Heeft u een minimuminkomen en weinig of geen eigen vermogen? In sommige gevallen kunt u dan kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen aanvragen. Dit betekent dat u (een gedeelte van) de gemeentelijke belasting niet hoeft te betalen.

U kunt alleen kwijtschelding aanvragen voor de volgende belastingen:

 • afvalstoffenheffing (AFV)
 • onroerendezaakbelasting (OZB)
 • rioolheffing (RIOG)

Kwijtschelding aanvragen

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Doe dit dan zo snel mogelijk na ontvangst van de aanslag. Drie maanden nadat u de laatste termijn van de gemeentelijke belastingen heeft betaald, kunt u geen kwijtschelding meer aanvragen.

Kwijtschelding aanvragen regelt u bij de digitale belastingbalie. Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven.

DigiD linkKwijtschelding aanvragen

eHerkenning linkKwijtschelding aanvragen

Kwijtschelding is ook mogelijk als u zzp'er bent en u (en uw eventuele partner) weinig inkomsten en geen vermogen heeft. Let op! Als zzp'er kunt u alleen kwijtschelding aanvragen voor uw privé-aanslag.

Lukt het niet om de kwijtschelding online aan te vragen?

Vraag dan om een aanvraagformulier kwijtschelding, dit kan schriftelijk of telefonisch.

Automatische kwijtschelding

De gemeente kan automatisch controleren of u recht heeft op kwijtschelding. Wij gebruiken hiervoor de gegevens van het UWV, Rijksdienst voor het Wegverkeer, Belastingdienst en de Basisregistratie personen. Wij controleren of u recht heeft op automatische kwijtschelding, als u:

 • het afgelopen jaar volledige kwijtschelding heeft gekregen; en
 • toestemming heeft gegeven om uw gegevens automatisch te laten controleren.

Krijgt u weer volledige kwijtschelding? Dan leest u dit op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Daar staat dan: KWS (kwijtschelding).

Kunnen wij met de automatische controle niet vaststellen of u recht heeft op kwijtschelding?

Dan krijgt u van ons een brief. Wij vragen u dan om aanvullende gegevens aan te leveren.

U kunt dit regelen via de digitale belastingbalie.

DigiD linkIndienen aanvullende gegevens

Na ontvangst van alle benodigde gegevens, beoordelen wij alsnog of u aan de voorwaarden voldoet voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen.

In beroep

Het kan zijn dat u geen (volledige) kwijtschelding krijgt van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen of vermogen te hoog is. U kunt dan beroep indienen tegen de afwijzing van uw verzoek om kwijtschelding.

Zet in het beroepschrift de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • de datum waarop u het beroepschrift schrijft
 • om welk besluit het gaat
 • een omschrijving waarom u het niet eens bent met het besluit

Vergeet het beroepschrift niet te ondertekenen!

Betalingsregeling

Als u niet in aanmerking komt voor kwijtschelding, is misschien een betalingsregeling mogelijk. Dit betekent dat u de gemeentelijke belastingen in termijnen betaalt. Dit kunt u zelf regelen via de digitale belastingbalie.

DigiD linkBetalingsregeling aanvragen

Meer weten?

Heeft u vragen over de kwijtschelding? U kunt bellen met gemeente Doetinchem op maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, het telefoonnummer is (0314) 377 377.

Goed om te weten

Wat is een minimuminkomen?

U kunt onder andere in aanmerking komen voor kwijtschelding als u uitsluitend bent aangewezen op:

 • een uitkering op grond van de Participatiewet
 • een AOW-uitkering
 • een minimumloon

Wat is vermogen?

Vermogen is de totale waarde van uw bezittingen (bijvoorbeeld huis, auto, banksaldo) min de geldende vrijstellingen. Dit is inclusief de vrije verkoopwaarde van uw woning min uw hypotheekschuld. 

Heeft u een auto met een waarde minder dan € 3.350,-? Dan rekenen wij deze niet tot het vermogen.

Heeft u energietoeslag ontvangen?

Dan houden we hier rekening mee wanneer u kwijtschelding aanvraagt. Het bedrag dat u ontvangen heeft telt voor ons niet mee als inkomen of vermogen.

Vermogensgrens kwijtschelding

Het is niet mogelijk om een maximumbedrag te noemen voor het vermogen. Dit verschilt namelijk per situatie en moet worden berekend. 

In onderstaande gevallen krijgt u GEEN kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen

Het totale saldo van al uw bankrekeningen is hoger dan de voor u geldende bijstandsnorm van 1 maand, plus:

 • netto woonlasten
 • netto ziektekosten
 • het kindgebonden budget dat u ontvangt

Kwijtscheldingsnormen 2023 voor personen die niet de pensioengerechtigde leeftijd (PGL) hebben

PersonenNormbedrag
Gehuwd/samenwonend beiden niet PGL

€ 1.708,08

Alleenstaande ouder niet PGL€ 1.195,66
Alleenstaande niet PGL€ 1.195,66

Kwijtscheldingsnormen 2023 voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben (PGL)

PersonenNormbedrag
Paar, beiden PGL€ 1.939,44
Paar, waarvan 1 persoon PGL€ 1.934,44
alleenstaande ouder PGL€ 1.421,25
alleenstaande PGL€ 1.421,25
Samenstelling huishoudingNormbedrag
Normhuur
Een- en meerpersoonshuishouding€ 225,54
Eenpersoons ouderenhuishouding€ 223,72
Meerpersoons ouderenhuishouding€ 221,91
Samenstelling huishoudingNormbedrag
Normpremie ziektekosten
Alleenstaande€ 3,-

Meerpersoonshuishouding

€ 50,-

De genoemde normbedragen zijn de nettobedragen inclusief vakantietoeslag.

Wat is de kostendelersnorm?

Bij de kwijtschelding houden we ook rekening met de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan twee volwassenen, het bijstandsbedrag daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 27 jaar of ouder in uw woning wonen, hoe lager het bijstandsbedrag. Jongeren tot 27 jaar, commerciële relaties (huurders, kostgangers) en studenten tellen niet mee voor de kostendelersnorm.

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente Doetinchem, telefoonnummer (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?