In de zomer van 2017 heeft het college van b&w het vernieuwde Groenstructuurplan 2017 vastgesteld. Het vorige Groenstructuurplan dateerde van 1992 en was aan vernieuwing toe.

Het Groenstructuurplan beschrijft de belangrijkste groene kwaliteiten en ambities van gemeente Doetinchem. Ook geeft het plan aan waar en hoe Doetinchem nóg groener gemaakt kan worden. Want een groene gemeente is een prettige, duurzame en gezonde gemeente.

Het Groenstructuurplan heeft de volgende doelen:

  • Vastleggen van bestaande, te behouden, te versterken en nieuw te ontwikkelen (hoofd)groen- en bomenstructuren.
  • Verwoorden van groene ambities en deze uit te werken naar concrete projecten en acties.
  • Bieden van richtlijnen voor belangenafwegingen bij ruimtelijke ontwikkelingen en claims en bij het afstoten van openbaar groen.
  • Fungeren als toetsingsinstrument voor de Bomenverordening.
  • Richting geven aan aanleg, beheer en onderhoud.

Het vergroenen van Doetinchem kan de gemeente natuurlijk niet alleen. Daarin wordt samen opgetrokken met de samenleving en natuur- en milieuorganisaties. Zij hebben ook actief meegedacht met het vormgeven van dit Groenstructuurplan.

Elke vier jaar stelt de gemeente het programma vast voor het doorlopende Uitvoeringsprogramma Groen, waarin wordt beschreven aan welke groenambities gewerkt gaat worden. Het groenstructuurplan vormt een vertrekpunt voor het uitvoeringsprogramma.

Leeswijzer

Het Groenstructuurplan is modulair opgebouwd en bestaat uit een basismodule met de algemene informatie, een aantal beleidsmodules en een realisatiemodule. De beleidsmodules verwoorden het beleid voor onder meer de groenstructuur, bomen, biodiversiteit, uitgifte en adoptie van groen, spelen en beeldkwaliteit. De realisatiemodule bevat een overzicht van acties en projecten die direct en indirect voortvloeien uit de beleidsmodules. Deze module geeft daarmee ingrediënten voor het Uitvoeringsprogramma Groen dat het college van b&w tweejaarlijks vaststelt. De beleidsmodules zijn losstaand van het Groenstructuurplan aan te passen aan maatschappelijke ontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving of nieuwe inzichten.

Groen in de wijken

Een belangrijk onderdeel van ons groen is het ‘woonomgevingsgroen’; het groen dat op het niveau van een straat, hofje of buurt bijdraagt aan de kwaliteit van de woonomgeving. Met de module ‘Groen in de wijken’ worden per wijk de groene kwaliteiten en kansen voor versterking en/of uitbreiding van groen beschreven. Deze zijn het vertrekpunt voor uitwerkingen van ontwikkel- en beheerplannen voor terreinen, buurten en plekken in die wijken. Deze wijkdocumenten vindt u bij het onderdeel 'Documenten'.

Hebt u gevonden wat u zocht?