‘Een bruisende spoorzone als toegangspoort van Doetinchem waarin functies elkaar versterken’. Hoe mooi klinkt dat? Samen met inwoners en belangrijke partners in het gebied werken we verder aan de gebiedsontwikkeling spoorzone Doetinchem. Op deze pagina leest u meer over deze gebiedsontwikkeling.

De spoorzone is het gebied dat globaal ligt tussen de binnenstad en de Fabriekstraat en tussen de Oude IJssel en de Terborgseweg. Het projectgebied is ongeveer 53 hectare groot.

Een visie door en voor inwoners en ondernemers

De spoorzone Doetinchem, het visitekaartje van de stad en regio, waar we wonen, werken, leren én mobiliteit op een goede manier combineren. Met nieuwe en aantrekkelijke stedelijke woon-werkmilieus, op steenworp afstand van doorgaande wegen, de binnenstad en de Oude IJssel. Een unieke kans voor onze stad en regio om zich te blijven ontwikkelen als aantrekkelijke en levendige stad.

De spoorzone Doetinchem is een gebiedsontwikkeling van de lange adem die we samen met onze inwoners en bedrijven vormgeven. Afgelopen periode hebben we gewerkt aan een visie voor het gebied. Deze visie heeft intussen op basis van vele gesprekken met inwoners, ondernemers, stakeholders en andere betrokkenen vorm gekregen in de structuurschets.

Structuurschets Spoorzone Doetinchem

De gemeenteraad stemde op 21 december 2023 in met de visie op de spoorzone. Deze visie noemen we de ‘structuurschets’. De structuurschets en de samenvatting van de structuurschets kunt u lezen op de pagina Spoorzone Doetinchem, samenvatting van de structuurschets.

De structuurschets geeft een eerste samenhangend beeld (visie) van wat we in de toekomst van het gebied kunnen verwachten. De structuurschets is op basis van vele gesprekken met inwoners, ondernemers, stakeholders en andere betrokkenen vormgegeven. In een uitklapveld hieronder kunt u meer lezen over de totstandkoming van de structuurschets én kunt u alvast enkele sfeerbeelden uit de structuurschets bekijken.

We bouwen verder op basis van de vastgestelde structuurschets

Komend jaar gaan we verder met de stap masterplan en ontwikkelstrategie. Het masterplan biedt nadrukkelijk ruimte om te komen tot meerdere uitwerkingsplannen die met verschillende partijen in een verschillend tempo kunnen worden gerealiseerd. Het masterplan is bruikbaar voor de gemeente maar ook voor andere partijen. Ook wordt in deze stap bekeken in hoeverre de ambitie van de structuurschets haalbaar is, bijvoorbeeld planologisch en financieel. Of dit haalbaar te maken is door bijvoorbeeld subsidies of het weghalen van obstakels.

Tijdens het opstellen van het masterplan wordt begonnen met de ontwikkelstrategie. Hierin wordt op hoofdlijnen uitspraken gedaan over prioriteiten en tempo van de te onderscheiden ontwikkelingen en de rol die de gemeente en haar ontwikkelpartners daarin vervullen. De ontwikkelstrategie wordt in samenspraak en in het verlengde van het masterplan opgesteld. Concreet geeft het masterplan input voor de ontwikkelstrategie en andersom.

Wilt u meer weten over het gebied? Kijk dan in onderstaande uitklapvelden.

Aanleiding en doel gebiedsontwikkeling

Groeien naar 70.000 inwoners in 2036. Dat is de ambitie van het bestuur van gemeente Doetinchem. Groeien is geen doel op zich. Het helpt ons bijvoorbeeld om voorzieningen in stand te houden en onze economie te laten bloeien. In onze woonvisie legden we vast dat we vooral willen groeien door woningen toe te voegen binnen het bebouwde gebied. De spoorzone is een mooi voorbeeld van zo’n gebied en biedt ons veel mogelijkheden.

De spoorzone is een goede locatie door de ligging ten opzichte van de binnenstad, de Oude IJssel en het station. Het gebied is bovendien nog niet ‘af’. Er zijn veel leegstaande kavels en dat biedt mogelijkheden voor onze groeiambitie.

