De gemeente Doetinchem biedt particulieren de kans een eigen woning te bouwen. Binnen diverse nieuwbouwprojecten zijn bouwkavels beschikbaar. Op deze kavels kunnen mensen binnen randvoorwaarden zelf met een architect en aannemer een huis ontwerpen en bouwen. Geheel naar eigen wens en smaak. Echter wel binnen de gestelde beeldkwaliteitseisen en de regels van het bestemmingsplan.

Bekijk voor het actuele aanbod onze pagina Lopende projecten.

Zelfbewoningsplicht

De gemeente Doetinchem mag geen voorrang verlenen aan eigen inwoners omdat zij een dergelijke voorkeursregeling niet mag toepassen. Wel heeft de gemeenteraad van Doetinchem eind november 2021 ingestemd met de beleidsregels zelfbewoningsplicht. De zelfbewoningsplicht heeft betrekking op nieuwbouwkoopwoningen met een vrij op naam koopprijs tot en met € 350.000,-. De regels gelden vanaf 1 januari 2022.

De zelfbewoningsplicht geldt voor 5 jaar en is verbonden aan de woning. Wordt de woning binnen 5 jaar verkocht dan geldt de zelfbewoningsplicht ook voor de nieuwe eigenaar, tot de 5 jaar verstreken zijn. Met deze regels verkleint de gemeente de concurrentie binnen dit segment van de woningmarkt en geeft de gemeente starters en andere inwoners met een middeninkomen meer mogelijkheden om een passende woning te kunnen kopen.

Uitgifte van de kavel

De kavels binnen onze nieuwbouwprojecten worden uitgegeven door middel van loting. Onder het uitklapveld Spelregels loting leest u hoe u mee kunt doen aan de loting en wat de kosten hiervan zijn.

De toewijzing van de kavels vindt plaats op volgorde van de loting. Daarbij wordt rekening gehouden met de voorkeur die iemand heeft voor bepaalde kavels. Als na de toewijzing nog kavels over zijn waar geen enkele deelnemer van de loting interesse in heeft, dan komen deze kavels in de vrije verkoop. Dit zal op de website van het project bekend worden gemaakt. Voor die kavels geldt het principe ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’. Dat wil zeggen dat de toewijzing van een kavel gebeurt in de volgorde waarin geïnteresseerden zich melden bij de gemeente. Als u de kavel in optie wilt nemen, hoort u direct of deze nog beschikbaar is. U kunt dan ter plekke inschrijven bij de medewerker gronduitgifte van de gemeente Doetinchem.

Spelregels loting

Bent u op zoek naar een bouwkavel en wilt u meeloten voor een kavel binnen een van onze nieuwbouwprojecten? Lees onderstaande informatie dan goed door. Hier leest u onder andere hoe u mee kunt doen en hoe de verloting verloopt.

Lotingskosten en inschrijfgeld

Zodra bekend is wanneer u zich kunt inschrijven voor een kavel, wordt dit op de website en de gemeentepagina gepubliceerd. U kunt vanaf dat moment het inschrijfformulier voor de loting invullen. De kosten van de loting bedragen € 71,70. U ontvangt hiervoor per post een nota die u moet betalen voordat de loting plaatsvindt. Als u niet op tijd betaalt, kunt u niet meedoen aan de loting.

Het bedrag dat u betaalt is tegelijkertijd een aanbetaling voor de optie als u een kavel krijgt toegewezen. Het totale inschrijfgeld voor een optie is € 200,-. Als u een kavel krijgt toegewezen en deze daadwerkelijk in optie wilt nemen, betaalt u het resterende bedrag van € 128,30. Wordt u na de loting als reserve geregistreerd en krijgt u op een later moment alsnog een kavel aangeboden? Dan betaalt u, wanneer u deze accepteert, ook dan de resterende € 128,30.

De lotingskosten en inschrijfgeld worden in geen geval geretourneerd.

