Op basis van de Omgevingswet is de gemeente bevoegd gezag voor nagenoeg alle werkzaamheden in de bodem. Alleen voor de aanpak van ernstige bodemvervuilingen waarvoor geldt dat er al gesaneerd wordt of dat binnen afzienbare tijd wordt gesaneerd, bijvoorbeeld vanwege risico’s voor mens en/of milieu, blijft de provincie bevoegd gezag.

Zie voor meer info over bodem onder de Omgevingswet ook de websites bodemplus.nl/bodem-omgevingswet/(externe link) en iplo.nl/omgevingswet/verandert/(externe link).

Bodemonderzoek

Heeft u grond in bezit of wilt u grond aankopen, let dan op bodemvervuiling. Zorg ervoor dat u weet of de grond vervuild is. U moet dit weten als u grond koopt om een huis of bedrijf op te bouwen of als u gaat verbouwen. Ga dan na of er een geschiktheidsverklaring of schonegrondverklaring is. Dit is een verklaring dat de grond niet ernstig vervuild is. Is deze verklaring er niet, dan moet u onderzoeken of de grond vervuild is. Gaat u bouwen of verbouwen, dan moet u meestal ook een bodemonderzoek laten doen. Dit onderzoek heeft u nodig bij uw aanvraag voor de omgevingsvergunning om te mogen bouwen of verbouwen Alleen speciale bedrijven mogen vervuilde bodems onderzoeken en saneren. Op de website van Omgevingsdienst Achterhoek(externe link) vindt u meer informatie over bodemonderzoek.

Wilt u weten of er bodemonderzoek op uw perceel of in de buurt is uitgevoerd, kijk dan op de kaart van het Bodemloket(externe link). Vindt u niet de informatie die u zoekt, neem dan contact op met de provincie of gemeente. Op de website van de provincie Gelderland(externe link) vindt u informatie over (ernstige) bodemvervuiling. Ook kunt u bodeminformatie vinden via de website Omgevingsrapportage(externe link). Ontdekt u dat uw grond vervuild is? U bent verplicht dit te melden bij de gemeente of provincie.

Bodemsanering

Blijkt uit bodemonderzoek dat de grond (ernstig) vervuild is, dan moet deze mogelijk worden gesaneerd (schoongemaakt). Er is een landelijk meldpunt(externe link) voor meldingen over bodemkwaliteit. Als een bodem dusdanig vervuild is dat het gewenste gebruik (bijvoorbeeld een huis bouwen) niet mogelijk is, dan moet de grond meestal afgegraven te worden. Dit mag alleen door erkende bodemintermediairs. Via Rijkswaterstaat kunt u zoeken naar erkende instellingen(externe link).

Bedrijven of huiseigenaren die de bodem vervuilen moeten de sanering ook zelf betalen. Weet u niet wie de bodem vervuild heeft, dan moet de eigenaar van de grond de sanering in principe betalen.

Nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 2020

Naast landelijke wet- en regelgeving gelden bij grondverzet in de Achterhoek de regels uit de nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart Regio Achterhoek 2020. De nota bodembeheer met bodemkwaliteitskaart geeft regels voor verantwoord hergebruik van schone en licht verontreinigde grond in de Achterhoek. De nota en kaart kunt u bekijken op de website van Omgevingsdienst Achterhoek(externe link).

Goed om te weten

Andere aandachtspunten bij het graven in de bodem

Voordat u (machinaal) gaat graven in de bodem is het belangrijk om na te gaan of er naast eventuele bodemvervuiling sprake kan zijn van:

Bodemenergie

Omdat er tegenwoordig gasloos wordt gebouwd, kan bodemenergie een oplossing zijn voor uw energievraagstuk. Het is belangrijk om hierbij een goede afweging te maken en de mogelijkheden voor bodemenergie tijdig te verkennen.

Bodemenergie kan niet overal toegepast worden, bijvoorbeeld in waterwingebieden. De gemeente is bevoegd gezag voor de gesloten bodemenergiesystemen (GBES) en de provincie is dit voor de open bodemenergiesystemen (OBES).

Zie voor meer info over bodemenergie: WKO-bodemenergietool. Ontdek de mogelijkheden van bodemenergie(externe link).

Huis of grond kopen

Wilt u een huis of grond kopen, vraag dan aan de makelaar of de grond schoon is. Vraag ook of er ooit een olietank in de grond is geplaatst. De meeste vervuilingen op particuliere grond komen door een olietank in de tuin.

In het koopcontract kunt u laten opnemen wie de sanering moet betalen, als toch blijkt dat de grond vervuild is.

Vervuiling is gevaarlijk voor de volksgezondheid

Een vervuilde bodem kan gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Zo kan het voor kinderen gevaarlijk zijn om op een vervuild terrein te spelen en kan het ongezond zijn groenten te eten die op vervuilde grond geteeld zijn. Ook het grondwater kan vervuild raken, waardoor de drinkwatervoorziening in gevaar kan komen.

Bescherming flora en fauna

Op basis van wetgeving moeten we zorgdragen voor het bewaken van natuurwaarden en de bescherming van alle in het wild voorkomende dier- en plantensoorten. Als u grond in het buitengebied wilt saneren, moet u onderzoeken of er op uw planlocatie plant- en diersoorten te verwachten zijn. Op de pagina Werk en natuur, onder het tabblad Bodem, staat de Verwachtingskaart. Daar ziet u of de plant- en diersoorten mogelijk beschermd zijn en wat u dan moet doen.

Hebt u gevonden wat u zocht?