Het is een gebied waar werken, wonen, leren, verblijven en overstappen gecombineerd kunnen worden. Het is ook een gebied, waarin met steun van de provincie, kansen liggen voor een regionale mobiliteitshub. Dat is een plek waar de overstap van auto naar trein wordt gestimuleerd.

De eerste aanblik vanuit het station is nu geen visitekaartje voor Doetinchem. De spoorzone zou de beleving van Doetinchem als groene, bruisende en diverse stad moeten weerspiegelen. Door de goede bereikbaarheid met openbaar vervoer, fiets en auto heeft de spoorzone veel potentie voor het vestigen en versterken van stedelijke activiteiten. Deze activiteiten zijn aanvullend op de ontwikkeling van de binnenstad waarbij de totale centrumfunctie van Doetinchem versterkt wordt. De spoorzone kan hét visitekaartje worden voor Doetinchem en de Achterhoek, waarbij de kwaliteit van de stad al voelbaar en zichtbaar is zodra je het station uitstapt. Een gebied waar mensen elkaar ontmoeten. Waar onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven elkaar versterken. Waar mensen graag wonen en verblijven. Al die combinaties van verschillende functies maakt het tot een aantrekkelijk en prettig gebied.

Spoorzone als ‘mobiliteits-hub’

Het gebied rondom het station biedt veel kansen. Een perfecte combinatie van wonen, werken, verblijven, overstappen en leren ligt binnen de mogelijkheden. De uitbreiding van onderwijsvoorzieningen, van stageplekken tot leven lang leren en studenten- en startershuisvesting, is hier op zijn plek door de ligging bij het station.
Het is ook een gebied, waarin met steun van de provincie, kansen liggen voor versterking van het openbaar vervoer. We hebben het dan over een regionale mobiliteits-hub. Dit is een plek waarbij de overstap auto-trein wordt gestimuleerd. Daardoor kan het bijdragen aan het ontlasten van wegen zoals de filetrajecten A18/A12. 

De gemeente is samen met de verschillende vervoerspartijen (NS, ProRail, Rijkswaterstaat, Arriva/Breng/Connexxion, Provincie) een gezamenlijk onderzoek gestart. De provincie ziet mobiliteit als onmisbaar onderdeel van een gebiedsontwikkeling.

Totstandkoming van de structuurschets

Eerder al konden inwoners en ondernemers hun ideeën voor het gebied delen in de gebiedsvisies ten behoeve van de Omgevingswet. Vervolgens was het zaak dit voor de spoorzone gezamenlijk verder uit te werken. De visie van de spoorzone maakt dan ook deel uit van de omgevingsvisie voor heel Doetinchem, die vanuit de Omgevingswet is opgesteld.

Met gebiedscafés komen tot de structuurschets

De visie voor de spoorzone is niet enkel door ons zelf bedacht. Naast de informatie die eerder al was opgehaald zijn we op verschillende momenten in gesprek geweest met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Zo kwamen we in november 2022 voor het eerst met bewoners en ondernemers uit het gebied bij elkaar in een gebiedscafé. In april en juni kregen de gebiedscafés vervolg voor iedereen die wilde aansluiten. Daarnaast was er in maart een gebiedscafé voor jongeren. Van alle gebiedscafés hebben we een samenvatting gemaakt. Deze zijn in het uitklapveld Samenvatting gebiedscafés te vinden. Nu de structuurschets is afgerond en we bezig gaan met het vervolg betrekken we u nog steeds bij het proces. 

Samenvatting gebiedscafés

Onderstaand vindt u een samenvatting van de gebiedscafés die geweest zijn, te weten:

  • Derde gebiedscafé 7 juni 2023
  • Tweede gebiedscafé 5 april 2023
  • Gebiedscafé voor jongeren 27 maart 2023
  • Eerste gebiedscafé 23 november 2022 

Derde gebiedscafé - 7 juni 2023

Op woensdagavond 7 juni stond het vooralsnog laatste gebiedscafé op de planning. Samen met ongeveer 50 aanwezigen liepen we door het gebied en bekeken we schetsen van hoe het er in de toekomst uit kan komen te zien. Bekijk deze beelden op de pagina Schetsen van spoorzone in de toekomst.

