Het dorp Wehl heeft er met Heideslag een nieuw woongebied bijgekregen. In het gebied ten zuiden van de spoorlijn Arnhem – Winterswijk worden de komende jaren 200 tot 400 woningen gebouwd. Het gebied wordt begrensd door de Weemstraat, Plantage Allee, de Beekseweg en de spoorlijn.

Dorpse woonkwaliteit

Er is in dit woongebied gekozen voor dorpse woonkwaliteit door nadrukkelijk gebruik te maken van het bestaande karakter en de groene omgeving. Het streven bij dit project is een mix van verschillende woningtypen om het levendige en dorpse karakter zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven. De buurten in Heideslag hebben ook een eigen naam zoals Ripperbansveen, Koksgoed, Kiefland en Motketel.

Zie je jezelf al een droomhuis bouwen in de nieuwe wijk Heideslag Kiefland? Op dit moment zijn wij bezig met de voorbereidingen. De invulling van het grootste deel van dit gebied met kavels tussen de 250 en 500 m2 zal naar verwachting in december 2023 plaatsvinden. Nu starten we alvast met een klein gebied voor starters op de woningmarkt. De gemeente gaat dit deelgebied inrichten in nauwe samenwerking met de starters zelf. In december 2023 zullen grotere kavels in de verkoop gaan.

Inloopbijeenkomst 14 december - verkoop kavels Heideslag Kiefland

We gaan kavels uitgeven via een loting. Het gaat om ruim 100 kavels voor vrijstaande woningen en voor 2-onder-1-kap woningen. De kavels geven we uit via verloting bij een notaris. Op deze manier krijgen alle belangstellenden een even grote kans op een kavel. 

Vanaf dinsdag 12 december 2023 kunt u alle informatie over de kavelverkoop op deze pagina vinden.

Op donderdag 14 december organiseren we een inloopbijeenkomst over de kavelverkoop

U bent van harte welkom bij deze inloopbijeenkomst. Tussen 16.00 en 20.00 uur kunt u binnenlopen in ‘Ons Huis’, Grotestraat 27 in Wehl. We staan voor u klaar om uitleg te geven over de kavelverkoop via verloting en om uw vragen te beantwoorden.

Vanaf vrijdag 15 december kunt u zich inschrijven voor de loting

U kunt zich inschrijven voor de loting in de periode van vrijdag 15 december 2023 tot en met vrijdag 8 februari 2024.

Projectbeschrijving

Vanuit de Wehlse bevolking was er ook in de eerste fase al een belangrijke vraag naar starterswoningen. Door dichtere bebouwing in het noordelijke deel ontstaat er daar een geconcentreerder gebied. De dichtheid van de woningbouw neemt naar de zuidelijke rand van het gebied af naar vrijstaande huizen op ruime kavels langs de Plantage Allee. De woningen komen niet op een vaste rooilijn te staan om een afwisselend straatbeeld te creëren. Hierdoor ontstaat een los en landelijk dorpsbeeld met licht verspringende voorgevels. Voor de woningen is er sprake van maximaal particulier opdrachtgeverschap. In totaal zal het gebied 34 hectare groot worden. De eerste fase is gereed en de tweede fase (deelgebied Kiefland) wordt in de loop van 2023 bebouwd en zal gedurende een langere periode worden uitgegeven. 

Huidig landschap

In de ruimtelijke opbouw van de nieuwe woonbuurt staat de opbouw van het bestaande landschap centraal. Dat was al zo bij de eerste fase en zal bij de opbouw van de tweede fase nog nadrukkelijker gebeuren. Inmiddels zijn er immers aangepaste beelden over klimaatbestendig en waterbergend ontwerpen. De ontsluiting van het gebied loopt via een de Veenweg, welke doorgetrokken wordt naar de Beekseweg. Daarnaast is er de Koksgoedweg die met name het deelgebied Koksgoed ontsluit. De kavels worden ontsloten door relatief smalle weggetjes van asfalt met aan weerszijden een grasberm waarin het regenwater wordt opgevangen en afgevoerd. De bestaande woningbouw die van oudsher in het gebied aanwezig is wordt ingepast. Hierbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de huidige percelen en de situering van de bestaande woning. De nieuwe woningen moeten passen bij het huidige landelijke dorpse beeld van Wehl.

Groen karakter

Binnen het gebied wordt het groene beeld voornamelijk gevormd door de bermen langs de weggetjes en de daarop aansluitende particuliere tuinen van de nieuwe kavels. In de grotere groengebieden is ruimte voor speelgelegenheid; met passende toestellen en/of een trapveldje. Dit zijn ook de plekken voor ontmoeting in de wijk. Van oudsher werden in het landschap kavelscheidingen onder meer gevormd door hagen. Hagen lijken dan ook een onmisbaar element in de vormgeving van een landelijk dorps beeld. Zij ondersteunen ook de groene uitstraling van het woongebied en smeden bovendien de erven aaneen.

Heideslag Kiefland startersproject

In Wehl wordt de tweede fase van Heideslag opgestart. De invulling van het grootste deel van het gebied zal naar verwachting in de tweede helft van 2023 plaatsvinden. Op dit moment starten we alvast met een klein gebied voor starters op de woningmarkt. In dit gebied komen rond de 175 kavels. Ongeveer 30 daarvan zijn bedoeld voor kleine huizen. Ook komt er ruimte voor (openbare) voorzieningen als parkeren, wandelpaden en groen. Elk kavel heeft een maximale grootte van 100 m2. De woningen hebben een vloeroppervlak van 35 tot 70 m2. De woningen zijn geschikt voor één- en tweepersoonshuishoudens en zijn later niet te vergroten. De inschrijving voor het startersproject is gesloten.

