Deze procedure regelt de aanbesteding en gunning van onderhandse aanbestedingen van cultuur- en civieltechnische werken en de daaraan gerelateerde diensten in de gemeenten Zutphen, Bronckhorst, Doesburg, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Voorst, Brummen, Lochem en Winterswijk. Deze procedure geldt voor alle voornoemde gemeenten en ziet op de toepassing van een uniforme systematiek voor het hanteren van groslijsten, echter wordt per gemeente bepaald wélke groslijsten worden gehanteerd. Deze procedure is in elk van de deelnemende gemeenten vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De procedure wordt jaarlijks geëvalueerd.

Hoofdstuk 1. Definities

In deze procedure wordt verstaan onder:

 • Aanbestedingsteam: team waarin vakspecialisten en een inkoopadviseur zitting hebben.
 • Gemeente: de gemeente die gebruik maakt van deze procedure.
 • Groslijst: lijst van leveranciers die in aanmerking komen te worden uitgenodigd naar, bij die groslijst horende, opdrachten mee te dingen.
 • Leveranciers: aannemers, dienstverleners en leveranciers.
 • Systematiek: de groslijstensystematiek van de Achterhoekse gemeenten.
 • Top 3 leverancier: leverancier op de groslijst staat één van de hoogste 3 scores.
 • Wildcard: leverancier van de groslijst die is ingeloot om mee te dingen naar een opdracht.

Hoofdstuk 2. Groslijsten

Groslijsten zijn lijsten per categorie of subcategorie van opdrachten, waarop leveranciers staan, die hun interesse voor deze opdrachten kenbaar hebben gemaakt. De leveranciers op een groslijst zijn gescreend en gekwalificeerd voor de betreffende opdrachtensoort. De groslijsten worden door het aanbestedingsteam van de gemeente vastgesteld en onderhouden.

Op een groslijst kunnen zowel leveranciers voorkomen die al opdrachten hebben uitgevoerd, als leveranciers die nog geen opdrachten hebben uitgevoerd. Leveranciers die een opdracht hebben uitgevoerd, worden beoordeeld en krijgen een score toebedeeld. Hoe hoger de score, hoe hoger de ranking op de groslijst. Leveranciers die nog geen opdracht hebben uitgevoerd zijn niet gerankt.

Indien een opdracht binnen de groslijst meervoudig onderhands wordt aanbesteed, worden de drie leveranciers die het hoogst gerankt zijn (de ‘top 3’) altijd uitgenodigd voor het doen van een aanbieding. De overige leveranciers (gerankt en niet-gerankt) worden ingeloot om een aanbieding te doen. In de regel zijn dat er twee, zodat er in totaal vijf leveranciers worden uitgenodigd om in te schrijven.

Het kan echter ook voorkomen dat niet de top 3, maar de top 2 wordt uitgenodigd en er slechts één aanvullende leverancier wordt ingeloot. Bijvoorbeeld, indien het om een geringe opdrachtwaarde gaat en een vijfvoudige inschrijving disproportioneel zou zijn. In dat geval worden er in totaal drie leveranciers uitgenodigd om in te schrijven.

Hoofdstuk 3. De systematiek

De belangrijkste doelstellingen van het werken met een groslijstensystematiek zijn gelijkheid en transparantie. Daarnaast zorgt de systematiek voor een eerlijk en effectief leveranciers- en contractmanagement.

Een voordeel van het werken met de systematiek is dat bij onderhandse aanbestedingen leveranciers niet elke keer gecontroleerd hoeven te worden op hun geschiktheid voor het uitvoeren van het werk. Het uitnodigingsbeleid en de selectiefase bij onderhandse aanbestedingen is met de systematiek transparanter, objectiever en verloopt sneller.

Een aanvullend doel van de systematiek is kwaliteitstoename door het beoordelen van uitgevoerde opdrachten (‘past performance’). Een leverancier zal bij de uitvoering van de opdracht het kwaliteitsniveau van zijn concurrenten moeten overtreffen om zijn plek in de top 3 te behouden. De systematiek gaat uit van een groslijst per specifieke opdrachtensoort en -omvang. Op deze wijze wordt voorkomen dat op één groslijst een (te) grote diversiteit aan opdrachten (naar aard en omvang) ontstaat. Er kunnen per opdrachtensoort dus meerdere groslijsten van toepassing zijn. Gezien het brede scala aan richt de systematiek zich in eerste instantie op civiel- en cultuurtechnische opdrachten (geen utiliteits- en woningbouw) en overheidsopdrachten voor diensten met betrekking tot civiel- en cultuurtechnisch onderhoud. Deze opdrachten zijn verdeeld in 20 categorieën, te weten:

Groslijsten civieltechnisch

 • 1. Aanleg en reconstructie wegen en riolering
 • 2. Klein onderhoud asfalt
 • 3. Klein onderhoud elementen verhardingen
 • 4. Markeringen
 • 5. Rioolreiniging en rioolinspectie
 • 6. Rioolrenovatie
 • 9. Renovatie rioolgemalen/ drukriolering
 • 11. Klein onderhoud rioleringen (ontstoppingen e.d.)
 • 12. Omleidingen/ verkeersmaatregelen

Groslijsten Cultuurtechnisch

 • 1. Snoeiwerkzaamheden
 • 2. Sierheesters/hagen
 • 4. Vaste planten
 • 5. Rooiwerkzaamheden
 • 6. Ruw gras
 • 7. Gazon
 • 8. Renovatie/ kleine groenprojecten
 • 9. Bermen en sloten buitengebied
 • 10. VTA controle - Boomveiligheidsinspectie
 • 11. Onderzoek en Advies
 • 15. Bomen leverantie

Het staat het aanbestedingsteam in beginsel vrij om per categorie of subcategorie meer of minder groslijsten open te stellen.

De ‘top 3’ van leveranciers op de groslijst is openbaar op verzoek.. Dit in tegenstelling tot de overige Leveranciers op de Groslijst. Van de overige leveranciers worden er per uitnodigingsronde één of twee ingeloot (de zogenaamde ‘wildcards’). Dit om samenspanning te voorkomen. De leverancier die de aanbesteding wint (dat kan dus ook een wildcard zijn), wordt vervolgens, overeenkomstig hoofdstuk 4 (onderdeel c) van de procedure, op de uitvoering van de opdracht beoordeeld. Op basis van deze beoordeling wordt de leverancier (opnieuw) gerankt op de groslijst.

Hoofdstuk 4. De procedure

De procedure bestaat uit drie onderdelen, te weten:

