‘Een bruisende Spoorzone als toegangspoort van Doetinchem waarin functies elkaar versterken’. Hoe mooi klinkt dat? Samen met inwoners en belangrijke partners in het gebied werken we aan een visie voor het gebied rond het station: de Spoorzone. Op deze pagina leest u meer over onze route naar een visie voor de Spoorzone. 

Een visie door en voor inwoners en ondernemers 

Welke ideeën en wensen leven er in het gebied? Hoe kunnen we elkaar versterken? Hoe zorgen we samen voor een aantrekkelijk gebied? Het zijn belangrijke vragen om de Spoorzone samen tot een aantrekkelijk gebied te maken. Een gebied waarin mensen graag wonen, werken, het openbaar vervoer pakken, winkelen enzovoorts. Samen moeten we er werk van maken! 

We bouwen verder op de eerder opgestelde deelvisies

Eerder al konden inwoners en ondernemers hun ideeën voor het gebied delen in de gebiedsvisies ten behoeve van de Omgevingswet. We hebben dus al waardevolle input opgehaald. Nu is het zaak om dit samen verder uit te werken. De visie voor de Spoorzone gaat onderdeel uitmaken van onze omgevingsvisie die we vanuit de Omgevingswet moeten opstellen.

Gebiedscafés

We bedenken de visie voor de Spoorzone natuurlijk niet zelf. Naast de informatie die we al hebben opgehaald, gaan we op verschillende momenten in gesprek met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Hiervoor staan verschillende gebiedscafés gepland. De eerste was op 23 november 2022 voor bewoners en ondernemers uit het gebied. Over de volgende gebiedscafés houden wij u via deze website op de hoogte.

Visie op Spoorzone gaat ter besluitvorming naar de gemeenteraad

Na het proces ronden we de visie af en leggen we hem ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Na vaststelling in de gemeenteraad wordt de visie (ruimtelijke structuurschets) opgenomen in de omgevingsvisie.
 

Wat is de Spoorzone

De Spoorzone is het gebied dat globaal ligt tussen de binnenstad en de Fabrieksstraat en tussen de Oude IJssel en de Terborgseweg. Op de onderstaande illustratie is het plangebied weergegeven. Het projectgebied is ongeveer 53 hectare groot.

Wat is de aanleiding voor de gebiedsontwikkeling Spoorzone?

Binnen het projectgebied zijn er verschillende partijen met grondposities. Denk daarbij aan het Graafschap College, Laborijn, de papierfabriek, Machinefabriek Eijmers, NS Vastgoed en de gemeente. Het Waterschap speelt ook een belangrijke rol doordat het gebied grenst aan de Oude IJssel. Partijen zijn actief en soms ook minder actief. Leegstand van gebouwen (denk aan het Belastingkantoor) ligt op de loer. Om te voorkomen dat partijen allemaal zelfstandig plannen maken zonder onderlinge samenhang, nemen wij als gemeente de regie om samen na te denken over de toekomst van het gebied. 

In dit gebied wordt gebruik gemaakt van verschillende vormen van vervoer (mobiliteitsmodaliteiten): openbaar vervoer zoals trein en bus, auto, fiets, te voet. Ook op dit terrein signaleren we veel dynamiek, zoals RegioExpres, deelmobiliteit en verduurzaming/laadinfrastructuur en parkeren. Hierbij maken we gebruik van de uitkomsten van het mobiliteitsplan dat parallel loopt.

In de Spoorzone is het de kunst om een ontwikkeling in gang te zetten waarbij de ruimtelijke ontwikkeling en de bereikbaarheid elkaar versterken. 
Door middel van een interactief proces met alle partijen willen we komen tot een ruimtelijke visie waar de verschillende partijen bij betrokken zijn en er samen voor gaan. Door het gebied in samenhang op te pakken vanuit een gezamenlijke stip op de horizon, komt het gebied in zijn geheel tot bloei. De (toekomstige) functies in het gebied komen dan beter tot hun recht.

Een omgevingsvisie voor heel Doetinchem

Op basis van de Omgevingswet is elke gemeente verplicht een omgevingsvisie op te stellen. De omgevingsvisie is een document dat voor de lange termijn richting geeft voor de ontwikkeling van de omgeving. ‘Wat willen we met de ruimte om ons heen?’ Denk aan de samenhang tussen water, milieu, natuur, landschap, verkeer, ruimte, infrastructuur en cultureel erfgoed. En, hoe kan de ruimte om ons heen bijdragen aan een fijne buurt waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en naar elkaar omkijken? In de omgevingsvisie geven we antwoord op deze vragen. Hierbij is een gezonde en veilige leefomgeving het uitgangspunt.

