Als u vermoedt dat regels van de gemeente en/of van de wet niet worden nageleefd, kunt u een verzoek om handhaving of een klacht indienen. Het college van burgemeester en wethouders besluit of er handhavend wordt opgetreden, of niet. Alleen in bijzondere omstandigheden kan het college besluiten een illegale situatie te gedogen. Voor klachten over openbare ruimte kunt u een verzoek indienen bij het meldpunt onderhoud van Buha(externe link).

Een klacht of een handhavingsverzoek?

Een verzoek om handhaving is anders dan een klacht.

  • Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. U kunt hierbij anoniem blijven. De manier waarop de gemeente wel of niet op de klacht reageert is afhankelijk van de aard en de ernst van de klacht.
  • Een verzoek om handhaving moet u online indienen.

Wanneer kunt u een handhavingsverzoek indienen?

  • Wanneer er regels van de gemeente niet worden nageleefd. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met de wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan het college om nader onderzoek te doen en een beslissing te nemen.
  • Als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

DigiD linkVerzoek om handhaving

Wat gebeurt er met uw verzoek?

Uw verzoek wordt binnen 8 weken behandeld. Het college mag de termijn verlengen met ‘een redelijke termijn’. Na het nemen van een besluit, is het mogelijk bezwaar of beroep in te stellen tegen de beslissing van het college. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank Gelderland.

Heeft u gevonden wat u zocht?