Inwoner > Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. Met deze wet heeft de overheid de vergunningen voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu samengevoegd in de omgevingsvergunning. U kunt hierdoor verschillende vergunningen in één keer regelen. Er is nu nog maar één aanvraag en één procedure.

Vergunning nodig of niet?

U hoeft niet in alle gevallen een omgevingsvergunning aan te vragen. Via het omgevingsloket www.omgevingsloket.nl kunt u een vergunningcheck doen.

Bij een vergunningcheck wordt duidelijk of u:

 • wel of geen vergunning nodig hebt
 • geen vergunning nodig hebt, maar wel meldingsplichtig bent

U hebt de vergunningcheck gedaan, maar twijfelt of u een omgevingsvergunning nodig hebt? Maak een afspraak met een medewerker van loket bouwen en wonen om uw plannen te bespreken.

Misschien hebt u geen omgevingsvergunning nodig, bepaalde regels blijven gelden. Zo moet u altijd aan de bouwtechnische regels van het Bouwbesluit voldoen: uw bouwwerk moet gezond en veilig zijn. Daarnaast kan de gemeente in uitzonderlijke gevallen optreden tegen het uiterlijk van uw bouwwerk. Met vragen hierover kunt u terecht bij het loket bouwen en wonen in de gemeentewinkel.

Randvoorwaarden voor uitvoeren van werkzaamheden dicht bij bomen

In de Bomenposter (pdf, 812 kB) en in de folder Tien geboden bomen (pdf, 344 kB) staan de randvoorwaarden voor als u werkzaamheden gaat uitvoeren dicht bij bomen. In de bomenposter wordt uitgelegd over hoe je werkt rondom bomen en aan de hand van tekeningen worden de randvoorwaarden uitgelegd. In de folder staan 10 geboden voor de bouw of aanleg bij bomen.

Waarvoor hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig?

 • het bouwen, verbouwen of slopen van een bouwwerk (zoals een huis)
 • het veranderen van een bedrijf op het gebied van milieu
 • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
 • het aanleggen van een weg
 • het maken van een uitrit
 • het kappen van een boom of vellen van een houtopstand

Hebt u voor bouwen, verbouwen of slopen een omgevingsvergunning nodig?

Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen, dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie beslist of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. In de welstandsnota (pdf, 14,6 MB) van de gemeente staan de welstandseisen. Meer informatie over welstand en u wilt ook de beeldkwaliteitplannen bekijken, ga dan naar Bouw en verbouw, welstand.

Aanvragen vooroverleg

 • Voor het aanvragen van een vooroverleg zie informatie onder het kopje Aanvullende informatie.

Aparte aanvraag of melding

Hulp van de gemeente

Twijfelt u of uw plannen wel haalbaar zijn? Maak dan een afspraak met de gemeente voor een vooroverleg. U kan hier het omgevingsloket voor gebruiken (zie instructie voor aanvragers). Ook is het voor u en de gemeente van belang dat een aanvraag in één keer compleet is. Weet u niet goed hoe u te werk moet gaan? Neem dan contact op met een medewerker van het loket bouwen en wonen, telefoonnummer (0314) 377 377.

Wilt u verbouwen?

Denk dan aan de voordelen van duurzaam bouwen. In veel gevallen zijn er subsidies aan te vragen bij de gemeente, de provincie of de nationale overheid. Kijk voor meer informatie op de pagina duurzaamheid.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

 1. U dient uw aanvraag in bij de gemeente. Digitaal doet u dit via www.omgevingsloket.nl.
 2. De gemeente stuurt een bericht van ontvangst en publiceert de aanvraag in een huis-aan-huisblad. Ook controleert de gemeente of de aanvraag compleet is. Als er nog stukken ontbreken krijgt u bericht.
 3. De gemeente beoordeelt uw aanvraag inhoudelijk en of hij aan alle wettelijke eisen voldoet. Gaat u bouwen, dan wordt uw aanvraag ook getoetst aan de technische eisen uit het Bouwbesluit (brandveiligheid, ventilatie, etc.).
 4. De gemeente laat u voor een reguliere aanvraag binnen 8 weken weten of u wel of niet een omgevingsvergunning krijgt. De tijd die u nodig heeft om uw aanvraag compleet te maken (zie stap 2) wordt bij de beslistermijn van de gemeente opgeteld. De gemeente publiceert het besluit in een huis-aan-huisblad. Belanghebbenden, bijvoorbeeld omwonenden, kunnen dan nog maximaal 6 weken in de gelegenheid worden gesteld om bezwaar in te dienen. Daarna is uw vergunning definitief.

Extra toelichting op het aanvraagproces vindt u in het formulier Formule 1 (pdf, 77 KB)

Wanneer uw bouwwerk klaar is, moet u dit bij de gemeente melden

Zodra uw bouwwerk is afgebouwd en klaar is om in gebruik te nemen, meldt u dit met het formulier gereedmelding bouwwerk. U kunt dit zonder DigiD online invullen. Hebt u gebouwd overeenkomstig de omgevingsvergunning, dan mag u het bouwwerk in gebruik nemen. Lukt het niet het online formulier in te vullen? Bel het algemene nummer van de gemeente Doetinchem en vraag naar het formulier dat u nodig hebt.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U voert de vergunningcheck uit. Daarna vraagt u een vergunning aan als dit nodig is.