 • a. Aanmelding en toelating tot de groslijst: Deze is, door publicatie op de gemeentelijk website , toegankelijk voor alle geïnteresseerde marktpartijen. Indien zich geen ondernemers uit andere Europese lidstaten, anders dan de ondernemers die zich binnen de geografische markt bevinden, aanmelden voor de Groslijst(en), dan wordt verondersteld dat voor de betreffende opdrachtensoort geen sprake is van een duidelijk grensoverschrijdend belang.
 • b. Uitnodigingsbeleid: De groslijsten zijn onderverdeeld naar opdrachtensoort. Per opdrachtensoort kunnen er sub-lijsten zijn, afhankelijk van de economische omvang van de opdrachten. Leveranciers die opdrachten hebben uitgevoerd voor de gemeente, worden daarop beoordeeld en behalen daarmee een score. De 3 leveranciers met de hoogste score worden bij iedere meervoudig onderhandse aanbesteding van de betreffende opdrachtensoort uitgenodigd om in te schrijven. Ingeval van gunning uit de hand wordt er uit de top 3 van de groslijst geloot. Buiten de top 3 leveranciers bestaat de groslijst uit leveranciers die zich voor de groslijst hebben aangemeld. Deze leveranciers zijn door het aanbestedingsteam gekwalificeerd om de opdrachtensoort van de betreffende groslijst uit te voeren. Bij iedere meervoudig onderhandse aanbesteding van de betreffende opdrachtensoort, worden er naast de top 3 leveranciers één of twee leveranciers vanuit de groslijst ingeloot. Dat betekent dat er per aanbesteding minimaal vier en maximaal vijf partijen worden uitgenodigd in te schrijven.
 • c. Beoordeling van de opdracht: Leveranciers die een opdracht uitvoeren worden twee keer beoordeeld. De eerste beoordeling vindt plaats wanneer het project voor ongeveer één derde deel voltooid is, de zogenoemde tussentijdse beoordeling. Daarbij wordt aandacht besteed aan waar het goed gaat in de samenwerking en waar verbetering mogelijk is. De verbeteringsmogelijkheden worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken. De tweede beoordeling vindt plaats nadat het project is afgerond en opgeleverd, de zogenoemde eindbeoordeling. De eindbeoordeling resulteert in een score die bepalend is voor de rangorde van de leverancier op de groslijst (en in de top 3). De leverancier met de laagste score wordt het eerst uit de top 3 verwijderd. Het doel van de tussentijdse beoordeling is dat de eindbeoordeling niet als een verrassing komt. Tevens maakt een tussentijdse beoordeling mogelijk dat partijen tijdens het werken aan verbetering en bijsturing. De tussentijdse beoordeling resulteert eveneens in een score, maar deze score beïnvloed de rangorde op de groslijst niet. Bij het beoordelen van de leverancier wordt gebruik gemaakt van het beoordelingsformulier van bijlage 2.

4.1. Toelating tot de groslijst

De leverancier geeft op basis van de kerncompetenties (bijlage 1) aan voor welke categorie(ën) werken of diensten hij zich wil aanmelden. De gemeente beoordeelt of de leverancier toegelaten kan worden (zich kwalificeert) en tevens voor welke categorie(ën) toelating mogelijk is. Daarmee heeft dit proces van toelating tot de groslijst, voor de gemeente tevens de functie van een marktonderzoek. De gemeente weet op het moment van uitnodigen dat alle leveranciers op de groslijst geschikt zijn om opdrachten in de betreffende categorie(ën) uit te voeren. Dat is temeer van belang, omdat bij elk offertetraject altijd één of twee (mogelijk nieuwe) leveranciers worden ingeloot (‘wildcards’). Om tot de groslijst toegelaten te worden, mogen de uitsluitingsgronden van deel 2 van Uniform Europees aanbestedingsdocument (verder: aanbestedingsdocument), horende bij deze procedure, niet op de leverancier van toepassing zijn. Tevens dient de leverancier te voldoen aan de volgende geschiktheidseisen:

 1. Vakbekwaamheidseis: Voldoende kennis en ervaring van de aard en omvang van het soort werk waarvoor de leverancier op de groslijst wil komen. De leverancier moet dit aantonen door middel van een kerncompetentieoverzicht. In bijlage 1 zijn de gevraagde kerncompetenties per groslijst benoemd.
 2. Kwaliteitseis: Het hebben van een kwaliteitssysteem op basis van de norm ISO-9001 of gelijkwaardig, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Als gelijkwaardig wordt erkend een ander keurmerk en/ of een verklaring, uitgebracht door een geaccrediteerde instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering dan wel andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen (dit ter beoordeling van de gemeente), waarmee de leverancier, door middel van een door de geaccrediteerde instantie uitgevoerde (half)jaarlijkse audit, aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen die ten grondslag liggen aan het gevraagde certificaat. Leveranciers die nog geen gecertificeerd kwaliteitssysteem hebben krijgen een overgangstermijn van twee jaar (ingaande vanaf de datum van aanmelding voor de groslijst) om dit te realiseren. Bij aanvang van de overgangstermijn moet de leverancier aantonen bezig te zijn met het opstellen van een kwaliteitssysteem en te werken aan de certificering daarvan. De leverancier geeft de gemeente inzage in het kwaliteitssysteem en -indien de gemeente van mening is dat de kwaliteit voldoende is en in voldoende mate geborgd is- wordt de leverancier tot de groslijst toegelaten en kan vanaf dat moment door loting voor uitnodigingen in aanmerking komen. Tijdens de overgangstermijn behoudt de gemeente zich het recht voor het kwaliteitssysteem op haar verzoek te toetsen. Indien de gemeente van mening is dat de kwaliteit niet langer geborgd is of de leverancier werkt aan het beoordelen daarvan niet mee of als de leverancier aan het einde van de overgangsperiode niet gecertificeerd is, door een hiervoor geaccrediteerde instantie, wordt hij van de groslijst afgevoerd en komt voorafgaand aan daadwerkelijke certificering niet meer voor toelating tot enige groslijst in aanmerking. Leveranciers dienen het certificaat en een auditverslag toe te sturen aan de gemeente.
 3. Veiligheid, gezondheid en milieueis: VCA** gecertificeerd of gelijkwaardig. Voor cultuurtechnische (groen) opdrachten geldt VCA*. (VCA = Veiligheid, gezondheid en milieu checklist aannemers. Voor groslijsten waar VCA* en/of VCA** toepasselijk is, wordt dit op de betreffende Groslijst aangegeven.)
 4. Taalvaardigheid: Voor alle in te zetten medewerkers geldt dat ze de Nederlandse taal kunnen spreken en begrijpen.

Geografische markt

Bij iedere groslijst is een geografische markt aangegeven met een straal (r) vanuit het centrum (De geografische locatie is het centrum van de gemeente Doetinchem) van de gemeente. Alleen leveranciers die zich in de geografische markt van een groslijst bevinden, worden door de gemeente op de wijze zoals beschreven in hoofdstuk 4.2, voor de betreffende opdrachtensoort uitgenodigd. Het moet daarbij gaan om een feitelijk vestigingsadres van de leverancier. Postbusadressen zijn uitgesloten. De leverancier kan zich aanmelden voor één of meerdere groslijsten via het aanbestedingsplatform Negometrix: www.negometrix.com(externe link). De aanmelding kan pas in behandeling genomen worden als deze is volledig is ingediend met:

 1. Uniform Europees Aanbestedingsdocument: het Aanbestedingsdocument dient te zijn ingevuld en rechtsgeldig te zijn ondertekend. De formele bewijsstukken moeten worden overlegd na schriftelijk verzoek daartoe van de Gemeente, binnen de in dat verzoek vermelde termijn;
 2. Model K: Bij inschrijving van een nadere uitvraag dient de Leverancier een ingevulde en ondertekende Model-K verklaring in te dienen;
 3. Portfolio van referentieopdrachten: De kerncompetenties, horende bij de vakbekwaamheidseisen, moeten worden aangetoond door middel van een portfolio van referentieopdrachten.

De door de leverancier opgegeven referenties moeten voldoen aan het gestelde in artikel 3.16.1 van het ARW2016. De leverancier is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van zijn portfolio van referentieopdrachten en kan deze zo vaak hij zelf wil opwaarderen. Tevens dient de leverancier een bedrijfspresentatie te overleggen met daarin een uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, een toelichting op de geleverde producten en diensten, een toelichting op de productontwikkeling en de opleidingsplannen van de medewerkers.

