Privacyverklaring

Logo Laborijn, samen werkt
Zoeken
U bent hier: Home / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Laborijn respecteert de privacy van betrokkenen en gaat op een veilige manier met persoonsgegevens om. In deze privacyverklaring geven we aan welke persoonsgegevens Laborijn verwerkt, waar we deze voor gebruiken en met wie we ze delen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van de uitvoering van de Participatiewet en de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gebruiken wij uw gegevens. Dat zijn persoons- en contactgegevens, maar ook gegevens betreffende uw woon- en leefsituatie, uw inkomen, uw vermogen, uw opleiding, en gegevens met betrekking tot de inschakeling in arbeid. In bepaalde gevallen verwerken wij ook uw medische gegevens en uw gegevens rondom mogelijk strafrechtelijk verleden. Wanneer wij vermoeden dat iemand ten onrechte een uitkering ontvangt, doen we daar onderzoek naar. Hierbij kunnen we gebruikmaken van bijzondere opsporingsmethoden, zoals huisbezoeken en heimelijke waarnemingen.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens gebruiken wij om u te begeleiden naar werk, en om het recht op, en de hoogte van uw uitkering vast te stellen.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Laborijn voert de Participatiewet (Pw) uit voor de Achterhoekse gemeenten Aalten, Doetinchem en Oude IJsselstreek. Voor de gemeente Montferland voeren wij alleen de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Wij begeleiden inwoners naar een zo zelfstandig mogelijk leven door werk, ontwikkeling, en waar nodig inkomensvoorziening.

Voor de uitvoering van deze wettelijke taken moeten we beschikken over persoonsgegevens. Dit is in de verschillende wetten vastgelegd. In uitzonderlijke gevallen vragen wij uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens. Dit doen we alleen als een wettelijke grondslag ontbreekt.

Met welke partijen worden uw persoonsgegevens gedeeld?

In een aantal gevallen mag, en moeten wij soms informatie verstrekken aan instanties zoals gemeenten, de Belastingdienst, het UWV, de Sociale Verzekeringsbank en zorgverzekeraars. Dit doen we alleen als daar een wettelijke grondslag voor bestaat.

Laborijn geeft geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie, tenzij er sprake is van een zwaarwegend gerechtvaardigd belang.

Bepaalde uitvoeringstaken worden door derden uitgevoerd, denk bijvoorbeeld aan een re-integratiebedrijf, een softwareleverancier of de sociale recherche. Hierbij houden we ons uiteraard aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en sluiten we een Verwerkersovereenkomst af. Hier staan afspraken in over het doel van de gegevensuitwisseling en de eisen waar het aan moet voldoen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens is nodig om onze taken goed uit te kunnen voeren of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelen deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door medewerkers met een geheimhoudingsplicht en uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. Daarbij zorgen we voor passende beveiliging van persoonsgegevens. Deze beveiliging is vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid.

Wilt u gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Voor inzage in uw persoonsgegevens kunt u dit formulier invullen. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Met het indienen van een inzageverzoek ontvangt u de volgende informatie:

  • of uw persoonsgegevens worden gebruikt, en zo ja:
  • het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • de categorieën van persoonsgegevens;
  • derde partijen aan wie uw persoonsgegevens eventueel zijn verstrekt;
  • de bewaartermijn van uw persoonsgegevens.

Binnen 4 weken krijgt u reactie.

Gebruiken wij niet de juiste gegevens van u of zijn ze niet compleet? Dan kunnen wij op uw verzoek uw gegevens aanpassen, aanvullen of eventueel verwijderen. Daarnaast kunt u ook een algemene vraag stellen, melding doen over of bezwaar maken tegen het gebruik van persoonsgegevens door ons. U kunt dit schriftelijk of per e-mail bij ons indienen. U moet zich hiervoor legitimeren. We handelen uw verzoek binnen 4 weken af.

Cookies

Laborijn.nl gebruikt cookies voor webstatistieken en webformulieren.

De cookies voor de webstatistieken leveren informatie over het gedrag van de bezoeker. We gebruiken deze informatie om de dienstverlening aan u te verbeteren.
Dit soort cookies hebben geen impact op uw privacy en vallen onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. Daarom vragen we geen toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

De cookies voor de webformulieren onthouden de ingevulde waarden in het formulier, totdat u het formulier verzendt. Aan het eind van uw sessie wordt de cookie automatisch verwijderd.

Heeft u vragen of klachten?

Als u vragen of klachten heeft over deze Privacyverklaring of het Privacybeleid, kunt u contact opnemen met de Functionaris Gegevensbescherming via privacy@laborijn.nl.