In een structuurvisie staat bijvoorbeeld waar mensen nu wonen, werken en recreëren. En ook waar deze functies zich kunnen ontwikkelen. Een structuurvisie kan gaan over de hele gemeente. En kan beleidsuitspraken doen op het brede terrein van de ruimtelijke ordening. Maar een structuurvisie kan ook alleen gaan over één bepaald onderwerp. Bijvoorbeeld waar kantoren mogen zijn en komen. Net als bestemmingsplannen en beheersverordeningen zijn structuurvisies helemaal digitaal en te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Wilt u meer weten over de inhoud van een structuurvisie? Kijk dan op de pagina Wat is een structuurvisie?.

Accommodaties gefundeerd

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is per 1 juli 2009 in werking getreden. Als gevolg hiervan heeft de gemeenteraad op 12 februari 2009 de de beleidsnota Accommodaties gefundeerd.

Bekijk de documenten van de Beleidsnota Accommodaties gefundeerd.

Beleidskader antennemasten

Als gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die per 1 juli 2009 van kracht is geworden, heeft de gemeenteraad op 12 februari 2009 het Beleidskader antennemasten als structuurvisie vastgesteld. Op deze pagina vindt u dit beleidskader.

Bekijk de documenten van Beleidskader antennemasten

Fitness, fysiotherapie en gezondheidscentra

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is 1 juli 2009 van kracht gegaan. De gemeenteraad heeft hier door op 12 februari 2009 de Beleidslijn Fysiotherapie, Fitnesscentra en Gezondheidscentra als structuurvisie vastgesteld.

Bekijk de documenten van Fitness, fysiotherapie en gezondheidscentra.

Gebiedsvisie Bethlehem

Het gebied tussen de stad Doetinchem en het dorp Gaanderen is in vele opzichten bijzonder. Het bevat zowel landschappelijke, recreatieve als cultuurhistorische waarden. Deze bijzondere waarden staan niet zozeer onder druk, maar bieden vooral unieke kansen voor de verdere ontwikkeling van het gebied. Ook bleken er in het gebied verschillende initiatiefnemers met concrete plannen rond te lopen. Het blijkt dat bij deze plannen een toegesneden toetsingskader en onderlinge afstemming ontbreekt. In het kader van het LandschapsOntwikkelingsPlan (LOP+) is een verkenning uitgevoerd naar de wenselijke ruimtelijke ontwikkeling van dit gebied. Deze verkenning is weergegeven in de gebiedsvisie Bethlehem. De gebiedsvisie is opgesteld ter behoud en versterking van de bijzondere waarden. Verder geeft de visie oplossingsrichtingen voor gesignaleerde knelpunten, geeft mogelijkheden om bestaande ontwikkelingen in goede banen te leiden en om de potenties te benutten voor een integrale ontwikkeling van het gebied.

In maart 2009 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de gebiedsvisie Bethlehem als structuurvisie vastgesteld.

Bekijk de documenten van Gebiedsvisie Bethlehem.

Mobiliteitsplan

Als gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die per 1 juli 2009 van kracht is geworden, heeft de gemeenteraad op 12 februari 2009 de nota Mobiliteitsplan als structuurvisie vastgesteld.

Bekijk de documenten van het Mobiliteitsplan.

Perspectief detailhandel

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening is per 1 juli 2009 in werking getreden. Als gevolg hiervan heeft de gemeenteraad in 2013 de nota Perspectief detailhandel Doetinchem als structuurvisie gewijzigd vastgesteld. In 2017 is ook de Visie boodschappenstructuur vastgesteld. Beide documenten kunt u hieronder inzien.

Ruimte voor kantoren

Als gevolg van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening die per 1 juli 2009 van kracht is geworden, heeft de gemeenteraad op 12 februari 2009 de nota Ruimte voor kantoren in Doetinchem als structuurvisie vastgesteld.

Bekijk de documenten van de Ruimte voor kantoren in Doetinchem.

Structuurvisie Doetinchem 2035

De Wet ruimtelijke ordening vraagt van gemeente, provincie en rijk om hun visie op het ruimtelijk beleid te geven. Dit kan voor delen van het grondgebied of voor bepaalde aspecten, maar de beschrijving van één visie (structuurvisie) voor het hele grondgebied is tegenwoordig een verplichting. De Structuurvisie Doetinchem 2035 is een integraal document en gaat in op aspecten als milieu, recreatie, onderwijs, woningbouw en economie. Het is de beschrijving van een toekomstbeeld in combinatie met de wenselijkheid van dingen en een dosis realisme.

Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Structuurvisie Doetinchem 2035 vastgesteld. Voor meer informatie over de structuurvisie kunt u contact opnemen met mevrouw Y. van Tienen, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.

Inzage

De Structuurvisie Doetinchem 2035 kunt u bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Hebt u gevonden wat u zocht?