Als de gemeente besluit om een nieuw bestemmingsplan te maken, kan het zijn dat u door dat bestemmingsplan schade lijdt. Uw woning kan bijvoorbeeld minder waard worden omdat het uitzicht minder wordt, omdat de privacy afneemt of omdat er geluidsoverlast ontstaat. Deze schade noemen we planschade. In sommige gevallen kunt u een tegemoetkoming in deze schade krijgen.

Een bestemmingsplan veroorzaakt niet altijd planschade. Planschade ontstaat pas als de nieuwe bouw- of gebruiksmogelijkheden nadelig voor u zijn in vergelijking met wat er maximaal mogelijk was in het oude bestemmingsplan. De feitelijke situatie is dus niet van belang.

Schade wordt niet altijd vergoed

Ook als de situatie voor u nadelig wordt gewijzigd, kan het zijn dat uw schade toch niet wordt vergoed:

 • als de ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt bij u bekend waren of bekend hadden kunnen of moeten zijn toen u uw onroerend goed kocht.
 • als deze minder bedraagt dan twee procent van de waarde van uw onroerend goed (bij waardevermindering) of minder dan twee procent van uw inkomen (bij inkomensverlies). Bedraagt de schade meer dan 2% dan krijgt u alleen het bedrag boven die 2% uitgekeerd, tenzij ook dat deel van uw schade binnen het normaal maatschappelijk risico valt. Er geldt dus een eigen risico van minstens 2%. Daarom wordt er gesproken van een tegemoetkoming in planschade en niet van een vergoeding van planschade.
  Dit is alleen anders in gevallen waarin er sprake is van directe planschade. Bijvoorbeeld als een planologische maatregel planschade veroorzaakt door een wijziging van de bestemming van de tot uw eigen onroerende zaak behorende grond. Of door het stellen van regels die op uw eigen onroerende zaak betrekking hebben. In deze gevallen geldt het eigen risico van ten minste 2% niet.
 • als de schade al geheel of gedeeltelijk op andere wijze is vergoed. Dan krijgt u of helemaal geen tegemoetkoming in planschade meer, of het reeds vergoede schadebedrag wordt van het totale schadebedrag afgetrokken.

Wanneer kan ik een tegemoetkoming in planschade aanvragen?

In grote lijnen kunt u een tegemoetkoming aanvragen als u schade lijdt door (zie artikel 6.1 Wro):

 • een besluit van burgemeester en wethouders of van de gemeenteraad;
 • én dat besluit onherroepelijk is. Dit betekent dat er geen bezwaar of beroep meer mogelijk is, of er is al onherroepelijk op een bezwaar of beroep beslist;
 • én het besluit gaat over:
  • de vaststelling van een bestemmingsplan, een inpassingsplan of een beheersverordening;
  • de vaststelling van een wijzigingsplan, een uitwerkingsplan of een nadere eis;
  • een omgevingsvergunning;
  • de aanhouding van het besluit omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning;
  • een provinciale verordening of een algemene maatregel van bestuur;
  • een exploitatieplan; of
  • een koninklijk besluit.

Geldt er een termijn voor het aanvragen van een tegemoetkoming?

Een tegemoetkoming in planschade kunt u alleen aanvragen binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van het schadeveroorzakende besluit. Na deze periode kunt u geen tegemoetkoming in planschade meer krijgen.

Tegemoetkoming in planschade aanvragen

U kunt een tegemoetkoming in planschade aanvragen door het aanvraagformulier (onder het uitklapveld Bijlagen) ingevuld en ondertekend te versturen naar: Burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem.

Kosten

Het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade kost € 500,-. Na het indienen van de aanvraag ontvangt u een brief waarin wij u verzoeken om ervoor te zorgen dat dit drempelbedrag planschade binnen vier weken op de bankrekening van de gemeente is bijgeschreven. Als u inderdaad schade lijdt dan krijgt u dit bedrag na afloop van de planschadeprocedure terug. Als uw aanvraag echter wordt afgewezen, dan bent u het geld kwijt.

Houd ook rekening met het normaal maatschappelijk risico (2% van de waarde van het eigendom) dat afgetrokken wordt van de eventueel vast te stellen schade, behalve in gevallen waarin er sprake is van directe planschade. Zie hierboven onder het kopje Schade wordt niet altijd vergoed.

Betalen drempelbedrag

Nadat u het drempelbedrag planschade (€ 500,-) hebt betaald en uw aanvraag ook voor het overige ontvankelijk is, neemt de gemeente uw aanvraag in behandeling. Om de onpartijdigheid van de beoordeling van uw aanvraag te garanderen, schakelt de gemeente een onafhankelijke deskundigencommissie (de planschadebeoordelingscommissie) in om een advies uit te brengen over uw aanvraag.

Advies planschadebeoordelingscommissie

De planschadebeoordelingscommissie stelt u in de gelegenheid uw aanvraag mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Ook de gemeente wordt door de commissie gehoord. Verder neemt de commissie de situatie ter plaatse op. Daarna brengt de commissie een conceptadvies uit en stelt u als aanvrager en ook de gemeente in de gelegenheid om op het conceptadvies te reageren. Na afloop van de reactietermijn maakt de commissie het advies definitief. Naar aanleiding van dat definitieve advies neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit op uw aanvraag.

Duur procedure

Deze hele procedure duurt al snel zeven maanden tot één jaar. Uiteraard doen wij ons best uw aanvraag zo snel mogelijk, maar toch zorgvuldig, te behandelen.

Bezwaar en beroep

Nadat het besluit aan u bekendgemaakt is, kunt u hiertegen binnen zes weken bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders als u het niet eens bent met het besluit. Voordat het college een besluit neemt op uw bezwaar, wordt zij geadviseerd door de onafhankelijke Commissie voor bezwaar van de gemeente Doetinchem. Deze commissie zal u in de gelegenheid stellen om gehoord te worden.
Mocht u het ook niet eens zijn met het besluit op uw bezwaar, dan kunt u binnen zes weken na bekendmaking van dat besluit beroep instellen bij de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden (griffierechten). De rechtbank zal u hierover verder informeren.
Voor meer informatie hierover kunt u ook kijken op de website www.rechtspraak.nl(externe link).

Wat is er nodig?

 1. Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier planschade met alle volgens dat aanvraagformulier benodigde bijlagen. U kunt het aanvraagformulier planschade vinden onder het uitklapveld Bijlagen.
 2. Relevante schriftelijke bewijzen of foto's ter ondersteuning van uw claim.
 3. Kopie eigendomsbewijs of eventueel contract economische overdracht.
 4. Eventueel informatie over inkomensderving.

Verordening planschadeadvisering

Meer informatie vindt u in de Verordening planschadeadvisering(externe link).

Hebt u gevonden wat u zocht?