Inwoner > Leerlingenvervoer aanvragen

Leerlingenvervoer aanvragen

U vindt hier informatie over: "Online regelen"

Online regelen

U wilt een aanvraag voor leerlingenvervoer doen. U kunt direct het aanvraagformulier invullen. Dit kan nog voor het lopende schooljaar, maar ook voor het komende schooljaar. Let op welk formulier u gebruikt.

Tip: Zet uw bijlagen vast klaar op de computer

Logo DigiD

Lees de andere tabbladen door voor meer informatie.

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het vervoeren van kinderen naar en van school is op de eerste plaats een taak van de ouders en verzorgers. Bij sommige kinderen zorgt de gemeente voor een vervoersvoorziening of vergoeding. Bijvoorbeeld wanneer een kind een lichamelijke of verstandelijke beperking heeft en daardoor niet zelfstandig naar school kan gaan. Of als de basisschool van de gewenste levensovertuiging ver weg ligt.

Wanneer kunt u leerlingenvervoer aanvragen?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor leerlingen die gaan naar het (voortgezet) speciaal onderwijs en basisonderwijs van de gewenste levensovertuiging en speciaal basisonderwijs. Ieder jaar opnieuw moet u vóór 1 mei de vergoeding aanvragen.

Waarvoor kunt u een vergoeding aanvragen?

Fietsvergoeding, eventueel met begeleiding

U komt mogelijk in aanmerking voor een fietsvergoeding als de afstand van huis naar school meer is dan 6 km en de leerling is niet in staat zelfstandig al dan niet onder begeleiding met de fiets naar school te gaan. De afstand van huis naar school moet u berekenen met de ANWB routeplanner met de instelling fietsroute. Deze route moet voor de leerling begaanbaar en veilig zijn. De vergoeding voor het gebruik van een eigen fiets bedraagt € 0,09 per kilometer. De leerling is niet in staat zelfstandig al dan niet onder begeleiding met de fiets naar school te gaan. Waarom de leerling dit niet kan, legt u uit in het aanvraagformulier en u voegt wanneer nodig verklaring 1 en/of verklaring 2 bij. Uitleg over deze verklaringen vindt u onder het kopje Hoe werkt het? onderaan deze pagina bij Bijlagen.

Terug naar boven

Openbaar vervoer, eventueel met begeleiding

U kunt een vergoeding aanvragen voor de kosten van openbaar vervoer voor uw kind. Kan uw kind niet zelfstandig reizen, dan kunt u een vergoeding aanvragen voor de begeleiding. Dit kan alleen als:

 • de leerling jonger is dan negen jaar
 • de afstand van de woning naar de school meer dan 6 km is
 • er sprake is van een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking

Waarom de leerling niet zelfstandig kan reizen, legt u uit in het aanvraagformulier en u voegt wanneer nodig verklaring 1 en/of verklaring 2 bij. Uitleg over deze verklaringen vindt u onder het kopje Hoe werkt het? onderaan deze pagina bij Bijlagen.

Terug naar boven

Eigen vervoer

U kunt een vergoeding aanvragen voor de kosten van eigen vervoer van de leerling. Dit betekent echter niet dat automatisch aanspraak kan worden gemaakt op eigen vervoer. Eigen vervoer wordt maar in uitzonderlijke gevallen toegestaan.
Als het college besluit aan ouders een kilometervergoeding voor eigen vervoer toe te kennen, wordt dat gedaan volgens onderstaande tabel. De vergoeding geldt per voertuig en niet per kind.

Kilometervergoeding eigen vervoer
Aantal kilometers Vergoeding per kilometer
1 - 5000 € 0,24
5.001 - 10.000 € 0,18
10.001 - 20.000 € 0,14
20.001 en verder € 0,12

Terug naar boven

Aangepast vervoer

U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding op basis van de kosten van aangepast vervoer (via busje of taxi) als:

 • de geestelijke, zintuiglijke, psychische en/of lichamelijke beperking van de leerling aangepast vervoer vereist: voor deze leerling is het afstandscriterium van meer dan 6 kilometer niet vereist
 • de reistijd met openbaar vervoer meer dan 1½ uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer tot 50% of minder van de reistijd per openbaar vervoer kan worden teruggebracht
 • openbaar vervoer ontbreekt

Bij deze aanvraag moeten bewijsstukken meegezonden worden. Bijvoorbeeld: toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, verklaringen 1 en 2, medische verklaring(en).

