Vanaf donderdag 29 september 2022 ligt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Oosseld en Wijnbergen 2013 1e uitwerking (Spoorzone Asterstraat)’ zes weken ter inzage. 

Dit bestemmingsplan betreft een uitwerking van de bestemming ‘Woongebied – Uit te werken’, zoals opgenomen in het onherroepelijke bestemmingsplan ‘Oosseld en Wijnbergen – 2013’. Het bestemmingsplan moet de realisatie van 30 sociale huurwoningen mogelijk maken. Het plangebied van het gewijzigde bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de bestaande bebouwing aan de Asterstraat (Asterstraat nummer 5) aan de noordwestzijde, de spoorlijn Arnhem-Winterswijk aan de noordoostzijde, het perceel met het crossbaantje aan de zuidoostzijde en de Asterstraat aan de zuidwestzijde.

Bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld

Burgemeester en wethouders hebben het bestemmingsplan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld in hun vergadering van dinsdag 20 september 2022. 

Crisis- en herstelwet van toepassing

Op dit besluit is de Crisis en herstelwet van toepassing.

Status plan

Tegen het bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over de behandeling van dit beroep is nog niets bekend.

Er was een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling ingediend. Maar deze is later weer ingetrokken.
Het bestemmingsplan is daarmee in werking getreden.

Wijzigingen ten opzichte van ontwerpbestemmingsplan

Burgemeester en Wethouders hebben het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Voor de wijzigingen wordt verwezen naar de Nota van wijzigingen. De wijzigingen behelzen samengevat het volgende:

  • Wijziging van de inrichting van het plangebied en daarmee samenhangende wijziging van de plankaart, toelichting en bijlagen 4 en 5 bij de regels. De inrichting van het plangebied ten noordwesten van het verlengde van de Rozenstraat is 4 meter in zuidoostelijk richting verschoven. Daarmee is een strook van 4 meter ontstaan tussen het perceel van Asterstraat 5 en de meest dichtstbijzijnde bebouwing in het plangebied. Deze strook van 4 meter wordt bestemd met de bestemming ‘Groen’ en ingericht als openbaar groen. 
  • Wijziging van het plangebied en daarmee samenhangende wijziging van de plankaart, regels en toelichting. Perceel L4457, L4454 en de resterende delen van perceel L4455 en L4456 zijn toegevoegd aan het plangebied. Deze gronden zijn bestemd met de bestemming ‘Groen’. 

Bestemmingsplan inzien

U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken en het vaststellingsbesluit op de volgende manieren inzien:

Beroep

Binnen de gestelde termijn (donderdag 29 september 2022 t/m woensdag 9 november 2022) kon tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. 

Een beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van het college van burgemeester en wethouders in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. 

Als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet de indiener griffierecht betalen. Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via raadvanstate.nl/overrvs/bestuursrechtspraak. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure. 

Gewijzigd besluit hogere waarde geluid

Tegelijkertijd met de terinzagelegging van het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Oosseld en Wijnbergen 2013 1e uitwerking (Spoorzone Asterstraat)’ ligt ten behoeve van dit bestemmingsplan een gewijzigd besluit hogere waarde geluid ter inzage. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar de betreffende publicatie.

Meer informatie

Voor meer informatie of het toegestuurd krijgen van het bestemmingsplan in PDF-formaat kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.

Archief

Ontwerpbestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen 2013 1e uitwerking (Spoorzone Asterstraat) (gemeente Doetinchem) en ontwerpbesluit hogere waarde geluid.