‘Een bruisende spoorzone als toegangspoort van Doetinchem waarin functies elkaar versterken’. Hoe mooi klinkt dat? Samen met inwoners en belangrijke partners in het gebied werken we aan een visie voor het gebied rond het station: de Spoorzone. Op deze pagina leest u meer over onze route naar een visie voor de spoorzone.

Een visie door en voor inwoners en ondernemers

Welke ideeën en wensen leven er in het gebied? Hoe kunnen we elkaar versterken? Hoe zorgen we samen voor een aantrekkelijk gebied? Het zijn belangrijke vragen om de spoorzone samen tot een aantrekkelijk gebied te maken. Een gebied waarin mensen graag wonen, werken, het openbaar vervoer pakken, winkelen enzovoorts. Samen moeten we er werk van maken!

We bouwen verder op de eerder opgestelde deelvisies

Eerder al konden inwoners en ondernemers hun ideeën voor het gebied delen in de gebiedsvisies ten behoeve van de Omgevingswet. We hebben dus al waardevolle input opgehaald. Nu is het zaak om dit samen verder uit te werken. De visie voor de spoorzone gaat onderdeel uitmaken van onze omgevingsvisie die we vanuit de Omgevingswet moeten opstellen.

Gebiedscafés

We bedenken de visie voor de spoorzone natuurlijk niet zelf. Naast de informatie die we al hebben opgehaald, gaan we op verschillende momenten in gesprek met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Hiervoor staan verschillende gebiedscafés gepland. De eerste was op 23 november 2022 voor bewoners en ondernemers uit het gebied. De tweede was op 5 april 2023 en was openbaar voor iedereen die wilde aansluiten. Bovendien was er een gebiedscafé voor jongeren op 27 maart 2023. Het vooralsnog laatste gebiedscafé was op 7 juni 2023. Van alle gebiedscafés hebben we een samenvatting gemaakt. Deze zijn in het uitklapveld hieronder te vinden. Wilt u de presentatie van het tweede of het derde gebiedscafé bekijken? U kunt deze opvragen door een mail te sturen naar spoorzone@doetinchem.nl.

Visie op spoorzone gaat ter besluitvorming naar de gemeenteraad

Na het proces ronden we de visie af en leggen we het ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt deze definitief. De besluitvorming moet nog plaatsvinden. De beeldvormende raad is op 7 december 2023 en naar verwachting is de besluitvorming tijdens de raadsvergadering van 21 december 2023. Na vaststelling in de gemeenteraad wordt de visie (ruimtelijke structuurschets) opgenomen in de omgevingsvisie.

De samenvatting van de structuurschets kunt u lezen op de pagina Spoorzone Doetinchem: samenvatting van de structuurschets.

Heeft u er vragen over? Neem dan contact op met de projectleider via (0314) 377 377.

Schetsen van spoorzone

Bent u benieuwd hoe de spoorzone er in de toekomst misschien uit gaat zien? Bekijk de sfeerbeelden op de pagina Schetsen van spoorzone in de toekomst.

Samenvatting gebiedscafés

Onderstaand vindt u een samenvatting van de gebiedscafés die geweest zijn, te weten:

 • Derde gebiedscafé 7 juni 2023
 • Tweede gebiedscafé 5 april 2023
 • Gebiedscafé voor jongeren 27 maart 2023
 • Eerste gebiedscafé 23 november 2022 

Derde gebiedscafé - 7 juni 2023

Op woensdagavond 7 juni stond het vooralsnog laatste gebiedscafé op de planning. Samen met ongeveer 50 aanwezigen liepen we door het gebied en bekeken we schetsen van hoe het er in de toekomst uit kan komen te zien.

Het gebiedscafé vond in het gebied plaats, bij Streeckgenoot aan de Spinbaan. Het stedenbouwkundig bureau Karres & Brands presenteerde deze avond hun schetsen voor de spoorzone van de toekomst. Deze schetsen maakten zij op basis van opgehaalde informatie uit eerdere gebiedscafés. Ook verwerkten zij de inhoud van veel 1 op 1 gesprekken met ondernemers en grondeigenaren uit het gebied in de schets.

