Wilt u graag eerst contact met ons over uw aanvraag omgevingsvergunning? Dat kan. Dit doet u door een ‘conceptverzoek’ in te dienen in het Omgevingsloket via de website omgevingswet.overheid.nl(externe link). U doet dit voordat u de vergunningaanvraag definitief indient.

Heeft u een vraag over een eenvoudig plan? Bijvoorbeeld het plaatsen van een dakkapel of het toegestane gebruik op uw perceel, neem dan contact op met het loket bouwen en wonen.

Er kunnen twee redenen zijn om een conceptverzoek in te dienen:

  • Voor het controleren of uw aanvraag compleet is en of u de juiste informatie heeft ingevuld.
  • Voor het bespreken van ingewikkeldere plannen die niet passen in het omgevingsplan. Dit wordt onder de Omgevingswet ook wel een omgevingsoverleg genoemd.

Het is in uw voordeel eerst een conceptverzoek aan te vragen, voordat u een aanvraag doet voor een omgevingsvergunning. Vooral als het gaat om het bouwen van woningen, milieu, monumenten en ingewikkelde plannen. U hoeft dan nog niet uw hele plan volledig klaar te hebben. U voorkomt daarmee onnodige kosten.

Hoe vraag ik een conceptverzoek aan?

U kunt een conceptverzoek alleen digitaal aanvragen via de website omgevingsloket.nl(externe link). Lees het document ‘Uitleg indienen conceptverzoek’ voor meer uitleg over het indienen van een conceptverzoek. 

Wat gebeurt er met uw conceptverzoek?

Wanneer het conceptverzoek bij ons is ontvangen, bekijkt een medewerker de voorlopige aanvraag en controleert de bijgevoegde stukken. Aan de hand hiervan bepalen we de verdere procedure. Dit hangt onder andere af van hoe ingewikkeld het plan is en of het in het omgevingsplan past. De manier van behandelen bepaalt ook de hoogte van de leges. Lees daarover meer onder het uitklapveld Wat kost het?.

Is uw plan ingewikkeld of er is een wijziging van het omgevingsplan nodig? Dan neemt de secretaris van de Omgevingskamer uw conceptverzoek verder in behandeling. Kijk voor meer informatie hieronder bij Verzoek principebesluit.

Alle andere plannen worden in behandeling genomen door een vergunningverlener. De vergunningverlener toetst het conceptverzoek onder andere aan het omgevingsplan en aan de ruimtelijk kwaliteit (voorheen welstand). Bij het indienen van de definitieve aanvraag verrekenen we de kosten die in rekening gebracht zijn voor dit conceptverzoek.

Verzoek principebesluit

Heeft u een idee voor een nieuwe ontwikkeling? En past die niet in het omgevingsplan? Dan krijgt u te maken met de Omgevingskamer of de Afstemming & Advies-kamer. Dit is een ambtelijk overleg waar uw plan tegen het licht wordt gehouden. Uw plan wordt gelijktijdig beoordeeld op aspecten als milieu, stedenbouw, verkeer, groen, geluid, geur en andere fysieke en maatschappelijke onderdelen.

Het doel is een integraal advies aan het college van burgemeester en wethouders te geven over uw verzoek. Het college van burgemeester en wethouders neemt dan een principebesluit over uw plan. Met dit principebesluit krijgt u een beeld van de haalbaarheid van uw plan en of de gemeente (in principe) haar medewerking aan uw plan wil verlenen. Na het principebesluit dient u een formeel verzoek in voor het opstarten van een omgevingsplanprocedure. U wordt hierover geïnformeerd. Meer informatie over de werkwijze van de Omgevingskamer vindt u onder het uitklapveld Goed om te weten.

Wat kost het?

Dient u een conceptverzoek in voor het controleren of uw aanvraag compleet is en of u de juiste informatie hebt ingevuld? Dan brengen wij alvast een deel van de leges in rekening die u betaalt bij de definitieve aanvraag.

Voor de behandeling van uw plan in de Omgevingskamer of de Afstemming & Advies-kamer en een principebesluit door het college van burgemeester en wethouders brengen wij € 1.665,- aan leges in rekening. Dit betaalt u voordat uw verzoek behandeld wordt.

Voor de actuele tarieven kijkt u in onderstaande legesverordening: Legesverordening 2024 ( Zie bijlage Tarieventabel onder 2.4)(externe link). De tarieventabellen van eerdere jaren kunt u opzoeken op de website overheid.nl(externe link).

Goed om te weten

Werkwijze verzoek principebesluit

Wilt u weten of uw plan of ontwikkeling kans van slagen heeft? Dan kunt u het college van burgemeester en wethouders om een principebesluit vragen. 

Wat moet u doen?

U dient een verzoek om een principebesluit in via een conceptverzoek bij het Omgevingsloket via de website omgevingswet.overheid.nl(externe link). Uw verzoek moet u aanvullen met:

  • een duidelijke planbeschrijving,
  • een toets aan het omgevingsplan,
  • een kaart van de locatie,
  • een kaart met een schets van de gewenste ontwikkeling.

Aan het indienen van een verzoek om een principebesluit zijn leges verbonden. Daarom is het van belang dat u uw verzoek en plan goed voorbereidt. Wij adviseren u dan ook om een deskundig adviseur in te schakelen om u te begeleiden.

Hoe werkt het?

Behandeling van uw plan vindt plaats in de Omgevingskamer of in de Afstemming & Advies-kamer.

De secretaris van de Omgevingskamer neemt contact met u op over uw verzoek. De secretaris controleert of de stukken voldoende zijn om aan de Omgevingskamer voor te leggen. Het kan zijn dat u nog aanvullende stukken moet aanleveren.

De Omgevingskamer vergadert maandelijks. De Afstemming & Advies-kamer (A&A-kamer) vergadert wekelijks. Uw plan wordt alleen behandeld als u een compleet en goed gemotiveerd plan heeft ingediend. De Omgevingskamer beoordeelt met name de ingewikkelde plannen. De A&A-kamer beoordeelt de plannen die binnen het gemeentelijk beleid kunnen passen.

GO of NO GO

De Omgevingskamer of de A&A-kamer beoordeelt uw verzoek met een GO voor kansrijk of een NO GO voor een kansloos plan. Vaak zullen er ook aandachtspunten worden opgemerkt. Aan de hand van het advies wordt aan uw verzoek een procesleider gekoppeld. De procesleider zal contact met u opnemen over de verdere behandeling. De procesleider maakt een integraal advies en adviseert het college over uw plan.

Principebesluit

Als het college een principebesluit heeft genomen, krijgt u daarvan een brief. In deze brief staat het besluit en welke voorwaarden wij daaraan stellen, wat u moet doen, welke stukken u moet aanleveren en andere afspraken. U heeft dan vier weken de tijd om aan te geven of u formeel een aanvraag wilt indienen voor een omgevingsplanprocedure.

Nadat u de formele aanvraag voor een omgevingsplanprocedure heeft ingediend, bent u legesplichtig voor dat onderdeel. Lees ook de informatie onder het tabblad Wat kost het?.

Met wie kan ik contact opnemen?

Wilt u meer weten over deze procedure? Neem dan contact op met de secretaris van de Omgevingskamer via e-mailadres: gemeente@doetinchem.nl of telefoon (0314) 377 377.

Heeft u gevonden wat u zocht?