Het gebiedscafé vond in het gebied plaats, bij Streeckgenoot aan de Spinbaan. Het stedenbouwkundig bureau Karres & Brands presenteerde deze avond hun schetsen voor de spoorzone van de toekomst. Deze schetsen maakten zij op basis van opgehaalde informatie uit eerdere gebiedscafés. Ook verwerkten zij de inhoud van veel 1 op 1 gesprekken met ondernemers en grondeigenaren uit het gebied in de schets.

Een voorstelling van de toekomst vanuit 5 verschillende standpunten

Tijdens het gebiedscafé trokken we in verschillende groepen wandelend het gebied in. Op 5 verschillende plekken in het gebied konden zij beelden bekijken van de spoorzone in de toekomst. Er kwamen interessante gesprekken op gang. Zaken als groen, parkeren, bereikbaarheid en bedrijvigheid in combinatie met wonen werden veel besproken. Belangrijk om te melden is dat we nog volop bezig zijn met het opstellen van de visie. Er ligt dus nog niets vast. De schetsen die we toonden zijn vooral om te controleren of we op de juiste weg zitten.

Een groep mensen staat te luisteren naar een man. Sommige personen hebben papieren in hun handen. Ze staan allemaal op een stoep voor een braakliggend terrein. Op de horizon staan enkel stadshuizen en bomen.

Tweede gebiedscafé - 5 april 2023

Op woensdagavond 5 april kon iedereen met ons in gesprek over de toekomst van de spoorzone. Zo’n 70 belangstellenden, waaronder inwoners en ondernemers waren aanwezig. Zij kregen de gelegenheid om tijdens deze avond hun opmerkingen en ideeën over het gebied te delen. Ons doel is om uiteindelijk een visie op te stellen voor de spoorzone waarin zoveel mogelijk mensen zich herkennen.  

Het eerste half uur van de bijeenkomst stond in het teken van een presentatie door projectleider Jeroen Nieuwenhuis van gemeente Doetinchem en Jasper Nijveldt van stedenbouwkundigbureau Karres en Brands. Karres en Brands huren wij in om alle ideeën en wensen te vertalen naar een schets voor het gebied. Deze schets vormt de basis van de uiteindelijke visie voor de spoorzone. 

Opbrengst van het tweede gebiedscafé spoorzone

Tijdens de bijeenkomst is een terugkoppeling gegeven van de opbrengst van het eerste gebiedscafé en het gebiedscafé dat voor de jongeren is georganiseerd. Ook zijn de eerste concept schetsen voor het gebied gedeeld. Tijdens een interactieve werksessie konden de deelnemers hierop reageren. Ideeën over de verkeersroutes, nieuwe bebouwing zoals hoogbouw en het betrekken van de Oude IJssel bij het gebied zijn gedeeld. Maar ook vragen zoals hoe gaan we om met bestaande bedrijven en hoe wordt de openbare ruimte klimaatbestendig en sociaal veilig ingericht? We gaan samen met het adviesbureau met de opbrengst van de avond aan de slag.

Gebiedscafé voor jongeren - 27 maart 2023

Op maandagochtend 27 maart 2023 gingen we op het Metzo college in gesprek met leerlingen van het Metzo en Houtkamp college. Tijdens deze ochtend gingen de jongeren met stiften, potloden en post-its aan de slag. Op grote kaarten van het gebied deelden zij hun ideeën. 

De ideeën liepen uiteen van een grote ‘vermaak-hal’ tot woningen voor senioren en starters. En van een inclusieve speelplaats tot meer mogelijkheden tot sporten in de openbare ruimte tijdens alle seizoenen. Alle ideeën en suggesties van de leerlingen nemen we mee in het vervolg. Of er ooit een indoorskibaan in de spoorzone komt, is de vraag. Maar, veel ideeën van de jongeren zorgen voor inspiratie! 

Eerste gebiedscafé - 23 november 2022

Voor het eerste gebiedscafé waren inwoners, pandgebruikers, grondeigenaren en partijen met een ontwikkelwens in de spoorzone uitgenodigd. Samen met deze belanghebbenden gingen wij in gesprek over de toekomst van hun woon- en werkomgeving. Welke ideeën en wensen leven er? Hoe kunnen we elkaars plannen versterken? Hoe zorgen we samen voor een aantrekkelijk gebied? Het maken van een visie voor het gebied doen we namelijk graag samen. Eerder al konden inwoners en ondernemers hun ideeën voor het gebied delen in de gebiedsvisies voor de Omgevingswet. We hebben dus al waardevolle input opgehaald. Tijdens dit gebiedscafé bekeken we welke ambities er zijn en wat we hier samen in kunnen bereiken.

