven we dus geen extra maatregelen te nemen.
Rond de Kapperskolk komen nog meer, vooral watergebonden, vogelsoorten voor. Uit het flora&fauna-onderzoek blijkt dat de Kapperskolk door deze soorten sporadisch wordt aangedaan. Het is dus geen essentieel leefgebied voor deze soorten. Met de woningbouw en voorzieningen blijven we nadrukkelijk weg bij de Kapperskolk, waardoor deze in de huidige staat behouden blijft en gedeeltelijk zelfs zal worden uitgebreid. De EVZ Kapperskolk blijft dus ook in de toekomst beschikbaar voor deze nu aanwezige soorten.

Hondenlosloopgebied

Toen Wijnbergen Het Oosten in 2013 ‘in de ijskast’ werd gezet, is afgesproken dat het plangebied als tijdelijk hondenlosloopgebied gebruikt kon worden. Het tijdelijke losloopgebied in de huidige grootschalige vorm zal verdwijnen. Ondanks dat is gebleken dat loslopende honden regelmatig voor verstoring van de aanwezige natuurwaarden zorgen, zullen in het nieuwe plan twee losloopgebieden aangewezen worden: de oude kwekerij aan de Torontostraat blijft als hondenlosloopgebied gehandhaafd en er komt in de groenzone ten zuiden van het doorgaande fietspad een extra losloopgebied.

Veelgestelde vragen

Waarom komt er woningbouw op Wijnbergen?

Er is in Doetinchem grote behoefte aan woningen. De tijd is rijp om nu weer naar de mogelijke plekken hiervoor te kijken. Als eerste kijken we naar de plekken waar al eerder initiatieven voor woningbouw lagen. Wijnbergen De Kwekerij is één van deze plekken: hier lag ooit al een plan voor 201 woningen (het toenmalige ecodorp Wijnbergen).

Wanneer wordt gestart met bouwen?

In het eerste kwartaal van 2022 zullen we beginnen het gebied geschikt te maken voor woningbouw. In de loop van dat jaar zullen ook de eerste woningen gebouwd kunnen worden.

Hoe ziet het proces eruit? Kan ik ook bezwaar maken?

Nu het stedenbouwkundig plan gereed is gaan we aan de slag met het inrichtingsplan voor de openbare ruimte en het bestemmingsplan. Dit laatste gaat eind september in procedure. Tijdens deze procedure kunt u een zienswijze indienen. Achteraf kunt u alleen nog beroep instellen bij de Raad van State.

Kan ik mij al aanmelden voor een woning?

Uiteraard. Mail uw naam en contactgegevens naar kwekerij@doetinchem.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar kwekerij@doetinchem.nl. Telefonisch contact opnemen met projectleider Nard Everdij kan via (0314) 377 377.

Hebt u gevonden wat u zocht?