Ombudsman van Doetinchem

Foto Jaap Blok ombudsman van Doetinchem
Foto Jaap Blok

Jaap Blok

Als u ontevreden bent over hoe u door de gemeente, Laborijn, Buurtplein of BUHA bent behandeld en u heeft de daarvoor openstaande klachtenprocedure doorlopen dan kunt u bij mij terecht. 

Ik ben neutraal en onafhankelijk van de hierboven genoemde instanties.

Mogelijke oplossingen en wederzijds begrip

Al zo vaak heb ik gemerkt dat er meer is dan wat er op het eerste gezicht te zien is bij een klacht of conflict. En net zo vaak is er ook al heel wat aan voorafgegaan voordat iemand de stap waagt om een klacht in te dienen. De formele weg is niet altijd de makkelijkste en een ombudsman kan helpen de juiste weg te vinden. Praktische oplossingen liggen dan vaak voor het grijpen.

Ik ga als ombudsman graag samen met u op zoek naar wederzijds begrip en mogelijke oplossingen. Mijn werk als mediator en vertrouwenspersoon komt daarbij zeker bij van pas.

Bruggen bouwen

Vanaf de jaren ’90 ben ik werkzaam in diverse functies in de Achterhoek. Sinds enige jaren als conflictadviseur. Ik fiets gaten dicht en probeer bruggen te bouwen tussen partijen als daar mogelijkheden voor zijn. Als u ontevreden bent over hoe u door de gemeente, Laborijn, Buurtplein of BUHA bent behandeld en u hebt de daarvoor openstaande klachtenprocedure doorlopen dan kunt u bij mij terecht.

Ik ben neutraal en onafhankelijk van de hierboven genoemde instanties.

Ik heb een klacht

Iedereen heeft het recht om over de wijze waarop een medewerker of bestuurder van de gemeente, Buha, Buurtplein of Laborijn u heeft behandeld, een klacht in te dienen bij deze instanties.

Gemeentelijke Ombudsman

In Doetinchem kunt u een beroep doen op de gemeentelijke Ombudsman als het misgaat tussen u en de gemeente, Buha, Buurtplein of Laborijn. De gemeentelijke Ombudsman behandelt klachten over instanties en personen waarvoor de gemeente, Buha, Buurtplein of Laborijn verantwoordelijk is. De ombudsman kijkt of u op de juiste manier bent geholpen door een medewerker of een instantie. U kunt een klacht indienen als u niet tevreden bent over de gedragingen/ bejegening door een medewerker van de genoemde organisaties.

Klacht indienen

Eerst klacht indienen bij de gemeente Doetinchem, Buha, Buurtplein of Laborijn zelf. De gemeentelijke Ombudsman is een voorziening ‘in de tweede lijn’. Dat betekent dat u met een klacht eerst gebruik moet maken van de klachtenregelingen. Zo ontstaat de mogelijkheid om uw klacht informeel op te lossen door onderling overleg of formeel met een hoorzitting. Kijk voor meer informatie over de klachtenregeling op doetinchem.nlbuha.nlbuurtplein.nl of op laborijn.nl.

Uw klacht niet naar tevredenheid behandeld?

Als uw klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kunt u bij de gemeentelijke Ombudsman terecht. U kunt contact opnemen met de gemeentelijke Ombudsman via e-mailadres info@ombudsmandoetinchem.nl.

Waarvoor is de gemeentelijke Ombudsman niet bedoeld?

Als u het niet eens bent met een besluit van bovengenoemde instanties, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Voor meldingen of klachten over bijvoorbeeld gaten in het wegdek, reiniging of straatverlichting kunt u gebruikmaken van de infolijn en meldpunt onderhoud op telefoonnummer (0314) 377 444 en meldpunt@buha.nl. U kunt uw klacht of melding ook doorgeven op buha.nl/klacht of melding.

Plaatsvervangend Ombudsman

Amanda Hermans

Mensen begeleiden richting een gezamenlijk gedragen oplossing, hierover helder communiceren, werken aan wederzijds begrip. Dat zijn voor mij belangrijke onderdelen in de functie van Ombudsman.

Een inwoner of organisatie kan de gemeente nog wel eens ervaren als een machtig, moeilijk doordringbaar bolwerk. Dan is het belangrijk dat er een laagdrempelige voorziening is waar zij terecht kunnen met hun opmerkingen over de dienstverlening. Waar serieus met die opmerkingen wordt omgegaan. Als plaatsvervangend Ombudsman draag ik graag bij aan een goede relatie tussen inwoners en de gemeente/gemeentelijke diensten.

In mijn werk als mediator en adviseur dienstverlening bij de gemeenten Wijchen en Druten begeleid ik dagelijks kwesties waarin de relatie tussen overheid en inwoner of organisatie centraal staat. Mijn ervaring is dat het waardevol is om echt met elkaar in gesprek te gaan en dat ook wat niet direct gezegd wordt boven tafel komt. Dat we onderzoeken waarom iets wel of niet kan en wat de gevolgen daarvan zijn. Dit zorgt voor meer begrip en een betere samenwerking.

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag van 2022 leest u op de pagina Jaarverslag 2022 gemeentelijke Ombudsman Doetinchem

Contactgegevens gemeentelijke Ombudsman

p/a Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
info@ombudsmandoetinchem.nl