Vergunningcheck

Houdt uw DigiD bij de hand voor het digitaal indienen van uw aanvraag. Bent u een bedrijf, houdt uw KvK nummer bij de hand voor het digitaal indienen van uw aanvraag. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u dit aanvragen via de website www.digid.nl

 1. Ga naar www.omgevingsloket.nl
 2. Ga vervolgens naar de vergunningencheck (zie tips hieronder)
 3. Geef aan of u de check als burger of bedrijf doet
 4. Neem de stappen door. (Bovenin het scherm zijn deze te volgen)
 5. Heeft u alle stappen ingevuld? Dan ziet u of u wel of geen vergunning nodig heeft.
 6. Heeft u een vergunning nodig? U kunt direct het aanvraagformulier omgevingsvergunning digitaal indienen. Het is ook mogelijk om op papier de aanvraag in te dienen (in viervoud!)

Het digitaal aanvragen heeft de voorkeur en de kosten hiervoor zijn lager.

Tips vergunningencheck

 • De vraag of de woning en/of pand in een beschermd stads- of dorpsgezicht ligt, kunt u voor de gemeente Doetinchem antwoorden met nee. De gemeente Doetinchem kent geen beschermde stads- of dorpsgezichten.
 • Wanneer u de check heeft gedaan, krijgt u te zien of u wel of geen omgevingsvergunning nodig heeft. Soms geeft de uitslag ook aan dat misschien een ruimtelijke procedure nodig is. Dit heeft te maken met het bestemmingsplan dat voor dat gebied geldt.
  Veel bestemmingsplannen staan op de website van de gemeente Doetinchem www.doetinchem.nl/bestemmingsplannen 
 • Bij de papieren aanvraag wordt bij het item “samenstellen en downloaden” de volgende vraag gesteld": welke activiteiten zijn van toepassing? Zijn er naast de optie die al aangevinkt is geen activiteiten van toepassing? Vink dan aan 'geen van bovenstaande'.
U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

De kosten zijn afhankelijk van onder andere:

 • de bouwkosten
 • de benodigde werkzaamheden voor een vergunning
 • de te doorlopen procedures
   

Digitaal aanvragen omgevingsvergunning

Wanneer u een omgevingsvergunning via het omgevingsloket digitaal aanvraagt, wordt korting op de leges gegeven. De korting is € 150,-.

Prijzenoverzicht

2017

2016

2015

2014

2013

2012

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

Eén vergunningaanvraag, één manier van afhandelen met duidelijke afspraken en termijnen.

Eenvoudige aanvraag

Eenvoudige aanvragen zoals bouwen en slopen hebben een beslistermijn van 8 weken vanaf de ontvangstdatum. Deze termijn kan éénmalig met 6 weken verlengd worden. Wanneer het de gemeente niet lukt om binnen deze termijn een beslissing te nemen, wordt de vergunning automatisch verleend.

Complexe aanvraag

Complexere aanvragen volgen een uitgebreide procedure. Dat zijn aanvragen zoals bijvoorbeeld

 • de voormalige milieuvergunning of
 • als een ontheffing van het bestemmingsplan of
 • waarbij een rijksmonument wordt verbouwd.

De beslistermijn is dan 26 weken. Ook deze termijn kan éénmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet na die termijn automatisch verleend worden.

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Wanneer u een omgevingsvergunning aan wilt vragen, is het goed om zelf al voorwerk te verrichten.

U kunt uitzoeken:

 • of u een vergunning nodig heeft (via de vergunningencheck op www.omgevingsloket.nl)
 • wat het bestemmingsplan aan bouwmogelijkheden biedt
 • wat de bomenverordening zegt enz.

Het kan zijn dat u graag eerst vooroverleg wilt hebben over u aanvraag omgevingsvergunning. Het vooroverleg vindt plaats voordat uw uw vergunningaanvraag definitief indient. Bij het vooroverleg wordt onder andere het bestemmingsplan en welstand getoetst. Aan het vooroverleg zijn legeskosten verbonden (zie legesverordening bij tabblad Wat kost het). Uitzondering vormt de activiteit milieu en de activiteit kappen, hiervoor zijn geen leges verschuldigd. Bij het indienen van de definitieve aanvraag worden de kosten die in rekening gebracht zijn voor het vooroverleg verrekend.

Vooral bij het indienen van een complex plan, en/of een plan dat in strijd is met het bestemmingsplan is het zeer zinvol om eerst vooroverleg te hebben. Ook adviseren wij u bij het indienen van het vergunningaanvraag voor werkzaamheden milieu en monumenten om vooroverleg aan te vragen.

