Woningbouw

RSS

Actueel bericht, 12 oktober 2016

De gemeenteraad heeft op 22 september 2016 besloten dat alle ongebruikte woningbouwmogelijkheden uit bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen zullen worden geschrapt.

Aanleiding

De Achterhoek is een krimpregio. Minder inwoners betekent dat er minder woningen nodig zijn. Doetinchem heeft regionale afspraken met de andere Achterhoekse gemeenten over het maximaal aantal te bouwen woningen. Tot 2025 mogen in de gemeente Doetinchem 1.375 nieuwe woningen worden gebouwd. De gemeenteraad heeft daarom op 22 september 2016 besloten dat alle ongebruikte woningbouwmogelijkheden uit bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen zullen worden geschrapt. Daarnaast heeft de gemeenteraad een zevental voorwaarden vastgesteld waaraan nieuwbouwplannen voor woningen worden getoetst.

Stukken ter inzage

Vanaf donderdag 13 oktober ligt het raadsbesluit “Uitvoering herziene woningbouwstrategie” (besluit d.d. 22 september 2016) met alle daarbij behorende bijlagen gedurende een periode van ten minste twaalf maanden ter inzage in het stadhuis. U kunt het raadsbesluit met bijlagen op de volgende manieren inzien:
- op papier in de gemeentewinkel;
- digitaal op www.doetinchem.nl/woningbouw.

Heeft dit gevolgen voor u?

U heeft al een woningbouwinitiatief ingediend bij de gemeente
De gemeente beoordeelt reeds ingediende woningbouwinitiatieven aan de hand van zeven voorwaarden die verderop in dit artikel worden genoemd.

 • Woningbouwinitiatieven die niet aan één meer voorwaarden voldoen:

Voldoet uw initiatief niet aan één of meer van die zeven voorwaarden, dan staat uw initiatief op de nominatie om te worden gestopt. Voor die initiatieven geldt een overgangstermijn van 12 maanden. Die overgangstermijn begint één dag na deze bekendmaking, d.w.z. op 13 oktober 2016. Zolang u evenwel activiteiten ontplooit die gericht zijn op de voltooiing van uw initiatief binnen een redelijke termijn, mag u voorlopig (onder voorwaarden) doorgaan met uw initiatief.

 • Overige woningbouwinitiatieven buiten Gaanderen:

Voor alle overige initiatieven buiten Gaanderen – in Gaanderen is de situatie anders (zie hieronder) – geldt het volgende: uw initiatief mag voorlopig (onder voorwaarden) doorgaan, zolang u activiteiten ontplooit die gericht zijn op de voltooiing van uw initiatief binnen een redelijke termijn.

Een aantal van deze initiatieven is nog niet aan de zeven voorwaarden getoetst. Als te zijner tijd mocht blijken dat uw initiatief niet aan één of meer van de zeven voorwaarden voldoet en om die reden alsnog op de nominatie komt te staan om te worden gestopt, dan ontvangt u daarover op een later tijdstip bericht van de gemeente. De overgangstermijn voor uw initiatief start dan op het moment van ontvangen van dat bericht van de gemeente.

 • Woningbouwinitiatieven in Gaanderen:

Voor initiatieven in Gaanderen is op 4 augustus 2016 al een overgangstermijn gestart in verband met de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan ‘Uitsluiten woningbouw Gaanderen-2016’. De overgangstermijn in Gaanderen eindigt op het moment van terzinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. Vooralsnog verwachten we dat dat in het voorjaar van 2017 zal zijn.

In de bij het raadsbesluit gevoegde woninglijst (pdf-document, 350 KB) kunt u zien hoe uw bouwinitiatief beoordeeld is. Als u vragen heeft over deze beoordeling en als u wilt weten welke voorwaarden op uw bouwinitiatief van toepassing zijn kunt u contact opnemen met de regisseur van de gemeente die bij uw bouwinitiatief betrokken is.