Terug naar boven

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Voordat u een aanvraag voor leerlingenvervoer gaat invullen, is het van belang om vooraf de benodigde gegevens en bijlagen te verzamelen. Zet de bestanden die toegevoegd moeten worden alvast klaar op uw computer. U hebt om de aanvraag digitaal in te vullen een DigiD inlogcode en de gegevens van de leerling nodig, maar ook:

Gegevens van de school

Een school kan meerdere locaties hebben. Het is van belang dat u het precieze adres invult waar de leerling onderwijs volgt. Bepaal aan de hand van de volgende informatie op welk type school de leerling zit.

 • Een basisschool is:
  een school voor regulier basisonderwijs van een bepaalde godsdienst of levensbeschouwelijke richting.
 • Een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) is:
  een school voor leerlingen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden.
  Voor Doetinchem is dit SBO SAM, alle locaties in Doetinchem.
 • Een school voor voortgezet onderwijs is:
  een school voor regulier voortgezet onderwijs.
 • Een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs is:
  een school voor blinde en slechtziende kinderen (cluster 1)
  een school voor dove kinderen (cluster 2)
  een school voor slechthorende kinderen (cluster 2)
  een school voor kinderen met taal/spraak moeilijkheden (cluster 2)
  een school voor lichamelijk beperkte kinderen en/of een verstandelijke beperking (cluster 3)
  een school voor kinderen met meervoudige beperkingen
  een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZMLK) (cluster 3)
  een school voor kinderen die langdurig ziek zijn met een lichamelijke beperking (cluster 3)
  een school voor kinderen met ernstige gedragsmoeilijkheden of psychiatrische problematiek (cluster 4)
  een school voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen (ZMOK) (cluster 4)
  een school voor kinderen die langdurig ziek zijn (LZK) anders dan met een lichamelijke beperking (cluster 4)

Terug naar boven

Tweede adres

Wanneer een leerling niet altijd op het eerste vermelde adres verblijft, kunt u een eventueel tweede adres vermelden. Hierover moet u altijd contact opnemen met de gemeente, afdeling leerlingenvervoer. Ophalen of afzetten is uitsluitend mogelijk als het tweede adres op dezelfde route ligt en na goedkeuring door de gemeente.

Terug naar boven

Soort vervoer en bepaling afstand

Bij het bepalen van de afstand tussen de woning en de school moet de kortste voor de leerling voldoende begaanbare en veilige weg als uitgangspunt worden gehanteerd. Hiervoor geldt de afstand die de ANWB routeplanner als fietsroute aangeeft.

Terug naar boven

Bijlagen

Wanneer van toepassing, de volgende bijlagen klaarzetten:

 • IB60-formulier waarop het belastbaar inkomen van beide ouders staat. Vraag het formulier telefonisch aan bij de Belastingdienst. Let op: dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken.
  Een inkomensverklaring (IB60-formulier) kunt u bij de Belastingdienst opvragen. Belt u hiervoor 0800-0543. U hebt hiervoor uw BurgerServicenummer nodig.
 • Toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband.
 • Verklaring 1: Dit is medische informatie van de leerling. Deze informatie mag niet ouder zijn dan 2 jaar. De aard van de handicap of aandoening is zodanig dat uw kind niet met de fiets en/of openbaar vervoer, ook niet met begeleiding, kan reizen. Het gaat daarbij om diagnose(s) en verklaring(en) van een specialist/behandelend arts (niet de huisarts) en/of orthopedagoog/psycholoog/psychiater.
 • Verklaring 2: Als u om medische redenen zelf niet in staat bent uw kind te begeleiden, moet u hierover een recente verklaring van een arts bijvoegen.

Terug naar boven

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

 • Hebt u alle bestanden op uw computer klaargezet?
 • U vult onder het kopje online regelen het aanvraagformulier Leerlingenvervoer volledig in. Hiervoor hebt u een DigiD-code nodig.
 • Wanneer wij uw aanvraag ontvangen hebben, nemen wij een besluit.
  Is de aanvraag niet compleet, dan wordt deze niet in behandeling genomen.
 • U krijgt binnen 8 weken een brief.

Het aanvraagformulier online invullen lukt niet?

Lukt het u niet om het online aanvraagformulier in te vullen? Misschien lukt het u wel het online formulier in te vullen, maar hebt u problemen met het toevoegen van de bijlagen. In beide gevallen kunt u contact opnemen met de afdeling Leerlingenvervoer, telefoonnummer (0314) 377 377.
 

