Op 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Op deze pagina vindt u alle stappen die u als politieke partij moet doorlopen om deel te nemen aan de verkiezingen.

Ondersteuningsverklaringen

Als een politieke partij of groepering mee wil doen aan de verkiezingen, heeft de partij voor de gemeenteraadsverkiezingen 20 ondersteuningsverklaringen nodig. Deelnemers moeten een schriftelijke verklaring ondertekenen waarmee ze aangeven de partij te ondersteunen. Deze ondersteuningsverklaring moet worden ingevuld op het gemeentehuis. Een ondersteuningsverklaring is nodig voor een partij of groepering die:

 • voor het eerst meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen.
 • bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel behaald heeft.
 • geen partijnaam geregistreerd heeft (blanco lijst).

Hoe het werkt?

 1. U neemt een geprint model H4 mee naar het gemeentehuis. Het formulier model H4 krijgt u van de partij of groepering.
 2. U ondertekent het model H4 in bijzijn van de ambtenaar.
 3. U identificeert zich met een identiteitsbewijs.
 4. De ambtenaar stelt uw identiteit vast en controleert of u niet bent uitgesloten van het kiesrecht, dus kiesgerechtigd bent.
 5. De ambtenaar maakt een aantekening in de Basisregistratie Personen en zet een stempel op het model H4.
 6. U neemt het model H4 mee en zorgt dat het bij de politieke partij/groepering terecht komt.
 7. De ondersteuningsverklaringen liggen na de kandidaatstelling openbaar ter inzage. Daarmee worden uw gegevens dus ook openbaar.

Het is niet toegestaan meer dan één ondersteuningsverklaring per persoon te tekenen. Een ondersteuningsverklaring kan niet worden ingetrokken. Zie Kieswet art. H 4.

Wanneer kunt u een ondersteuningsverklaring afleggen?

Voor de verkiezing van gemeenteraad op 14,15 en 16 maart 2021 kunt u als inwoner een ondersteuningsverklaring afleggen bij het team publiekszaken van gemeente Doetinchem. De ondersteuningsverklaring kan worden afgelegd van maandag 3 januari 2020 t/m maandag 31 januari 2021.

Voor meer informatie kunt u ook kijken op de website van de kiesraad.

Wij werken op afspraak

Wij adviseren u een afspraak te maken. Op die manier kunnen wij u de aandacht geven die nodig is en kunnen we voorkomen dat er te veel bezoekers in de hal aanwezig zijn. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen: telefoon (0314) 377 377. De openingstijden zijn maandag t/m donderdag 08.30-17.00 uur, donderdagavond van 17.30-20.00 uur en vrijdag van 08.30-13.00 uur.  

Geen afspraak?

Wij moeten ons houden aan de coronamaatregelen. Als u toch besluit zonder afspraak te komen, kan het voor komen dat u even buiten moet wachten in verband met het maximale aantal toegestane bezoekers in de hal. Bent u van plan met meerdere personen te komen? Houd er dan rekening mee dat er maximaal vijf personen tegelijk naar binnen mogen. 

Belangrijke data

Wat Wanneer
Waarborgsom registratie Uiterlijk 20 december 2021
Indienen registratie Uiterlijk 20 december 2021
Afleggen ondersteuningsverklaring 3 januari t/m 31 januari
Waarborgsom kandidatenlijst Uiterlijk 17 januari 2022
Voorinleveren kandidatenlijst 26 januari 2022
Inleveren kandidatenlijst 31 januari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00 uur
Onderzoek kandidatenlijst 1 februari 2022
Ter inzagelegging kandidatenlijsten 1 februari 2022 direct na onderzoek
Lijstnummering 4 februari 2022 om 16.00 uur
Bekendmaking geldigheid kandidatenlijst 4 februari 2022 om 16.00 uur
Dag van stemming 14, 15 en 16 maart 2022
Vaststelling definitieve uitslag 21 maart 2022
Onderzoek geloofsbrieven Tussen 21 en 30 maart 2022
Beëdiging nieuwe raad 31 maart 2022

Kandidaatstelling

Als uw partijnaam is geregistreerd volgt het samenstellen en registreren van de kandidatenlijst. De dag van de kandidaatstelling is 31 januari 2022. Op 31 januari 2022 tussen 09.00 uur en 17.00 uur moeten de politieke partijen de kandidatenlijsten inleveren bij het hoofdstembureau bij het team publiekszaken, Raadhuisstraat 2 te Doetinchem. De persoon die de kandidatenlijst inlevert, moet bevoegd zijn om deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van de gemeente Doetinchem. Deze inleveraar moet zich identificeren met een geldig reisdocument of rijbewijs.

