Heeft u een omgevingsvergunning ‘omgevingsplanactiviteit’ nodig voor uw bouwplan? Dan kunnen wij uw aanvraag voorleggen aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Dit staat in de Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Doetinchem 2024(externe link). Deze adviescommissie toetst uw bouwplan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen van de gemeente. De ruimtelijke kwaliteitseisen geven richtlijnen om veranderingen goed te laten passen in de omgeving. Ze staan in de gemeentelijke nota  Welstand Doetinchem. Als uw bouwplan aan de eisen voldoet, dan mogen wij de omgevingsvergunning niet vanwege de ruimtelijke kwaliteit weigeren.  

Bij nieuwe ontwikkelingen kan het voorkomen dat de ruimtelijke kwaliteitseisen niet toereikend zijn. De gemeente kan voor die ontwikkelingen ruimtelijke kwaliteitseisen vastleggen in een beeldkwaliteitsplan. Een beeldkwaliteitsplan heeft voorrang op de ruimtelijke kwaliteitseisen. De nota Welstand Doetinchem en de beeldkwaliteitsplannen staan onder het tabblad Bijlagen. 

De ruimtelijke kwaliteitseisen gaan over: 

  • De karakteristiek van de bebouwing. 
  • Het gebouw in de omgeving.
  • De stedenbouwkundige context. 
  • Maat en schaal, detaillering, materiaalkeuze en kleurstelling. 
  • Samenhang in het bouwwerk (de onderlinge relatie tussen samenstellende delen).

Via de website van het omgevingsloket(externe link) kunt u kijken of u een vergunning nodig heeft om te kunnen (ver)bouwen. Hier kunt u daarna ook direct de aanvraag indienen voor een omgevingsvergunning. Wij beoordelen uw aanvraag en bekijken of uw bouwplan past binnen de regels van het omgevingsplan. Ook kunnen we een oordeel vragen aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie brengt dan advies uit aan de gemeente. 

Gaat u nieuw bouwen, een grote renovatie of verbouwing doen? Het is dan verstandig om eerst een conceptverzoek omgevingsvergunning aan te vragen. Wij toetsen dan uw plan aan de ruimtelijke kwaliteitseisen en het omgevingsplan. 

Voor meer informatie bekijk de pagina  Omgevingsvergunning aanvragen

Ruimtelijke kwaliteit functieverandering naar wonen

Op grond van het raadsbesluit van 2 maart 2023 wordt bij functieverandering naar wonen ook de uiterlijke verschijningsvorm van bebouwing beoordeeld (welstand). Dit met als doel om de gewenste beeldkwaliteit/omgevingskwaliteit nog beter te borgen. Zie voor meer informatie ook de pagina Notitie "Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem' en de pagina Welstand functieverandering naar wonen.

Heeft u gevonden wat u zocht?