Terugkoppeling informatieavond 12 september

Op woensdagavond 12 september jongstleden organiseerde de gemeente samen met Lidl een informatieavond. Hierbij werden de ontwikkelingen rond de IJsselstraat en het nieuw te bouwen filiaal van Lidl besproken. Deze avond werd zowel door bewoners van de IJsselstraat als inwoners van de wijk Heelweg druk bezocht.

Plannen Lidl zichtbaar gemaakt

Het eerste deel van de avond was gereserveerd voor de Lidl. Zij gaven een uitleg over hun nieuw te bouwen filiaal, aan de hand van tekeningen en een 3D impressie van het gebouw en het omliggende terrein. Zo werd voor de aanwezigen duidelijk hoe het pand er uit komt te zien en wordt ingepast.

Aandacht voor de IJsselstraat

De komst van de Lidl en de herinrichting van het Zaagmolenpad zorgen voor een logisch moment om ook de weginrichting van de IJsselstraat onder de loep te nemen. Samen met bewoners aan de IJsselstraat is daarom deze zomer een proces doorlopen om te kijken naar de huidige en toekomstige situatie van de straat. De wensen en opmerkingen van aanwonenden en de expertise van onze verkeersdeskundigen zijn verwerkt in enkele  voorkeurscenario’s voor de IJsselstraat.

Deze scenario`s zijn op woensdag 12 september toegelicht, waarna bewoners de kans kregen om met stickers en post-its hun voorkeur voor inrichtingsonderdelen kenbaar te maken. Van deze mogelijkheid is uitgebreid gebruik gemaakt.

Hoe nu verder?

De gemeente werkt de opbrengst van deze avond verder in berekeningen en tekeningen uit. Ook hebben we een extern onderzoek uitgezet naar de verkeersafwikkeling op het kruispunt IJsselstraat met de Keppelseweg. Begin november weten wij daar de uitkomst van.

Collegebesluit

Wanneer alles is uitgewerkt wordt het ontwerp behandeld door het college. Zij nemen daarbij een zogeheten voorgenomen besluit. Na dit besluit organiseert de gemeente een nieuwe informatieavond. Hierbij kunt u het definitieve ontwerp inzien en kunnen wij het ontwerp toelichten. Vervolgens neemt na de informatieavond het college een definitief besluit. 18 oktober 2018 Stand van zaken betreft IJsselstraat 2 1392485

Informatieavond en uitvoering

Een uitnodiging voor een informatieavond ontvangt u op een later tijdstip van ons. De uitvoering begint niet direct aansluitend. Dit wordt nader afgestemd met de nieuwbouw van Lidl, zodat de werken op elkaar aansluiten. Hiermee proberen we eventuele overlast waar kan te verminderen.