Indien de leverancier onderdeel is van een concern en er al een onderneming van dat concern op de groslijst is bijgeschreven, wordt deze leverancier pas toegelaten (zelfstandig, in combinatie, of als onderaannemer), indien hij - op verzoek van de gemeente- kan aantonen dat alle ondernemingen uit dit concern ieder onafhankelijk van de anderen kunnen inschrijven op opdrachten, en de vertrouwelijkheid hierbij in acht nemen. Kan dit niet door de betreffende Leverancier worden aangetoond, dan wordt deze niet tot de groslijst toegelaten.

Waar voor opdrachten specialistische competenties gevraagd worden, is het aanbestedingsteam gerechtigd om gemotiveerd, anders dan door loting bepaald, leveranciers uit de groslijst uit te nodigen.

Zowel de Algemene inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (AIAG) als de UAV2012 of UAV-GC 2005 zijn van toepassing, met dien verstande dat de UAV2012 en UAV-GC2005 prevaleren boven de AIAG. In bepaalde situaties kan in overleg worden afgeweken van een artikel uit de AIAG, UAV en UAV-GC, mits hier wederzijds goedkeuring voor is en dit schriftelijk is vastgelegd. Algemene voorwaarden van de leverancier zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door zich aan te melden voor een groslijst verklaart de leverancier zich akkoord met de voorwaarden die verbonden zijn aan deze procedure. Zowel aanmelding als toelating is het hele jaar mogelijk.

4.2 Uitnodigingsbeleid

De top 3 leveranciers worden bij iedere meervoudig onderhandse aanbesteding uitgenodigd een inschrijving te doen, tenzij de ingediende referentieprojecten een opdrachtwaarde vertegenwoordigen van minder dan 60% van de onderhavige desbetreffende opdracht. Per drie uitnodigingen heeft een top 3 leverancier één keer de mogelijkheid om gemotiveerd niet in te schrijven (te laten passeren), zonder dat dit gevolgen heeft voor zijn score en daarmee zijn ranking op de groslijst. (Indien een top 3 leverancier onvoldoende gemotiveerd (dit ter beoordeling aan het aanbestedingsteam) of vaker dan één keer per drie uitnodigingen niet inschrijft, verliest hij zijn score en daarmee zijn ranking op de groslijst. In de top 3 wordt hij vervangen door de leverancier op de groslijst met de eerstvolgende hoogste score. In het geval er van de leveranciers op de groslijst er minder dan drie een opdracht hebben uitgevoerd en beoordeeld zijn, wordt voor die opdracht een leverancier extra ingeloot.) In dat geval kan een extra wildcard worden ingezet. Het uitgangspunt is dat er per aanbesteding minimaal drie en maximaal vijf leveranciers inschrijven. Het aantal uitnodigingen geschiedt op basis van loting, aangevuld met leveranciers uit de groslijst. Het Aanbestedingsteam kan gemotiveerd voor een andere toewijzingsmethode kiezen. De volgende werkwijze is van toepassing op de verdeling van de opdrachten:

 • Alle aanbestedingen worden voorgelegd aan het aanbestedingsteam;
 • Enkelvoudige opdrachten worden in beginsel gegund op basis van loting uit de top 3 van de groslijst. De rangorde van leveranciers heeft hierop geen invloed. Het aanbestedingsteam is bevoegd om hier gemotiveerd van af te wijken, bijvoorbeeld als voor een opdracht specialistische kennis van doorslaggevend belang is;
 • Bij meervoudige onderhandse opdrachten worden in beginsel vijf leveranciers (de top 3 leveranciers en twee overige leveranciers van de groslijst) uitgenodigd om in te schrijven. Het aanbestedingsteam is bevoegd gemotiveerd van dit aantal af te wijken.
 • Van de uit te nodigen leveranciers wordt altijd vooraf gecontroleerd of de omvang van de ingediende referentieprojecten zich in voldoende mate verhoudt tot de onderhavige opdracht. Indien dat niet het geval is wordt er gezocht naar de eerstvolgend gerankte leverancier met referentieprojecten van voldoende omvang;
 • Indien er minder dan drie gerankte leveranciers (met referentieprojecten van voldoende omvang) op de groslijst staan, worden er aanvullend niet-gerankte leveranciers ingeloot;
 • Een actuele aanbestedingsdocument voor aanbestedingsprocedures kan te alle tijden door de aanbestedende dienst worden opgevraagd;
 • De uitgenodigde leveranciers dienen een volledig ingevulde en ondertekende verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving (Model K-verklaring) in.

4.3 Beoordeling opdracht

Alle opdrachten worden geëvalueerd en beoordeeld. Dit geschiedt op een objectieve en transparante manier. Bij aanvang van de opdracht wordt de Leverancier hier nogmaals op gewezen. Het beoordelingsformulier wordt verstuurd naar de leverancier(s). Partijen weten dan vooraf dat een beoordeling plaatsvindt en op welke onderdelen zal worden beoordeeld. De tekst in het bestek of de uitnodiging luidt als volgt:

“De opdrachtgever beoordeelt de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de opdracht op ‘present performance’ om de samenwerking en kwaliteit te verbeteren. Beoordeling vindt plaats gedurende de uitvoeringsperiode tussen opdrachtgever en opdrachtnemer met als doel te komen tot een goede ‘past performance’ van de opdrachtnemer. Na oplevering van de opdracht beoordeelt de opdrachtgever de werkwijze van en samenwerking met de opdrachtnemer door het invullen van het bijgeleverde beoordelingsformulier. Dit formulier komt uit een gesloten databank en is alleen ter inzage voor de gemeente. De behaalde score is bepalend voor de positie op de Groslijst en daarmee voor het al dan niet behoren tot de Top 3 leveranciers”

In een RAW-bestek wordt deze tekst in deel 1 opgenomen.

De opdrachten worden beoordeeld op basis van de criteria die in het formulier “Beoordeling Leverancier” (bijlage 2) zijn opgenomen (Dit formulier is ontleend aan de systematiek ‘Past Performance’ van de Noord-Hollandse gemeenten). Dit formulier bestaat uit 2 hoofdcriteria: Proces Werk en Kwaliteit Werk. Voor de hoofdcriteria Proces Werk geldt een waarde van 40%, voor de hoofdcriteria Kwaliteit Werk geldt een waarde van 60%. Het totaal van deze 2 hoofdcriteria resulteert in het eindcijfer van de beoordeling leverancier(s). De hoofdcriteria Proces Werk bestaat uit 6 criteria, die weer onderverdeeld zijn in subcriteria:

 1. Planmatig werken
 2. Pro-activiteit en samenwerking
 3. Deskundigheid en kwaliteit
 4. Veiligheid en gezondheid
 5. Omgevingsmanagement
 6. Oplevering en revisie

De hoofdcriteria Kwaliteit Werk bestaat uit 3 criteria, die weer onderverdeeld zijn in subcriteria:

 1. Gerealiseerd Werk Riolering
 2. Gerealiseerd Werk Open Verharding
 3. Gerealiseerd Werk Gesloten Verharding

Per criterium is op het beoordelingsformulier een wegingsfactor aangegeven. De beoordeling wordt, ten overstaan van (een vertegenwoordiging van) de leverancier, uitgevoerd door de projectleider in het bijzijn van de toezichthouder. Bij voorkeur is ook de directievoerder bij de beoordeling aanwezig.

Deze beoordelingscriteria kunnen per opdracht verschillen afhankelijk van de aard, omvang en kenmerken (gecompliceerd of eenvoudig) van de opdracht. De criteria zullen beoordeeld worden op basis van een gewogen gemiddelde van de subcriteria. Per criterium kan men een score (cijfer) behalen.