Een voorstelling van de toekomst vanuit 5 verschillende standpunten

Tijdens het gebiedscafé trokken we in verschillende groepen wandelend het gebied in. Op 5 verschillende plekken in het gebied konden zij beelden bekijken van de spoorzone in de toekomst. Er kwamen interessante gesprekken op gang. Zaken als groen, parkeren, bereikbaarheid en bedrijvigheid in combinatie met wonen werden veel besproken. Belangrijk om te melden is dat we nog volop bezig zijn met het opstellen van de visie. Er ligt dus nog niets vast. De schetsen die we toonden zijn vooral om te controleren of we op de juiste weg zitten.

Een groep mensen staat te luisteren naar een man. Sommige personen hebben papieren in hun handen. Ze staan allemaal op een stoep voor een braakliggend terrein. Op de horizon staan enkel stadshuizen en bomen.

Tweede gebiedscafé - 5 april 2023

Op woensdagavond 5 april kon iedereen met ons in gesprek over de toekomst van de spoorzone. Zo’n 70 belangstellenden, waaronder inwoners en ondernemers waren aanwezig. Zij kregen de gelegenheid om tijdens deze avond hun opmerkingen en ideeën over het gebied te delen. Ons doel is om uiteindelijk een visie op te stellen voor de spoorzone waarin zoveel mogelijk mensen zich herkennen.  

Het eerste half uur van de bijeenkomst stond in het teken van een presentatie door projectleider Jeroen Nieuwenhuis van gemeente Doetinchem en Jasper Nijveldt van stedenbouwkundigbureau Karres en Brands. Karres en Brands huren wij in om alle ideeën en wensen te vertalen naar een schets voor het gebied. Deze schets vormt de basis van de uiteindelijke visie voor de spoorzone. 

Opbrengst van het tweede gebiedscafé spoorzone

Tijdens de bijeenkomst is een terugkoppeling gegeven van de opbrengst van het eerste gebiedscafé en het gebiedscafé dat voor de jongeren is georganiseerd. Ook zijn de eerste concept schetsen voor het gebied gedeeld. Tijdens een interactieve werksessie konden de deelnemers hierop reageren. Ideeën over de verkeersroutes, nieuwe bebouwing zoals hoogbouw en het betrekken van de Oude IJssel bij het gebied zijn gedeeld. Maar ook vragen zoals hoe gaan we om met bestaande bedrijven en hoe wordt de openbare ruimte klimaatbestendig en sociaal veilig ingericht? We gaan samen met het adviesbureau met de opbrengst van de avond aan de slag.

Gebiedscafé voor jongeren - 27 maart 2023

Op maandagochtend 27 maart 2023 gingen we op het Metzo college in gesprek met leerlingen van het Metzo en Houtkamp college. Tijdens deze ochtend gingen de jongeren met stiften, potloden en post-its aan de slag. Op grote kaarten van het gebied deelden zij hun ideeën. 

De ideeën liepen uiteen van een grote ‘vermaak-hal’ tot woningen voor senioren en starters. En van een inclusieve speelplaats tot meer mogelijkheden tot sporten in de openbare ruimte tijdens alle seizoenen. Alle ideeën en suggesties van de leerlingen nemen we mee in het vervolg. Of er ooit een indoorskibaan in de spoorzone komt, is de vraag. Maar, veel ideeën van de jongeren zorgen voor inspiratie! 

Eerste gebiedscafé - 23 november 2022

Voor het eerste gebiedscafé waren inwoners, pandgebruikers, grondeigenaren en partijen met een ontwikkelwens in de spoorzone uitgenodigd. Samen met deze belanghebbenden gingen wij in gesprek over de toekomst van hun woon- en werkomgeving. Welke ideeën en wensen leven er? Hoe kunnen we elkaars plannen versterken? Hoe zorgen we samen voor een aantrekkelijk gebied? Het maken van een visie voor het gebied doen we namelijk graag samen. Eerder al konden inwoners en ondernemers hun ideeën voor het gebied delen in de gebiedsvisies voor de Omgevingswet. We hebben dus al waardevolle input opgehaald. Tijdens dit gebiedscafé bekeken we welke ambities er zijn en wat we hier samen in kunnen bereiken.