Inschrijfvoorwaarden

Per huishouden mag niet meer dan één inschrijfformulier worden ingediend. Onder huishouden wordt verstaan een alleenstaande dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke huishouding (willen) voeren. Dit houdt in dat als u de intentie heeft om een huishouden te voeren op de woningbouwkavel met een persoon die op het moment van de inschrijving nog op een ander adres woont, slechts één van beiden zich kan inschrijven voor de loting. U kunt zich ook beiden gezamenlijk inschrijven via één inschrijfformulier.

Als wij vóór de loting constateren dat er meerdere inschrijfformulieren per huishouden zijn ingediend worden de te veel ingediende inschrijfformulieren buiten behandeling gelaten. De inschrijfkosten voor de te veel ingediende inschrijfformulieren worden niet teruggestort.

Als wij na de toewijzing van de kavel constateren dat er meerdere inschrijfformulieren per huishouden zijn ingediend vervalt de optie op de kavel per direct. Eventuele gemaakte kosten komen voor rekening van de inschrijvers.

U mag op het formulier meerdere voorkeurkavels invullen. Het aantal voorkeuren is afhankelijk van het project.

Tweekappers en rijtjeswoningen

Op sommige plannen worden tweekappers of rijtjeswoningen uitgegeven. De spelregels voor de toewijzing hiervan zijn als volgt:

  • Als u een tweekapper of rijtjeswoning wilt bouwen met uw eigen medebouwer(s), kunt u samen op één inschrijfformulier uw gegevens invullen en uw voorkeur van kavels aangeven. U krijgt dan samen één lotnummer.
  • Als u geen eigen medebouwer heeft, schrijft u zich in als individu en krijgt u ook vanzelfsprekend één lotnummer.
  • Schrijft u zich in met een medebouwer, dan gaat u vóór op degenen die zich als individu voor een tweekapper of rijtjeswoning inschrijven.

Trekking notaris

De loting waaraan u deelneemt, wordt door een notaris voltrokken. Na afloop van de loting ontvangen alle deelnemers de uitslag van de trekking.

Toewijzing kavels

Op basis van de uitslag van de loting worden de kavels toegewezen. Daarbij wordt rekening gehouden met de volgorde van uw voorkeurkavels. Als alle kavels van uw voorkeur nog beschikbaar zijn, dan krijgt u de kavel van uw eerste voorkeur toegewezen. Is deze kavel niet meer beschikbaar, dan krijgt u de tweede kavel van uw voorkeur toegewezen. Zijn uw voorkeurkavels niet meer beschikbaar, dan komt u op de reservelijst.

Na de toewijzing ontvangen alle deelnemers een schriftelijke bevestiging. Heeft u een kavel toegewezen gekregen, dan heeft u twee weken de tijd om deze te accepteren.

Reservelijst

Als de kavels van uw voorkeur niet meer beschikbaar zijn, wordt u op de reservelijst geplaatst voor (een van de) kavels van uw voorkeur. Hierbij hanteren wij het principe van horizontale toewijzing. Dat betekent dat u in eerste instantie op de reservelijst wordt geplaatst van de kavel waarvoor u het hoogst staat genoteerd. Staat u bijvoorbeeld voor de kavel van uw eerste voorkeur als vierde reserve en voor de kavel van uw tweede voorkeur eerste reserve, dan plaatsen wij u op de reservelijst van de kavel van uw tweede voorkeur. Meer informatie over horizontale toewijzing kunt u opvragen bij de medewerker gronduitgifte van de gemeente Doetinchem.

Wordt een kavel teruggegeven, dan zullen wij de vrijgekomen kavel aanbieden aan degene die als eerstvolgende voor die kavel op de reservelijst staat.