Tussentijds wordt de samenwerking besproken en wordt getoetst of de wederzijdse verwachtingen worden waargemaakt. Op deze momenten worden de beoordelingsformulieren ingevuld, zodat de samenwerking wordt uitgedrukt in een cijfer en motivering daarvan. Op deze manier ligt vast waar het goed gaat in de samenwerking en waar verbetering mogelijk is. Deze verbetering kan worden omgezet in actiepunten en nadere afspraken. Het belangrijkste van deze tussentijdse beoordeling is dat de eindbeoordeling niet als een verrassing komt. Tevens maakt een tussentijdse beoordeling mogelijk dat partijen tijdens het proces werken aan verbetering en bijsturing. Per aspect kan de leverancier een reactie geven op de beoordeling en feedback geven aan de gemeente. Wederzijds vertrouwen en transparantie zijn hierbij belangrijke elementen. Tussentijdse beoordelingen worden opgenomen in het projectdossier.

Binnen veertien dagen na de eerste oplevering van een project wordt het beoordelingsformulier ingevuld door de project- of contractverantwoordelijke. De leverancier krijgt de gelegenheid om op het formulier kanttekeningen te plaatsen bij de beoordeling.

De eindbeoordeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan het aanbestedingsteam. Na vaststelling wordt de eindbeoordeling schriftelijk medegedeeld aan de leverancier, die in de gelegenheid wordt gesteld om binnen 2 weken een reactie te geven op de vastgestelde eindbeoordeling. Indien de leverancier van die mogelijkheid gebruik maakt, nodigt de gemeente hem uit voor een gesprek dat uiterlijk binnen 4 weken daarna zal plaatsvinden. Na die termijn gaat de gemeente over tot definitieve vaststelling van de beoordeling en neemt zij de beoordeling op in de databank. Bij de definitieve vaststelling van de beoordeling worden betrokken: de door de opdrachtnemer over de beoordeling gemaakte opmerkingen, de inhoud van het gevoerde gesprek, alsmede hetgeen naar aanleiding daarvan nadien eventueel door partijen is gewisseld. De score komt na iedere nieuwe eindbeoordeling te vervallen, alleen de laatst behaalde eindscore is geldig.

Zowel de tussentijdse- als de eindbeoordeling worden gedaan door minimaal de projectleider en de toezichthouder, bij voorkeur aangevuld met de directievoerder en altijd in het bijzijn van de (verantwoordelijke medewerkers van de) leverancier.

Verwijdering uit de top 3

Leveranciers verliezen hun plek in de top 3 in het volgende geval:

 • 1. De score van de leverancier is lager dan die van de leverancier op de 4de plaats van de groslijst;

In het volgende geval verliest de Leverancier zijn score en daarmee zijn ranking (plek in de top 3):

 • 2. De Leverancier heeft onvoldoende gemotiveerd- of vaker dan één keer per drie uitnodigingen niet ingeschreven (‘gepast’);

In de volgende gevallen verliest de leverancier zijn plek op de groslijst

 • 3. De Leverancier voldoet niet langer aan de geschiktheidseisen van hoofdstuk 4.1;
 • 4. Het contract tussen de gemeente en de leverancier is ontbonden vanwege wanprestatie;
 • 5. De leverancier is niet te goeder trouw.

De verwijdering (uit de top 3) van de groslijst wordt schriftelijk en gemotiveerd kenbaar gemaakt aan de betreffende leverancier. Een leverancier die het niet eens is met een beoordeling of een verwijderingsbesluit kan bezwaar maken door een klacht in te dienen bij het “Klachtenmeldpunt Achterhoek/ Liemers”. De leverancier die op grond van geval 3 van de groslijst is verwijderd, kan zodra hij weer voldoet aan de, in hoofdstuk 4.1 beschreven eisen, -op zijn verzoek- weer tot de groslijst toegelaten worden. De leverancier die op grond van de gevallen 4 en 5 van de groslijst is verwijderd, kan niet eerder dan na ommekomst van vijf jaar en nadat maatregelen zijn getroffen om herhaling te voorkomen, verzoeken weer tot de groslijst toegelaten te worden.

Hoofdstuk 5. Dossiervorming en communicatie

Het Aanbestedingsteam van de Gemeente legt alle -voor de procedure relevante- informatie vast in een databank. De volgende gegevens worden per opdracht geregistreerd:

 1. Leverancier die het werk gegund heeft gekregen;
 2. Aard van het werk (soort werk) en binnen welke Groslijst dit valt;
 3. Gevolgde procedure (enkelvoudig/ meervoudig);
 4. Aantal inschrijvingen;
 5. Namen van de deelnemende Leveranciers;
 6. Aantal wildcards;
 7. Aantal keren dat per top 3 leverancier ‘gepast’ is;
 8. Score per leverancier;
 9. Beoordeling van de opdracht die de leverancier heeft uitgevoerd.

Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt in het kader van deze systematiek. De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij de gemeente hier op grond van wettelijke verplichtingen aan gehouden is. Alleen de top 3 leveranciers worden met hun eindscores op verzoek van de Gemeente Doetinchem als ‘preferred suppliers’ bekend gemaakt.

Groslijsten met specifieke kwalificatie-eisen en kerncompetenties

1. Civieltechnisch

1. Aanleg en reconstructie wegen en riolering (Geografische markt (r= km) 50)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - NEN-EN ISO14001 Milieumanagementsystemen (zie website van NEN)(externe link);
  - Vermeld staan op VIHB-lijst NIWO/VROM (Hiervoor dient de inschrijver een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de inschrijver op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staat op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM(externe link)).
  - VCA** of gelijkwaardige certificaat; - Medewerkers dienen te beschikken over het certificaat "Veilig werken langs de weg".
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: aanleg riolering en aanbrengen wegen (bestrating en asfalt).
 3. Expertise en integrale kennis over alle deelgebieden van deze generalistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Eigen uitvoerder, min. 50% eigen uitvoerende medewerkers/ personeel.

2. Klein onderhoud asfalt (Geografische markt (r= km) 50)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Vermeld staan op VIHB-lijst NIWO/VROM (Hiervoor dient de inschrijver een verklaring te overleggen waaruit blijkt dat de inschrijver op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staat op de VIHB-lijst van het NIWO/VROM);
  - VCA** of gelijkwaardige certificaat;
  - Medewerkers dienen te beschikken over het certificaat "Veilig werken langs de weg".
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: onderhoud asfalt.
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Leverancier is eigen uitvoerder met min. 50% eigen uitvoerende medewerkers/ personeel.

3. Klein onderhoud elementen verhardingen (Geografische markt (r= km) 25)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - VCA** of gelijkwaardige certificaat.
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: onderhoud elementen verhardingen.
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische Groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Leverancier heeft eigen uitvoerder met min. 50% eigen uitvoerende medewerkers/ personeel.

4. Markeringen (Geografische markt (r= km) NL)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - KOMO Procescertificaat BRL 9142/02 Wegenverf, Thermoplastisch markeringsmateriaal en Koudplasten (zie website van Kiwa(externe link))
  - VCA** of gelijkwaardige certificaat
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: markeringen.
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Leverancier moet beschikken over eigen materieel en eigen belijningploeg (mens en materieel).

