In het stedelijk gebied, in/rond de dorpen, in het buitengebied, langs de watergangen en op de landgoederen van de gemeente Doetinchem komen veel soorten planten en dieren voor. Dit zijn natuurwaarden. Hiervan worden een aantal soorten specifiek beschermd door de Wet natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van alle in het wild voorkomende dier- en plantensoorten en verplicht de gemeente Doetinchem zorg te dragen voor het bewaken van de natuurwaarden op haar grondgebied.

Als u werkzaamheden aan een gebouw wilt verrichten, nieuw wilt bouwen of een sloot in het buitengebied wilt aanleggen, moet u onderzoeken of er op uw planlocatie planten- en diersoorten te verwachten zijn.

Interne linkDe verwachtingskaart natuur

Hieronder ziet u de door de gemeente opgestelde verwachtingskaart natuur. Deze kaart helpt u bij het in beeld brengen van mogelijk aanwezige beschermde plant- en diersoorten op uw planlocatie. De kaart laat deze soortgroepen zien voor het type werk dat u wilt uitvoeren. Bijvoorbeeld het aanleggen van een sloot of het realiseren van een dakkapel.

Interne linkWat moet u doen

  1. Kijk in de kaart en klik op het tabblad dat weergeeft welke activiteit(en) u wilt gaan uitvoeren. De kaart is opgedeeld in een hoofdcategorie (bijvoorbeeld: bouwen) met daaronder een subcategorie (bijvoorbeeld: renoveren of slopen).
  2. Zoek vervolgens de planlocatie op waar u het werk gaat uitvoeren.
    Voer een adres in in het zoekvenster of zoom handmatig in op de kaart.
  3. Klik op de locatie om een pop-up te openen en noteer welke beschermde soorten u kunt verwachten op de planlocatie met de verwachting (laag, gemiddeld of hoog), zie ook 'Uitleg' verwachting.
  4. Verricht u ook nog ander werk op de planlocatie? Doorloop de bovenstaande stappen ook voor dat werk en schrijf de resultaten op.

De verwachtingskaart natuur geeft u helderheid over de soortgroepen die last kunnen hebben van uw ingreep. Dit wordt weergegeven als een lage, gemiddelde of hoge verwachting. Op basis van de Wet natuurbescherming dient u dit wel of niet nader te laten onderzoeken.

Uitleg verwachting

Lage verwachting

Bij een lage verwachting is de kans op overtreding van de Wet natuurbescherming klein en is gericht natuuronderzoek (quickscan) niet nodig. Wel moet u rekening houden met de algemene zorgplicht en broedvogels.

Gemiddelde of hoge verwachting

Zijn er voor uw werk/activiteit op de planlocatie één of meerdere soortgroepen met een gemiddelde of hoge verwachting? Dan is het risico groter dat bepaalde soortgroepen last hebben van uw werkzaamheden. Er is dan meer kans op een overtreding van de Wet natuurbescherming. In dat geval is gericht ecologisch onderzoek (quickscan natuurtoets) naar de aanwezigheid van deze soort(groepen) noodzakelijk.

(Quickscan) natuurtoets

Ecologisch onderzoek kunt u laten uitvoeren door een adviesbureau dat hierin is gespecialiseerd. Een overzicht van gespecialiseerde bureaus kunt u vinden op de website Netwerk Groene Bureaus. Zij kunnen u ook verder adviseren op het gebied van de algemene zorgplicht, broedvogels en procedures rond de Wet natuurbescherming. Wanneer u op voorhand een natuuronderzoek laat uitvoeren kan u dit veel tijd schelen in de verdere planvorming en/of procedures.

Welke verplichtingen heb ik?

De Wet natuurbescherming is van toepassing als op een plek waar gewerkt wordt beschermde planten of dieren voorkomen. Soms is een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. De initiatiefnemer is dan verplicht zodanige maatregelen te treffen dat schade aan soorten zoveel mogelijk wordt beperkt.

Houd in voorbesprekingen en vergunningaanvragen vroegtijdig rekening met de aanwezigheid van beschermde dieren of planten op de planlocatie. Zo kunnen aanzienlijke vertragingen voorkomen worden. Een deskundige kan een inschatting maken of onderzoek doen naar de aanwezigheid van beschermde soorten. Als er beschermde soorten op de locatie van de activiteit aanwezig zijn, bepaalt de deskundige of deze beschermde soorten nadelige effecten zullen ondervinden van de werkzaamheden. Als u de werkzaamheden zó uitvoert dat de beschermde soorten of hun leefgebieden niet worden aangetast, dan heeft u geen ontheffing nodig.

Ontheffing aanvragen

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt kunt u ontheffing voor beschermde soorten aanvragen. Dit kan bij de provincie Gelderland, via een losse ontheffing op basis van de Wet natuurbescherming. Als u de ontheffing niet los aanvraagt en u heeft een omgevingsvergunning nodig, dan wordt het een onderdeel van de omgevingsvergunning. Wanneer u bijvoorbeeld voor het onderdeel bouwen een omgevingsvergunning aanvraagt, dan haakt het onderdeel soortenbescherming aan. Als het onderdeel soortenbescherming volledig is, dan vraagt de gemeente een verklaring van geen bedenkingen aan bij de provincie. U kunt uw verzamelaanvraag dan in één keer indienen bij het Omgevingsloket Online.

Meer informatie kunt u opvragen bij het Loket bouwen en wonen.

Als u de werkzaamheden zó uitvoert dat de beschermde soorten of hun leefgebieden niet worden aangetast, dan heeft u geen ontheffing nodig.

Heeft u gevonden wat u zocht?