Een structuurvisie is een strategisch beleidsdocument waarin het beleid voor de inrichting van de ruimte wordt uitgelegd. Een structuurvisie wordt door de gemeenteraad vastgesteld.

Wilt u meer uitleg over de inhoud en procedure van een structuurvisie, dan vindt u dit op de pagina’s Wat is een structuurvisie? en Procedure structuurvisie.

Structuurvisie bekijken op ruimtelijke plannen.nl

Bestemmingsplannen

Naast structuurvisies heeft de gemeente ook bestemmingsplannen en beheersverordeningen vastgesteld. In dit juridische document is bepaald wat er in de gemeente met de ruimte mag gebeuren. De bestemmingsplannen en beheersverordeningen leest u op de pagina bestemmingsplannen.

De structuurvisies van de gemeente Doetinchem:

Structuurvisie Doetinchem 2035

De Wet ruimtelijke ordening vraagt van gemeente, provincie en rijk om hun visie op het ruimtelijk beleid te geven. Dit kan voor delen van het grondgebied of voor bepaalde aspecten, maar de beschrijving van één visie (structuurvisie) voor het hele grondgebied is tegenwoordig een verplichting. De Structuurvisie Doetinchem 2035 is een integraal document en gaat in op aspecten als milieu, recreatie, onderwijs, woningbouw en economie. Het is de beschrijving van een toekomstbeeld in combinatie met de wenselijkheid van dingen en een dosis realisme.

Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Structuurvisie Doetinchem 2035 vastgesteld. Voor meer informatie over de structuurvisie kunt u contact opnemen met mevrouw Y. van Tienen, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.

Inzage

De Structuurvisie Doetinchem 2035 kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Lees ook de bijlage structuurvisie Doetinchem 2035.pdf (9,75 MB)

Gebiedsvisie Bethlehem

Het gebied tussen de stad Doetinchem en het dorp Gaanderen is in vele opzichten bijzonder. Het bevat zowel landschappelijke, recreatieve als cultuurhistorische waarden. Deze bijzondere waarden staan niet zozeer onder druk, maar bieden vooral unieke kansen voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Ook bleken er in het gebied verschillende initiatiefnemers met concrete plannen rond te lopen. Het blijkt dat bij deze plannen een toegesneden toetsingskader en onderlinge afstemming ontbreekt. In het kader van het LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP+) is een verkenning uitgevoerd naar de wenselijke ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Deze verkenning is weergegeven in de gebiedsvisie Bethlehem. De gebiedsvisie is opgesteld ter behoud en versterking van de bijzondere waarden. Verder geeft de visie oplossingsrichtingen voor gesignaleerde knelpunten, geeft mogelijkheden om bestaande ontwikkelingen in goede banen te leiden en om de potenties te benutten voor een integrale ontwikkeling van het gebied.

In maart 2009 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de gebiedsvisie Bethlehem als structuurvisie vastgesteld.

Bekijk de documenten van Gebiedsvisie Bethlehem.

Doetinchem Cultuurhistorierijk

Op 3 november 2008 heeft de gemeenteraad de nota Doetinchem: cultuurhistorierijk definitief vastgesteld als beleidskader en structuurvisie. Dit betekent dat de cultuurhistorie aan het begin van de planvorming wordt opgenomen en als serieus onderdeel zal meewegen in bestemmingsplannen. De nota Doetinchem: Cultuurhistorierijk beoogt Doetinchem op de kaart te zetten als cultuurhistorierijke gemeente. Zo wordt het buitengebied geïnventariseerd. Daarnaast worden het industrieel erfgoed en de naoorlogse stedenbouw onderzocht op waarde en toekomstige mogelijkheden. Ook wordt er veel aandacht geschonken aan kwaliteitsverhogende maatregelen met betrekking tot onderzoek, waardering, bescherming en ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed.

Bekijk de documenten van Doetinchem Cultuurhistorierijk.

Beleidskader antennemasten

Als gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die per 1 juli 2009 van kracht is geworden, heeft de gemeenteraad op 12 februari 2009 het Beleidskader antennemasten als structuurvisie vastgesteld. Op deze pagina vindt u dit beleidskader.

Bekijk de documenten van Beleidskader antennemasten

Beleidslijn Fysiotherapie, Fitnesscentra en Gezondheidscentra

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is 1 juli 2009 van kracht gegaan. De gemeenteraad heeft hier door op 12 februari 2009 de Beleidslijn Fysiotherapie, Fitnesscentra en Gezondheidscentra als structuurvisie vastgesteld.

Bekijk de documenten van de Beleidslijn.

Perspectief detailhandel Doetinchem

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is per 1 juli 2009 in werking getreden. Als gevolg hiervan heeft de gemeenteraad in 2013 de nota Perspectief detailhandel Doetinchem als structuurvisie gewijzigd vastgesteld. In 2017 is ook de Visie boodschappenstructuur vastgesteld. Beide documenten kunt u hieronder inzien.

Detailhandelsbeleid aanpassing 2013 raadsvoorstel.pdf (981,2 KB)
Visie boodschappenstructuur gemeente Doetinchem 2017.pdf (4,33 MB)

Beleidsnota Accommodaties gefundeerd

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is per 1 juli 2009 in werking getreden. Als gevolg hiervan heeft de gemeenteraad op 12 februari 2009 de de beleidsnota Accommodaties gefundeerd.

Bekijk de documenten van de Beleidsnota Accommodaties gefundeerd.

Ruimte voor kantoren in Doetinchem

Als gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die per 1 juli 2009 van kracht is geworden, heeft de gemeenteraad op 12 februari 2009 de nota Ruimte voor kantoren in Doetinchem als structuurvisie vastgesteld.

Bekijk de documenten van de Ruimte voor kantoren in Doetinchem.

Mobiliteitsplan

Als gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die per 1 juli 2009 van kracht is geworden, heeft de gemeenteraad op 12 februari 2009 de nota Mobiliteitsplan als structuurvisie vastgesteld.

Bekijk de documenten van het Mobiliteitsplan.

Regionale structuurvisie Achterhoek

De Regionale structuurvisie Achterhoek kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Hebt u gevonden wat u zocht?