5. Rioolreiniging en rioolinspectie (Geografische markt (r= km) 50)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver dan wel zijn onderaannemer(s) op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staan op de VIHB lijst van het NIWO/VROM (zie website van ondernemersloket.niwo(externe link)).
  - VCA** of gelijkwaardige certificaat
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: rioolreiniging en rioolinspectie
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Werkzaamheden uitvoeren volgens de BRLK10014 Reinigen van rioleringsobjecten en de BRLK10015 Inspecteren van rioleringsobjecten. Medewerkers moeten het certificaat ‘Veilig werken in riolen’ hebben. Eigen reinigingsvoertuig afgestemd op de werkzaamheden en / of eigen inspectie bus met camera eigen inspecteurs gediplomeerd volgens de geldende NEN normen en richtlijnen.

6. Rioolrenovatie (Geografische markt (r= km) NL)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver dan wel zijn onderaannemer(s) op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staan op de VIHB lijst van het NIWO/VROM.
  - VCA** of gelijkwaardige certificaat
  - Werkzaamheden uitvoeren volgens de BRL 5218-2 voor rioolrenovatie
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: rioolrenovatie
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Medewerkers moeten het certificaat ‘Veilig werken in riolen’ hebben. Leverancier moet in bezit zijn van eigen robotfreesunit t.b.v. openen inlaten.

9. Renovatie rioolgemalen/drukriolering (Geografische markt (r= km) NL)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Een verklaring waaruit blijkt dat de inschrijver dan wel zijn onderaannemer(s) op de dag van inschrijving voor het vervoer van afvalstoffen vermeld staan op de VIHB lijst van het NIWO/VROM.
  - VCA** of gelijkwaardige certificaat
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: renovatie rioolgemalen / drukriolering
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Leverancier moet beschikken over een eigen storingsdienst. Eigen volledig ingerichte service bus die afgestemd is op de werkzaamheden.
 5. Specifieke competenties personeel: Alle monteurs die ingezet worden voor het zelfstandig plegen van kwaliteitsgestuurd onderhoud, dienen te zijn opgeleid om installatie- en reparatiewerk te verrichten aan mechanische- en zwak- en sterkstroom installaties. Diploma's/certificaten voor alle geldende NEN normen en richtlijnen die van toepassing zijn op de werkzaamheden.
 6. Ervaring: Voor de in te zetten monteurs moeten aantoonbaar gemaakt worden dat zij beschikken over ervaring en kennis op het gebied van
  - Preventief onderhoud aan pompinstallaties;
  - Correctief onderhoud aan pompinstallaties;
  - Verhelpen van mechanische en elektrotechnische storingen;
  - Werking en toepassing diverse pompapplicaties.

11. Klein onderhoud rioleringen (ontstoppingen e.d.) (Geografische markt (r= km) 15)

 1. Leverancier moet beschikken over een eigen volledig ingerichte service bus die afgestemd is op de werkzaamheden.
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: klein onderhoud rioleringen (ontstoppingen e.d.)
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Leverancier moet lokaal bekend zijn/ gebiedskennis hebben.
 5. Medewerkers moeten het certificaat ‘Veilig werken langs de weg’ hebben.

12. Omleidingen/ verkeersmaatregelen (Geografische markt (r= km) NL)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - VCA** of gelijkwaardige certificaat;
  - Procescertificaat: KOMO BRL 9101: Het toepassen van verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering en evenementen. Ondernemers welke dit certificaat niet hebben, krijgen een overgangstermijn van 2 jaar om dit certificaat te behalen
  - Medewerkers dienen te beschikken over het certificaat "Veilig werken langs de weg".
 2. Leverancier moet beschikken over eigen materiaal en materieel. Leverancier heeft een eigen uitvoerder en min. 50% eigen uitvoerende medewerkers / personeel
 3. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: GWW of infrastructurele werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: omleidingen / verkeersmaatregelen
 4. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 5. Leverancier moet lokaal bekend zijn/ gebiedskennis hebben. Goede contacten hebben met overige wegbeheerders.

2. Cultuurtechnisch

1. Snoeiwerkzaamheden (Geografische markt (r= km) NL)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Groenkeur BRL Boomverzorging13;
  - European Treeworker, Tree technician, Bossen;
  - Erbo certificaten (alleen bij bosbouw van toepassing);
  - VCA* of gelijkwaardige certificaat
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: Groen of cultuurtechnische werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: snoeiwerkzaamheden
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.
 5. Medewerkers moeten kennis en ervaring hebben met werken op hoogte, hoogwerkers en klimmend werken.

2. Sierheesters/hagen (Geografische markt (r= km) 50)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - BRL Groenkeur Boomkwekerijproducten
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: Groen of cultuurtechnische werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: sierheesters / hagen
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

4. Vaste planten (Geografische markt (r= km) 50)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - BRL Groenkeur Boomkwekerijproducten
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: Groen of cultuurtechnische werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: vaste planten
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

5. Rooiwerkzaamheden (Geografische markt (r= km) 50)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek): (
  Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Groenkeur BRL Groenvoorziening
  - Erbo certificaten (alleen van toepassing bij bosbouw);
  - VCA* of gelijkwaardige certificaat
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: Groen of cultuurtechnische werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: rooiwerkzaamheden
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.
 5. Leverancier heeft aantoonbare ervaring met grotere projecten.

6. Ruw gras (Geografische markt (r= km) 50)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Groenkeur BRL Groenvoorziening;
  - VCA* of gelijkwaardige certificaat
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: Groen of cultuurtechnische werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: ruw gras
 3. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.

7. Gazon (Geografische markt (r= km) 50)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Groenkeur BRL Groenvoorziening
  - VCA* of gelijkwaardige certificaat
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: Groen of cultuurtechnische werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: gazon
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Leverancier gebruikt uitsluitend machines die zijn voorzien van biologische olie.

8. Renovatie/ kleine groenprojecten (Geografische markt (r= km) 50)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Groenkeur BRL Groenvoorziening;
  - VCA* of gelijkwaardige certificaat
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: Groen of cultuurtechnische werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: renovatie / kleine groenprojecten
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische Groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.

9. Bermen en sloten buitengebied (Geografische markt (r= km) 50)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Groenkeur BRL Groenvoorziening
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: Groen of cultuurtechnische werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: bermen en sloten buitengebied
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische Groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.

10. VTA controle - Boomveiligheidsinspectie (Geografische markt (r= km) NL)

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - European Treeworker en Tree technician of certificaat boomveiligheidscontroleur;
  - VCA* of gelijkwaardige certificaat.
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: Groen of cultuurtechnische werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: VTA controle – Boomveiligheidsinspectie.
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische Groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Medewerkers moeten op de hoogte zijn van- en werken volgens de gedragscode flora en fauna wet.
 5. Leverancier heeft kennis van de diverse inspectiemodules.

11. Onderzoek en Advies Geografische markt (r= km) NL

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Tree technician;
  - VCA* of gelijkwaardige certificaat
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: Groen of cultuurtechnische werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: onderzoek en advies.
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.
 4. Leverancier heeft kennis van diverse onderzoeksmethoden, zoals Picus, Resistograph, Tomograaf etc. en kan deze toepassen.