Voorinlevering kandidaatstelling

De kandidatenlijsten kan de politieke partij eerder inleveren om deze te laten beoordelen op volledigheid en juistheid. Vanaf 17 januari 2022 kunt u hier een afspraak voor maken via het mailadres verkiezingen@doetinchem.nl. De voorinlevering is op 26 januari 2022.

Ook als bij de voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moet de politieke partij de stukken alsnog op de dag van de kandidaatstelling inleveren. Zijn er na de voorinlevering veranderingen in de kandidatenlijst? Dan moet de politieke partij nieuwe verklaringen van instemming en/of ondersteuning inleveren.

Voorwaarden kandidaatstelling

De kandidatenlijst moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • Er mogen maximaal 50 kandidaten op de lijst staan (ook bij samenvoeging van lijsten). De kandidaten staan in de volgorde waarin aan hen de voorkeur wordt gegeven.
 • De kandidaat moet tijdens de zittingsperiode de voor de gemeenteraad vereiste leeftijd bereiken.
 • De naam van de kandidaat mag maar op 1 lijst voorkomen (bij hetzelfde hoofdstembureau).
 • De kandidaat moet ingezetene zijn van de gemeente Doetinchem of een verklaring overleggen waaruit blijkt dat hij/zij voornemens is ingezetene van de gemeente Doetinchem te worden.     
 • Blijkt dat hij/zij meerdere soortgelijke verklaringen heeft afgelegd, dan moet de kandidaat van de lijst.

Wat moet de politieke partij inleveren?

 • OSV-bestand: het elektronische exportbestand vanuit OSV
 • Kandidatenlijst (model H1)
 • Een verklaring van de gemachtigde van een politieke partij waarin zij de bevoegdheid verlenen aan de inleveraar om boven deze lijst de aanduiding van de partij te plaatsen zoals deze is geregistreerd
 • Indien van toepassing: minimaal 20 ondersteuningsverklaringen (model H4)
 • Een verklaring van instemming van iedere kandidaat met de kandidaatstelling (model H9)
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van iedere kandidaat (voor-en achterkant)
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de inleveraar
 • Bewijs van betaling van de waarborgsom voor kandidaatstelling (model H14)
 • Eventueel vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in de deelnemende gemeente wonen, dat zij bij benoeming in de gemeente Doetinchem gaan wonen

Wat is de waarborgsom?

Een van de voorwaarden voor de kandidaatstelling van een nieuwe partij is dat zij een waarborgsom moet betalen. Voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad is dit bedrag € 225,-. Dit bedrag moet de politieke partij vóór 17 januari 2022 betalen. Betalen kan per kas bij het team publiekszaken of door overmaking op rekeningnummer NL65 BNGH 0285 0019 65 t.n.v. gemeente Doetinchem onder vermelding van ‘Waarborgsom kandidaatstelling verkiezingen 2022 en de partijnaam’. 

In onderstaande situaties hoeft u geen waarborgsom te betalen:

 • Uw partij zit al in de gemeenteraad.
 • Bij een samenvoeging van aanduidingen en als tenminste één van de partijen bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen een zetel heeft gekregen.
 • Bij een fusie van partijen, waarbij alle partijen bij de vorige verkiezingen tenminste een zetel hebben gekregen.
 • Bij een fusie van partijen die bij de vorige verkiezingen een gezamenlijke lijst hadden en daarmee een zetel hebben gekregen.

Hoe vermeldt de politieke partij de kandidaten op de lijst?

