U bent van plan een horecabedrijf te beginnen. Eén van de eerste stappen die u moet zetten, is het regelen van de vergunningen.

We hebben de regelgeving die voor een horecabedrijf van toepassing is, hier voor u op een rijtje gezet.

Omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)

Voordat u start met een horecabedrijf is het noodzakelijk om na te gaan of in het bewuste pand een horecabedrijf uitgeoefend mag worden. Dit staat in het omgevingsplan. De meeste omgevingsplannen kunt u inzien op omgevingswet.overheid.nl(externe link). Voor meer informatie over de omgevingsplannen kunt u contact opnemen met het loket bouwen & wonen, telefoon (0314) 377 377.

Drank- en horecavergunning

Wanneer in een horecabedrijf alcoholhoudende dranken worden geschonken (natte horeca) moet een drank- en horecavergunning worden aangevraagd. Dit staat vermeld in de Alcoholwet. Een drank- en horecavergunning is persoons- en adresgebonden en is niet overdraagbaar. Op de aanvraag zal binnen acht weken worden beslist. Voor verdere informatie over de inrichtingseisen, het benodigde diploma Sociale Hygiëne en de zedelijkheidseisen verwijzen wij u naar de Alcoholwet op www.wetten.overheid.nl(externe link). Zie ook pagina drank- en horecavergunning op deze website.

Voor een intakegesprek moet u een afspraak maken.

Afspraak maken intakegesprek

Exploitatievergunning

Als u een horecabedrijf start en u schenkt geen alcohol (droge horeca), dan hebt u een exploitatievergunning nodig zoals omschreven in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016 (Apv).  De verordening kunt u lezen via de website www.overheid.nl(externe link).

De exploitatievergunning is persoons- en adresgebonden en is niet overdraagbaar. Op de pagina exploitatievergunning vindt u de nodige informatie. Voor een intakegesprek moet u een afspraak maken.

Voor een intakegesprek moet u een afspraak maken.

Afspraak maken intakegesprek

Toets Integriteitsbeoordeling (Wet Bibob)

Als u een horecabedrijf gaat exploiteren, ongeacht of u alcoholhoudende dranken gaat verstrekken, moet u het “Formulier Wet Bibob en vergunningen” invullen en voorzien van de gevraagde bijlagen. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Ook wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. 

Meer informatie over de Wet Bibob leest u op:

Openings- en sluitingstijden

In artikel 2:29 van de Apv(externe link) leest u alles over de openings- en sluitingstijden.

Horecaconvenant

De gemeente Doetinchem heeft met horeca, politie en het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt over onder meer drugs- en wapenvrije horeca, verantwoord alcoholgebruik, geluidsoverlast, etc. Deze afspraken zijn verwerkt in het Horecaconvenant 2022-2025.

Om de kwaliteit van het uitgaan te bevorderen, vragen wij u samen met de deelnemende partijen de afspraken na te komen. Uw veiligheid, maar ook de veiligheid voor iedereen die betrokken is, wordt hiermee optimaal gediend.

Bent u houder van een openbare inrichting en verblijven bezoekers na 02.00 uur? Vul dan het deelnemingsformulier horecaconvenant in. U ontvangt na ondertekening van ons een sticker die u duidelijk zichtbaar aan de buitenkant moet aanbrengen.

Deelname horecaconvenant 2022-2025

De Koninklijke Horeca Nederland afdeling Doetinchem past het Collectieve Ontzeggingenbeleid toe (CHO). Voor informatie over het CHO moet u contact opnemen met Koninklijke Horeca Nederland, telefoon (0348) 489 489 of met het bestuur van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Doetinchem.

Terrasvergunning

Wie bij zijn horecabedrijf een terras wil exploiteren, moet hiervoor een terrasvergunning aanvragen. Kijk op de pagina terrassen plaatsen voor meer informatie. Voor terrasmeubilair dat "vast"staat hebt u een omgevingsvergunning nodig. Ook moet het terras passen in het omgevingsplan. Dit kunt u navragen bij het loket bouwen en wonen.

