Er is een grote vraag naar woningen in de gemeente Doetinchem. Ook in en rondom het centrum zijn er woningen nodig. In het gebied De Veentjes waren al plannen voor woningbouw en er werd tijdelijk een park aangelegd. Nu blijkt dat aan de oostkant van het gebied De Veentjes plek is voor ongeveer 150 woningen en appartementen. Het kaartje hieronder geeft een impressie van de mogelijkheden.

Het college van burgemeester en wethouders van Doetinchem heeft toestemming gegeven om het plan verder uit te werken. Ook wordt het park opnieuw ingericht en verder vergroend. Het plan heeft de naam Amphionpark gekregen.

​  ​Amphionpark tussen Nieuweweg, Paul Krugerlaan, Steinlaan en Amphionstraat

Vervolgstappen

Met het onderzoek, de eerste schetsen en uitgangspunten voor de openbare ruimte kunnen we nu samen met de andere grondeigenaren en omwonenden werken aan het plan. 

Bestemmingsplan

Woningbouw past op dit moment niet in het bestemmingsplan voor dit gebied. Er volgt dus nog een procedure om het bestemmingsplan aan te passen. Om een nog beter beeld te krijgen van het gebied, voeren we aanvullende onderzoeken uit. Bijvoorbeeld archeologisch onderzoek en bodemonderzoek.

Vragen

Hebt u nog vragen? Stuur uw e-mail naar amphionpark@doetinchem.nl of bel (0314) 377 377.

Presentatie voor omwonenden

Op 23 februari 2022 was de presentatie voor omwonenden van het Amphionpark over het herinrichten van het gebied tot stedelijk woongebied en versterking van het park en de Stadstuin. Hierbij waren 40 omwonenden van het Amphionpark/De Veentjes aanwezig. De presentatie van deze avond kunt u opvragen door een e-mail te sturen naar amphionpark@doetinchem.nl. Tijdens de presentatie zijn vragen door de omwonenden gesteld. De vragen en antwoorden staan onder het uitklapveld Veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u veelgestelde vragen over het Amphionpark. De vragen zijn onderverdeeld in drie groepen: Algemene vragen, vragen over interesse in het project en vragen van omwonenden.

Algemene vragen

1. Hoeveel woningen komen er?
In het stedenbouwkundig basisplan is plek voor ongeveer 150 woningen/appartementen. Dit aantal is nog niet definitief.

2. Is al bekend of er hoogbouw of laagbouw komt?
Het plan wordt waarschijnlijk een mix van type woningen en bouwhoogtes. U kunt inspiratie opdoen bij de woningen achter Schouwburg Amphion (Koperen Kees). In het basisplan dat er nu ligt, komen aan de kant van de Paul Krugerlaan grondgebonden woningen. Aan de andere kant komen gestapelde woningen. Een grondgebonden woning is een woning die rechtstreeks toegankelijk is op het straatniveau en waarvan één van de woonlagen aansluit op het maaiveld.

3. Hoeveel woonlagen krijgen de woningen bij de oude Aldi winkel?
Het Aldi pand (4 lagen) zelf is niet in eigendom van de gemeente. Het nu ingetekende gebouw aan de overkant hiervan is opgebouwd uit 4 lagen. De nieuwbouw sluit hiermee aan op het bestaande pand. In het middengebied zal de bebouwing waarschijnlijk wel hoger worden, om aan Nieuweweg weer lager te worden om zo aan te sluiten op de bestaande bebouwing aan die kant. Er wordt nog onderzocht welke bouwhoogtes het geheel een aantrekkelijke uitstraling geven.  

4.    Wordt inheemse beplanting meegenomen in het project?
Vanuit het project wordt gekeken welke beplanting het beste in het gebied past. Het blijft een afweging van wensen en kosten. We proberen een mix te plaatsen van verschillende bomensoorten. Als er omwonenden zijn die hierover willen meedenken, dan kunnen zij zich aanmelden bij amphionpark@doetinchem.nl

5.    Wordt er ook gekeken naar de particuliere gronden in het gebied?
Alle grondeigenaren binnen het plangebied zijn geïnformeerd over het plan. De ontwikkelingen op de getoonde tekening beperkt zich tot de gronden van mensen die geïnformeerd zijn. 

6.    Waarom komt er  een doorsteek tussen het plan en de Paul Krugerlaan?
Het idee achter deze doorsteek is dat het gebied hiermee voor voetgangers ontsloten wordt op de Paul Krugerlaan. De eigenaren van de grond zijn hiervan op de hoogte. Het achterliggende idee voor het creëren van een voetpad is dat de bewoners van de nieuwbouw en de Paul Krugerlaan de mogelijkheid hebben om een ommetje te maken. Het is een loopverbinding, geen auto-, fiets- of brommerverbinding. Als hiervoor onvoldoende draagvlak vanuit de buurt is, dan zal er nogmaals naar gekeken worden.

Interesse project:

7.    Hoe kan ik op de hoogte gehouden worden over project Amphionpark?
Op deze pagina leest u alle informatie over project Amphionpark. De pagina wordt bijgehouden met alle beschikbare informatie over dit project.

8.    Ik heb interesse in een woning in het project. Kan ik mij op een lijst van belangstellenden laten zetten?
Op dit moment is niet bekend hoe de definitieve invulling van het project gaat worden. Het is mede daarom niet mogelijk om u op een belangstellendenlijst te zetten. 

9.    Op dit moment woon ik in het omliggende gebied en heb interesse in een eventuele seniorenwoning in het nieuw te bouwen project. Is het mogelijk dat ik voorrang krijg?
Als gemeente mogen wij geen voorrang geven bij nieuwbouwprojecten. De gemeente probeert te bouwen voor de behoefte die er is. Aangezien er behoefte is aan seniorenwoningen in het centrum zal er ook gebouwd worden voor deze doelgroep. Het idee daarachter is ook dat, naast het voorzien in een behoefte, er elders weer woningen vrijkomen die over het algemeen goed geschikt zijn voor andere doelgroepen zoals gezinnen. Op deze manier proberen we ook een beweging in de huizenmarkt te krijgen.

Omwonenden:

10.    Op 23 februari 2022 is een digitale bijeenkomst voor omwonenden geweest. Kan ik de presentatie en het verslag ergens vinden?
De presentatie en het verslag kunt u opvragen door een email te sturen aan amphionpark@doetinchem.nl o.v.v. presentatie 23 februari 2022. De presentatie en het verslag zijn een momentopname van een heel proces en daarmee geen (vastgesteld) eindproduct. Aan de presentatie kunnen geen rechten ontleend worden. De vragen die gesteld zijn tijdens de presentatie kunt u ook vinden in het uitklapveld ‘veelgestelde vragen’. 

11.    Worden omwonenden meegenomen in het gehele traject?
Ja, omwonenden worden meegenomen in de verdere planvorming. Naar aanleiding van de bijeenkomst van 23 februari 2022 is een klankbordgroep samengesteld bestaande uit omwonenden. Per omliggende straat/complex zitten twee vertegenwoordigers in de klankbordgroep.

12.    Zijn er plannen om te meten hoeveel auto’s op dit moment gebruik maken van de parkeerkuil?
Metingen over hoeveel auto’s gebruik maken van de parkeerkuil zijn al gedaan. Onze collega’s van team verkeer gaan er verder naar kijken. Ze willen o.a. bekijken wie er allemaal gebruik maken van de parkeerkuil. Zijn dit bewoners of ook bezoekers? Ook willen we ruimer dan alleen naar dit deel van de Veentjes kijken. Daarnaast wordt gekeken of ontsluiting via de Amphionstraat wel de beste manier is of dat er andere oplossingen zijn.

13.    Wordt er nog schaduwonderzoek gedaan?
Door de ontwikkelaar is er al een eerste schaduwonderzoek gedaan. Dat is gedeeld met de klankbordgroep. Zonodig zal dit onderzoek in de verdere uitwerking geactualiseerd worden.

De Veentjes

Wonen op de Veentjes. Dat wil tegenwoordig iedereen! Door winkels te vervangen voor woningen, door een nieuw appartementencomplex en door het vernieuwen van de openbare ruimte heeft het gebied een totaal andere uitstraling gekregen. Wij zijn trots op het resultaat en hopen dat u dat ook bent.
De provincie Gelderland heeft de verbouwing van de Veentjes mede mogelijk gemaakt. In onderstaande video van de provincie is het resultaat van het harde werken van veel verschillende partijen mooi in beeld gebracht.

Grondverkoop gemeente (Didam arrest)

Om het plan mogelijk te maken wil de gemeente grond verkopen aan de ontwikkelcombinatie die al belangrijke delen van het plangebied in het bezit heeft. Vanwege een uitspraak van de Hoge Raad van 26 november 2021 is het voor gemeenten niet meer mogelijk om zomaar grond aan één partij te verkopen. Alleen als er maar één serieuze kandidaat is mag de grond zomaar daaraan verkocht worden.

Daarom moet de gemeente het plan om grond te verkopen van tevoren bekend maken (publiceren). Het plan om te gaan verkopen is daarom gepubliceerd in het ‘Doetinchems Vizier’ en op onze website. De publicatie stond op 8 november 2022 in het ’Doetinchems Vizier’ en op de pagina Voorgenomen-verkoop/verhuur. 
In de publicatie stond dat de tekening met daarop de ter verkopen grond op deze projectpagina staat. De verkooptekening is hieronder weergegeven.

Op de afbeelding staat Amphionpark. Het rechter deel is de parklocatie. Het linker deel is de ontwikkellocatie.

De periode waarin geïnteresseerden voor eventuele aankoop van gronden in het plangebied Amphionpark zich konden melden is verstreken. Niemand heeft van deze gelegenheid gebruikt gemaakt.
 

Voortgang

Op dit moment hanteren wij de volgende planning voor project Amphionpark:

 1. Momenteel bezig: Voorbereiding gebiedsontwikkeling - eerste helft 2022

  - Opstellen en vaststelling Stedenbouwkundig Programma van Eisen en/of concept Stedenbouwkundig Plan

  - Vaststellen financiële doorrekening

  - Duidelijkheid over het verkeer-/parkeervraagstuk (vervanging parkeerplaatsen/alternatieven), de samenwerking met marktpartijen en Sité voor de gebiedsontwikkeling

 2. Nog te doen: Plan in procedure - derde kwartaal 2022

  Stedenbouwkundig Plan en opstart ruimtelijke procedures

 3. Nog te doen: Bouwfase - derde kwartaal 2023

  Start bouwrijp maken (uitgaande van voorspoedig verloop procedure)

Heeft u gevonden wat u zocht?