We houden ons als gemeente onder andere bezig met het beheer van de openbare ruimte, verkeer en vervoer, gemeentelijke dienstverlening (van burgerzaken tot sociaal domein) en personeel & organisatie. Als centrumgemeente werken wij samen met zeven andere gemeenten in de regio Achterhoek.

Wij willen ervoor zorgen dat onze inwoners zich thuis voelen. Dit doen wij door te luisteren naar de vragen van onze inwoners, naar wat er speelt in de gemeente. Hiermee gaan we dan aan de slag. We willen een vraaggerichte en stuurbare organisatie zijn.

Foto hal stadhuis

Vacatures

Een overzicht van alle vacatures bij gemeente Doetinchem vind je op www.werkeningelderland.nl. Je kunt gemakkelijk solliciteren via Werken in Gelderland door een profiel aan te maken en je CV te uploaden. Je krijgt dan ook carrière tips en je blijft op de hoogte van interessante vacatures.

Stage lopen

Doetinchem heeft regelmatig (betaalde) stageplaatsen en afstudeeropdrachten voor scholieren en studenten op diverse niveaus.

Neem alvast een kijkje in Doetinchem

Nieuwsgierig geworden? Onderstaande video neemt je mee naar Doetinchem, de centrumgemeente van de Achterhoek.

Problemen met de weergave van de video?

Bekijk de film Werken bij Doetinchem.

Gemeente als werkgever

Wij vinden het belangrijk dat medewerkers met al hun kennis de opdrachten kunnen vervullen waarop ze worden ingezet. Respect en waardering zijn hierin sleutelbegrippen. We gaan uit van de kwaliteiten van de medewerker en bieden je de kans om jezelf te ontwikkelen.

Onze organisatie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Doetinchem is ingericht volgens het directiemodel. De gemeentesecretaris/algemeen directeur geeft rechtstreeks leiding aan de managers.

Doetinchem kent naast de griffie de volgende teams:

 • Ontwikkelen en ondernemen
 • Leefomgeving
 • Vergunningverlening, Toezicht en Belastingen
 • Publiekszaken
 • Ondersteuning
 • P&O en Communicatie
 • Informatiemanagement
 • LerenWerkt
 • Bureau voor Financiële Ondersteuning
 • Beleid maatschappij
 • Sociaal Domein Achterhoek i.o.
 • Strategie
 • ICT Samenwerking
 • Financiële- en salarisadministratie
 • Bedrijfsvoering
 • Concerncontrol

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld in de Cao Gemeenten en het Burgerlijk Wetboek. Daarnaast heeft de gemeente Doetinchem een aantal eigen regelingen. Naast reguliere arbeidsvoorwaarden als een concurrerend salaris, individueel keuzebudget, betaald ouderschapsverlof etc., speelt voor ons de gezondheid van de medewerker ook een belangrijke rol.

Visie, missie en cultuur

Doetinchem wil vraaggericht werken. Dit betekent dat inwoners en maatschappelijke partners hun belevingswereld herkennen in de werkwijze van Doetinchem. Daar hoort een houding tegenover en behandeling van inwoners bij die transparant en vlot is, gericht op samenwerking en probleemoplossing.

Stuurbaar

Ook wil de gemeente stuurbaar zijn. Dat wil zeggen: de organisatie concentreert zich op activiteiten die prioriteit hebben gekregen van het bestuur. Resultaten, processen en afspraken zijn helder vastgelegd en men spreekt elkaar aan op nakoming daarvan.

Missie

De missie van de gemeente Doetinchem, het realiseren van een vraaggerichte en stuurbare organisatie, is alleen haalbaar als een passend cultuurprofiel wordt nagestreefd.

Cultuurprofiel van de organisatie

Het cultuurprofiel van de ambtelijke organisatie en de mensen die daarin werken is aan het veranderen. Van leidinggevenden wordt verwacht dat zij het nieuwe profiel in de praktijk brengen en hun medewerkers hierop coachen en begeleiden. Wat houdt dit profiel dan in?

 • Teams werken vraaggericht. Zij hebben oog voor wat de interne en externe klant wil en gaan minder uit van het vanzelfsprekende van hun eigen vakgebied. Het gaat om proactief denken vanuit de klant en meer servicegerichtheid.
 • Van iedereen in de organisatie wordt verwacht dat zij open, scherp, direct en met respect communiceren. Het is vanzelfsprekend dat men elkaar rechtstreeks aanspreekt en (on-)gevraagd feedback geeft.
 • Bij Doetinchem werken slagvaardige medewerkers: mensen die hun verantwoordelijkheid durven te nemen, mensen die een goed evenwicht weten te vinden tussen integraal werken (alle aspecten van een product of een dienst aan de orde laten komen), het betrekken van anderen bij ontwikkelingen en het doorhakken van knopen.
 • Opdrachten zijn niet meer tot in detail uitgewerkt, maar bieden ruimte voor een aan de omstandigheden aangepaste invulling. Bijsturingen vinden plaats op basis van tussentijdse rapportages.
 • Medewerkers en management hebben de ruimte om een eigen invulling te geven aan de opdrachten. Tegelijkertijd zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun gedrag en de behaalde resultaten.

Management

De directie en de managers zijn samen met de teamleiders op basis van integraal management verantwoordelijk voor het realiseren van de gestelde doelen en de inzet van de daarbij behorende middelen. Hun stijl van leidinggeven kenmerkt zich door delegeren en coachen op basis van heldere afspraken en kaders met bijbehorende middelen en bevoegdheden. Duidelijke afspraken, terugkoppeling en begeleiding moeten borg staan voor een goed resultaat.

Hebt u gevonden wat u zocht?