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Zit de leerling op basisonderwijs en/of speciaal basisonderwijs? Zo ja, dan is het mogelijk dat u als ouder een financiële bijdrage moet betalen. Om te bepalen hoe hoog de bijdrage is, is de volgende informatie van belang:

 • Hoogte gezamenlijk inkomen
 • Drempelbedrag
 • bijdrage naar financiële draagkracht (alleen van toepassing op leerling voor basisonderwijs)

Hoogte gezamenlijk inkomen

Vraagt u leerlingenvervoer aan voor schooljaar 2016-2017 en is uw gezamenlijke inkomen in 2014 meer dan € 25.200,-. Dan betaalt u een eigen bijdrage.
Vraagt u leerlingenvervoer aan voor schooljaar 2017-2018 en is uw gezamenlijke inkomen in 2015 meer dan € 25.650,-. Dan betaalt u een eigen bijdrage.

Afhankelijk van uw inkomen moet u een inkomensverklaring ((IB60-formulier) bijvoegen. Dit formulier vraagt u aan bij de Belastingdienst.

 • Voor het schooljaar 2016-2017 moet u deze verklaring bijvoegen als uw gezamenlijke inkomen minder is dan € 25.200,-.
 • Voor het schooljaar 2017-2018 moet u deze verklaring bijvoegen als uw gezamenlijke inkomen minder is dan € 25.650,-.

Het drempelbedrag is gekoppeld aan de in de verordening vastgestelde kilometergrens (zes kilometer). Is de te vervoeren afstand meer dan zes kilometer dan bestaat er aanspraak op vervoer.

Drempelbedrag

Een drempelbedrag is van toepassing bij leerlingen waarvoor een aanvraag is ingediend naar scholen voor basisonderwijs en speciale scholen voor basisonderwijs. Drempelbedrag wil zeggen dat, rekening houdende met inkomen en afstand aan de ouders een bijdrage wordt gevraagd in de vervoerskosten.
Als de leerling met het openbaar vervoer van huis naar school met 1 zone kan reizen, bent u een minimum drempelbijdrage verschuldigd van:

 • € 306,07 voor schooljaar 2016-2017 
 • € 311,58 voor schooljaar 2017-2018 

Als de leerling met het openbaar vervoer van huis naar school met 2 zones of meer kan reizen, bent u een drempelbijdrage verschuldigd van:

 • € 502,66 voor schooljaar 2016-2017
 • € 511,71 voor schooljaar 2017-2018

Voor het bepalen van het drempelbedrag wordt gebruikgemaakt van de in het verleden gebruikte zone-indelingen in het openbaar vervoer.

Bijdrage naar financiële draagkracht

Als de basisschool meer dan 20 kilometer van het huisadres ligt, bent u naast het drempelbedrag een bijdrage verschuldigd naar financiële draagkracht. Dit is afhankelijk van uw gezamenlijk inkomen.
De financiële bijdrage wordt vastgesteld via een in de verordening vastgestelde tabel. De bedragen worden jaarlijks aangepast. 

Bijdrage naar financiële draagkracht (schooljaar 2016-2017)
Inkomen in euro Eigen bijdrage in euro
0 - 33.500 Nihil
33.500 - 40.500 145
40.500 - 46.500 605
46.500 - 52.500 1.130
52.500 - 60.000 1.650
60.000 - 66.000 2.175
66.000 en verder Voor elke extra 5.000 € 535 erbij

Bijdrage naar financiële draagkracht (schooljaar 2017-2018)
Inkomen in euro Eigen bijdrage in euro
0 - 34.000 Nihil
34.001 - 41.000 145
41.001 - 47.500 600
47.501 - 53.500 1.120
53.501 - 61.000 1.635
61.001 - 67.000 2.155
67.001 en verder Voor elke extra 5.000 € 530 erbij

Nieuws

Uitgelicht

Contact

Stadhuis

Raadhuisstraat 2
Postadres: Postbus 9020
7000 HA Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl

afspraak maken melding openbare ruimte

algemeen contactformulier openingstijden 

Openingstijden

Gemeentewinkel

Raadhuisstraat 2
7001 EW Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail gemeente@doetinchem.nl
routebeschrijving

Openingstijden op afspraak

Openingstijden zonder afspraak

Maandag t/m vrijdag: 08.30 uur - 13.00 uur
Donderdagavond: 17.30 uur - 20.00 uur
(loket bouwen en wonen alleen op afspraak)

Zorgplein

Terborgseweg 21
7001 GM Doetinchem
Telefoon (0314) 377 377
E-mail zorgplein@doetinchem.nl

Laborijn

Telefoon (0314) 372 500

Meldpunt onderhoud

Havenstraat 80
7005 AG Doetinchem
Telefoon (0314) 377 444
E-mail 444@doetinchem.nl

Brengpunt

Ingang Roerstraat, Doetinchem

Online regelen