Natuur en landschap zijn het kapitaal van Gelderland. Daarom investeert de provincie Gelderland sinds het voorjaar 2013 in een nieuwe subsidieregeling. De regeling loopt door tot medio 2018. Deze regeling is voor heel Gelderland en is bedoeld om particulieren te ondersteunen bij het realiseren van landschapsambities. Met deze subsidie wil de provincie een gevarieerder, aantrekkelijker en leefbaarder Gelders landschap creëren. In de praktijk richt deze regeling zich op de aanleg en/of het herstel van landschapsstructuren. Deze subsidie kan wellicht ook voor u interessant zijn. Op deze pagina leest u of u hiervoor in aanmerking komt en waar uw aanvraag aan moet voldoen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor deze subsidie?

De subsidie is bedoeld voor aanleg van nieuwe en/of herstel van bestaande landschapselementen en cultuurhistorische landschapselementen. Denk hierbij onder andere aan poelen, struweelhagen en openbaar toegankelijke onverharde paden. Dit project is uitsluitend bedoeld voor particulieren met grond in het buitengebied. En geldt alleen voor projecten buiten het erf. Erfbeplanting en beplanting van tuinen komen dus niet in aanmerking voor een subsidie. Als uw aanvraag voldoet aan de regels, vergoedt de provincie de helft (50%) van de kosten die worden gemaakt voor de aanleg of het herstel. Past uw plan binnen het landschapsontwikkelingsplan van de gemeente Doetinchem? Dan draagt de gemeente Doetinchem ook nog eens 25% bij. Kosten om een inrichtingsplan te maken (plankosten) komen niet in aanmerking voor de regeling en subsidie. U komt niet in aanmerking voor subsidie als uw groenplan een verplichting is vanuit wet- of regelgeving (bijvoorbeeld verplichte groencompensatie in verband met een bouwplan).

Folder

De gemeenten Oude IJsselstreek, Montferland en Doetinchem hebben samen een folder ontwikkeld voor de Regeling Landschap. De folder geeft aan welke subsidiemogelijkheden er zijn voor aanleg en herstel van landschap en recreatieve voorzieningen. Om deel te kunnen nemen aan de Regeling Landschap, moet een idee voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze staan op een inlegvel bij de folder. Hierin zijn ook de maximale prijzen opgenomen. Zo heeft elke initiatiefnemer vooraf duidelijkheid over het maximale subsidiebedrag.

Waar moet mijn aanvraag aan voldoen?

Als u subsidie wilt aanvragen hebben wij het volgende van u nodig:

Educatie

Daarnaast is deze subsidieregeling ook bedoeld voor educatie en voorlichting gericht op de maatschappelijke betrokkenheid bij het landschap. Voorbeelden hiervan zijn: het organiseren van vrijwilligers doe dag, lesmateriaal gericht op natuur en landschap en een informatieavond voor potentiële vrijwilligers. Voor de aanvraag van deze subsidie gelden grotendeels dezelfde eisen als in bovenstaande alinea staan vermeld. Wilt u meer informatie over dit onderdeel van de subsidie landschap Gelderland? Neem dan contact op met de heer J. Stronks van Staring Advies (voor contactgegevens zie hieronder).

Waar kan ik de aanvraag indienen en meer informatie vinden?

Staring Advies (adviesbureau voor natuur en landschap) voert de subsidieregeling uit voor de gemeente Doetinchem. De contactpersoon bij Staring Advies is de heer Jan Stronks. Hij is per e-mail te bereiken op janstronks@staringadvies.nl en op werkdagen telefonisch op (06) 224 69 009. Voor al uw vragen over deze regeling en de subsidiemogelijkheden kunt u bij hem terecht. Hij beschikt ook over een lijst met groenaannemers en grondverzetbedrijven die van de subsidieregeling op de hoogte zijn. Deze bedrijven kunnen voor uw project een eenvoudig plan met begroting maken en hiervoor subsidie aanvragen.

Hebt u gevonden wat u zocht?