We bewegen ons allemaal in het verkeer: wandelend, of via een vervoersmiddel zoals een scootmobiel, fiets, motor of auto. Daarbij is het belangrijk dat we de verkeersregels naleven en dat de omgeving veilig is ingericht.

Onderwerpen die veel aandacht vragen zijn:​

  • Snelheidsmaatregelen
  • Schoolomgeving
  • Verkeerslichten

Hieronder vindt u per onderwerp meer informatie. Ook veel gestelde vragen met antwoorden komen hier aan bod. Wanneer u een andere vraag heeft over deze onderwerpen of u herkent een acuut verkeeronveilige situatie, meld het ons dan via meldpunt@buha.nl.

Snelheidsmaatregelen

Met snelheidsmaatregelen voorkomen we dat er bijv. in woonwijken te hard wordt gereden waardoor onveilige situaties ontstaan. Verkeersborden, 30 km/uur zones en verkeersdrempels zijn voorbeelden van snelheidsmaatregelen.

In onze straat wordt erg hard gereden

In veel situaties komt het voor dat harder gereden wordt dan de toegestane snelheid. Het gedrag van de weggebruiker is hiervan de oorzaak. Om het gedrag te beïnvloeden zijn versmallingen, of drempels aangelegd op lange rechte stukken. Parkeren kan in veel gevallen op de rijbaan.

Wat kunt u als bewoner doen?

Samen met de andere bewoners kunt u aandacht vragen voor de verkeersveiligheid. Dat kan op verschillende manieren:

  • Een Viktor Veilig-pop lenen bij het buurtcentrum of de gemeente. Deze opvallende pop attendeert weggebruikers op spelende kinderen. Bij de gemeente kan de pop worden aangevraagd via verkeer@doetinchem.nl.
  • Op de website van Veilig Verkeer Nederland(externe link) staan veel tips om aandacht te vragen voor de verkeerssituatie. Met Veilig Verkeer Nederland kan een actie uitgevoerd worden om de verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen;
  • Aanspreken van de bewoners op hun gedrag. Maak duidelijk wat uw zorgen zijn en waarom u daarvoor aandacht vraagt;
  • Als het gaat om een enkele bewoner/weggebruiker, kunt u het kenteken doorgeven aan de wijkagent.

Wat kan de gemeente doen?

Tellingen.

De gemeente kan de snelheid en aantallen voertuigen meten. De uitkomsten van de tellingen geven een goed beeld van het rijgedrag. Toch zal dit lang niet in alle gevallen leiden tot aanpassingen aan de weg. 

Aanpassingen bij grote werkzaamheden.

Wanneer grote werkzaamheden aan de weg plaatsvinden (bijvoorbeeld vervangen van het riool), zal ook gekeken worden naar de weginrichting en of aanpassingen gewenst zijn.

Plaatsing straatjuwelen

In situaties waar de gereden snelheid veel te hoog is en waar op korte termijn geen veranderingen plaatsvinden, kunnen straatjuwelen worden geplaatst, als deze beschikbaar zijn. Dit zijn obstakels op het wegdek waarmee de rijbaan wordt versmald. Dit is niet op alle wegen toepasbaar en ook altijd een tijdelijke maatregel.

Hoe regel ik kleine verkeersmaatregelen, zoals verkeersborden en paaltjes?

Als u een verzoek indient om een verkeersmaatregel, dan onderzoeken we wat er precies nodig is. Daarbij kijken we onder andere naar de gevolgen voor veiligheid, doorstroming van verkeer, oversteekbaarheid van (hoofd)wegen en het straatbeeld. Met het plaatsen van paaltjes zijn wij zeer terughoudend. Paaltjes vormen een belemmering voor fietsers en zijn vaak veroorzakers van ongelukken.

Hoe regel ik een snelheidsremmende maatregel in mijn straat?

Bij een verzoek om een snelheidsremmende maatregel, zal de gemeente onderzoeken of dat noodzakelijk is. Dit doen we door klachten te inventariseren, de weginrichting te bekijken en/of een telling te houden met telslangen. Daarna wordt bekeken of een maatregel noodzakelijk is en of er budget is om een maatregel uit te voeren. We onderzoeken welke maatregel dat dan moet zijn en of het kan wachten tot het geplande grote onderhoud aan de straat. Belangrijk is dat ook bij de bewoners draagvlak is voor een maatregel. Het is daarom verstandig om bij een verzoek voor een snelheidsremmende maatregel aan te geven of andere bewoners het hiermee eens zijn.

Door bewoners wordt vaak gevraagd om een drempel aan te leggen. Drempels hebben als nadeel dat zij hinderlijk zijn voor hulpdiensten, bussen en landbouwverkeer. Ook veroorzaken drempels geluidsoverlast en in mindere mate trillingen. Er wordt dan ook zeer  terughoudend omgegaan met het aanbrengen van nieuwe drempels.

Als er gekozen wordt voor een snelheidsremmende maatregel zal deze meestal bestaan uit het aanbrengen van versmallingen of (tijdelijke) straatjuwelen.

Waarom geldt in de ene straat 30 km/uur en in de andere 50 km/uur?