15. Bomenleverantie Geografische markt (r= km) NL

 1. Kwaliteits- en veiligheidseisen (specifiek):
  (Hiervoor dient de inschrijver een gewaarmerkte kopie van het certificaat aan te leveren, waaruit blijkt dat de onderneming in het bezit is van het certificaat.)
  - Milieukeur gecertificeerde boomkwekerijproducten.
 2. Aantoonbare ervaring met werkzaamheden binnen deze groslijst. Aan te tonen door overleggen van 2 referenties of projecten opgeleverd in de laatste drie jaar, voorzien van een tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever (niet zijnde een moeder- of zustermaatschappij) inzake de goede uitvoering. De referentieprojecten moeten elk voldoen aan de hierna genoemde minimumeisen: Groen of cultuurtechnische werken. Het werk omvat minimaal de volgende competenties: onderzoek en advies.
 3. Expertise en integrale kennis met betrekking tot deze specialistische groslijst. Aan te tonen door overleggen van een bedrijfspresentatie met daarin: uitgebreide beschrijving van de bedrijfsactiviteiten, toelichting op beschikbare producten en diensten, toelichting op productontwikkeling en opleidingsplan medewerkers.

Tekstuele uitwerking beoordeling leverancier

 • 1 = slecht
 • 4 = onvoldoende
 • 7 = ruim voldoende
 • 10 = uitstekend

1. planmatig werken

a. Hoe doordacht zijn de (werk-)plannen van de aannemer?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer planmatig heeft gewerkt.

 • 1: De plannen zijn te optimistisch; er is geen rekening gehouden met mogelijke risico’s of er is sprake geweest van slecht management.
 • 4: De plannen zijn te optimistisch; er is geen rekening gehouden met mogelijke risico’s.
 • 7: De plannen waren realistisch; er was rekening gehouden met mogelijke risico’s.
 • 10: De plannen waren flexibel; er was een goed inzicht (proactief) in mogelijke risico’s die invloed hebben op de voortgang en de maatregelen om deze te beheersen.

b. Hoe goed werden de (werk-)plannen nageleefd?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer zijn plannen heeft nageleefd en heeft bijgestuurd.

 • 1: Er waren geen plannen beschikbaar – of was zeer laat beschikbaar en van onvoldoende niveau - waardoor een slecht inzicht in de voortgang en bijsturing verkregen kon worden. De gemiddelde voortgang liep meer dan 25 procent (in tijd) achter op de goedgekeurde planning en de aannemer ondernam geen bijsturingsmaatregelen.
 • 4: De plannen waren van gering niveau waardoor een matig inzicht in de voortgang en besluitvormingsmomenten verkregen kon worden. De gemiddelde voortgang liep ongeveer 10 procent (in tijd) achter op de goedgekeurde planning. De aannemer ondernam weinig bijsturingsmaatregelen.
 • 7: De plannen waren op tijd beschikbaar en van voldoende niveau zodat een redelijk tot goed inzicht in de voortgang verkregen kon worden. Vrijwel alle plannen werden door de aannemer op tijd nagekomen.
 • 10: De plannen waren in een vroeg stadium beschikbaar en van goed niveau. Alle gemaakte plannen werden door de aannemer binnen de afgesproken termijn uitgevoerd, mede door veelvuldig bijsturen door de aannemer.

2. Pro-activiteit en samenleving

a. Hoe kan de onderlinge werkrelatie worden omschreven (vanuit het perspectief van de opdrachtgever)

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de opdrachtgever de wederzijdse werkrelatie heeft ervaren. Ter onderbouwing van de beantwoording kunnen diverse informatiebronnen worden geraadpleegd, zoals tevredenheidsonderzoeken, informatie van opdrachtgever of -nemer over de kwaliteit van het geleverde product, onderzoek naar de waardering van de gebruikers, complimenten en aanspraken op garanties.

 • 1: Beide partijen behartigden alleen eigen belangen of weigerden uit de conflictsfeer te komen en communiceerden hier onvoldoende over.
 • 4: Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen kon echter de conflictsfeer niet vermeden worden.
 • 7: Beide partijen konden zich verplaatsen in elkaars belangen en mogelijke problemen konden besproken worden. Bij het zoeken naar oplossingen werd ook veelvuldig samengewerkt.
 • 10: Beide partijen voelden zich verantwoordelijk voor belangen van de andere partij. Daarvoor werd altijd de samenwerking opgezocht en werd op een proactieve wijze over mogelijke problemen gecommuniceerd.

b. Hoe goed worden afspraken nagekomen?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de opdrachtgever de werkrelatie met de aannemer heeft ervaren. Uitgangspunt is dat een goede samenwerking en communicatie zorgen voor betere resultaten.

 • 1: De aannemer kwam afspraken niet na, ook niet na rappelleren door de opdrachtgever.
 • 4: De aannemer kwam afspraken niet meteen na, maar wel na rappelleren door de opdrachtgever.
 • 7: De aannemer kwam de meeste afspraken na.
 • 10: De aannemer kwam alle afspraken na, vaak ruim voor de deadline.

c. Hoe is de houding van de opdrachtnemer bij contractwijzigingen en meer- en minderwerk?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer heeft gecommuniceerd over contractwijzigingen en meer- en minderwerk en de samenwerking hierin.

 • 1: Wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren slecht bespreekbaar en leidden tot een niet bevredigend resultaat.
 • 4: Wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren moeizaam bespreekbaar, maar leidden tot een bevredigend resultaat.
 • 7: Wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren bespreekbaar en leidden tot een bevredigend resultaat. Afwijkingen werden vroegtijdig en proactief gesignaleerd.
 • 10: Wijzigingen opgedragen door de opdrachtgever of op initiatief van de aannemer waren goed bespreekbaar en leidden tot een uitstekend resultaat, doordat de aannemer in ruime mate meedacht in het belang van de opdrachtgever. Afwijkingen werden vooruitdenkend aangegeven.

3. Deskundigheid en kwaliteit

a. Hoeveel technische begeleiding heeft de opdrachtnemer nodig tijdens de uitvoering?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer heeft aangetoond te beschikken over de noodzakelijke technische en beroepsbekwaamheid om te kunnen voldoen aan de producteisen.

 • 1: De aannemer was herhaaldelijk onbekend met of miste ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen onvoldoende beheerst. Er was veel begeleiding nodig.
 • 4: De aannemer beheerste het eigen werkgebied redelijk tot voldoende, maar was herhaaldelijk onbekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. Er was herhaaldelijk begeleiding nodig.
 • 7: De aannemer beheerste het eigen werkgebied voldoende en was bekend met eisen vanuit raakvlakken met en invloeden op andere terreinen. Er was weinig begeleiding nodig.
 • 10: De aannemer gaf regelmatig blijk van grote hoeveelheid kennis en ervaring betreffende het eigen werkgebied en toonde ook dat het eisen vanuit raakvlakken met of invloeden op andere terreinen goed beheerst. Er was nauwelijks begeleiding nodig.

b. Hoe beheerste de aannemer de kwaliteit van zijn werk?

Deze vraag is gericht op het beoordelen van de wijze waarop de aannemer de risico’s heeft gesignaleerd en beheerst en zodoende de opdrachtgever zo heeft ontzorgd.

 • 1: De kwaliteit van het werk was dusdanig onder de maat dat niet na is te gaan of de aannemer het risicomanagement heeft toegepast. Onderaannemers leverden onvoldoende kwaliteit en werkten ongecoördineerd.
 • 4: De aannemer signaleerde en beheerste risico’s onvoldoende en beheersmaatregelen werden niet altijd correct uitgevoerd. Onderaannemers leverden voldoende kwaliteit maar werden niet gecoördineerd.
 • 7: De aannemer heeft de meeste risico’s goed gesignaleerd en beheersmaatregelen goed toegepast en geëvalueerd. Onderaannemers leverden goede kwaliteit.
 • 10: De aannemer heeft risico’s goed gesignaleerd en heeft beheersmaatregelen goed toegepast. De aannemer liet tevens de belangen van de opdrachtgever in de risico-inventarisatie en in zijn getroffen beheersmaatregelen doorklinken. Het werk van onderaannemers was niet te onderscheiden van dat van de hoofdaannemer.

