Vragen en antwoorden (16 april 2018)

Parkeren

Het instellen van een parkeerverbod op de IJsselstraat, Phillipsstraat en Decastraat is door buurtbewoners ingebracht. Wij onderzoeken of het instellen van een parkeerverbod wenselijk en/of noodzakelijk is en onderzoeken ook het effect dat dit heeft op de verkeersveiligheid en de parkeerdruk in de straten in de omgeving.

Parkeerterrein Lidl

In het huidige ontwerp wordt het parkeerterrein van Lidl via de IJsselstraat ontsloten. Samen met Lidl wordt onderzocht of het wenselijk is om het parkeerterrein op meer plekken te ontsluiten en voor welk verkeer (voetgangers, fietsers en/of gemotoriseerd verkeer). Hierbij worden vanzelfsprekend de belangen van alle buurtbewoners afgewogen. Ook de inrichting van het parkeerterrein zelf wordt getoetst op het moment dat de vergunningaanvraag wordt ingediend. Voor het parkeerbeleid op het parkeerterrein van de supermarkt is Lidl zelf verantwoordelijk.

Laad- en losperron Lidl

Het laad- en losperron van de Lidl wordt via een aparte aansluiting aangesloten op de kruising Keppelseweg – IJsselstraat – Loolaan. Het verkeer de wijk in en bezoekers van de Lidl maken gebruik van een andere toegang tot de wijk en het parkeerterrein van de Lidl. De vrachtwagen bevindt zich na het verlaten van de kruising op het terrein van de Lidl.

Weginrichting IJsselstraat en kruispunt Keppelseweg / IJsselstraat door komst Lidl

De komst van de Lidl heeft een verkeersaantrekkende werking. De huidige infrastructuur wordt aangepast, zodat het verkeer goed doorstroomt en de situatie verkeersveilig is. Waar nodig wordt de kruispuntindeling aangepast. Ook wordt de regeling van de verkeerslichten vernieuwd.

Voor de IJsselstraat geldt dat onder andere gekeken wordt naar wegbreedtes en parkeren. Hierbij worden de bewoners van de IJsselstraat betrokken. Er is een opmerking binnengekomen over een verzakking in IJsselstraat. Deze melding wordt doorgegeven aan BUHA BV.

Onderzoek hoeveelheid verkeer

Zowel voor als na de komst van de Lidl (en na de aanpassingen aan het kruispunt Keppelseweg-IJsselstraat-Loolaan en de verkeerslichten) worden verkeerstellingen (hoeveelheden, type voertuigen en snelheden) in de wijk uitgevoerd. Ook wordt onderzocht hoeveel doorgaand verkeer van het Zaagmolenpad en de IJsselstraat gebruik maakt. In het Zaagmolenpad worden verschillende snelheidsremmende maatregelen genomen. De route via het Zaagmolenpad en de IJsselstraat wordt daarmee voor doorgaand verkeer minder aantrekkelijk.

Inrichting kruispunt Zaagmolenpad / Maria Montessoristraat / Brasem

Het kruispunt wordt als onprettig ervaren door bewoners van de wijk IJsseltuinen. Dit wordt veroorzaakt door de asverspringing in het Zaagmolenpad en de aansluiting van het tweerichtingen-fietspad tussen de Brasem en de Energieweg. Door de asverspringing moeten automobilisten de kruising soms al oprijden om voldoende zicht op het verkeer van rechts te hebben. Daardoor neemt de snelheid op de kruising af. Omdat er daarnaast geen sprake is van een verhoogd aantal ongevallen wordt de kruising op dit punt niet aangepast.

Het verzoek om het fietspad aan te passen zodat fietsers, komende vanaf de Energieweg al voor de kruising Zaagmolenpad-Maria Montessoristraat-Brasem op de rijbaan van het Zaagmolenpad rijdt wordt nader onderzocht. In het verleden is door de Wijkvereniging IJsseltuinen expliciet gevraagd het fietspad op de Brasem aan te laten sluiten.

Effecten geluid en luchtkwaliteit komst Lidl

Door de komst van Lidl neemt het verkeer op de Keppelseweg en de IJsselstraat toe. De effecten van de komst van een supermarkt op geluid en luchtkwaliteit zijn onderzocht ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de komst van een supermarkt mogelijk is binnen de hiervoor geldende landelijke normen. Bij de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt het huidige inrichtingsplan van Lidl nogmaals getoetst aan de eisen zoals geformuleerd in het huidige bestemmingsplan. Onder andere de akoestische consequenties voor de woningen in de buurt van de Lidl worden in beeld gebracht.

Tijdspad algemeen

Gezien de grote samenhang tussen verschillende onderzoeken en de afhankelijkheid van te maken keuzes is het niet mogelijk om exact aan te geven wanneer de resultaten van de diverse onderzoeken bekend zullen zijn. Er wordt naar gestreefd de resultaten voor het eind van 2018 in beeld te hebben. De aanpassing van het fietspad tussen de Energieweg en de Brasem wordt gelijk met de werkzaamheden aan het Zaagmolenpad uitgevoerd.

Geparkeerde vrachtwagen Maria Montessoristraat

In de Algemene Plaatselijke Verordening is een verbod opgenomen om voertuigen met een lengte van meer dan 6 meter te parkeren op een openbare plaats binnen de bebouwde kom, met uitzondering van een bedrijvenpark en industrieterrein. Onder andere op industrieterrein Keppelseweg zijn parkeerstroken voor vrachtwagens.

Groenstrook naast Maria Montessoristraat 25

Deze groenstrook wordt meegenomen in het plan. Er wordt geen beplanting aangebracht, maar om financiële redenen ingezaaid met gras. 

Parkeren Philipsstraat en Deccastraat

De parkeerplaatsen langs deze wegen zijn openbaar. De parkeerplaatsen tussen de woningen zijn eigendom van Sité en bestemd voor de bewoners.

Snelheidsbeperking + één richting Karper

De wegen in IJsseltuinen zijn ingericht als 30 km-weg, daar worden geen aanvullende maatregelen genomen. Deze vallen bovendien buiten de scope van plan Heelweg.

Slecht uitzicht in de bocht Maria Montessoristraat / Majoor Bosshardtstraat (Metzo-zijde)

Er is geen ruimte de weg te verleggen en/of de bocht meer haaks aan te leggen. Bij normaal rijgedrag is er voldoende uitzicht en levert dit geen gevaarlijke situaties op.

Bocht Maria Montessoristraat / Zaagmolenpad (bij Graafschap College) is te krap/te haaks

Er is een normale bochtstraat toegepast (R=6.00 m), er is geen reden dit aan te passen.

Verslechterde staat hekwerk en gebouwen middengebied doen afbreuk aan de wijk

Het middengebied en de woningen zijn in particulier eigendom. Het is voor de gemeente niet mogelijk hier eisen aan te stellen.

Stand van zaken middengebied

Het zogenaamde middengebied, omsloten door de Maria Montessoristraat en het Zaagmolenpad, is in eigendom van verschillende ontwikkelaars. Het is een beoogd woningbouwgebied. De gemeenteraad heeft besloten dat hier niet gebouwd mag worden vanwege de regionale afspraken over de woningbouwaantallen. De gemeente is in overleg met de ontwikkelaars over een passende invulling.

Fietspad Energiebrug

De bochten nabij de onderdoorgang van de Energiebrug worden verbreed. Hiermee moet het  zicht op het fietspad worden verbeterd en verlopen de bochten geleidelijker.