Overzicht van een gedeelte van de Wijnbergseweg met aan weerszijden woningen en een boom in het midden.

De Wijnbergseweg en Doetinchemseweg verbinden de wijken 't Weerdje, De Hoop en Wijnbergen met elkaar. De inrichting van deze wegen past niet bij de ligging in woonwijken. Daarom willen we beide wegen inrichten als een 30-kilometerweg.

De weg gaat van 50 naar 30 km per uur

Van een weg waar maximaal 50 km/uur gereden mag worden naar een weg waar 30 km/uur geldt: dat is een flinke klus. Toch willen we daar graag in investeren. Een lagere snelheid past beter bij de omgeving waarin de weg ligt: een woonwijk met enkele bedrijven. Door de snelheid te verlagen wordt de verkeersveiligheid vergroot en wordt het fijner wonen en verblijven.

Werkzaamheden

We maken de wegen geschikt voor de snelheidslimiet van 30 km/uur. Fietsers en automobilisten gebruiken straks dezelfde rijbaan. Het asfalt maakt plaats voor bestrating, behalve het gedeelte aan de noordkant van de spoorwegovergang. Daar komt nieuw asfalt. De aanpassing van de inrichting startte in januari. Aannemer Dostal Wegenbouw voert de werkzaamheden uit namens gemeente Doetinchem. Door de weersomstandigheden begon het werk twee weken later dan gepland. De werkzaamheden lopen naar verwachting door tot 26 juli. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden.

Spoorwegovergang gezien vanuit Wijnbergen.

De werkzaamheden worden in vier fases uitgevoerd:

  • Fase 1: Week 2 tot en met week 8
  • Fase 2: Week 9 tot en met week 22
  • Fase 3: Week 23 tot en met week 30
  • Fase 4: Datum nog niet bekend

Per fase wordt het werkvak afgesloten voor al het doorgaand verkeer. We geven omleidingsroutes aan met borden. Direct omwonenden zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. Daarnaast krijgen direct omwonenden per fase een extra brief met details over de werkzaamheden, bereikbaarheid en planning.

Huizen blijven bereikbaar met enige hinder

Alleen tijdens frees- en asfaltwerkzaamheden is er in dit gedeelte van de straat geen bestemmingsverkeer mogelijk. Lopend of met de fiets blijven huizen bereikbaar.

Overlast tot een minimum beperken

We doen er alles aan om de overlast te beperken. Tijdens de werkzaamheden denken we aan de veiligheid van onze inwoners. Daarom plaatsen we waarschuwingen en afzettingen.

Afvalinzameling

Buha zamelt afval volgens normale planning in.

Weggebruikers

Langs de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg liggen veel woningen. Daarnaast vormen beide wegen een belangrijke verbinding met het stadscentrum, zeker voor fietsers. De wegen zijn daarnaast bestemd voor gemotoriseerd verkeer dat uit naastgelegen wijken komt of dat daar een bestemming heeft. Voor het overige verkeer zijn andere wegen beschikbaar zoals de Bedrijvenweg, de Europaweg en de Oostelijke Randweg. Deze wegen zijn juist ingericht om grotere hoeveelheden verkeer sneller van A naar B te brengen. Het verkeer heeft daarmee vlotte en veilige routes en de wijken worden veiliger en leefbaarder.

Neem de Europaweg

Weggebruikers die de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg gebruiken om vanaf de Bedrijvenweg naar het noordelijke deel van Doetinchem te gaan of andersom, kunnen het best de verdubbelde Europaweg nemen. Door de snelheidsverlaging op de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg neemt daar de rijtijd toe, terwijl de rijtijd op de Europaweg is afgenomen door de verbeterde doorstroming. Daarmee is de route via de Europaweg sneller en veiliger.

Nieuwe weginrichting

Bij een lagere maximumsnelheid hoort een nieuwe weginrichting. In het nieuwe ontwerp van de weg passen we de landelijke richtlijnen toe. De belangrijkste uitgangspunten daarvan zijn:

  • Fietsers en automobilisten gebruiken dezelfde rijbaan.
  • Er worden snelheidsremmende maatregelen aangebracht.
  • Kruisingen van wegen zijn gelijkwaardig: verkeer van rechts heeft voorrang. 