4. Veiligheid en gezondheid

a. Hoe ordelijk en netjes is het op de bouwplaats en het werkterrein?

Deze vraag is gericht op de zichtbare kwaliteit van het werkterrein, het bouwterrein en de directe omgeving.

 • 1: Het werkterrein, de keet en de bouwplaats waren vaak vervuild. Afval en zwerfvuil werden niet verwijderd. Het werkterrein was rommelig ingericht. Daar waar dat moest was het werkterrein niet afgesloten.
 • 4: Afval en vuil werden niet altijd verwijderd waardoor bouwplaats en werkterrein de ene keer wel opgeruimd was en de andere keer vervuild en rommelig waren. De opdrachtgever moest de aannemer hier regelmatig op wijzen. Daar waar dat moest was het werkterrein niet afgesloten.
 • 7: De aannemer ruimde werkterrein en bouwplaats regelmatig op en volgde hierin aanmerkingen van de opdrachtgever goed op. Daar waar dat moest was het werkterrein afgesloten.
 • 10: Afval en vuil werden altijd snel verwijderd, op eigen initiatief van de aannemer. De indeling van het werkterrein was van begin tot eind duidelijk. Daar waar dat moest was het werkterrein afgesloten.

b. Hoe goed beheerst de aannemer de veiligheidsrisico’s?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de opdrachtnemer de werkomgeving heeft vastgesteld en beheerd met betrekking tot integrale veiligheid en overeenkomstig het Arbeidsomstandighedenbesluit.

 • 1: De opdrachtnemer schonk geen of onvoldoende aandacht aan integrale veiligheid.
 • 4: De opdrachtnemer schonk slechts de hoognodige aandacht aan integrale veiligheid.
 • 7: De opdrachtnemer schonk slechts de hoognodige aandacht aan integrale veiligheid.
 • 10: De opdrachtnemer schonk proactief en ruimschoots aandacht aan integrale veiligheid.

5. Omgevingsmanagement

a. Hoe omgevingsbewust is de opdrachtnemer? (actief/initiatief/flexibel)

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer invulling heeft gegeven aan communicatie met de omgeving en de gevolgen die de opdrachtgever daardoor heeft ondervonden.

 • 1: De aannemer communiceerde slecht met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever niet over de geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever veel (vermijdbare) klachten ontvangen of zijn er veel extra inspanningen van de opdrachtgever nodig geweest om klachten voor te zijn.
 • 4: De aannemer communiceerde onvoldoende met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever te weinig over geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever enkele (vermijdbare) klachten ontvangen of is enige extra inspanning van de opdrachtgever nodig geweest.
 • 7: De aannemer communiceerde voldoende met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever voldoende over geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever bijna geen (vermijdbare) klachten ontvangen en zijn bijna geen extra inspanningen van de opdrachtgever nodig geweest.
 • 10: De aannemer communiceerde voldoende en proactief met de omgeving en/of informeerde de opdrachtgever goed over geluiden uit de omgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever geen moeilijkheden met de omgeving gehad, of heeft tijdig en adequaat kunnen reageren.

b. Hoe ging de aannemer om met het milieu?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer het werk heeft uitgevoerd en de werkomgeving heeft beheerd met betrekking tot milieuaspecten. Onder milieuaspecten wordt onder meer het volgende verstaan: trillingen, stank, milieubelastende stoffen, afvoer en hergebruik van materialen, duurzaamheid oplossingen en CO2-reductie.

 • 1: De aannemer had geen inzicht in de belangrijke milieuaspecten en nam geen of nauwelijks maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken.
 • 4: De aannemer had wel inzicht in de belangrijke milieuaspecten maar nam onvoldoende structureel maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken.
 • 7: De aannemer had een goed inzicht in de belangrijke milieuaspecten en nam voldoende structureel maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken.
 • 10: De aannemer had een goed inzicht in de belangrijke milieuaspecten en nam voldoende structureel maatregelen om negatieve milieuaspecten te voorkomen/beperken. Daarnaast heeft de aannemer ook positief gestuurd op milieuaspecten in de keten.

c. In hoeverre houdt de opdrachtnemer rekening met weggebruikers, omwonenden en bedrijven?

Deze vraag is gericht op de mate waarin opdrachtnemer wel of geen rekening met BVLC heeft gehouden. (B= bereikbaarheid, V= veiligheid, L=leefbaarheid, C=communicatie).

 • 1: De aannemer was niet bezig met bewoners, bedrijven en omgeving en schonk geen of onvoldoende aandacht aan BLVC.
 • 4: De aannemer was te weinig bezig met bewoners, bedrijven en omgeving en schonk onvoldoende aandacht aan BLVC.
 • 7: De aannemer was zichtbaar bezig met bewoners, bedrijven en omgeving en schonk voldoende aandacht aan BLVC.
 • 10: De aannemer was zichtbaar goed bezig met bewoners en schonk ruimschoots aandacht aan BLVC.

6. Revisie en oplevering

a. Hoe is de administratieve afhandeling en afwerking van de opleverpunten verlopen?

Deze vraag is gericht op de tijdige administratieve afhandeling en afwerking van de opleverpunten.

 • 1: De aannemer heeft de opleverpunten niet binnen onderhoudstermijn afgehandeld, en ook niet administratief overgedragen aan de opdrachtgever.
 • 4: De aannemer heeft een deel van de opleverpunten binnen de onderhoudstermijn afgehandeld, maar niet administratief overgedragen aan de opdrachtgever.
 • 7: De aannemer heeft alle opleverpunten binnen de onderhoudstermijn afgehandeld, maar niet geheel administratief overgedragen aan de opdrachtgever.
 • 10: De aannemer heeft zowel alle opleverpunten als de administratieve overdracht binnen de onderhoudstermijn afgehandeld.

b. In hoeverre zijn (bewijs)documenten en revisies volledig en op tijd?

Deze vraag is gericht op de wijze waarop de aannemer heeft gewaarborgd dat documentatie van het gerealiseerde werk is vastgelegd en dit ter acceptatie heeft voorgelegd aan de opdrachtgever.

 • 1: De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies niet overgedragen aan de opdrachtgever. Zelfs niet nadat de opdrachtgever heeft verzocht om dit alsnog te doen.
 • 4: De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies buiten de daarvoor gestelde termijn overgedragen aan de opdrachtgever en/of deze documenten waren van onvoldoende kwaliteit.
 • 7: De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies binnen de daarvoor gestelde termijn overgedragen aan de opdrachtgever.
 • 10: De aannemer heeft bewijsdocumenten en revisies binnen de daarvoor gestelde termijn ter acceptatie voorgelegd aan de opdrachtgever en deze documenten waren van goede kwaliteit.

Onderstaande beoordelingen zijn op het kwaliteit van het werk gericht, afhankelijk van de soort opdracht worden deze beoordelingen toegepast.

7. Gerealiseerd Werk Riolering

7a Aanleg hoofdriool en nevenleidingen.

Is het riool aangelegd volgens plan en voldoet deze aan de hiervoor gestelde eisen?

 • 1: het riool is niet op de juiste aangegeven b.o.b. aangelegd en er zitten afwijkingen in het afschot. Er zitten hoekverdraaiing klasse 5 in de strengen. Er is defragmentatie in de kunststof leidingen. De verdichting voldoet niet.
 • 4: er zit een afwijking in de b.o.b. Of een zakker in de rioolstreng. Verdichting is niet naar behoren.
 • 7: afschot voldoen volgens plan, kleine afwijking in richting. Verdichting is goed.
 • 10: riool is aangelegd volgens plan en voldoet aan alle eisen.

