Woningbouwstrategie 2019

Op 28 november 2019 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de Woningbouwstrategie 2019 vastgesteld. De Woningbouwstrategie 2019 biedt ruimte om, onder bepaalde voorwaarden, nieuwe woningen te realiseren die aansluiten bij de vraag om in gemeente Doetinchem te wonen.

De afgelopen jaren waren er, vanwege afspraken binnen de Achterhoek, beperkte mogelijkheden om nieuwe woningen te realiseren. Naar aanleiding van recente onderzoeken, en signalen vanuit de samenleving, hebben Achterhoekse gemeenten nu meer ruimte om medewerking te verlenen aan het realiseren van nieuwe woningen die aansluiten bij de behoefte.

Woningbouwstrategie 2019

In de Woningbouwstrategie 2019 is opgenomen onder welke voorwaarden nieuwe woningen in gemeente Doetinchem gerealiseerd mogen worden. Ingediende plannen van particulieren, ontwikkelaars en gemeente Doetinchem zelf worden op basis van de Woningbouwstrategie 2019 beoordeeld. In de Woningbouwstrategie 2019 staat (samengevat) dat:

  • de behoefte voor de nieuwe woning(en) moet zijn aangetoond;
  • de nieuwe woning(en) in principe binnen de bebouwde kom wordt gerealiseerd;
  • met het realiseren van de woning(en) de kwaliteit van de omgeving verbetert (bijvoorbeeld doordat een leegstaand en/of vervallen pand wordt omgebouwd naar woningen).

De volledige beschrijving van de voorwaarden die in de Woningbouwstrategie 2019 zijn opgenomen, vindt u in de stukken die hieronder onder het kopje Bijlagen staan.

Wehl, Nieuw Wehl, Gaanderen en buitengebied

Voor Wehl en Nieuw Wehl is samen met de dorpsraad en bewoners uitgebreider in beeld gebracht aan welke woningen behoefte is. De uitkomsten hiervan zijn onderdeel van de Woningbouwstrategie 2019 (bijlage 5). Ook voor de kern Gaanderen is samen met de dorpsraad en bewoners uitgebreider in beeld gebracht aan welke woningen behoefte is. De rapporten met daarin de uitkomsten van de in beeld gebrachte woningbehoefte in Wehl, Nieuw Wehl en Gaanderen vindt u onder het kopje Bijlagen. Plannen voor nieuwe woningen in Wehl, Nieuw Wehl en Gaanderen moeten aansluiten bij deze uitkomsten. Daarnaast zal rond de zomer van 2020 een besluit worden genomen over bijvoorbeeld de mogelijkheden voor woningsplitsing in het buitengebied.

Hoe dien ik een plan voor één of meerdere woningen in?

Hebt u (al dan niet met raadpleging van een adviseur) een concreet plan opgesteld om één of meerdere woningen te realiseren? Dan kunt u een zogenaamd vooroverleg indienen bij gemeente Doetinchem. Wij bekijken dan of wij medewerking kunnen verlenen aan uw plan.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Woningbouwstrategie 2019 en/of het indienen van een vooroverleg? Dan kunt u hierover ook contact opnemen met het loket bouwen en wonen van gemeente Doetinchem via (0314) 377 377.