Met elkaar in gesprek in kleinere groepen tijdens gebiedscafé 

De avond begon met een korte inleiding door wethouder Ingrid Lambregts en projectleider Jeroen Nieuwenhuis van gemeente Doetinchem. Daarna vertelde stedenbouwkundigbureau Karres en Brands over de op te stellen visie en de mogelijkheden van het gebied. Na het gezamenlijke gedeelte gingen we uiteen in verschillende tafels, ingedeeld op basis van ligging in het gebied. De opbrengst van de tafels namen we mee in de verdere aanpak van de gebiedsontwikkeling.

Wat is de spoorzone

De spoorzone is het gebied dat globaal ligt tussen de binnenstad en de Fabriekstraat en tussen de Oude IJssel en de Terborgseweg. Op de onderstaande illustratie is het plangebied weergegeven. Het projectgebied is ongeveer 53 hectare groot.

Wat is de aanleiding voor de gebiedsontwikkeling spoorzone?

Binnen het projectgebied zijn er verschillende partijen met grondposities. Denk daarbij aan het Graafschap College, Laborijn, de papierfabriek, Machinefabriek Eijmers, NS Vastgoed en de gemeente. Het Waterschap speelt ook een belangrijke rol doordat het gebied grenst aan de Oude IJssel. Partijen zijn actief en soms ook minder actief. Leegstand van gebouwen (denk aan het Belastingkantoor) ligt op de loer. Om te voorkomen dat partijen allemaal zelfstandig plannen maken zonder onderlinge samenhang, nemen wij als gemeente de regie om samen na te denken over de toekomst van het gebied. 

In dit gebied wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van vervoer (mobiliteitsmodaliteiten): openbaar vervoer zoals trein en bus, auto, fiets, te voet. Ook op dit terrein signaleren we veel dynamiek, zoals RegioExpres, deelmobiliteit en verduurzaming/laadinfrastructuur en parkeren. Hierbij maken we gebruik van de uitkomsten van het mobiliteitsplan dat parallel loopt.

In de spoorzone is het de kunst om een ontwikkeling in gang te zetten waarbij de ruimtelijke ontwikkeling en de bereikbaarheid elkaar versterken. 
Door middel van een interactief proces met alle partijen willen we komen tot een ruimtelijke visie waar de verschillende partijen bij betrokken zijn en er samen voor gaan. Door het gebied in samenhang op te pakken vanuit een gezamenlijke stip op de horizon, komt het gebied in zijn geheel tot bloei. De (toekomstige) functies in het gebied komen dan beter tot hun recht.

Een omgevingsvisie voor heel Doetinchem

Op basis van de Omgevingswet is elke gemeente verplicht een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie is een document dat voor de lange termijn richting geeft voor de ontwikkeling van de omgeving. ‘Wat willen we met de ruimte om ons heen?’ Denk aan de samenhang tussen water, milieu, natuur, landschap, verkeer, ruimte, infrastructuur en cultureel erfgoed. En, hoe kan de ruimte om ons heen bijdragen aan een fijne buurt waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar omkijken? In de omgevingsvisie geven we antwoord op deze vragen. Hierbij is een gezonde en veilige leefomgeving het uitgangspunt.

We gebruiken verschillende bouwstenen om tot een gemeentebrede omgevingsvisie te komen:

 • De 11 deelvisies: De deelvisies zijn een belangrijke informatiebron van wat er speelt in uw woon- of werkomgeving. De gemeente gebruikt de hoofdlijn uit deze informatie bij het opstellen van de omgevingsvisie.
 • Het bestaande beleid: Gekeken wordt hoe de opbrengsten van de gebiedsvisies zich verhouden tot het beleid dat de gemeente Doetinchem op dit moment heeft. Sluit dat op elkaar aan of niet? Welke onderdelen nemen we mee naar de omgevingsvisie en welke onderdelen kunnen misschien vervallen?
 • Het Milieu Effect Rapport (MER): In het MER wordt gekeken naar de milieueffecten van de omgevingsvisie. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn. Nagegaan wordt of de vooraf gestelde doelstellingen (bv. CO2-neutraal in 2040 of voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en geluid) worden gehaald. Zo niet, dan worden aanvullende maatregelen benoemd. Op deze manier krijgt het milieu een volwaardige plek bij het opstellen van de omgevingsvisie.