Er is een verschil tussen gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen:

Gebiedsontsluitingsweg: Dit is een weg die bedoeld is om verschillende wijken en gebieden met elkaar te verbinden. Op een gebiedsontsluitingsweg zijn de verschillende vervoersmiddelen (auto’s en fietsers) waar mogelijk van elkaar gescheiden. Doorstroming is een belangrijk kenmerk voor deze wegen. De maximum snelheid in de bebouwde kom is 50 km/uur.

Erftoegangsweg: Dit is een weg in de woonomgeving. Het langzame verkeer (voetgangers en fietsers) en gemotoriseerd verkeer maken gebruik van dezelfde rijbaan. Op de erftoegangswegen krijgt de leef- en woonomgeving de eerste prioriteit en is de auto als het ware 'gast'. Het rijgedrag moet daarop worden aangepast. Daarom geldt daar een maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het wordt steeds drukker in onze straat, kunnen er geen maatregelen worden genomen?

Het verkeer is de laatste tientallen jaren enorm toegenomen. We kunnen op verschillende manieren meten hoeveel motorvoertuigen gebruik maken van de weg. Op basis daarvan kan bekeken worden of aanvullende maatregelen nodig zijn.

Maatregelen in de vorm van eenrichtingsverkeer of afsluiting zijn niet altijd de beste oplossing. Deze kunnen tot gevolg hebben dat het probleem wordt verplaatst naar andere straten en dat is niet de bedoeling. Van geval tot geval beoordelen we wat de mogelijkheden zijn en welke gevolgen deze kunnen hebben voor de omgeving.

Het uitzicht op de kruising is slecht. Kan hier wat aan gedaan worden?

Er is sprake van zichtbelemmering als de begroeiing dicht bij de rand van de rijbaan staat en zo hoog is dat het verkeer (vanuit een voertuig) er niet overheen kan kijken. Staat de begroeiing op ruime afstand van de rijbaan, dan is er de mogelijkheid om tot aan het kruispunt te rijden en zo zicht te krijgen op het kruisende verkeer. Soms kan het nodig zijn dicht op de kruising stil te gaan staan om voldoende zicht te krijgen. Een medewerker van de gemeente beoordeelt of er sprake is van zichtbelemmerende begroeiing. In dat geval nemen wij contact op met de eigenaar van de beplanting.

Kan de gemeente een verkeersspiegel plaatsen?

De gemeente is terughoudend met het plaatsen van verkeersspiegels. Het vereist een bijzondere vaardigheid 'op zo'n spiegel te rijden'. Bovendien moet de weggebruiker heel goed op de hoogte zijn van de verkeerssituatie en wat hij via de spiegel kan overzien. Een dergelijke spiegel veroorzaakt schijnveiligheid en geeft een vertekend beeld. Afstanden en rijsnelheden zijn moeilijk in te schatten en fietsers worden gemakkelijk over het hoofd gezien, met alle risico’s van dien.

Kan er geen zebrapad komen?

De gemeente is terughoudend met de aanleg van zebra’s (voetgangersoversteekplaatsen). Dat heeft te maken met de schijnveiligheid die een zebra biedt. Een bestuurder verleent regelmatig geen voorrang aan overstekende voetgangers op het zebrapad.

Als het moeilijk is om een weg over te steken, heeft het de voorkeur om te bekijken of het mogelijk is dit te verbeteren door de aanleg van een middenberm of vluchtheuvel. Dan kan in twee keer worden overgestoken.

Schoolomgeving

De verkeerssituatie bij scholen is op haal-/brengmomenten vaak chaotisch. Het duurt vaak maar kort, maar komt twee tot vier keer per dag voor. Veel kinderen worden met de auto gebracht of gehaald terwijl dat niet in alle gevallen noodzakelijk is. Veel scholen stellen regels op over het halen en brengen of houden specifieke acties om te stimuleren dat meer kinderen lopend of op de fiets naar school gaan.

Als gemeente proberen wij de verkeerssituatie rondom scholen zo veilig mogelijk te maken. Net zo belangrijk is de verantwoordelijkheid van de ouders om kinderen een verkeersopvoeding te geven. Daardoor weten ze hoe ze zich moeten gedragen in het verkeer. Door middel van verkeerseducatie en verkeersveiligheidsprojecten op scholen proberen scholen, verkeersouders, Veilig Verkeer Nederland(externe link) en de gemeente hun steentje bij te dragen. Wanneer het echt noodzakelijk is, worden de gemeentelijke toezichthouders of de politie ingezet.

Verkeerslichten

Over de werking van verkeerslichten worden veel vragen gesteld. Een goede doorstroming van het verkeer is van belang bij het afstellen van de verkeerslichten. Staat een verkeerslicht naar uw idee niet goed afgesteld? Of wilt u een storing van verkeerslichten melden? Doe dit dan via fixi.nl(externe link)

Contact

Heeft u vragen over de verkeersveiligheid? Bel dan naar (0314) 377 377 en vraag naar een medewerker van team Leefomgeving. Mailen kan ook, via gemeente@doetinchem.nl. Vermeld dan als onderwerp verkeersveiligheid.

Hebt u gevonden wat u zocht?