De optie

Wanneer u een beschikbare kavel toegewezen krijgt en deze accepteert, is er sprake van een optie (een reservering). Binnen 2 tot 4 weken ontvangt u van deze optie een schriftelijke bevestiging. Hierbij wordt ook de koopovereenkomst op uw naam meegestuurd. De optie op de kavel geldt twee maanden vanaf de datum waarop de optie is ingegaan. Voor een optie hoeft u alleen de inschrijfkosten van € 200,- te betalen. U kunt binnen twee maanden de optie zonder aanvullende kosten annuleren. U bent dan wel de inschrijfkosten kwijt.

Verlenging van de optie

Bent u er na twee maanden (bijna) zeker van dat u de kavel wilt kopen? Dan kunt u de optie met zes maanden verlengen. Dit doet u door de koopovereenkomst vóór het eindigen van de optie, dus binnen twee maanden, ondertekend terug te sturen. U ontvangt dan van de gemeente een nota voor de betaling van een waarborgsom. Deze bedraagt € 5.000,- inclusief btw. U moet dit bedrag binnen vier weken betalen. Koopt u de kavel? Dan wordt de betaalde waarborgsom verrekend met de kavelprijs. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Besluit u tijdens de verlenging van 6 maanden de kavel niet te kopen? Dan moet u dit uiterlijk vóór het einde van de verlengingsperiode schriftelijk aan de gemeente kenbaar maken. Anders is de koop definitief. U bent dan wel de betaalde waarborgsom kwijt.

Definitieve koop

Heeft u voor het einde van de verlengingsperiode de kavel niet teruggegeven? Dan is de koop definitief. U heeft dan nog eens zes maanden de tijd om de grond daadwerkelijk af te nemen via de notaris.

Over deze periode wordt rente berekend over de koopsom van uw kavel. Deze rente is gebaseerd op de rente voor uitgifte grond in erfpacht zoals die geldt op het moment dat uw verlenging eindigt. Het rentepercentage wordt jaarlijks herzien en gepubliceerd in de grondprijzentabel van de gemeente Doetinchem. U vindt de grondprijzentabel van dit jaar onder het uitklapveld Grondprijzen.

Naar de notaris

Nadat de koop definitief is geworden, wordt dit vastgelegd in de notariële akte (de akte van levering). U kiest zelf een notaris en geeft de notaris zelf opdracht.

De overdracht van de kavel moet vóór het einde van de rentedragende periode van zes maanden gebeuren. De afspraak is dus binnen veertien maanden, gerekend vanaf het moment van de ingangsdatum van de optie. Doet u dit niet? Dan bent u de kavel kwijt en wordt u een boete van 10% van de kavelprijs in rekening gebracht.

Geeft u de kavel terug wanneer de koop al definitief is geworden (dus na acht maanden)? Dan krijgt u hiervoor ook een boete van 10% van de kavelprijs. De betaalde waarborgsom wordt in beide gevallen verrekend met de boete.

Particulier opdrachtgeverschap

Particulier opdrachtgeverschap

Vertaal je woonwensen naar een woning. Zelf, vanaf de eerste ingeving tot en met de indeling. Leg eigenhandig het fundament voor de manier waarop je elke dag het liefste leeft. Dit particulier opdrachtgeverschap leidt tot veel variatie in huizen en daarmee tot aantrekkelijke woonwijken. En er zijn kavels voor zowel de kleinere als de grote portemonnee. Dit leidt tot een meer gevarieerde samenstelling van de buurten.

Collectief particulier opdrachtgeverschap

Binnen sommige projecten zijn naast kavels voor vrijstaande woningen ook kavels voor twee-onder-een-kapwoningen en rijenbouw beschikbaar. Ook hier is het mogelijk om met een of meerderen een eigen huis te bouwen. Bijvoorbeeld zelfbouw in een rij met een stel vrienden of bekenden. Deze gezamenlijke bouw wordt collectief particulier opdrachtgeverschap genoemd. Op deze manier is het bouwen van een huis naar eigen wens voor veel meer mensen mogelijk.

