Als gemeente willen we onze inwoners en ondernemers een goede werk- en leefomgeving bieden. Onze handhavers en toezichthouders zien toe en handhaven op de naleving van de regels die er zijn. Zij doen dat in de openbare ruimte en bij bedrijven en particulieren.

Er gelden in gemeente Doetinchem allerlei wetten en regels waar inwoners en bezoekers zich aan moeten houden. Van een aantal van deze regels controleert de gemeente of ze wel worden nageleefd. Dit wordt ook wel handhaving genoemd.

Deze wet- en regelgeving gaat onder andere over:

  • Bouwen (bouwen, slopen en het gebruiken van gronden en bouwwerken)
  • Milieu (o.a. bedrijfsactiviteiten)
  • Openbare orde en veiligheid (naleving Algemene Plaatselijke Verordening)
  • Toezicht Alcoholwet

Naleving van deze wet- en regelgeving draagt bij aan een veilige en leefbare woon-, werk- en leefomgeving.

Team toezicht en handhaving

Het team toezicht en handhaving bestaat uit toezichthouders, handhavers en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's). 

Toezichthouders

Een gemeentelijk toezichthouder houdt toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving. Hiervoor is een toezichthouder uitgerust met bepaalde bevoegdheden en plichten. De bevoegdheden van een toezichthouder kunnen soms verder gaan dan die van bijvoorbeeld een politieagent. De bevoegdheden van een toezichthouder staan in artikel 5:11 en verder van de Algemene wet bestuursrecht op de website wetten.overheid.nl(externe link)

Een toezichthouder heeft geen toestemming van de eigenaar nodig om plaatsen te betreden, met uitzondering van een woning. De toezichthouder moet zich, desgevraagd, altijd kunnen legitimeren. Toezichthouders mogen foto’s maken en dat doen zij ook vaak. Foto’s zijn nodig om een bepaalde situatie of overtreding vast te kunnen leggen in een rapport. De foto’s worden bewaard op een server van de gemeente. 

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s)

Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) is een belangrijke schakel bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Zij sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. 

Juridische handhaving

Wanneer na een controle door een toezichthouder (en na eventueel onderzoek) blijkt dat er sprake is van een overtreding, kan de gemeente actie ondernemen en gaan handhaven. Meestal wordt eerst een waarschuwingsbrief verstuurd, dan een voornemen en uiteindelijk een aanschrijving in de vorm van een besluit. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer de veiligheid in het geding is of wanneer sprake is van herhaling, wordt niet eerst gewaarschuwd. 

In de brief leggen we uit wat we geconstateerd hebben en wat wij verwachten. Soms kan de overtreding worden opgeheven, omdat alsnog een vergunning kan worden aangevraagd en verleend. Kan er geen vergunning worden verleend, dan kan de overtreding worden opgeheven door bijvoorbeeld dat wat u heeft gebouwd of aangebracht zonder of in strijd met de vergunning weg te halen. Ook kunt u de situatie herstellen of aanpassen, zodat er geen sprake meer is van een overtreding.

Meer informatie

Milieuklachten en -handhaving

De Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) ondersteunt tien gemeenten in de regio Achterhoek en de provincie Gelderland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken, waaronder Doetinchem. Om bij te kunnen dragen aan een prettige en veilige woon -en leefomgeving heeft de ODA de bevoegdheid om namens het gemeente- of provinciebestuur milieuklachten te behandelen veroorzaakt door bedrijven.

Wat is een milieuklacht?

Een milieuklacht gaat over een situatie waarin het milieu verontreinigd wordt. De overlast heeft invloed op de leefomgeving of de natuur in de omgeving. In veel gevallen wordt de overlast veroorzaakt door een bedrijf in de omgeving. U kunt denken aan:
•    Geur- of stankoverlast
•    Geluidsoverlast
•    Stofoverlast
•    Afvaldumpingen

Hoe meld ik een milieuklacht?

U kunt uw klacht melden via een online klachtenformulier op milieuklachtgelderland.nl(externe link). Uw melding wordt gestuurd naar de verantwoordelijke overheidsinstantie. Bedrijven kunnen een ongewoon voorval melden bij  Milieuklacht Gelderland via telefoonnummer (026) 377 1800.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website odachterhoek.nl(externe link).

Contact

Heeft u vragen over toezicht en handhaving? Bel dan naar (0314) 377 377 of mail naar gemeente@doetinchem.nl.

Heeft u gevonden wat u zocht?