We gebruiken verschillende bouwstenen om tot een gemeentebrede omgevingsvisie te komen:

  • De 11 deelvisies: De deelvisies zijn een belangrijke informatiebron van wat er speelt in uw woon- of werkomgeving. De gemeente gebruikt de hoofdlijn uit deze informatie bij het opstellen van de omgevingsvisie.
  • Het bestaande beleid: Gekeken wordt hoe de opbrengsten van de gebiedsvisies zich verhouden tot het beleid dat de gemeente Doetinchem op dit moment heeft. Sluit dat op elkaar aan of niet? Welke onderdelen nemen we mee naar de omgevingsvisie en welke onderdelen kunnen misschien vervallen?
  • Het Milieu Effect Rapport (MER): In het MER wordt gekeken naar de milieueffecten van de omgevingsvisie. Deze kunnen zowel positief als negatief zijn. Nagegaan wordt of de vooraf gestelde doelstellingen (bv. CO2-neutraal in 2040 of voldoen aan de normen voor luchtkwaliteit en geluid) worden gehaald. Zo niet, dan worden aanvullende maatregelen benoemd. Op deze manier krijgt het milieu een volwaardige plek bij het opstellen van de omgevingsvisie.

U kunt zich voorstellen dat er keuzes gemaakt moeten worden om tot één gemeentebrede omgevingsvisie te komen. Niet alles kan tegelijk en niet alle ideeën passen bij elkaar. Daarom hebben we een tussenstap gezet: de omgevingsagenda (pdf 9.736 kB). In de omgevingsagenda, die door de gemeenteraad ter kennisname is aangenomen, kiezen we welke onderdelen het eerst moeten worden uitgewerkt. De opgaven die door de gemeenteraad zijn aangewezen om als eerst uit te werken, zijn:

  • Doetinchem woonstad en woondorpen
  • Toekomstbestendig centrum van de stad Doetinchem
  • Ontwikkelstrategie voor de Stationsomgeving (Spoorzone)
  • Op zoek gaan naar mogelijkheden voor de gebieden ‘Slangenburg en omgeving’ en ‘Gaanderen en omgeving’. Dit doen we samen met de agrarische ondernemers en andere betrokkenen in het gebied. 
  • De uitwerkingen van deze opgaven nemen we over in de omgevingsvisie. 

Heeft u vragen of opmerkingen over de omgevingsagenda? Neem dan contact met ons op via omgevingswet@doetinchem.nl of bel met (0314) 377 377.
 

Wat is het uiteindelijke doel?

De hoofddoelstelling is te komen tot een aantrekkelijke Spoorzone als nieuwe, multifunctionele entree van ons stadscentrum. Het is een ideale plek waar (nieuw) wonen, werken en leren elkaar ontmoeten. Mede ook door de aanwezigheid van het bus- en treinstation.

Zo’n entree is van grote betekenis voor een toekomstbestendige economie en een gunstig vestigingsklimaat. Het moet een gebied worden waarin mensen graag verblijven. Met veel aandacht voor groen, klimaatadaptatie, duurzaamheid en circulariteit.

Om dit te bereiken zoeken we de samenwerking met vervoersinstellingen, ondernemers, bedrijfsleven en het onderwijs. De Spoorzone wordt het visitekaartje van Doetinchem. Bij aankomst in het gebied liggen de functies wonen, werken en onderwijs binnen handbereik. Via bussen, treinen, auto’s, fietsen en scooters trekken mensen verder de regio Achterhoek in.

Spoorzone als ‘mobiliteits-hub’

Het gebied rondom het station biedt veel kansen. Een perfecte combinatie van wonen, werken, verblijven, overstappen en leren ligt binnen de mogelijkheden. De uitbreiding van onderwijsvoorzieningen, van stageplekken tot leven lang leren en studenten- en startershuisvesting, is hier op zijn plek door de ligging bij het station.
Het is ook een gebied, waarin met steun van de provincie, kansen liggen voor versterking van het openbaar vervoer. We hebben het dan over een regionale mobiliteits-hub. Dit is een plek waarbij de overstap auto-trein wordt gestimuleerd. Daardoor kan het bijdragen aan het ontlasten van wegen zoals de filetrajecten A18/A12. 

De gemeente is samen met de verschillende vervoerspartijen (NS, ProRail, Rijkswaterstaat, Arriva/Breng/Connexxion, Provincie, Agem) een gezamenlijk onderzoek gestart. De provincie ziet mobiliteit als onmisbaar onderdeel van een gebiedsontwikkeling.

Onderzoek naar haalbaarheid flexwoningen in Spoorzone

Gemeente Doetinchem gaat met behulp van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de bouw van betaalbare flexwoningen onderzoeken. Binnen dit onderzoek, met de naam project Flexcity, wordt een nieuwe en creatieve oplossing ontwikkeld voor versnelde woningbouw. Het ministerie richt zich vooral op flexwoningen binnen grotere gebiedsontwikkelingen. In onze gemeente is de spoorzone als locatie naar voren gekomen. Dit gebied is al in ontwikkeling en moet straks een hippe, eigentijdse toegang tot de stad vormen: een mix van wonen, werken en leren. Hierin is zeker ook ruimte voor nieuwe woonvormen. Samen met BZK onderzoeken we of 300 flexibele woningen hier een plek kunnen krijgen. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar het nieuwsbericht Doetinchem en ministerie BZK onderzoeken komst 300 flexwoningen.

Ik heb een vraag. Bij wie kan ik terecht?

Heeft u vragen over gebiedsontwikkeling Spoorzone? Stuur dan een e-mail naar spoorzone@doetinchem.nl. U kunt ook contact opnemen met projectleider Jeroen Nieuwenhuis via (0314) 373 777.

Heeft u gevonden wat u zocht?