In het kader van passend onderwijs moeten scholen een onderwijsplek bieden aan alle leerlingen, ook leerlingen die extra steun nodig hebben. In de Achterhoek werken reguliere en scholen voor speciaal onderwijs samen om voor alle leerlingen goede onderwijsplekken te bieden. Ook de samenwerking met gemeenten is hierbij onmisbaar. De school is een belangrijke plek om problemen vroeg te signaleren. Zo kan er snel en adequaat lichte zorg worden verleend. Ook kan worden voorkomen dat problemen escaleren en dat leerlingen uitvallen. De aanpak zorgt er ook voor dat leraren ondersteuning krijgen bij het omgaan met gedrags- en andere opgroeiproblematiek van hun leerlingen.

Basisonderwijs

Elke basisschool in de gemeente Doetinchem heeft een ondersteuningsteam. In het ondersteuningsteam zit de Intern Begeleider (IB-er) van de school, een gedragswetenschapper, een verpleegkundige van de GGD en een jeugd en gezinswerker van Buurtplein. Zij vormen de eerste ring om de leraren en school heen. Zij zorgen er samen met de school en ouders voor dat alle lichte ondersteuningsvragen opgepakt worden, zodat school en ouders weer verder kunnen. De jeugd en gezinswerker vervult een structurele bijdrage aan het ondersteuningsteam en is de schakel naar de jeugdhulpverlening.

Voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

De jeugdhulp in het voortgezet onderwijs (vo) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) wordt niet wijkgericht, maar stedelijk en zelfs regionaal georganiseerd. Zo zijn in alle scholen voor voortgezet onderwijs jeugdmaatschappelijk werkers actief. In het mbo worden trajectbegeleiders ingezet. De jeugdmaatschappelijk werkers en trajectbegeleiders werken ongeveer op dezelfde manier. Zij vervullen een brugfunctie in de ondersteuning tussen de jongere, de school en zijn of haar omgeving. De jeugdmaatschappelijk werkers en trajectbegeleiders werken binnen de scholen en zijn het aanspreekpunt voor docenten, begeleiders en leerlingen. Op deze manier kunnen de trajectbegeleiders en jeugdmaatschappelijk werkers problemen in een zo vroeg mogelijk stadium oppakken en verbindingen leggen met buurtcoachteams. De jeugdmaatschappelijk werkers en de trajectbegeleiders zijn de schakel naar de jeugd en gezinswerkers van Buurtplein.

Kosten

Voor deelname aan voorliggende voorzieningen is het mogelijk dat een bijdrage wordt gevraagd, dit verschilt per activiteit en per organisatie.

Heeft u gevonden wat u zocht?