Lees hier de vooraankondigingen rondom de in voorbereiding zijnde bestemmingsplannen.

Voorbereiding bestemmingsplannen

(vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem bereiden de volgende bestemmingsplannen voor:

 1. Bestemmingsplan ‘Natuurbegraafplaats Slangenburg – 2021’ maakt een uitbreiding aansluitend aan de huidige natuurbegraafplaats mogelijk. De ligging is grofweg tussen huidige natuurbegraafplaats, Kommendijk en Goorstraat.
 2. Bestemmingsplan ‘Doetinchemseweg ong. (locatie naast Doetinchemseweg 19)’ maakt de realisatie van een vrijstaande woning mogelijk op de locatie gelegen naast Doetinchemseweg 19 te Doetinchem.

Er liggen nog geen stukken ter inzage en er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Dat kan pas als het ontwerpbestemmingsplan klaar is. Als het zover is wordt dat bekend gemaakt in Doetinchems Vizier, Gemeenteblad, Staatscourant en op de website van de gemeente Doetinchem.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.

Voorbereiding bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied - najaar - 2020’

(vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem bereiden het bestemmingsplan ‘Stedelijk gebied - najaar - 2020’ voor. Dit bestemmingsplan bevat nagenoeg het gehele stedelijk gebied van de gemeente Doetinchem. Het stedelijk gebied bestaat uit de kernen Doetinchem, Langerak, Gaanderen, Wehl en Nieuw-Wehl. Het betreft een actualiserend en conserverend bestemmingsplan, zonder nieuwe planologische ontwikkelingen.

Er liggen nog geen stukken ter inzage en er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Dat kan pas als het ontwerpbestemmingsplan klaar is. Als het zover is wordt dat bekend gemaakt in Doetinchems Vizier, Gemeenteblad, Staatscourant en op de website van de gemeente Doetinchem.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer (0314) 377 377.

Voorbereiding van de bestemmingsplannen ‘Zonnepark Europaweg – 2019’ en de parapluherziening ‘Externe veiligheid – 2019’

(vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro)

Burgemeester en wethouders van Doetinchem bereiden een bestemmingsplan en een parapluherziening voor. Het betreft:

 1. bestemmingsplan ‘Zonnepark Europaweg – 2019’ waarmee de aanleg van een zonnepark mogelijk wordt gemaakt in het agrarisch gebied tussen de Europaweg en de wijk Dichteren;
 2. de parapluherziening ‘Externe veiligheid – 2019’ bevat een planologische regeling waarin ten behoeve van de veiligheid van de inwoners de nieuwvestiging en uitbreiding van bestaande risicobronnen nader wordt gereguleerd. De parapluherziening heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Doetinchem.

Er liggen nog geen stukken ter inzage en er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Dat kan pas als de ontwerpbestemmingsplannen klaar zijn. Als het zover is wordt dat bekendgemaakt in Doetinchems Vizier, Gemeenteblad, Staatscourant en op de website van de gemeente Doetinchem.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoonnummer (0314) 377 377.

Bedrijventerreinen - 2019 (fase voorontwerp)

(inspraak en tevens vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro)

Vanaf 27 juni 2019 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen - 2019’ zes weken ter inzage. Dit voorontwerp vervangt op termijn de nu geldende bestemmingsplannen en beheersverordeningen op de bedrijventerreinen.

Fase voorontwerp

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op de bedrijventerreinen van de gemeente Doetinchem, te weten:

 • A18 Bedrijvenpark;
 • Wijnbergen;
 • Verheulsweide;
 • Hamburgerbroek;
 • De Huet;
 • Keppelseweg en
 • Diepenbroek-Zuid.

Het bedrijventerrein Akkermansweide in Gaanderen maakt geen onderdeel uit van dit voorontwerpbestemmingsplan. Dit bedrijventerrein is meegenomen in het onlangs geactualiseerde bestemmingsplan 'Gaanderen - 2017'.