Aanvragen vooroverleg

Het vooroverleg kan alleen digitaal worden aangevraagd via www.omgevingsloket.nl. Door het invullen van een aanvraagformulier voor de werkzaamheden uit de omgevingsvergunning, wordt een voorlopige vergunningaanvraag aangemaakt. De aanvraag blijft een voorlopige aanvraag totdat op indienen wordt geklikt. Na het vooroverleg kunt u uw aanvraag dan definitief indienen. Bekijk voordat u een vooroverleg aanvraagt het document Uitleg aanvragen vooroverleg (pdf, 336 kB)

Stappenplan aanvraag vooroverleg

Zie hiervoor het document Uitleg aanvragen vooroverleg (pdf, 336 kB). Wanneer het vooroverleg bij ons is ontvangen, bekijkt een coördinator van de gemeente Doetinchem de voorlopige aanvraag. Het kan natuurlijk voorkomen dat het u niet lukt om het digitaal in te dienen. U kunt dan de aanvraag op papier uitprinten via www.omgevingsloket.nl en invullen. U moet dan wel een begeleidende brief toevoegen, waarin u duidelijk aangeeft dat u vooroverleg over uw plan wilt hebben. Zorg dat de stukken in tweevoud bezorgd worden bij de gemeente Doetinchem.

U vindt hier informatie over: "Lees ook"

Lees ook

Hier leest u meer over:

Werkzaamheden uitvoeren dichtbij bomen. In de bomenposter wordt uitgelegd over hoe je werkt rondom bomen en aan de hand van tekeningen worden de randvoorwaarden uitgelegd en in de folder staan 10 geboden voor de bouw of aanleg bij bomen:

Hieronder vindt u handige folders van het Ministerie van Vrom. Deze brochures beschrijven onder welke voorwaarden vergunningsvrij gebouwd mag worden. 

U vindt hier informatie over: "Veelgestelde vragen"

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik een vergunning nodig?

U kunt op www.omgevingsloket.nl een vergunningcheck uitvoeren. Of u een vergunning nodig hebt, ziet u dan direct. Soms is ook nader overleg met de gemeente nodig. U kunt dan contact opnemen met het loket bouwen en wonen.

Moet ik rekening houden met bomen als ik werkzaamheden ga uitvoeren?

Ja, u moeten rekening houden met de bomen. Zo moeten bijvoorbeeld bouwhekken 1 meter buiten de kroonprojectie worden geplaatst. Ook mogen voertuigen of bouwketen niet op het wortelpakket worden geplaatst. In de Bomenposter (pdf, 812 kB) en in de folder Tien geboden bomen (pdf, 344 kB) vindt u de randvoorwaarden. In de Bomenposter wordt aan de hand van tekeningen de randvoorwaarden uitgelegd. In de folder zijn de 10 geboden voor bouw of aanleg bij bomen opgenomen.

Welke activiteiten vallen onder de omgevingsvergunning?

De volgende activiteiten zijn in Doetinchem opgenomen in de omgevingsvergunning:

 • Bouwen
 • Slopen
 • Kapvergunning
 • Aanleggen
 • Uitrit
 • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
 • Brandveilig gebruik van gebouwen
 • Milieu
 • Vergunning voor indirecte lozingen
 • Monumenten

In een omgevingsvergunning zijn veel vergunningen opgenomen, maar niet allemaal.
Zo moet er onder andere nog steeds een aparte aanvraag worden ingediend voor bijvoorbeeld een rioolaansluiting, uitrit en een drank- en horecavergunning.

Hoe kan ik de omgevingsvergunning elektronisch aanvragen?

via het Omgevingsloket. U hebt hiervoor een DigiD inlogcode nodig.

Kan ik mijn vergunning ook nog op papier indienen?

Ja. Als u een computer heeft, kunt u eerst de vergunningcheck invullen. U kunt de uitkomsten uitprinten. De print gebruikt u dan bij het invullen van uw aanvraag op papier. Het digitaal invullen heeft overigens veel voordelen. U kunt voor uw aanvraag of melding gewoon thuis blijven. U hoeft ook geen rekening te houden met openingstijden van de Gemeentewinkel. De website van het Omgevingsloket is namelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken. Ook betaalt u bij het digitaal aanvragen minder legeskosten dan bij de aanvraag op papier. Verder scheelt het u print-, plot- en kopieerkosten. Een papieren aanvraag moet u namelijk in tweevoud indienen.

Kan ik in één keer meerdere activiteiten (bijv. bouw- en kaptoestemming) aanvragen?

Alles in één keer aanvragen is juist het voordeel van de Wabo. Wij adviseren u om de aanvraag zoveel mogelijk in één keer in te dienen. Het scheelt u en de gemeente veel werk. Daarom spaart u daarmee ook leges uit.

Hoe lang duurt het voordat ik mijn vergunning in huis heb?

Normaal gesproken acht weken. Als uw aanvraag in één keer helemaal volledig bij ons wordt ingediend, ontvangt u binnen deze termijn een besluit. Dus hoe completer uw aanvraag, hoe sneller u uw vergunning in huis kunt hebben. De gemeente mag de beslistermijn één keer met zes weken verlengen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als u nog aanpassingen wilt doorvoeren. Deze termijn geldt voor een reguliere procedure. Bij complexe aanvragen geldt een afwijkende termijn. Zie ook de info onder het kopje ‘Hoe lang duurt het’. 

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen