Woningen in het centrum van Doetinchem, Gaanderen en Wehl

Op 25 juni 2019 heeft het college van burgemeester en wethouders van gemeente Doetinchem ingestemd met de uitwerking van het raadsbesluit d.d. 28 juni 2018 om binnen het woningbouwprogramma nieuw woningcontingent te reserveren voor centrumwonen (binnenstad Doetinchem (het Ei), centrum Wehl en centrum Gaanderen).

Op 28 juni 2018 heeft de gemeenteraad van gemeente Doetinchem het bestemmingsplan 'Parapluherziening Uitsluiten woningbouw bestemmingen Centrum en Gemengd - 2018' vastgesteld. Dit bestemmingsplan is een concrete uitwerking van de in 2016 door de gemeenteraad vastgestelde herziene woningbouwstrategie. Met het vaststellen van dit bestemmingsplan zijn alle ongebruikte woningbouwmogelijkheden binnen de bestemmingen ‘Centrum’ en ‘Gemengd’ geschrapt. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad met het vaststellen van dit bestemmingsplan ter bevordering van de leefbaarheid van de centrumgebieden van gemeente Doetinchem ook besloten om binnen dat woningbouwprogramma een nieuw woningcontingent te reserveren van:

  • 80 woningen voor de binnenstad van Doetinchem (het Ei);
  • 10 woningen voor het centrum van Wehl;
  • 10 woningen die flexibel ingezet kunnen worden op centrumlocaties, waarbij met de uitwerking onder centrumlocatie wordt verstaan de binnenstad van Doetinchem (het Ei), het centrum van Wehl en/of het centrum van Gaanderen.

De uitwerking is door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Hiermee moet voor eenieder duidelijk zijn onder welke voorwaarden men aanspraak kan maken op het gereserveerde woningcontingent voor de binnenstad van Doetinchem (het Ei), het centrum van Wehl en/of het centrum van Gaanderen. De volledige uitwerking is na te lezen via www.officielebekendmakingen.nl (Gemeenteblad).

Bekijk de gebieden waar gereserveerd woningcontingent op van toepassing is.

Hoe kunt u gebruik maken van het gereserveerde woningcontingent?

  1. Vraag een vooroverleg aan via www.omgevingsloket.nl.
  2. Dien binnen 8 weken na het vooroverleg een volledige aanvraag omgevingsvergunning in via www.omgevingsloket.nl
    Mocht de aanvraag moeten worden aangevuld om in behandeling te kunnen nemen, dan krijgt u hiervoor nog maximaal 4 weken te tijd

  3. Geef binnen 52 weken na het verlenen van de omgevingsvergunning, uitvoering aan de verleende omgevingsvergunning.

Vragen?

Neem contact op met het loket bouwen en wonen van gemeente Doetinchem via het nummer (0314) 377 377.