Van een kandidaat worden op de lijst de volgende gegevens vermeld: Geslachtsnaam, voorletters, eventueel roepnaam (tussen haakjes), eventueel (m) of (v), geboortedatum en woonplaats.

Bijvoorbeeld: Jansen – de Vries, A.M., (Anne sr.), (v), 1 januari 1970, Oldenzaal.

Een persoon die gehuwd is (geweest) of wiens partnerschap geregistreerd is (geweest), mag op de lijst staan met:

 • De eigen geslachtsnaam, of
 • De geslachtsnaam van de echtgenoot of geregistreerd partner, of
 • Beide geslachtsnamen met daartussen een streepje.

De gegevens moeten kloppen met de basisregistratie personen.

Welke software is verplicht?

Aan iedere politieke partij die van plan is deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezing in 2022 stelt de Kiesraad de Ondersteunende Software Verkiezingen (OSV) beschikbaar. In dit programma maakt u kandidatenlijsten en formulieren aan. Deze bestanden zet u op een USB-stick én print u uit. De USB-stick en de geprinte kandidatenlijsten en formulieren levert u in voor de kandidaatstelling.

De OSV kunt u downloaden op de website van de Kiesraad. In december en januari staan een aantal trainingen voor gebruikers gepland. Op aanmelder.nl  kunt u zich daarvoor aanmelden.  Voor technische ondersteuning bij het OSV programma kunt u tijdens de verkiezingen bellen met de helpdesk via (0318) 765 000.

Onderzoek kandidatenlijst

Op dinsdag 1 februari 2022 om 16.00 uur is de zitting van het hoofdstembureau tot onderzoek van de kandidatenlijsten. Deze is niet openbaar. Constateert het hoofdstembureau onjuistheden of onvolledigheid in de kandidatenlijst? Dan heeft de politieke partij tot uiterlijk donderdag 3 februari 2022 17:00 uur de tijd om de kandidatenlijst te herstellen.

Nummering kandidatenlijsten

Op vrijdag 4 februari 2022 om 10.00 uur worden de kandidatenlijsten in een zitting van het hoofdstembureau genummerd. Deze zitting is openbaar. De toewijzing van de lijstnummers is op basis van het behaalde aantal stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Nummering van nieuwe partijen is door loting.

Verkiezingsborden

Verkiezingsborden hoeft u tijdens deze verkiezingen niet zelf te plakken. Hiervoor zijn bordbusters aanwezig die kant en klaar op verschillende punten in de gemeente Doetinchem worden geplaatst. De partij levert zelf de poster aan waarna het bedrijf Bordbusters B.V. de borden plaatst.

Verkiezingsposters moeten uiterlijk 4 februari 2022 bij Bordbusters B.V. zijn aangeleverd. De verkiezingsposters moeten aan bepaalde specificaties (PDF, 151 kB) voldoen. 

Zelf campagneborden plaatsen?

De partijen mogen drie weken voor de verkiezingen "reclame" borden, driehoeksborden of sandwichborden plaatsen. Houd rekening met onderstaande regels:

 • Het formaat is maximaal A0.
 • De partijen mogen de borden aan lantaarnpalen plaatsen, maar het moet in elk geval verkeersveilig zijn.
 • De partijen mogen de borden niet boven elkaar plaatsen.
 • Als borden niet veilig staan, dan halen medewerkers van Buha de borden weg en sturen ze een bericht (email) naar de desbetreffende partij.
 • De partijen mogen maximaal 15 campagneborden plaatsen.
 • Plaatsen mag zonder vergunning, maar partijen moeten het wel zelf regelen.
 • De personen die deze borden plaatsen, moeten rekening houden met de coronaregels.
 • De partijen moeten de borden binnen drie dagen na de verkiezing zelf weer opruimen.

Stemming en uitslag

De gemeenteraadsverkiezingen zijn op 14, 15 en16 maart 2022. Op de avond van 16 maart worden de resultaten op partijniveau gepresenteerd.

Op 21 maart maakt het centraal stembureau de definitieve uitslag bekend tijdens een openbare zitting.

Hebt u gevonden wat u zocht?