U heeft nog geen woningbouwinitiatief ingediend bij de gemeente en u bent eigenaar van een stuk grond, waarop volgens het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan GEEN nieuwe woningen mogen worden gebouwd

Indien u een woningbouwinitiatief indient bij de gemeente, dan toetst de gemeente uw initiatief aan de zeven voorwaarden. Initiatieven die niet aan één of meer van die voorwaarden voldoen worden niet in procedure gebracht. Alle andere initiatieven worden in procedure gebracht, voor zover dat past binnen de regionale afspraken.

U heeft nog geen woningbouwinitiatief ingediend bij de gemeente en u bent eigenaar van een stuk grond, waarop volgens het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan WEL nieuwe woningen mogen worden gebouwd

Eigenaren van grond, waarop volgens het huidige bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan één of meer nieuwe woningen mogen worden gebouwd, maar die nog geen concrete bouwplannen hebben ingediend bij de gemeente, moeten rekening houden met het volgende: de gemeente gaat alle ongebruikte woningbouwmogelijkheden uit bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen schrappen. Met dat schrappen begint de gemeente op zijn vroegst 12 maanden na deze bekendmaking.

 • Dient u een woningbouwinitiatief in bij de gemeente vóórdat uw woningbouwmogelijkheid geschrapt is, dan wordt uw initiatief niet getoetst aan de zeven voorwaarden. U mag doorgaan met uw initiatief zolang u activiteiten ontplooit die gericht zijn op de voltooiing van uw initiatief binnen een redelijke termijn.
 • Dient u een woningbouwinitiatief in bij de gemeente nadat uw woningbouwmogelijkheid geschrapt is, dan toetst de gemeente uw initiatief aan de zeven voorwaarden. Initiatieven die niet aan één of meer van die voorwaarden voldoen worden niet in procedure gebracht. Alle andere initiatieven worden in procedure gebracht, voorzover dat past binnen de regionale afspraken.

Voorwaarden aan nieuwbouw

Woningbouwinitiatieven die gedurende of na afloop van de overgangstermijn van 12 maanden na deze bekendmaking worden ingediend en die niet passen binnen het bestemmingsplan worden getoetst aan de volgende zeven voorwaarden:

 1. het initiatief bevat meer dan vijf woningen en ligt aan een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom van de kern Doetinchem, de kern Gaanderen of de kern Wehl/Nieuw Wehl;
 2. het initiatief is al gedeeltelijk ontwikkeld of de bouw is al gestart en er hebben in de laatste 12 maanden substantiële ontwikkelingen plaatsgevonden, die naar hun aard en omvang duidelijk gericht zijn op voltooiing van het initiatief binnen een redelijke termijn;
 3. het initiatief betreft de laatste woningen van een project, dat al voor minimaal 80% is gerealiseerd;
 4. het initiatief bevat minimaal 75% corporatiewoningen in de sociale sector;
 5. het initiatief maakt onderdeel uit van een onderhandelingsakkoord, collegebesluit of raadsbesluit dat niet ouder is dan 12 maanden of het initiatief maakt onderdeel uit van een privaatrechtelijk contract tussen de initiatiefnemer en de gemeente, waarvan de gemeente (nog) geen afstand kan nemen;
 6. het initiatief voorkomt verloedering of leegstand of heft deze op, op een naar het oordeel van het college belangrijke locatie en er zijn geen andere mogelijkheden om verloedering of leegstand tegen te gaan;
 7. het initiatief betreft de splitsing van een cultuurhistorisch waardevol pand in het buitengebied en er zijn gerekend vanaf de dag van de bekendmaking van het besluit over het raadsvoorstel minder dan 20 cultuurhistorische panden in het buitengebied gesplitst.

Aan initiatieven die niet aan één of meer van deze voorwaarden voldoen zal de gemeente geen medewerking verlenen. Aan initiatieven, die wel aan één of meer van deze voorwaarden voldoen zal de gemeente mogelijk wel medewerking verlenen, maar alleen voor zover dat past binnen de regionale afspraken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeentewinkel, tel. (0314) 377 377.

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen