In juli behandelt de gemeenteraad het stedenbouwkundig plan voor woonwijk Wijnbergen De Kwekerij. Deze woonwijk komt naast natuurgebied De Kapperskolk te liggen. In dit artikel leest u meer over de achtergrond van dit woningbouwplan.

De plannen voor woningbouw in Wijnbergen zijn niet nieuw. In de jaren ’80 van de vorige eeuw is dit deel van de toenmalige gemeente Bergh bij Doetinchem gevoegd. Dit om hier een bedrijventerrein en woningen te realiseren. In 1999 heeft de gemeente deze woningbouw planologisch mogelijk gemaakt.

Ontwikkeling in 2 delen

Wijnbergen wordt ontwikkeld in 2 delen. Het eerste deel bestaat uit het Midden en Westen. Hiervoor zijn in 2010 de plannen uitgewerkt, waarna de bouw is gestart. De bouw van de laatste fase is dit voorjaar begonnen. De Kwekerij (voorheen Het Oosten) vormt het tweede deel. Voor Het Oosten lagen in 2012 uitgewerkte plannen. Deze hebben we in 2013 door de woon- en kredietcrisis ‘in de ijskast’ moeten zetten. Het is altijd de bedoeling gebleven dit gebied te bebouwen. Daarom is het bestemmingsplan van kracht gebleven. Begin 2020 gaf het college van b&w de opdracht om te onderzoeken hoe we dit woningbouwgebied weer in ontwikkeling kunnen nemen. Dit omdat er veel vraag is naar woningen in gemeente Doetinchem.

De Kapperskolk blijft behouden

Naast het plangebied ligt de ecologische verbindingszone Kapperskolk. Deze natuurzone is vooruitlopend op de woningbouw al aangelegd en ingericht. Het plangebied zelf is de afgelopen jaren extensief onderhouden met schapen. Daardoor hebben nieuwe groenstructuren zich kunnen ontwikkelen. De bouw van woningen heeft hier zeker invloed op. Daarom hebben we een flora & fauna-onderzoek uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat het gebied een woon- en leefgebied is voor de beschermde soorten buizerd, steenuil en vleermuizen. Voor de buizerd en steenuil gaat dit gebied verloren. Voor deze soorten zullen we op een andere plek een leefgebied inrichten. We behouden de bestaande groenstructuren in de nieuwe wijk. Zo blijft het leefgebied voor de vleermuizen behouden.

Rond de Kapperskolk komen nog meer vogelsoorten voor. Uit het flora & fauna-onderzoek blijkt dat woningbouw in De Kwekerij het leefgebied van deze soorten niet verstoort. Met de woningbouw en voorzieningen blijven we nadrukkelijk weg bij de Kapperskolk, waardoor deze behouden blijft en gedeeltelijk zelfs zal worden uitgebreid. De Kapperskolk blijft dus ook in de toekomst beschikbaar voor de nu aanwezige soorten.

Hondenlosloopgebied

Toen Wijnbergen Het Oosten in 2013 ‘in de ijskast’ werd gezet, is afgesproken dat het plangebied als tijdelijk hondenlosloopgebied gebruikt kon worden. Dit grote losloopgebied zal verdwijnen. Ondanks dat is gebleken dat loslopende honden regelmatig voor verstoring van de natuurwaarden zorgen, zullen we in het nieuwe plan twee losloopgebieden aanwijzen. De oude kwekerij aan de Torontostraat blijft een hondenlosloopgebied en in de groenzone ten zuiden van het doorgaande fietspad komt een extra losloopgebied.

Woningbouw

We hebben de plannen voor De Kwekerij vormgegeven in een structuurontwerp en daarna verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan. De groenstructuren zijn zo goed mogelijk in deze plannen ingepast. Hierdoor worden er zelfs zo’n 65 minder woningen gebouwd dan de eerder geplande 201 woningen. Door nadrukkelijk in te zetten op natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen zullen ook de woningen zelf bijdragen aan de natuurwaarden in de wijk.

Planning

Medio 2021 worden het inrichtingsplan voor de openbare ruimte en het beeldkwaliteitsplan uitgewerkt. In september zal de bestemmingsplanprocedure beginnen, die leidt tot besluitvorming hierover in februari 2022. De start van de woningen kan na de zomer van 2022 beginnen.

Het structuurplan en het stedenbouwkundig plan kunt u bekijken op www.doetinchem.nl/kwekerij.