Doetinchem zet in op verder investeren en ontwikkelen richting 2036 In de plannen van het bestuur van Doetinchem lees je in alle haarvaten de ambitie: bouwen aan een aantrekkelijke en stabiele centrumgemeente. Een gemeente waarin het fijn wonen en werken is. En, waar ook mensen van buiten de gemeente graag verblijven. Om dat te bereiken willen we onze kwaliteiten nog verder versterken en meer inwoners aantrekken. Meer inwoners betekent een stabiele basis voor onze voorzieningen, meer personeel voor onze bedrijven en meer levendigheid. ‘Samen groeien in kwaliteit’, noemen we dat. Daar blijven we in 2024 volop aan werken.


Groeien is nodig om aantrekkelijk te kunnen blijven. Tegelijkertijd is het makkelijker gezegd dan gedaan. Het heeft gevolgen voor alle terreinen. Van het aantal benodigde huisartspraktijken tot aan onze infrastructuur. En van onderwijs tot aan bedrijvigheid. Die groei in goede banen leiden vraagt om goed denkwerk en een brede aanpak. De tijd van kortetermijndenken is voorbij. Alles hangt met elkaar samen en het is aan ons de taak om zoveel mogelijk kansen aan elkaar te verbinden.


We werken op verschillende vlakken aan onze aantrekkingskracht

Mensen wonen graag in gemeente Doetinchem. Dat zie je terug aan ons inwoneraantal dat ieder jaar groeit. We doen mooie dingen, maar willen onze aantrekkingskracht verder vergroten. Dat doen we bijvoorbeeld door in 2024 verder te werken aan onze bereikbaarheid en met de ontwikkeling van de spoorzone. Dit gebied rond het station Doetinchem biedt veel kansen en is in potentie de bruisende toegangspoort van onze stad. Daarnaast geven we een impuls aan bewegen, ontmoeten en beleven in de openbare ruimte. Dat vergroot de leefbaarheid van wijken. Om ervoor te zorgen dat onze schoolgebouwen blijven aansluiten op veranderingen in de toekomst maken we hier veel geld voor vrij. En, we verhogen ons cultuurbudget om ook op dat vlak meer mensen aan te spreken. Bomen en planten verrijken onze gemeente. Daarbij willen we ook de gevolgen van klimaatverandering tegengaan. We investeren daarom veel in biodiversiteit en in onze klimaataanpak. Ook maken we budget vrij om woningen te verduurzamen.

De puzzel met schaarse ruimte

Veel vraagstukken doen in de zoektocht naar antwoorden een beroep op ruimte. We zijn een gemeente met een relatief kleine oppervlakte. Dat maakt het extra belangrijk om zorgvuldig met het aantal vierkante meters om te gaan. Denk aan de vraag naar meer woningen, naar meer ruimte voor bedrijvigheid en naar het behouden en versterken van een leefbaar landelijk gebied. Op het gebied van wonen komen veel uitdagingen samen. Starters hebben nog altijd moeite een woning te vinden. En ook senioren zien weinig mogelijkheden door te stromen naar een levensloopbestendige woning. Daarbij verandert de bevolking. De leeftijdssamenstelling is in beweging en er komen meer mensen bij van buitenaf. Dat maakt dat we alle zeilen bij moeten zetten om aan die woonbehoeften te kunnen voldoen. Onze woonvisie 2023 – 2036 helpt ons hier verder mee op weg.

Verstandig investeren met oog voor onzekerheden

Gemeente Doetinchem staat er financieel gezien goed voor. Toch moeten we bedacht zijn op een aantal onzekerheden. Vooral de omvang en de verdeling van het geld dat we van het Rijk krijgen is onzeker. Daarbij komen landelijk gezien taken op ons af waarbij we nog niet weten of het geld wat we daarvoor krijgen ook voldoende is. Daarnaast nemen we onze verantwoordelijkheid bij het onderdak bieden aan statushouders en asielzoekers. We blijven ons op alle vlakken inzetten voor een mooie en prettige gemeente voor iedereen.