Met de bekendmaking en terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen - 2019’ wordt met name het concrete beleidsvoornemen kenbaar gemaakt om:

 1. ongebruikte woningbouwmogelijkheden op de bedrijventerreinen te schrappen;
 2. nieuwe supermarkten uit te sluiten en de zich eventueel vestigende supermarkten vast te leggen op de dan bestaande verkoopvloeroppervlakte;
 3. zelfstandige kantoren te beperken tot een bruto-vloeroppervlakte van 500 m2;
 4. de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de volgende locaties aan te passen aan het feitelijke gebruik:
  1. Perceel naast Radonstraat 8 (A18 Bedrijvenpark)
  2. Locatie hoek Weemstraat/A18 (o.a. Argonstraat 1)
  3. Perceel tegenover Hogeweide 115 (Verheulsweide)
  4. Perceel Hogeweide 125 (Verheulsweide)
 5. De drie woonwagenstandplaatsen aan de Roerstraat 2, 7 en 15 vast te leggen als bedrijfswoning uitsluitend in de vorm van een woonwagen.

Inloopavond

Op dinsdag 9 juli 2019 is er van 18.00 tot 19.30 uur een inloopavond in het gemeentehuis. U kunt daar kennisnemen van het voorontwerpbestemmingsplan en desgewenst vragen stellen aan de aanwezige ambtena(a)r(en).

Reageren

Iedereen kan tot en met 7 augustus 2019 reageren op het plan. Uw reactie kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, of digitaal via gemeente@doetinchem.nl.

Op zijn vroegst 12 maanden na deze bekendmaking zal de gemeente de volgende stap zetten in de procedure en dit voorontwerpbestemmingsplan als ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentewinkel, tel. (0314) 377 377.

Doetinchem Oost - 2018 (fase voorontwerp)

(inspraak en tevens vooraankondiging als bedoeld in artikel 1.3.1. Bro)

Fase voorontwerp

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op grofweg het oostelijk gedeelte van Doetinchem, bestaande uit de woongebieden: IJsseltuin en Heelweg, Torenallee, Het Loo, De Happert, De Kruisberg, de IJkenberg, Wonninkhage, Overstegen, De Pas, grootste deel Hamburgerbroek, Holterhoek, Oosseld en Vijverberg. Ook sportpark De Bezelhorst maakt onderdeel uit van het plangebied.

Met de bekendmaking en terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Doetinchem Oost - 2018’ wordt met name het concrete beleidsvoornemen kenbaar gemaakt om:

 1. ongebruikte woningbouwmogelijkheden in Doetinchem Oost te schrappen;
 2. nieuwe supermarkten uit te sluiten en de bestaande supermarkten vast te leggen op de bestaande verkoopvloeroppervlakte;
 3. zelfstandige kantoren te beperken tot een bruto-vloeroppervlakte van 500 m2;
 4. de bestemming aan te passen van een aantal locaties die niet passend zijn bij de huidige feitelijke situatie:
 • Varsseveldseweg naast nr 93
 • J.F. Kennedylaan achter woningen nummers 34 t/m 44
 • Hoek Holterweg / Holterhoek bij Holterweg 138
 • Tussen Hofstraat 155 en Koperen Kees 1A
 • Zonneplein nabij 62
 • Hoek Terborgseweg / Oostelijke Randweg / Frans Halsweg
 • Zaagmolenpad tussen Snoekbaars en Brasem
 • Hoek Stoomtram / Ruimzichtlaan
 • Holterhoek 10
 • Het Straatje naast nr 1A en 2
 • Noordpunt Intermecoterrein Stationsstraat 4
 • Bij hotel Ruimzicht aan de Haareweg tegenover nr 30
 • Themansstraat 46
 • Tollensstraat tussen 16 en 24 26
 • Willem Rodalaan ongenummerd tegenover nr 12
 • Van Starkenborghstraat naast nr 30
 • Lidl Saronix-terrein naast IJsselstraat 4
 • Heelweg 21 en Zaagmolenpad 20A-B
 • Houtsmastraat 107 t/m 151
 • Torenallee 30, Lindelaan 8 en Peppelenlaan 2
 • IJsselstraat 25, 27 en 29
 • IJsselstraat 16 en 18
 • Haareweg 49, 75 en 83B

Inloopavond

Op dinsdag 18 december 2018 is er van 18.00 tot 19.30 uur een inloopavond in het gemeentehuis. U kunt daar kennisnemen van het plan en desgewenst vragen stellen aan de aanwezige ambtena(a)r(en).

Reageren

Iedereen kan tot en met 23 januari 2019 reageren op het plan. Uw reactie kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem, of digitaal via gemeente@doetinchem.nl.

Op zijn vroegst 1,5 jaar na deze bekendmaking zal de gemeente de volgende stap zetten in de procedure en dit plan als ontwerpbestemmingsplan ter inzage leggen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.