Speelautomatenvergunning (Wet op de Kansspelen)

Wanneer u in uw bedrijf een speelautomaat wilt plaatsen, moet daarvoor een aanwezigheidsvergunning worden aangevraagd. Om in het bezit te komen van deze vergunning moet u in het bezit zijn van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet. Verdere informatie en het aanvraagformulier voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten kunt u vinden op de pagina speelautomaten plaatsen.

Ten gehore brengen van muziek

Het Activiteitenbesluit (vanuit de milieuwetgeving) staat toe festiviteiten te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden overschreden. Dit mag maximaal 12 keer per kalenderjaar.

Voorwaarde is wel dat van iedere festiviteit op tijd kennisgeving moet worden gedaan aan de gemeente. Als u van deze incidentele festiviteitenregeling gebruikmaakt, gelden er ten aanzien van het geluid specifieke voorschriften. Deze zijn opgenomen in artikel 4:3 van de Apv 2016. Een kennisgeving moet ten minste tien werkdagen voor het begin van de festiviteit digitaal worden gemeld. Klik daarvoor op de pagina Muziekevenementen.

Brandveiligheid

Als u een horecapand in gebruik neemt, moet u een melding brandveilig gebruik doen of een gebruiksvergunning aanvragen. Verdere informatie hierover leest u op de pagina brandveilig gebruik van gebouwen.

Om te checken of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen, vult u de checklist in op omgevingswet.overheid.nl(externe link)

Bedrijfsafval inzameling

Hebt u bedrijfsafval? U moet dan zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval omdat de soort en omvang van het afval sterk verschilt per bedrijf. Neem hiervoor contact op met Buha(externe link), telefoon (0314) 377 444.

Omgevingsvergunning

Voor het aanbrengen van wijzigingen in of aan het pand hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Ook hebt u een omgevingsvergunning nodig voor terrasmeubilair dat "vast" staat. Bekijk de pagina Omgevingsvergunning, melding en informatieplicht voor meer informatie.

Reclame 

Voor het uiten van reclame hebt u over het algemeen geen vergunning nodig. Maar wordt deze reclame aangebracht op een zuil, mast of in een frame, dan zijn dit bouwwerken. In dat geval is er een omgevingsvergunning nodig.

Reclamebelasting

De gemeente heft belasting op aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Denk daarbij aan lichtreclames, reclamezuilen, vlaggen, billboards en stickers, geplaatst aan gevels en op straat. De belasting moet betaald worden over voorwerpen die staan of hangen op of boven gemeentegrond, op of boven particuliere grond en op of aan gevels.

Omgevingsvergunning aanvragen/melding milieu

Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een omgevingsvergunning aanvragen of een melding doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. U hebt wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf.

U kunt via de omgevingswet.overheid.nl(externe link) nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

Goed om te weten

 • je mag alcohol kopen als je 18 jaar of ouder bent
 • verkoop van alcohol aan personen onder de 18 jaar is verboden

je bent strafbaar als je:

 • alcohol bij je hebt in het openbaar en
 • je bent onder de 18 jaar

Regels voor reguliere horeca en slijterijen

 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag
 • Er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • Elke leidinggevende is in het bezit van het diploma Sociale Hygiëne
 • De inrichting voldoet aan het Besluit eisen inrichtingen Alcoholbesluit

Regels voor paracommerciële instellingen:

 • Er staan minimaal twee leidinggevenden op de vergunning die de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt; deze leidinggevenden zijn van onbesproken gedrag.
 • Het bestuur stelt een reglement vast dat aangeeft dat verstrekking van alcoholhoudende drank vanuit het oogpunt van sociale hygiëne op verantwoorde wijze gebeurt. Tevens wordt er een voorlichtingsinstructie vastgesteld voor de bar vrijwilligers. Er wordt een registratie bijgehouden van personen die deze voorlichtingsinstructie hebben gevolgd.
 • De inrichting voldoet aan het Besluit eisen inrichtingen Alcoholbesluit.

Verder gelden er regels voor paracommerciële rechtspersonen. Deze kunt u vinden onder artikel 2:34b van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016(externe link).

Lees ook

www.khn.nl(externe link)(Koninklijk Horeca Nederland)
www.kvk.nl(externe link)(Kamer van Koophandel)

Hebt u gevonden wat u zocht?