De Woonvisie Doetinchem 2023-2036 ‘Stadse allure - dorpse gemoedelijkheid’ is op 20 april 2023 vastgesteld. In de nieuwe woonvisie zijn de woningbouwstrategie voor nieuwbouwprojecten en de woonvisie voor het volkshuisvestingsbeleid samengevoegd. Ook is er samenhang met de regionale woonagenda.

De hoofdpunten van de Woonvisie Doetinchem 2023-2036 zijn:

  • groeien in kwaliteit
  • kwalitatief goed wonen
  • een passende woning voor iedereen
  • wonen als onderdeel van integrale gebiedsopgaven

Groeien in kwaliteit

Doetinchem heeft de ambitie om te groeien naar 70.000 inwoners in 2036. Dit hoofdpunt is gekoppeld aan Programmalijn 1: Vergroten woningvoorraad en versnelling productie. Met deze programmalijn wordt ingegaan op de bouw van nieuwe woningen en de noodzaak om de plancapaciteit te vergroten en adaptief te programmeren. Deze groeiambitie is geen doel op zich, maar een middel om de centrumfunctie van Doetinchem met de daarbij behorende voorzieningen te kunnen behouden en om de omgevingskwaliteit te versterken.

Kwalitatief goed wonen

Dit punt draait om de kwaliteit van de huidige woningvoorraad. Programmalijn 2: Investeren in de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad beschrijft hoe wordt gewerkt aan een toekomstbestendige woningvoorraad. Denk hierbij aan duurzaamheid, levensloopbestendige woningen maar ook aan transformatie van kantoren of winkels naar woningen.

Een passende woning voor iedereen

Doel is een compleet en divers woningaanbod waarbij het bevorderen van beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod centraal staat. Programmalijn 3: Doetinchem, een plek voor iedereen beschrijft hoe aan dit doel gewerkt wordt. Tot en met 2030 wil de gemeente minimaal 2.470 woningen toevoegen in de hele gemeente via het onderstaande programma. Dit gewenste programma is opgenomen in de regionale woonagenda en vastgelegd in de woondeal met de provincie en het rijk.

Totaal: minimaal 2.470 woningen, onderverdeeld in:

  • 28% sociale huur tot € 808,06, eventueel te vervangen door goedkope koopwoningen tot € 225.000,-.
  • 8% middenhuur tot € 1.000,-, eventueel te vervangen door betaalbare koopwoningen (categorie 1) tot € 280.000,-.
  • 14% betaalbare koopwoningen (categorie 1) tot € 280.000,-, eventueel te vervangen door middenhuurwoningen (tot € 1.000,-).
  • 17% betaalbare koopwoningen (categorie 2) tot € 355.000,-eventueel te vervangen door middenhuurwoningen (tot € 1.000,-);
  • 33% dure koopwoningen (boven € 355.000,-) of dure huur (boven € 1.000,-).

Plannen van meer dan 20 woningen moeten in principe voldoen aan de gegeven verdeling over de segmenten van het gewenste programma, tenzij de ligging in een bepaalde wijk een andere verdeling rechtvaardigt. Plannen van minder dan 20 woningen die bijdragen aan het realiseren van het gewenste programma hebben een pré. Voor bestaande woningbouwprojecten geldt een overgangsperiode.

Wonen als onderdeel van integrale gebiedsopgaven

Wonen gaat ook over leefbaarheid, naoberschap en vitaliteit. Ook de inrichting van de buitenruimte is een belangrijk onderdeel. De woonomgeving draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van de inwoners. Programmalijn 4: Wonen als integrale gebiedsopgave beschrijft hoe dit bereikt kan worden, onder andere door koppelkansen te benutten en via programmering te zorgen voor een beter mix aan woningen in de wijk.

Wilt u de woonvisie helemaal lezen? Ga dan naar besluitvorming.doetinchem.nl onder agendapunt 5.
Er zijn documenten die (nog) niet voldoen aan de Wet digitale toegankelijkheid. Zijn de documenten voor u niet leesbaar, neem dan contact op met een medewerker wonen via (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?