Met elkaar in gesprek in kleinere groepen tijdens gebiedscafé 

De avond begon met een korte inleiding door wethouder Ingrid Lambregts en projectleider Jeroen Nieuwenhuis van gemeente Doetinchem. Daarna vertelde stedenbouwkundigbureau Karres en Brands over de op te stellen visie en de mogelijkheden van het gebied. Na het gezamenlijke gedeelte gingen we uiteen in verschillende tafels, ingedeeld op basis van ligging in het gebied. De opbrengst van de tafels namen we mee in de verdere aanpak van de gebiedsontwikkeling.

In het gebied: Flexcity in de spoorzone

Gemeente Doetinchem gaat met behulp van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de bouw van betaalbare flexwoningen onderzoeken. Binnen dit onderzoek, met de naam project Flexcity, wordt een nieuwe en creatieve oplossing ontwikkeld voor versnelde woningbouw. Het ministerie richt zich vooral op flexwoningen binnen grotere gebiedsontwikkelingen. 

In onze gemeente is de spoorzone als locatie naar voren gekomen. Dit gebied is al in ontwikkeling en moet straks een hippe, eigentijdse toegang tot de stad vormen: een mix van wonen, werken en leren. Hierin is zeker ook ruimte voor nieuwe woonvormen. Samen met BZK onderzoeken we of 300 flexibele woningen hier een plek kunnen krijgen. 

Subsidieaanvraag Woningbouwimpuls

Gemeente Doetinchem heeft in week 7 een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk om woningbouw in de spoorzone mogelijk te maken. De subsidieregeling Woningbouwimpuls (WBI) stimuleert woningbouw door publieke investeringen deels financieel te dekken. In de aanvraag vragen we om een bijdrage van ruim 3 miljoen euro voor de locatie van Laborijn.

De subsidieregeling Woningbouwimpuls (WBI) stond tot half februari open. We hebben gekeken voor welk deelgebied in de spoorzone we snel een onderbouwde aanvraag konden indienen. Daarbij is de Laborijnlocatie naar voren gekomen. Laborijn gaat kleiner herbouwen op eigen terrein. Hierdoor komt een restkavel beschikbaar voor herontwikkeling. Ook bezit de gemeente in dit gebied zelf al gronden. Hier zien we mogelijkheden voor de bouw van woningen, met een mix van werken, maatschappelijk en een klein deel overige functies zoals cultuur. Daarnaast komen er openbare parkeervoorzieningen met meerdere lagen.

Groot aanbod betaalbare woningen

Bij een binnenstedelijke gebiedsontwikkeling moeten we veel investeren in maatregelen die zich niet of nauwelijks terugverdienen. Met de subsidie kunnen we onder andere de (her)inrichting van de openbare ruimte betalen. Ook helpt de subsidie bij het mogelijk maken van een groot aanbod betaalbare woningen, wat een uitdaging is in deze dure tijd. We hebben in onze woonvisie vastgelegd dat 67% van een ontwikkeling uit betaalbare woningen moet bestaan. De WBI-subsidieregeling helpt daar enorm bij.

Vervolg

De subsidie aanvraag hebben we op 12 februari ingediend bij het Rijk. Binnen drie maanden maakt het Rijk bekend of de subsidie is toegekend.
 

De spoorzone is onderdeel van de omgevingsvisie

De ambities voor de spoorzone legden we vast in de omgevingsvisie van gemeente Doetinchem. Bent u benieuwd naar de inhoud van de omgevingsvisie en naar hoe deze tot stand is gekomen? Lees hier de omgevingsvisie.

Ik heb een vraag

Heeft u vragen over gebiedsontwikkeling spoorzone? Stuur dan een e-mail naar spoorzone@doetinchem.nl. U kunt ook contact opnemen met projectleider Jeroen Nieuwenhuis via (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?