7b Aansluitingen en verbindingen.

Zijn de aansluitingen en verbindingen aangelegd volgens plan en voldoet deze aan de hiervoor gestelde eisen?

 • 1: aansluitingen in de inspectieputten zijn lek. Aansluitingen op de leidingen lekken of liggen met tegenschot. Inspectieputten zijn niet afgewerkt. Verbindingen in buizen zijn niet goed.
 • 4: aansluitingen en verbinden zweten. Putten zijn niet na behoren afgewerkt. Inspectieputten zijn niet gereinigd van valresten (bv puin en valspecie). Leidingen zijn niet voldoende gereinigd.
 • 7: afwerking is na behoren maar behoeft nog aandacht. Valresten zijn verwijderd. Aansluitingen zijn waterdicht. Leidingen zijn naar behoren gereinigd.
 • 10: aansluitingen en verbindingen zijn volgens de juiste normen aangebracht en gereinigd.

7c Verdichting om buizen en putten.

Is de verdichting om de buizen en putten uitgevoerd volgens plan en voldoet deze aan de hiervoor gestelde eisen?

 • 1: er is niet verdicht.
 • 4: er is onvoldoende verdicht.
 • 7: alles is verdicht volgens norm.
 • 10: alles is verdicht en door middel van verdichtingsproef aangetoond.

8. Gerealiseerd Werk Open Verharding

8a Kantopsluitingen

Zijn de kantopsluitingen aangelegd volgens plan en voldoet deze aan de hiervoor gestelde eisen?

 • 1: trottoirbanden en kantopsluitingen zijn niet volledig aangebracht op een fundering en of in juiste richting en of hoogte geplaatst. Passtukken zijn niet naar behoren afgewerkt. Veel beschadigen tijdens aanbrengen. Geen steunrug van beton aangebracht. De fundering heeft geen goede verdichting.
 • 4: trottoirbanden en kantopsluitingen zijn niet in de juiste richting en of hoogte geplaatst. Fundering voldoet aan eisen, afwerking geen ruggensteun. Passtukken niet naar behoren.
 • 7: trottoirbanden en kantopsluitingen zijn naar behoren aangebracht op een fundering die voldoet aan de eisen. Passtukken zijn naar behoren aangebracht.
 • 10: trottoirbanden en kantopsluitingen zijn aangebracht op een fundering die voldoet aan de stelde eisen de steunrug van beton is netjes verdicht en afgewerkt. Passtukken zijn strak afgewerkt. Er zijn geen beschadigde trottoirbanden en of kant opsluitingen.

8b Pasmaken van elementen en afwerking.

Is het pasmaken van elementen en de afwerking uitgevoerd volgens plan en voldoet deze aan de hiervoor gestelde eisen?

 • 1: elementen zijn te klein geknipt. Straatwerk is niet afgezand. Grote kieren tussen elementen. Elementen aangebracht op een fundering die niet voldoet aan de gestelde eisen. Open verharding is niet afgetrild.
 • 4: fundering voldoet aan eisen. Elementen zijn te klein geknipt en of gezaagd. Straatwerk is niet naar behoren afgetrild. Straatwerk is niet ingeveegd.
 • 7: straatwerk is naar behoren geknipt. Passtukken zijn op juiste manier aangebracht. Straatwerk is afgetrild afgezand en ingeveegd.
 • 10: straatwerk is afgewerkt met strak afgewerkt knipwerk met de daarbij behorende vertanding. Straatwerk is afgetrild en afgezand. Voegen zijn volledig gevuld.

8c Afschot en afwatering.

Is het afschot en de afwatering uitgevoerd volgens plan en voldoet deze aan de hiervoor gestelde eisen?

 • 1: afwatering molgoten en goottegels zijn niet aangebracht volgens gestelde eisen. Breekpunten zijn niet doordacht op de juiste plaats berekend. Elementen zijn niet in juiste profiel en op en niet verdichte fundering aangebracht. Molgoten en goottegels sluiten niet aan op de kantopsluitingen.
 • 4: fundering voldoet. Straatwerk ligt niet volgens profiel. Percentage afschot is te weinig. Molgoten en goottegels sluiten niet voldoende aan op kantopsluitingen.
 • 7: fundering voldoet. Straatwerk heeft afschot.
 • 10: fundering voldoet. Juiste dikte straatlaag passend bij materiaal soort. Straatwerk is in juiste profiel aangebracht met de juiste percentage breekpunten en porring.

9. Gerealiseerd Werk Gesloten Verharding

9a Kantopsluitingen

Zijn de kantopsluitingen aangelegd volgens plan en voldoet deze aan de hiervoor gestelde eisen?

 • 1: trottoirbanden en kantopsluitingen zijn niet volledig aangebracht op een fundering en of in juiste richting en of hoogte geplaatst. Passtukken zijn niet naar behoren afgewerkt. Veel beschadigen tijdens aanbrengen. Geen steunrug van beton aangebracht. De fundering heeft geen goede verdichting.
 • 4: trottoirbanden en kantopsluitingen zijn niet in de juiste richting en of hoogte geplaatst. Fundering voldoet aan eisen, afwerking geen ruggensteun. Passtukken niet naar behoren.
 • 7: trottoirbanden en kantopsluitingen zijn naar behoren aangebracht op een fundering die voldoet aan de eisen. Passtukken zijn naar behoren aangebracht.
 • 10: trottoirbanden en kantopsluitingen zijn aangebracht op een fundering die voldoet aan de stelde eisen de steunrug van beton is netjes verdicht en afgewerkt. Passtukken zijn strak afgewerkt. Er zijn geen beschadigde trottoirbanden en of kant opsluitingen.

9b Afschot en afwatering.

Is het afschot en de afwatering uitgevoerd volgens plan en voldoet deze aan de hiervoor gestelde eisen?

 • 1: afwatering molgoten en goottegels zijn niet aangebracht volgens gestelde eisen. Breekpunten zijn niet doordacht op de juiste plaats berekend. Elementen zijn niet in juiste profiel en op en niet verdichte fundering aangebracht. Molgoten en goottegels sluiten niet aan op de kantopsluitingen.
 • 4: fundering voldoet. Molgoten en goottegels liggen niet volgens profiel. Percentage afschot is te weinig. Molgoten en goottegels sluiten niet voldoende aan op kantopsluitingen. Gesloten verharding heeft niet juiste afschot.
 • 7: fundering voldoet. Gesloten verharding heeft net voldoende afschot. Molgoten en goottegels hebben net voldoende genoeg afschot.
 • 10: fundering voldoet. Gesloten verharding voldoet aan de gestelde eisen. Molgoten en goottegels hebben juiste afschot breekpunten en verkanting.

9c Vlakheid en lengteprofiel

Is de vlakheid en het lengteprofiel uitgevoerd volgens plan en voldoet deze aan de hiervoor gestelde eisen?

 • 1: het lengteprofiel van de aangebracht gesloten verharding voldoet niet.
 • 4: het lengteprofiel van de aangebracht gesloten verharding is niet constant.
 • 7: het lengteprofiel van de aangebracht gesloten verharding voldoet en er zit een zeer kleine afwijking in minder als 2%.
 • 10: het lengteprofiel van de aangebracht gesloten verharding voldoet aan de gestelde eisen en er zijn geen afwijkingen.