Met een bestemmingsplan legt de gemeente de definitieve bestemming van gronden en gebouwen vast. In een bestemmingsplan zijn regels vastgelegd voor allerlei zaken zoals: huizen, straten, winkels, fabrieken en bossen. De gemeente kan dit ook in een beheersverordening vastleggen. Dan wordt het bestaande gebruik vastgelegd.

De meeste plannen kunt u digitaal inzien:

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen in procedure

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen onherroepelijk

U kunt een bestemmingsplan inzien op het stadhuis.

Het is mogelijk dat de gemeente voor een ontwikkeling een nieuw bestemmingsplan opstelt. Deze kunt u vinden bij officiële bekendmakingen.

De bestemmingsplannen en beheersverordeningen zijn de enige plannen met betrekking tot de ruimtelijke ordening dat rechten en plichten juridisch vastlegt. Het plan regelt waar en wat gebouwd of aangelegd mag worden en welk gebruik is toegestaan. Als u wilt weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen, kunt u bij de gemeente het betreffende bestemmingsplan of beheersverordening inzien. In het plan staan regels over het gebruik van de grond en van de zich daarop bevindende bouwwerken. Zo staat er bijvoorbeeld of een gebied een industriële functie of een woonfunctie heeft.

Bestemmingsplannen en beheersverordeningen zijn voor iedereen bindend. Dit geldt niet alleen voor burgers, bedrijven en instellingen maar ook voor de gemeente.

Een plan bestaat uit:

  • een plankaart
  • regels
  • toelichting
  • eventuele bijlagen

Hebt u gevonden wat u zocht?