We richten ons in dit gebied op starters op de woningmarkt

In Wehl en Nieuw-Wehl is in het verleden een woonwensen-onderzoek geweest. Vanuit dit onderzoek bleek er behoefte te zijn aan starterswoningen. Dit project is gestart om starters op de woningmarkt een kans te geven.

De bestemming van de locatie is op basis van het huidige bestemmingsplan nog niet passend. Er ligt wel een woonbestemming op de locatie, maar die moet nog nader uitgewerkt worden. Hiervoor wordt op korte termijn een planologische procedure gestart. De kavels worden daarom uitgegeven onder voorbehoud van een onherroepelijke woonbestemming.

Archeologisch vervolgonderzoek na interessante vondsten

In opdracht van de Gemeente Doetinchem start ADC ArcheoProjecten op 31 juli met archeologisch onderzoek op de woningbouwlocatie Heideslag, fase 2 in Wehl.

Dit is de laatste fase van het onderzoek

De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de geplande nieuwbouw "Wehl Heideslag" fase 2. Voorafgaand aan het bouwen moet een archeologisch onderzoek uitgevoerd zijn. Komend onderzoek is een opgraving, die plaatsvindt na eerdere interessante vondsten. Dit is de laatste fase van archeologisch onderzoek.

In mei en juni 2023 vond er een speciaal archeologisch onderzoek plaats door studenten van het Saxion. Het gaat nu om een officiële opgraving, die door een gecertificeerd bedrijf uitgevoerd wordt.

Archeologen komen veel te weten over de ontwikkeling van het gebied

De komende zes weken doen archeologen onderzoek naar sporen van boerenerven uit de Bronstijd en IJzertijd (1500 voor Christus tot aan onze jaartelling) en de manier waarop dit gebied in de Middeleeuwen en Nieuwe tijd onderdeel werd van het huidige dorp Wehl.

Aan de hand van de ligging van boerenerven en de ontwikkeling van het landschap verwachten archeologen veel te weten te komen over de groei van het dorp in de loop van de Middeleeuwen en wie hier bij betrokken waren. Ook zijn er resten te vinden uit de periode rond de tweede wereldoorlog.

Archeologische opgraving door studenten Saxion

Eerstejaars studenten ‘Archeologie’ van het Saxion startten vanaf 8 mei 2023 met een archeologische opgraving in Wehl Heideslag fase 2. De scholieren maakten voor het eerst kennis met archeologisch veldwerk. De werkzaamheden vonden plaats op een strook grond tussen de Veenweg en de Kleefse Allee (naast het trapveldje).

Dit onderzoek staat los van de officiële archeologische onderzoeken door een gecertificeerd bedrijf.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze richten aan heideslag@doetinchem.nl.

Veelgestelde vragen

1. Ik heb interesse in het project. Kan ik mij aanmelden voor de belangstellendenlijst?

Het is niet meer mogelijk om u aan te melden voor de belangstellendenlijst. Vanaf vrijdag 15 december a.s. gaan de kavels van Heideslag Kiefland in de verkoop. Alle beschikbare informatie staat vanaf dinsdag 12 december op deze pagina. Alle belangstellenden die op de belangstellendenlijst staan ontvangen in januari een laatste bericht dat de belangstellendenlijst opgeheven wordt en de informatie wordt verwijderd. 

2. Hoeveel kavels komen er?

Er zullen rond de 175 kavels komen. Ongeveer 30 daarvan zijn bedoeld voor kleine huizen. Dit aantal is nog niet definitief. 

3. Ik wil mij graag inschrijven voor een kavel. Wat moet ik doen?

Inschrijven is mogelijk vanaf vrijdag 15 december 2023.

4. Als er meer belangstelling is dan dat er kavels zijn, hoe wordt de volgorde dan bepaald?

Bij meer belangstelling dan kavels, zal er een loting plaatsvinden onder begeleiding van een notaris.

5. Is het ontwerpplan van project Heideslag beschikbaar?

Het ontwerpplan is op dit moment nog niet beschikbaar. 

6. Ik ben geïnteresseerd in een huurwoning. Hoe kan ik mij hiervoor inschrijven?

Op dit moment is het nog niet bekend welke ontwikkelaar huurwoningen in de vrije sector gaat aanbieden.

7. Mag de gemeente Doetinchem voorrang verlenen aan eigen inwoners voor project Heideslag?

De gemeente Doetinchem mag geen voorrang verlenen aan eigen inwoners omdat zij een dergelijke voorkeursregeling niet mag toepassen. Wel heeft de gemeenteraad van Doetinchem eind november 2021 ingestemd met de beleidsregels zelfbewoningsplicht. De zelfbewoningsplicht heeft betrekking op nieuwbouw koopwoningen met een vrij-op-naam-koopprijs tot en met € 350.000,-. De regels gelden vanaf 1 januari 2022. De zelfbewoningsplicht geldt voor vijf jaar en is verbonden aan de woning. Wordt de woning binnen vijf jaar verkocht dan geldt de zelfbewoningsplicht ook voor de nieuwe eigenaar, tot de vijf jaar verstreken is. Met deze regels verkleint de gemeente de concurrentie binnen dit segment van de woningmarkt en geeft de gemeente starters en andere inwoners met een middeninkomen meer mogelijkheden om een passende woning te kunnen kopen.

Heeft u gevonden wat u zocht?