U kunt zich voorstellen dat er keuzes gemaakt moeten worden om tot één gemeentebrede omgevingsvisie te komen. Niet alles kan tegelijk en niet alle ideeën passen bij elkaar. Daarom hebben we een tussenstap gezet: de omgevingsagenda (pdf 9.736 kB). In de omgevingsagenda, die door de gemeenteraad ter kennisname is aangenomen, kiezen we welke onderdelen het eerst moeten worden uitgewerkt. De opgaven die door de gemeenteraad zijn aangewezen om als eerst uit te werken, zijn:

 • Doetinchem woonstad en woondorpen
 • Toekomstbestendig centrum van de stad Doetinchem
 • Ontwikkelstrategie voor de Stationsomgeving (Spoorzone)
 • Op zoek gaan naar mogelijkheden voor de gebieden ‘Slangenburg en omgeving’ en ‘Gaanderen en omgeving’. Dit doen we samen met de agrarische ondernemers en andere betrokkenen in het gebied. 
 • De uitwerkingen van deze opgaven nemen we over in de omgevingsvisie. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de omgevingsagenda? Neem dan contact met ons op via omgevingswet@doetinchem.nl of bel met (0314) 377 377.

Wat is het uiteindelijke doel?

De hoofddoelstelling is te komen tot een aantrekkelijke spoorzone als nieuwe, multifunctionele entree van ons stadscentrum. Het is een ideale plek waar (nieuw) wonen, werken en leren elkaar ontmoeten. Mede ook door de aanwezigheid van het bus- en treinstation.

Zo’n entree is van grote betekenis voor een toekomstbestendige economie en een gunstig vestigingsklimaat. Het moet een gebied worden waarin mensen graag verblijven. Met veel aandacht voor groen, klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit.

Om dit te bereiken zoeken we de samenwerking met vervoersinstellingen, ondernemers, bedrijfsleven en het onderwijs. De spoorzone wordt het visitekaartje van Doetinchem. Bij aankomst in het gebied liggen de functies wonen, werken en onderwijs binnen handbereik. Via bussen, treinen, auto’s, fietsen en scooters trekken mensen verder de regio Achterhoek in.

Spoorzone als ‘mobiliteits-hub’

Het gebied rondom het station biedt veel kansen. Een perfecte combinatie van wonen, werken, verblijven, overstappen en leren ligt binnen de mogelijkheden. De uitbreiding van onderwijsvoorzieningen, van stageplekken tot leven lang leren en studenten- en startershuisvesting, is hier op zijn plek door de ligging bij het station.
Het is ook een gebied, waarin met steun van de provincie, kansen liggen voor versterking van het openbaar vervoer. We hebben het dan over een regionale mobiliteits-hub. Dit is een plek waarbij de overstap auto-trein wordt gestimuleerd. Daardoor kan het bijdragen aan het ontlasten van wegen zoals de filetrajecten A18/A12. 

De gemeente is samen met de verschillende vervoerspartijen (NS, ProRail, Rijkswaterstaat, Arriva/Breng/Connexxion, Provincie) een gezamenlijk onderzoek gestart. De provincie ziet mobiliteit als onmisbaar onderdeel van een gebiedsontwikkeling.

Onderzoek naar haalbaarheid flexwoningen in spoorzone

Gemeente Doetinchem gaat met behulp van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de bouw van betaalbare flexwoningen onderzoeken. Binnen dit onderzoek, met de naam project Flexcity, wordt een nieuwe en creatieve oplossing ontwikkeld voor versnelde woningbouw. Het ministerie richt zich vooral op flexwoningen binnen grotere gebiedsontwikkelingen. In onze gemeente is de spoorzone als locatie naar voren gekomen. Dit gebied is al in ontwikkeling en moet straks een hippe, eigentijdse toegang tot de stad vormen: een mix van wonen, werken en leren. Hierin is zeker ook ruimte voor nieuwe woonvormen. Samen met BZK onderzoeken we of 300 flexibele woningen hier een plek kunnen krijgen. 

Ik heb een vraag. Bij wie kan ik terecht?

Heeft u vragen over gebiedsontwikkeling Spoorzone? Stuur dan een e-mail naar spoorzone@doetinchem.nl. U kunt ook contact opnemen met projectleider Jeroen Nieuwenhuis via (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?