Werkzaamheden Heelweg

De wijk Heelweg wordt in 2018 en 2019 woonrijp gemaakt. Tijdelijke bouwwegen worden voorzien van een definitieve inrichting en de IJsselstraat ondervindt enkele aanpassingen in het profiel. Deze aanpassingen worden onder andere gedaan om het nieuwe filiaal van de Lidl met de stad te kunnen ontsluiten. Voor dit proces vinden met regelmaat informatiebijeenkomsten plaats met de bewoners van de wijk. Op deze pagina treft u een stand van zaken.

Wat gaat er gebeuren?
 

Herinrichting wegen/openbare ruimte
In 2018 is door Liemers Infra gestart met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. Het Zaagmolenpad, de Maria Montessoristraat (voorheen Nemahoweg) en de Majoor Bosshardtstraat zijn heringericht. Het laatste stuk van het Zaagmolenpad heeft vertraging opgelopen door voorbereidingen voor het verleggen van een persriool door het Waterschap. Deze werkzaamheden worden vanaf 10 juni 2019 opgepakt en worden op 26 juli 2019 voltooid.

Inrichting groenstrook
Rondom de woningen van Sité wordt een groenstrook aangelegd. Deze groenstrook willen wij tijdelijk inrichten. Na aanleiding van de inloopavond op woensdag 6 februari 2019 is een werkgroep van bewoners opgericht die gezamenlijk, met ondersteuning van de gemeente, een ontwerp maakt. 

Bouw supermarkt Lidl
Lidl werkt hard aan de bouw van het nieuwe filiaal. Op 17 juli 2019 wordt deze geopend. Samen met Lidl werkt de gemeente aan een goede ontsluiting van de winkel. De werkzaamheden die hiervoor nodig zijn, worden gekoppeld aan de uitvoering van de werkzaamheden aan de IJsselstraat.

Stand van zaken middengebied
Het zogenaamde middengebied, omsloten door de Maria Montessoristraat en het Zaagmolenpad, is in eigendom van verschillende ontwikkelaars. Het was een beoogd woningbouwgebied. De gemeenteraad heeft besloten dat hier niet gebouwd mag worden vanwege de regionale afspraken over de woningbouwaantallen.

IJsselstraat en aansluiting Keppelseweg
De IJsselstraat wordt, net als het Zaagmolenpad en de overige wegen, ingericht als 30 km-weg. In 2018 hebben bewoners van onder andere de IJsselstraat meegedacht in het ontwerp. In februari is door het college van b&w een voorlopig besluit genomen. Naar aanleiding van de inloopavond in februari 2019 zijn details uitgewerkt en heeft het college een definitief besluit genomen over de inrichting van de weg. Hieronder leest u wat dit betekent voor de planning van de werkzaamheden in 2019.

• 17 juni t/m 28 juni: Aanleg van bevoorradingsplaats bij Lidl aan de zijde van de Keppelseweg. Voor fietsers is mogelijk enige hinder, echter volledige afsluiting van de wegen vindt niet plaats. Vanaf 1 juli maakt Lidl gebruik van de bevoorradingsplaats. Er wordt een tijdelijke voorziening bij de verkeerslichten aangebracht waarmee veilige aan- en afvoer door leveranciers wordt gegarandeerd.

• 17 juli t/m 23 augustus: De Lidl is voor klanten bereikbaar vanaf de Keppelseweg en de IJsselstraat. Er vinden geen werkzaamheden plaats.

• 26 augustus t/m 1 november: Na de bouwvak wordt het noordelijk deel van de IJsselstraat afgesloten voor al het verkeer. Lidl is tijdelijk bereikbaar vanaf het Zaagmolenpad over de IJsselstraat en de Maria Montessoristraat. Er worden twee tijdelijke inritten naar de Lidl gerealiseerd. Binnen deze periode wordt de aansluiting met de Keppelseweg gerealiseerd. Hiervoor wordt eerst gewerkt aan het verleggen van kabels en leidingen door de nutsbedrijven. Vervolgens zal Dusseldorp de verhardingen aanbrengen en worden de verkeerslichten aangepast.

• 4 november t/m 29 november: Werkzaamheden aan het zuidelijk deel van de IJsselstraat (wegvak tussen Zaagmolenpad en de inrit naar de Lidl). De winkel is in deze periode bereikbaar via de Keppelseweg/IJsselstraat. Aannemer De Liemers zal dit deel van de IJsselstraat herinrichten. De wijk achter de IJsselstraat (Torenallee, Jaagpad) blijft bereikbaar. Hiervoor zal de aannemer de bewoners t.z.t. nader informeren.

De planning is onder voorbehoud. Indien er in de planning verschuivingen optreden dan worden omwonenden daarover door de gemeente of aannemer geïnformeerd. Eind 2019 zijn de werkzaamheden in de wijk voltooid.

Fietsproef Zaagmolenpad (bij rotonde Energieweg)
De afgelopen maanden is voor fietsers een tijdelijke aansluiting van het tweerichtingenfietspad op het Zaagmolenpad gemaakt. Dit is gedaan naar aanleiding van opmerkingen uit de buurt over onveilige situaties met fietsers bij de kruising Brasem - Zaagmolenpad - Maria Montessoristraat.

Tijdens de proef bleek dat er bij het invoegen van de fietsers op de rijbaan regelmatig onveilige situaties ontstonden. Optrekkende automobilisten, komend vanaf de rotonde moesten sterk afremmen voor (niet oplettende) fietsers vanaf het fietspad. Ook kwamen fietsers van het Zaagmolenpad aan de verkeerde zijde van het Zaagmolenpad aanfietsen. Alles afwegende is besloten om de proefopstelling te verwijderen en het (op verzoek van bewoners) aangelegde tweerichtingenfietspad te behouden.