Het klimaat verandert door de opwarming van de aarde. Dat komt door de uitstoot van het broeikasgas CO2, onder andere door het gebruik van fossiele brandstoffen. Hoe hoger de temperatuur op aarde, hoe meer we te maken krijgen met wateroverlast en droogte. Daarmee komen onze veiligheid, voedsel en drinkwater in gevaar. 

Om de uitstoot van CO2 tegen te gaan en dus verdere opwarming van de aarde te voorkomen met maximaal twee graden, zijn in 2015 in Parijs internationale klimaatafspraken gemaakt. Op basis hiervan heeft het kabinet op 28 juni 2019 het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd.

Een van doelen van dit klimaatakkoord is om in 2030 35 terawattuur (TWh)* aan grootschalige energie op te wekken via zon en wind op het vaste land. Dat levert in 2030 49% minder CO2-uitstoot op ten opzichte van 1990. In 2050 kan Nederland zelfs zo goed als energieneutraal zijn met een vermindering van 95%.

Om deze landelijke opgave te realiseren, hebben de 30 regio’s de taak om elk een Regionale Energiestrategie (RES) op te stellen, waarin de mogelijkheden voor opwekking van duurzame elektriciteit en warmte in de regio worden onderzocht. Zo ook in de Achterhoek.

In september 2020 is concept RES vastgesteld, waarin het aantal te leveren TWh grootschalige energie is bepaald. Daarna is in juli 2021 de RES 1.0 vastgesteld. In de RES 1.0  is de mogelijke verdeling van zon en wind op hoofdlijnen vastgelegd. Ook de zoekgebieden voor grootschalige windenenergie staan er in. In september/oktober behandelt de gemeenteraad de RES 1.0. Als deze definitief is vastgesteld werken we de RES 1.0 verder uit in een RES 2.0. De RES 2.0 moet in juli 2023 klaar zijn.

Meer informatie over de RES Achterhoek is te vinden op www.resachterhoek.nl

Hebt u gevonden wat u zocht?