Bezwaar en beroep

Bezwaar en beroep

Als u het niet eens bent met de beslissing over uw uitkering, kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Dit moet u doen binnen 6 weken na de datum waarop u kennis hebt kunnen nemen van de beslissing.

Wanneer maakt u bezwaar?

U kunt schriftelijk bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit over bijvoorbeeld de hoogte van uw uitkering, de beëindiging van uw uitkering of met een verlaging van uw uitkering.

Bij wie en hoe maakt u schriftelijk bezwaar?

Uw bezwaar dient u per brief in. Zo’n brief heet een bezwaarschrift. U stuurt deze brief naar het bestuur van Laborijn. Het adres staat in de beschikking die u heeft gehad. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken nadat de beschikking aan u is verstuurd, bij Laborijn binnen zijn.

Wat vermeldt u in uw bezwaarschrift?

In uw bezwaarschrift schrijft u:

• de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft

• het besluit waartegen u bezwaar maakt

• de redenen waarom u bezwaar maakt

• uw volledige naam en adres

U voegt bij uw bezwaarschrift een kopie van de beschikking waartegen u bezwaar maakt. Let op: schrijf uw bezwaarschrift in de Nederlandse taal.

Wat doet Laborijn met uw bezwaarschrift?

U ontvangt binnen een paar dagen een bevestiging dat Laborijn uw bezwaarschrift heeft ontvangen. Wij leggen uw bezwaarschrift voor aan een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Met ‘onafhankelijk’ wordt bedoeld dat deze commissie bestaat uit mensen die niet bij Laborijn werken.

Hoorzitting
Als het bezwaarschrift aan de wettelijke eisen voldoet, nodigt de commissie u uit. U mag uw bezwaar dan komen toelichten tijdens een hoorzitting. Medewerkers van Laborijn krijgen tijdens de hoorzitting ook de gelegenheid het besluit toe te lichten. De commissie brengt na de hoorzitting het bestuur van Laborijn op de hoogte van haar bevindingen. Het bestuur neemt vervolgens een beslissing. Over dit besluit ontvangt u een brief.

Gesprek
Het kan ook gebeuren dat Laborijn u eerst uitnodigt voor een gesprek om te kijken of uw bezwaar in een overleg kan worden opgelost. Dit gebeurt dan voordat uw bezwaar naar de commissie gaat. Soms lukt het om via dat gesprek een probleem of situatie op te lossen.

Wat als u het niet eens bent met de uitspraak?

Als u het niet eens bent met de beslissing van het bestuur van Laborijn, kunt u in beroep gaan. Dat doet u bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Het adres van de rechtbank vindt u in de brief waarin staat dat uw bezwaar ongegrond is verklaard. Als u het met de uitspraak van die rechtbank ook niet eens bent, kunt u tenslotte in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Hoe dit werkt, hoort u bij het besluit van de rechtbank.