In 2036 is Doetinchem nog steeds aantrekkelijk om te wonen, te werken en te recreëren. Dit betekent dat inwoners en bezoekers van Doetinchem in een gezonde en veilige omgeving kunnen genieten. Bijvoorbeeld van het landschap of van de vele bereikbare voorzieningen. Er heerst een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. De omgeving nodigt uit tot samen activiteiten ondernemen. Het maakt dat Doetinchem bruist, zowel zichtbaar als onzichtbaar. In en om de stad en de dorpen is de lokale identiteit nog voelbaar. Soms eenvoudig te ontdekken in de vorm van een monument, soms ook als cultureel object, activiteit of nieuwe functie in een historisch jasje. De bewoners van gemeente Doetinchem zijn trots op hun gemeente en hebben stukjes van het grondgebied geadopteerd en verrijkt met lokale eigenheid. Ze verzorgen hun groene woonomgeving, stimuleren de sociale contacten onderling of inspireren anderen met hun duurzame woning. In de bebouwde omgeving zien we veel kleuren. Stenen, openbaar groen en water sluiten goed op elkaar aan. De openbare ruimte is ingericht op een manier dat het bijdraagt aan de biodiversiteit en schaduw geeft op hete dagen.

In 2036 werken we nog altijd hard aan het ombouwen van de traditionele bedrijventerreinen naar werklandschappen die passen in de 21e eeuw. Het gaat niet alleen om de kernactiviteiten van de bedrijventerreinen, maar ook om duurzaamheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en bereikbaarheid. Het stimuleren van andere vervoersmiddelen dan de auto is al enige tijd geleden op gang gekomen en werpt nu zijn vruchten af. De hoge verkeers- en parkeerdruk is al bijna vergeten en het is heel gewoon om de fiets te parkeren in de verdiepte fietsenstalling. Doetinchem telt om en nabij de 70.000 inwoners en is het kloppend hart van de Achterhoek.

Beschreven ambitie afgebeeld op de kaart

Intensieve samenwerking over ruimtevragende opgaven

In Nederland staan we voor grote opgaven die ruimte vragen. Landelijk gaat het om onder andere de bouw van één miljoen woningen, duurzaam energie opwekken en klimaatverandering. Belangrijk is om hier te vermelden dat deze lijst niet compleet is. Dit soort vraagstukken kunnen we alleen oplossen als we samenwerken en samen op zoek gaan naar mogelijkheden. Vanuit de nationale opgaven worden per regio regioarrangementen opgesteld. Dat doen we op basis van drie thema’s:

  • Perspectief voor landbouw en natuur.
  • Ordenende netwerken voor energie en (circulaire) economie.
  • Leefbare steden en regio’s.

Samen met regiogemeenten, de regio, waterschap en provincie werken we aan het regioarrangement Achterhoek. Daarin bekijken we hoe we de nationale opgaven en doelen kunnen combineren met onze lokale plannen. Zo is deze Doetinchemse omgevingsvisie geschreven in de context van landelijk, provinciaal en regionaal vastgesteld beleid.

appartementencomplex op een donkere avond. in de huizen schijnt licht. Op de achtergond tegen de donkere lucht de schoorsteen van Vredestein. Rechts een grote silo met een tekening van een hond.

Omgevingsvisie Provincie Gelderland

De provincie Gelderland heeft de provinciale omgevingsvisie ‘Gaaf Gelderland’ vastgesteld, waarin Gelderland gaat voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland aan de hand van de zeven geformuleerde ambities. Met behulp van deze zeven ambities – op het terrein van energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en op het woon- en leefklimaat – geeft de provincie hier richting aan.

Samen optrekken in de regio Achterhoek

Je kunt Doetinchem niet los zien van de regio. Daarom werken we veel samen in de regio op deze grote vraagstukken. Zo zijn we in de Achterhoek bezig met het uitwerken van de regionale energiestrategie om in 2050 energieneutraal te zijn, de regionale woondeal voor de grote woningbouwopgave, de uitvoering van de regiodeal voor brede welvaart, de ‘Aanpak Droogte Achterhoek' en er is een start gemaakt met verkenningen en verdiepende studies rond de opgaven in het landelijk gebied.

Meervoudig ruimtegebruik

Wij zoeken aansluiting bij het principe van de Nationale Omgevingsvisie om voorrang te geven aan meervoudig ruimtegebruik. Om dit ideaalbeeld te bereiken, kijken we naar heel veel aspecten tegelijk en verkennen hoe we de ruimte zo goed mogelijk kunnen gebruiken. Op die manier ontstaan er koppelkansen. Klimaatadaptatie en groen gaan samen met wonen en bedrijvigheid. Economie gaat samen met cultuur. En duurzaamheid en agrarisch ondernemen vinden elkaar. Om maar enkele voorbeelden te noemen. Dit meervoudig ruimtegebruik is terug te vinden in de thema’s van onze omgevingsvisie.

We gaan de uitdaging aan om het wonen en werken in Doetinchem op de lange termijn aantrekkelijk te houden, zo niet aantrekkelijker te maken. We hebben een groeiwens geformuleerd en zien alles wat daarmee samenhangt als kans om in te zetten op de ruimtelijke en verblijfskwaliteit in Doetinchem. Door deze groei behouden we een goede basis voor de vele voorzieningen die Doetinchem als centrumgemeente heeft. Ook dragen we door te groeien bij aan het oplossen van het landelijke woningtekort. We stimuleren initiatieven uit de markt met faciliterend grondbeleid en pakken de regie op de locaties waar dat wenselijk of nodig is door gronden aan te kopen of wettelijke instrumenten in te zetten zoals het voorkeursrecht. We zien kansen om de economie te versterken en te verduurzamen. We zien de noodzaak om naar een optimale balans te zoeken in het landelijk gebied tussen de vele verschillende functies en belangen die stuk voor stuk om ruimtebeslag vragen. En we verwachten als resultaat op heel veel verschillende onderdelen winst te kunnen boeken. Ook bijvoorbeeld aan recreatievormen. Om de leefbaarheid in de dorpen en wijken te verbeteren en het samen zijn van onze inwoners te stimuleren.

Water en bodem sturend bij ruimtelijke planvorming

Vanuit het Rijk is bepaald dat water en bodem sturend zijn bij ruimtelijke keuzes. Dat betekent dat we bij alle plannen voor de leefomgeving moeten nadenken over hoe de bodem en het water daarop van invloed zijn. Niet om rekening mee te houden, maar als uitgangspunt, als basis.

Ga terug naar Op weg naar 2036.