Hertelerweg 3 - 2022 (gemeente Doetinchem) (fase vastgesteld)

Vanaf 15 december 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ‘Hertelerweg 3 - 2022’ en de daarop betrekking hebbende stukken zes weken ter inzage.

Dit bestemmingsplan betreft een specifiek bestemmingsplan voor het aanwezige bedrijf ter plaatse en de daarbij behorende gronden. Met het plan wordt het gebruik van de buitenruimte rondom de aanwezige bedrijfsloods ook mogelijk voor het bedrijf. Het gaat om manoeuvreerruimte, opslag van onder andere grond en een wasruimte voor de machines van het bedrijf.

Bestemmingsplan vastgesteld

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan zoals dat als ontwerp ter inzage heeft gelegen, gewijzigd vastgesteld in zijn vergadering van 24 november 2022. De wijzigingen zijn weergegeven in de Nota van wijzigingen. Het raadsbesluit ligt ook ter inzage.

Status plan

Tegen het bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Over de behandeling van dit beroep is nog niets bekend.

Er was ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak ingediend. De voorzieningenrechter heeft dit verzoek op 19 april 2023 afgewezen. Dit kunt u lezen in de uitspraak.
Daarmee is het bestemmingsplan op 20 april 2023 in werking getreden.

Bestemmingsplan inzien

U kunt het plan op de volgende manieren inzien:

Beroep

Binnen de gestelde termijn (t/m 25 januari 2023) kan tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Uw beroep moet uiterlijk op 26 januari 2023 daar ingediend zijn.

Beroep kan worden ingesteld door:

  1. degene(n) die tijdig een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft/hebben gebracht; of
  2. belanghebbenden.

Een beroep heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit van de gemeenteraad in principe in werking treedt daags na afloop van bovengenoemde beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn door de indiener van een beroep een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Kosten

Voor zowel beroep als verzoek om voorlopige voorziening moet de indiener griffierecht betalen.
Voor de hoogte van de bedragen kunt u de website van de Raad van State raadplegen via raadvanstate.nl/overrvs/bestuursrechtspraak. Hier vindt u ook meer informatie over de beroepsprocedure.

Meer informatie

Voor meer informatie of het toegestuurd krijgen van het bestemmingsplan in pdf-formaat kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.

Archief

Bestemmingsplan Hertelerweg 3-2022 (gemeente Doetinchem) (fase ontwerp)