Bovenstaande uitgangspunten zijn ook in het ontwerp van de Wijnbergseweg en Doetinchemseweg toegepast. De lange, brede rechte wegvakken die de beide wegen nu kenmerken worden versmald naar 5,80 meter. Daarnaast worden enkele slingers in de weg aangebracht zodat er geen lange rechte stukken meer zijn. Ook worden aan beide zijden van de rijbaan stroken asfalt of klinkers in een afwijkende kleur aangebracht. Dit heeft als effect dat de rijbaan als smaller wordt beleefd door weggebruikers. 

Met deze aanpassingen krijgt de straat een andere uitstraling. In de nieuwe inrichting is er minder verharding, waardoor er meer ruimte voor groen komt. Ook helpt meer groen bij het opvangen van water en bij het bieden van verkoeling.

Verdere aanpassingen van het ontwerp worden ook via deze pagina gepubliceerd.

Reacties inloopavond 14 november

Op maandag 14 november is in “de Kleine Prins”, de 30 km-inrichting voorgelegd aan de aanwonenden, ondernemers en andere geïnteresseerden tijdens een inloopavond. De inloopavond was goed bezocht en gaf duidelijk aan dat men betrokken is bij de omgeving. Naast de vele positieve reacties op het feit dat de weg vernieuwd gaat worden en de snelheid omlaag gaat, zijn er ook diverse kritische opmerkingen geplaatst en zorgen geuit. 

Zijn er voldoende parkeerplaatsen?

Voor veel omwonenden zijn de aanwezige parkeerstroken een groot goed. Omdat uit parkeerdrukmetingen is gebleken dat de parkeergelegenheid niet volledig benut wordt, is in het conceptontwerp het aantal plaatsen teruggebracht. Dit speelt met name tussen het spoor en het fietspad naar woonwijk Wijnbergen. Enkele omwonenden hebben aangegeven toch zo min mogelijk plekken te laten vervallen. Om tegemoet te komen aan deze wens, zijn er meer parkeerplaatsen toegevoegd in het ontwerp.

Wordt de weg veilig genoeg?

Ook zijn door diverse bewoners zorgen geuit over de veiligheid vanwege de snelheid van het verkeer, de fietser op de rijbaan en geparkeerde auto’s. Hoewel het goed is voor te stellen dat de combinatie van fietsers en auto’s tot conflicten kan leiden, is de gepresenteerde inrichting gebaseerd op ontwerprichtlijnen welke zich in de praktijk hebben bewezen. De afgelopen jaren is duidelijk ingezet op lagere snelheden binnen de bebouwde kom, waarbij steeds meer wegen grenzend aan de woonwijken ook een 30 km-snelheid krijgen. Een ontwikkeling die zich steeds verder zal doorzetten. 

Contact

Voor vragen over de uitvoering kan u direct contact opnemen met de aannemer Dostal. Ze zijn bereikbaar via wijnbergseweg@dostal.nl of telefoonnummer (0575) 55 66 91.

Werkzaamheden op de kaart

Sla de kaart over en ga naar de tekstversie van: Werkzaamheden op de kaart

Tekstversie

Fase 1

Van week 2 tot en met week 8.

Locatie

Wijnbergseweg vanaf de Bleek tot net voor de spoorovergang.

Fase 2

Van week 9 tot en met week 22.

Locatie

Wijnbergseweg net na de spoorwegovergang tot ongeveer Doetinchemseweg 42.

Fase 3

Van week 23 tot en met week 30

Locatie

Van ongeveer Doetinchemseweg 42 tot Braamtseweg.

Fase 4

Nog niet bekend wanneer fase 4 wordt uitgevoerd.

Locatie

Spoorwegovergang Wijnbergseweg

Heeft u gevonden wat u zocht?