Provincie Gelderland en gemeente Doetinchem slaan de handen ineen om de natuur in De Zumpe te vergroten en te versterken. Provincie Gelderland heeft hiervoor in 2014 de opdracht aan de gemeente verleend om samen met betrokken organisaties een inrichtingsplan en uitvoeringsovereenkomst voor het natuurgebied De Zumpe op te stellen. Doetinchem zag destijds mogelijkheden om deze plannen te combineren met de door de gemeente aangelegde Oostelijke Randweg. Op basis van het inrichtingsplan neemt Gelderland een besluit over de uitvoering.

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het natuurbeheer en voor de afronding van het Gelders Natuurnetwerk (GNN). Hieronder valt het realiseren van nieuwe natuur, zoals bij het afronden van het natuurgebied De Zumpe. Provincie heeft het gebiedsproces voor De Zumpe getrokken in samenwerking met de gemeente Doetinchem, Waterschap Rijn & IJssel, Staatsbosbeheer, KNNV, bewoners en agrariërs. Gemeente Doetinchem heeft op basis van de realisatiemogelijkheden een concreet voorstel uitgewerkt voor De Zumpe.

Natuurgebied aan de oostflank van Doetinchem

Gemeente Doetinchem bezit aan de oostzijde gronden in en rond het gebied de Zumpe. Door de opdracht voor het inrichtingsplan met een uitvoeringsovereenkomst op te stellen, heeft de gemeente de planvorming en communicatie hierover kunnen combineren met de aan te leggen oostelijke randweg. Er ontstaat voor de inwoners van Doetinchem een unieke kans om negatieve effecten van de aanleg van de oostelijke randweg te verzachten en een prachtig  gebied aan de oostflank van de stad in te richten als natuurgebied. De omvang voor de start van de werkzaamheden in het project De Zumpe betrof 23 hectare natuurgebied. In 2017 hebben de eerste inrichtingswerken plaatsgevonden ten oosten van de Oostelijke Randweg, de realisatie van deelgebied 1. Met deze uitvoering is 40 hectare natuur gerealiseerd. In de zomer van 2021 is gestart met de realisatie van deelgebied 2a. Deze werken worden in 2022 voltooid. Dit betreft een gebied van 30 hectare.Hiermee zal eind 2021 circa 90 hectare natuur gerealiseerd zijn van het 120 hectare grote projectgebied. De provincie heeft voor De Zumpe een beheerplan met diverse ambities opgesteld. Dit is in 2014 vertaald in een inrichtingsplan.

Zumpe knuppelpad
Foto gemaakt door E. Korndewal

Externe opdracht

Voor de provincie Gelderland is het de eerste keer dat op deze wijze externe partners worden betrokken in de realisatie van nieuwe natuur. Doetinchem beschikt over de benodigde lokale kennis van en betrokkenheid bij het gebied. Op basis van het gemeentelijke uitvoeringsplan met uitvoeringsovereenkomst heeft Gelderland hierover in 2014 een besluit genomen zodat de uitvoering van start kan gaan. De gemeente Doetinchem is daarop parallel aan het opstellen van het inrichtingsplan aan de slag gegaan met de voorbereiding en inrichting van de eigen percelen in De Zumpe. Het bestaande natuurgebied De Zumpe (23 hectare) was in 1989 aangewezen als Beschermd Natuurmonument. Met de komst van de nieuwe natuurwetgeving is dit in 2017 vervallen.

Hebt u gevonden wat u zocht?