Spelregels

De gemeente Doetinchem geeft particuliere woningbouwers graag de ruimte. Daarom houdt de gemeente de voorwaarden waaraan de bouwplannen moeten voldoen zo beperkt mogelijk. Er zijn enkele spelregels. Die zijn nodig om aan wettelijke eisen te voldoen of om de beeldkwaliteit van de wijk als geheel te bewaken. De spelregels zijn vastgelegd in het Stedenbouwkundig plan. Deze worden als leidraad genomen voor de bouw van de woning en de inrichting van de kavel.

Meer weten?

Op de diverse projectpagina’s vind je meer informatie over de spelregels per project.

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen wordt steeds meer de regel. Dit levert veel voordelen op. In veel gevallen zijn er subsidies aan te vragen bij de gemeente, de provincie of de nationale overheid. Kijk voor meer informatie op de pagina Doetinchem duurzaam.

Omgevingsvergunning

U heeft maximaal vijf jaar de tijd om een ontvankelijke (complete) omgevingsvergunning in te dienen. De tijd gaat in vanaf het ondertekenen van de koopovereenkomst. U mag dus ook de kavel kopen en pas later bouwen.

Meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning vindt u op de pagina Omgevingsvergunning aanvragen.

Grondprijzen

Grondprijzen woningbouw 2024
WoningbouwVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW
Kavels particulier opdrachtgeverschap € 357,- < 800 m2,  €218,- > 800 m2inclusief
Vrijstaand€ 357,- < 800 m2,  €218,- > 800 m2inclusief
Twee onder één kap€ 357,- per m2inclusief
Rijwoning€ 357,- per m2inclusief
Rijwoning, sociale huur (kavel 120 m2)€ 30.250,- per kavelinclusief
Appartementmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Appartement, sociale huurmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Bijzondere woonvormenaansluiting zoeken bij bovenstaande categorieën 
Grondprijzen niet woningbouw 2024
Niet woningbouwVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW
Bedrijventerreinen€ 155,- t/m € 209,-inclusief
Kantorenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Detailhandel maatwerk, comparatief en genormeerd residueel
 
 
Supermarktenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel
 
 
Hotelmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel
 
 
Zonneparkenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel
 
 
Andere functiesmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel
 
 
Grondprijzen overige functies 2024
Overige functiesVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW
Sociaal maatschappelijke voorzieningen€ 163,-inclusief
Commercieel maatschappelijke voorzieningenmaatwerk, comparatief en genormeerd residueel 
Trafo's en nutsvoorzieningen€ 218,-inclusief
Verkoop snippergroen€ 80,-exclusief
Uitgifte grond in erfpacht4% van de grondprijs behorende bij de functie 
Recht van opstalper m2 waarvoor opstalrecht wordt gevestigd: 4% van de grondprijs behorende bij de functie 
Grondprijzen verhuur 2024
VerhuurVanaf prijs (tenzij anders vermeld)BTW
Verhuur bermen op bedrijfsterreinen€ 6,33 per m2n.v.t.
Verhuur snippergroen€ 0,80 per m2 met een minimum van € 45,-n.v.t.

Verhuur gronden voor buitensportaccomodaties

+ recht van opstal voor een daar op gebouwde opstal

Basistarief € 100,- plus € 0,10 per m2 per jaar
€ 0,10 per m2 bebouwd oppervlak
n.v.t
Verhuur grond voor reclamemasten€ 6.426,38n.v.t.
Verhuur grond voor zendmasten (telefonie)€ 7.376,97 + eenmalig € 5.000,-n.v.t.
Verhuur grond voor zendmasten (tv)€ 36.293,44 + eenmalig € 5.000,-n.v.t.
Verhuur grond of opstal onder
hoogspanningsleiding t.b.v. nutsvoorzieningen
€ 644,81 + eenmalig € 2.500,-n.v.t.
Verhuur volkstuinen€ 0,21 per m2 per jaarn.v.t.

Aan deze publicatie kunt u geen rechten ontlenen.

Vragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de medewerker gronduitgifte van de gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, telefoon (0314) 377 377, e-mail: gronduitgifte@doetinchem.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?